Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Nacionalni prosvetni savet donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik”, br. 6/09, 3/11 i 8/13), nastavni program predmeta „Informatika i računarstvo” zamenjuje se novim nastavnim programom predmeta „Informatika i računarstvo”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Učenici koji u školskoj 2016/2017. godini pohađaju sedmi razred, stiču obrazovanje po nastavnom programu predmeta „Informatika i računarstvo” koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” i primenjuje se od školske 2018/2019. godine.

Naziv predmeta: INFORMATIKA I RAČUNARSTVO
Godišnji fond časova: 36 časova
Razred: sedmi
Ciljevi predmeta na nivou drugog ciklusa osnovnog obrazovanja: · Osposobljavanje učenika za učenje, život i rad u društvu koje se, razvojem digitalnih tehnologija, brzo menja
· Razvijanje informatičkih znanja, veština i stavova neophodnih za samostalnu, odgovornu i primerenu upotrebu računara u rešavanju svakodnevnih zadataka u procesu učenja, rada i komunikacije
· Osposobljavanje učenika da odaberu i upotrebe odgovarajuću tehnologiju shodno zadatku, oblasti u kojoj je primenjuju ili problemu koji rešavaju
· Razvijanje kreativnosti i osposobljavanje za kreativno izražavanje primenom računarske, informacione i komunikacione tehnologije
· Osposobljavanje učenika da prepoznaju problem, reše i po potrebi raščlane problem na delove i rešenje predstave u vidu teksta, algoritamskog dijagrama ili programa
· Osposobljavanje učenika da planiraju strategiju rešavanja problema (pretpostave rešenja, planiraju redosled aktivnosti, izaberu izvor informacija, sredstava/opremu koju će koristiti, sa kim će sarađivati, koga će se konsultovati)
· Osposobljavanje učenika za odgovornu primenu preporuka zaštite zdravlja, bezbednosti, lične i privatnosti drugih u svakodnevnom radu u digitalnom okruženju
TEMA CILJ ISHODI
Po završetku teme učenik će biti u stanju da:
OBAVEZNI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA
RAČUNARSTVO Osposobljavanje učenika da veštine
programiranja primeni u praksi i koristi stečena znanja i veštine
u problemskim situacijama
– korišćenjem tekstualnog programskom jezika opšte namene, formira računarske programe koji rešavaju određene klase problema uz pomoć odgovarajućih programskih biblioteka i prilagođenih mogućnosti razvojnog okruženja, pri čemu sam program ne mora biti algoritamski složen
– koristi barem jedan alat koji obuhvata programski jezik, programsku biblioteku i razvojno okruženje i da rešava jednostavne probleme tipične za oblast primena na koju je orijentisan taj alat
– za opisan zadatak iz odgovarajućeg domena primene opiše planirano rešenje i da tako opisano rešenje implementira
– koristi dokumentaciju i dostupne informacije sa interneta kako bi na odgovarajući način upotrebio alat za rešavanje zadatog problema
– pronalazi i koristi slobodno dostupne sadržaje sa interneta koje uključuje u svoje rešenje
– upoznavanje sa izabranim alatom (ukoliko se mogu obezbediti odgovarajuća sredstva za izvođenje nastave, alat može obuhvatiti i hardverske odnosno mehaničke komponente, kao što su roboti)
– izbor problema koji će se rešavati treba da je što više orijentisan na domen primene na koji je orijentisan izabran alat, sa što jednostavnijim programiranjem, ali da je ipak suština rešenja u programskom kodu
Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.
Oblici nastave
Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:
● teorijske osnove u kratkim crtama, kroz uputstva za realizaciju zadataka, objašnjenja osnovnih pojmova, koncepata, strategija u cilju razvijanja postupnosti, prepoznavanja i ustanovljavanja ličnih strategija učenja kod učenika
● praktičan rad u grupama ili individualno, individualizacija je neophodna kod konkretnog zadatka za proveru ostvarenosti ishoda
Podela odeljenja na grupe
Nastava se realizuje u grupama (okvirno 15 učenika u grupi). Godišnji fond časova je 36.
Mesto realizacije nastave
Časovi se realizuju u kabinetu za informatiku- digitalnoj učionici
Preporuke za realizaciju nastave
– Složenost zadataka treba da prati razvojne karakteristike uzrasta i predznanja sa kojim dolaze u sedmi razred.
– Insistirati na preciznosti u analizi, proveri ispravnosti i naglasiti značaj ispravljanja grešaka prilikom izrade zadatka.
– Učenici sprovode jednostavno akciono istraživanje i prikazuju rezultate.
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
● praćenje ostvarenosti ishoda u sticanju znanja (40%- 50%)
● praćenje razvoja veština pri izradi praktičnog rada učenika i aktivnost na času (30-40%)
● projektni zadatak (20-30%)
Okvirni broj časova po temama
● Računarstvo (50% časova)
● IKT + Digitalna pismenost (50% časova)
IKT – Osposobljavanje za rad u paru ili timu, kako da sa drugima istražuje, otkriva i povezuje nova znanja; koristi mogućnosti
vanškolskog učenja; neguje i razvija
lična interesovanja, i pregovara u timu o njenoj realizaciji; učestvuje u aktivnostima sa drugima u okviru svoje timske uloge.
– Osposobljavanje za tumačenje i razlikovanje podataka i informacija kroz tabelarno, grafičko, tekstualno prikazivanje, pronalaženje primene, povezivanje sa prethodnim znanjem iz drugih predmeta
– Razvijanje interesovanja za sticanje potrebnih znanja i razvoj veština koje bi upotrebio za dalje obrazovanje
– prikuplja, unosi i prikazuje podatke kojima se analizira neki problem pomoću odgovarajućeg programa
– otkriva odnos između podataka koristeći se vizuelizacijom
– saradnički realizuje nastavne projekte koji uključuju izbor, korišćenje i kombinovanje više aplikacija da bi dosegao izazovne ciljeve uključujući prikupljanje i analizu podataka i zadovoljavanje potreba poznatih korisnika
– program za tabelarne proračune (na računaru i u oblaku)
– vizuelizacija podataka
– onlajn ankete
DIGITALNA PISMENOST – Razvijanje stavova odgovorne komunikacije i saradnje u digitalnom okruženju
– Osposobljavanje za odgovornu primenu preporuka zaštite zdravlja, bezbednosti, lične i privatnosti drugih u svakodnevnom radu u digitalnom okruženju
– koristi različite vrste tehnologije na siguran, etički, odgovoran i bezbedan način, vodeći računa o onlajn identitetu i privatnosti;
– prepozna neprimereni sadržaj i/ili neželjene kontakte i da se od njih zaštiti
postupci i pravila za bezbedno ponašanje i predstavljanje na mreži
– autorska prava i simboli koji predstavljaju licencu
– zaštita zdravlja

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA:

- Obavezni predmeti
- Izborni predmeti
- Vannastavne aktivnosti❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print