Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.10.2021.

Zakon o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu
("Sl. glasnik RS", br. 100/2021)


Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 149/20 i 40/21), član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2021. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.488.452.656.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.765.981.887.000

Budžetski suficit/deficit

-277.529.231.000

Izdaci za otplatu glavnice

(u cilju sprovođenja javnih politika)

8.230.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

(u cilju sprovođenja javnih politika)

18.740.769.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-304.500.000.000

B. RAČUN FINANSIRANjA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

707.900.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

401.000.000.000

Neto finansiranje

304.500.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava
negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

2.400.000.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA

 

1.488.452.656.000

1. Poreski prihodi

71

1.279.300.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

81.100.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

143.000.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

654.000.000.000

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

97.000.000.000

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

557.000.000.000

1.4. Akcize

717

329.200.000.000

- Akcize na derivate nafte

 

182.000.000.000

- Akcize na duvanske prerađevine

 

111.000.000.000

- Ostale akcize

 

36.200.000.000

1.5. Carine

715

59.000.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

13.000.000.000

2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

 

191.468.736.000

Redovni neporeski prihodi

 

107.300.000.000

- Prihodi od imovine

741

16.200.000.000

- Takse

742

19.000.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

27.800.000.000

- Novčane kazne

743

9.800.000.000

- Ostali redovni neporeski prihodi

745,73

27.500.000.000

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

7.000.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

41.300.000.000

- Dobit javnih agencija

741

2.500.000.000

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

14.300.000.000

- Ostali vanredni prihodi

74, 77, 78

24.500.000.000

Ostali neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

42.868.736.000

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

21.762.604.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

21.106.132.000

3. Donacije

731,732,744

17.683.920.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.792.952.656.000

1.Tekući rashodi

4

1.377.036.920.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

339.825.733.000

- Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

411

264.909.337.000

- Socijalni doprinosi na teret poslodavca

412

49.924.415.000

- Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

24.991.981.000

1.2. Korišćenje usluga i roba

42

157.699.085.000

1.3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

44

111.345.336.000

- Otplata domaćih kamata

441

56.820.955.000

- Otplata stranih kamata

442

43.724.000.000

- Otplata kamata po garancijama

443

2.070.000.000

- Prateći troškovi zaduživanja

444

8.730.381.000

1.4. Subvencije

45

212.242.075.000

- Subvencije u oblasti nauke i obrazovanja

 

2.750.000.000

- Subvencije u oblasti energetike

 

5.961.363.000

- Subvencije u oblasti zaštite životne sredine

 

5.742.800.000

- Subvencije za vazdušni saobraćaj

 

4.291.800.000

- Subvencije u privredi

 

72.894.334.000

- Subvencije u poljoprivredi

 

48.583.845.000

- Subvencije za železnički saobraćaj

 

16.912.422.000

- Subvencije za drumski saobraćaj

 

41.665.600.000

- Subvencije u oblasti turizma

 

6.747.742.000

- Subvencije u oblasti kulture

 

1.168.107.000

- Ostale subvencije

 

5.524.062.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

100.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

6.500.824.000

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

109.005.177.000

- Nenamenski transferi opštinama i gradovima

463

36.568.478.000

- Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

463

37.887.881.000

- Ostali transferi

463

34.548.818.000

1.8. Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

205.824.505.000

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

108.674.068.000

- Nacionalna služba za zapošljavanje

 

11.302.700.000

- Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

77.421.419.000

- Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

439.532.000

- Ostale dotacije

 

7.986.786.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

12.223.089.000

1.10. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

121.749.448.000

- Dečja zaštita

 

64.818.788.000

- Boračko - invalidska zaštita

 

16.986.884.000

- Socijalna zaštita

 

31.044.872.000

- Tranzicioni fond

 

401.581.000

- Učenički standard

 

686.534.000

- Studentski standard

 

1.038.235.000

- Stipendije za mlade talente

 

873.180.000

- Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.843.914.000

- Izbegla i raseljena lica

 

1.517.920.000

- Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

2.537.540.000

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

100.621.548.000

- Sredstva rezervi

499

3.234.341.000

- Ostali tekući rashodi

43 i 48

97.387.207.000

2. Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

388.944.967.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

8.230.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

18.740.769.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

 

304.500.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

707.900.000.000

Primanja od zaduživanja

91

700.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost)

9111

210.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni)

9121

325.000.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119

9122-9129

165.000.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

7.900.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

401.000.000.000

Izdaci za otplatu kredita

61

394.000.000.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

200.000.000.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

190.000.000.000

Otplata glavnice po garancijama

613

4.000.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

7.000.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

2.400.000.000

”.

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 1. ovog zakona iznose ukupno 705.500.000.000 dinara. Navedena sredstva obezbediće se iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 165.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 210.000.000.000 dinara, iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 325.000.000.000 dinara i iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od najviše 7.900.000.000 dinara.

Primanja navedena u stavu 1. ovog člana, predstavljaju maksimalna sredstva koja se obezbeđuju iz navedenog izvora, stoga ista predstavljaju potencijalno maksimalno zaduživanje Republike Srbije, u skladu sa uslovima na finansijskom tržištu i potrebama za finansiranje u toku godine. U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, kao i da je moguće obezbediti bolje uslove finansiranja iz drugih izvora, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 707.900.000.000 dinara.

U slučaju ostvarenja maksimalnih planiranih primanja po osnovu zaduživanja iz stava 1. ovog člana, neophodnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine, iznos od 2.400.000.000 dinara, predstavljaće pozitivnu promenu stanja na računu a sredstva se mogu koristiti za otplatu obaveza koje dospevaju u narednoj godini.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2021. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2021. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.”.

 Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".


 

 

Član 6.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

U okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede, Program 1510 – Privlačenje investicija, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 – Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

– u 2021. godini u iznosu do 13.092.073.000 dinara;

– u 2022. godini u iznosu do 20.000.000.000 dinara;

– u 2023. godini u iznosu do 29.000.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog u 2021. godini.

U okviru Razdela 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/Projekat 4005 – IPARD, planirana su sredstva za izmirenje obaveza za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa, i to:

– u 2021. godini u iznosu do 5.384.831.000 dinara;

– u 2022. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara;

– u 2023. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 4. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 19/14), sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), kao i zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog u 2021. godini.”.

 Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".


 

 

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print