Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.12.2016.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2016)


Na osnovu člana 3, a u vezi sa čl. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18. i 28. Uredbe o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 86/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine

1. U Odluci o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 93/15), u tački 4. stav 1. reči: „državni sekretar koji je ovlašćen za koordinaciju rada Sektora za upravljanje sredstvima Evropske unije i Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije u Ministarstvu finansija – Milovan Filimonović” zamenjuju se rečima: „državni sekretar koji je ovlašćen za koordinaciju rada Sektora za upravljanje sredstvima Evropske unije i Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije u Ministarstvu finansija – Jelena Stojović”.

2. U tački 6. reč: „Grupa” zamenjuje se rečju: „Odsek”.

3. U tački 14. reč: „Odsek” zamenjuje se rečju: „Grupa”.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print