Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Nacionalni prosvetni savet donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik”, br. 5/08, 3/11, 1/13 i 5/14), nastavni program predmeta „Informatika i računarstvo”, zamenjuje se novim nastavnim programom predmeta „Informatika i računarstvo”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Učenici koji u školskoj 2016/2017. godini pohađaju šesti razred, stiču obrazovanje po nastavnom programu predmeta „Informatika i računarstvo” koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” i primenjuje se od školske 2017/2018. godine.

Naziv predmeta: INFORMATIKA I RAČUNARSTVO
Godišnji fond časova: 36 časova
Razred: šesti
Ciljevi predmeta na nivou drugog ciklusa osnovnog obrazovanja: Ciljevi predmeta na nivou drugog ciklusa osnovnog obrazovanja: • Osposobljavanje učenika za učenje, život i rad u društvu koje se, razvojem digitalnih tehnologija, brzo menja
• Razvijanje informatičkih znanja, veština i stavova neophodnih za samostalnu, odgovornu i primerenu upotrebu računara u rešavanju svakodnevnih zadataka u procesu učenja, rada i komunikacije
• Osposobljavanje učenika da odaberu i upotrebe odgovarajuću tehnologiju shodno zadatku, oblasti u kojoj je primenjuju ili problemu koji rešavaju
• Razvijanje kreativnosti i osposobljavanje za kreativno izražavanje primenom računarske, informacione i komunikacione tehnologije
• Osposobljavanje učenika da prepoznaju problem, reše i po potrebi raščlane problem na delove i rešenje predstave u vidu teksta, algoritamskog dijagrama ili programa
• Osposobljavanje učenika da planiraju strategiju rešavanja problema (pretpostave rešenja, planiraju redosled aktivnosti, izaberu izvor informacija, sredstava/opremu koju će koristiti, sa kim će sarađivati, koga će se konsultovati)
• Osposobljavanje učenika za odgovornu primenu preporuka zaštite zdravlja, bezbednosti, lične i privatnosti drugih u svakodnevnom radu u digitalnom okruženju
TEMA CILJ ISHODI
Po završetku teme učenik će biti u stanju da:
OBAVEZNI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA
RAČUNARSTVO – Razvijanje algoritamskog načina razmišljanja i njegove primene u rešavanju problema iz svakodnevnog života
– Razvijanje logičkog mišljenja i kreativnosti
– Razvijanje tehnika programiranja kroz analiziranje primera i samostalno rešavanje bazičnih algoritamskih problema
– korišćenjem tekstualnog programskom jezika opšte namene, formira računarski program koji za zadate numeričke vrednosti ispisuje i/ili iscrtava odgovarajući rezultat
– u okviru programa koristi promenljive, petlje i potprograme (procedure/funkcije/metode), kao i numeričke, tekstualne i jednodimenzione nizovske vrednosti (jednodimenizione)
– otklanja sintaksne greške i greške u radu programa korišćenjem ispisa međurezultata
– objasni pojam algoritma kao apstrahovanog postupka koji je implementiran programom
– reši bazične algoritamske probleme nad sekvencama vrednosti poput računanja statistika (brojanje, minimum, maksimu, zbir), sekvencijalnog pronalaženja i inverzija redosleda, kao i da u zadatku koji je formulisan kao opis realnog ili zamišljenog događaja prepozna mogućnost primene takvog algoritma i na osnovu toga formira program koji predstavlja rešenje zadatka
– upoznavanje sa izabranim programskim jezikom i razvojnim okruženjem na trivijalnom primeru programa (treba izabrati programski jezik koji je zastupljen u praksi, ima dostupno moderno razvojno okruženje i štiti programera od kompromitovanja memorije i sličnih grešaka koje početnik teško rešava)
– upoznavanje (kroz primere, objašnjenja i zadatke za samostalni rad) sa elementima programskih jezika i odgovarajućim algoritmima, pri čemu će se brzo uvesti svi koncepti programskog jezika koji su planirani, tako što se neće zadržavati na produbljivanju složenosti problema koji se rešava samo sa određenim podskupom koncepata (petlje će se raditi i ako nisu obrađeni kompleksni logički uslovi i grananja, a na nizove će se preći pre nego što se iscrpi tema sekvencijalne obrade bez nizova)
Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.
Oblici nastave
Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:
● teorijske osnove u kratkim crtama, kroz uputstva za realizaciju zadataka, objašnjenja osnovnih pojmova, koncepata, strategija u cilju razvijanja postupnosti, prepoznavanja i ustanovljavanja ličnih strategija učenja kod učenika
● praktičan rad u grupama ili individualno, individualizacija je neophodna kod konkretnog zadatka za proveru ostvarenosti ishoda
Podela odeljenja na grupe
Nastava se realizuje u grupama (okvirno 15 učenika u grupi). Godišnji fond časova je 36.
Mesto realizacije nastave
Časovi se realizuju u kabinetu za informatiku – digitalnoj učionici
Preporuke za realizaciju nastave
– Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.
– Složenost zadataka treba da prati razvojne karakteristike uzrasta i predznanja sa kojim dolaze u šesti razred.
IKT – Osposobljavanje za različite primene računarske, informacione i komunikacione tehnologije
– Razvijanje kreativnosti i funkcionalizacija znanja
– Osposobljavanje učenika da bira i primeni najprikladniju tehnologiju zavisno od zadatka, oblasti u kojoj primenjuje ili problemu koji rešava
– edituju tekst (kreiranje tabela, fusnota, sadržaja... na uređaju i u oblaku)
– edituju audio sadržaj
– edituju video sadržaj
– kreiraju interaktivne prezentacije (hiperlink)
– kreiraju jednostavne animacije
– kreiraju, čuvaju, objavljuju i predstavljaju digitalne sadržaje koristeći raspoložive onlajn/oflajn alate
– koriste mogućnosti koje računarske mreže pružaju u sferi komunikacije i saradnje
– tekst procesor (na računaru i u oblaku)
– programi za grafiku (na računaru i u oblaku)
– programi za MM prezentacije (na računaru i u oblaku)
– blog/sajt
– web alati
– epošta, čet, forum
– za primere iz svakodnevnog života izabrati probleme koji simuliraju situacije i probleme iz predmeta koje izučavaju u školi ili realnih situacija iz života
– Insistirati na preciznosti u analizi, proveri ispravnosti i naglasiti značaj ispravljanja grešaka prilikom izrade zadatka.
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
● praćenje ostvarenosti ishoda u sticanju znanja (40%–50%)
● praćenje razvoja veština pri izradi praktičnog rada učenika i aktivnost na času (30–40%)
● projektni zadatak (20–30%)
Okvirni broj časova po temama izražen u %
● Računarstvo 50%
● IKT + Digitalna pismenost 50%
DIGITALNA PISMENOST – Formiranje stavova odgovorne komunikacije i saradnje u digitalnom okruženju
– Razvijanje svesti o opasnostima i rizicima pri korišćenju interneta
– Osposobljavanje za odgovornu primenu preporuka zaštite zdravlja, bezbednosti, lične i privatnosti drugih u svakodnevnom radu u digitalnom okruženju
– objasne pojam, način rada i prednosti računarskih mreža;
– objasne kako rade najvažniji mrežni servisi (poput World Wide Web-a)
– objasne kako funkcioniše pretraživanje, kako se biraju i rangiraju rezultati pretrage
– efikasno koristi tehnologiju pretrage;
– proceni kvalitet digitalnih sadržaja
– koristi tehnologiju bezbedno, etički i odgovorno;
– razlikuju osnovne licence za deljenje sadržaja i poštuju autorska prava
– prepoznaju prihvatljivo
/neprihvatljivo ponašanje na mreži;
– sprovedu odgovarajuće procedure kako bi prijavili neprimerene digitalne sadržaje ili neželjene kontakte i potražili pomoć
– prepoznaju rizik zavisnosti od tehnologije
– racionalno upravljaju vremenom koje provode na internetu
– postupci i pravila za bezbedno ponašanje i predstavljanje na mreži
– autorska prava i simboli koji predstavljaju licencu
– zaštita zdravlja

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA:

- Obavezni predmeti
- Izborni predmeti
- Vannastavne aktivnosti❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print