Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 - US),
Nacionalni prosvetni savet donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik”, br. 2/10, 3/11, 8/13 i 5/14), nastavni program predmeta „Informatika i računarstvo”, zamenjuje se novim nastavnim programom predmeta „Informatika i računarstvo”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Učenici koji u školskoj 2016/2017. godini pohađaju osmi razred, stiču obrazovanje po nastavnom programu predmeta „Informatika i računarstvo” koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” i primenjuje se od školske 2019/2020. godine.

Naziv predmeta: INFORMATIKA I RAČUNARSTVO
Godišnji fond časova: 36
Razred: osmi
Ciljevi predmeta na nivou drugog ciklusa osnovnog obrazovanja: ● Osposobljavanje učenika za učenje, život i rad u društvu koje se, razvojem digitalnih tehnologija, brzo menja
● Razvijanje informatičkih znanja, veština i stavova neophodnih za samostalnu, odgovornu i primerenu upotrebu računara u rešavanju svakodnevnih zadataka u procesu učenja, rada i komunikacije
● Osposobljavanje učenika da odaberu i upotrebe odgovarajuću tehnologiju shodno zadatku, oblasti u kojoj je primenjuju ili problemu koji rešavaju
● Razvijanje kreaivnosti i osposobljavanje za kreativno izražavanje primenom računarske, informacione i komunikacione tehnologije
● Osposobljavanje učenika da prepoznaju problem, reše i po potrebi raščlane problem na delove i rešenje predstave u vidu teksta, algoritamskog dijagrama ili programa
● Osposobljavanje učenika da planiraju strategiju rešavanja problema (pretpostave rešenja, planiraju redosled aktivnosti, izaberu izvor informacija, sredstava/opremu koju će koristiti, sa kim će sarađivati, koga će se konsultovati)
● Osposobljavanje učenika za odgovornu primenu preporuka zaštite zdravlja, bezbednosti, lične i privatnosti drugih u svakodnevnom radu u digitalnom okruženju
TEMA CILJ ISHODI
Po završetku teme učenik će biti u stanju da:
OBAVEZNI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA
RAČUNARSTVO Osposobljavanje da samostalno razvije ideju za rešenje problema, da je predstavi (tekstualno, dijagramom ili programom) i obrazloži
– Razvijanje tehnika učenja kroz rešavanje problema i savladavanje tehnika programiranja
– Osposobljavanje da samostalno ili konsultujući druge osobe (vršnjake, nastavnike, roditelje) preispituje način rešavanja problema kako bi postigao tačnost i preciznost rešenja.
– korišćenjem odgovarajućeg programskog jezika i pratećeg alata, rešavaju tipove problema poznate iz gradiva drugih predmeta u kojima se u postupku rešavanja prvo izražava formula u opštim brojevima a zatim zamenjuju konkretne vrednosti, pri čemu se zadatak formuliše tako da ga programom treba rešiti u opštem slučaju, u slučaju koji pretpostavlja veći broj ulaznih promenjivih odnosno razlikovanje više mogućih scenarija i slično;
– korišćenjem odgovarajućih alata i uz izražavanje postupka obrade u programskog kodu, planiraju i implementiraju obradu zadatog skupa podataka, kao i tabelarnu i grafičku prezentaciju obrađenih podataka
– upoznavanje sa izabranim alatom (u okviru cele teme je potrebno opredeliti se za jedan alat i odgovarajući programski jezik koji se u praksi primenjuju u naučnim odnosno statističkim izračunavanjima)
– podsećanje i upoznavanje sa teorijskom osnovom koja se koristi iz drugih predmeta
– obrada primera i zadataka, od kojih se neki mogu vezivati za oba ishoda, kao što je obrada rezultata eksperimenata
Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.
Oblici nastave
Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:
● teorijske osnove u kratkim crtama, kroz uputstva za realizaciju zadataka, objašnjenja osnovnih pojmova, koncepata, strategija u cilju razvijanja postupnosti, prepoznavanja i ustanovljavanja ličnih strategija učenja kod učenika
● praktičan rad u grupama ili individualno, individualizacija je neophodna kod konkretnog zadatka za proveru ostvarenosti ishoda
Podela odeljenja na grupe
Nastava se realizuje u grupama (okvirno 15 učenika u grupi). Godišnji fond časova je 36.
Mesto realizacije nastave
Časovi se realizuju u kabinetu za informatiku- digitalnoj učionici
IKT – Osposobljavanje učenika da bira i primeni najprikladniju tehnologiju zavisno od zadatka, oblasti u kojoj primenjuje ili problemu koji rešava
– Razvijanje kritičkog mišljenja, kreativnosti i osposobljavanje za različite primene računarske, informacione i komunikacione tehnologije
– Osposobljavanje učenika da koristi različite izvore informacija i ima kritički odnos prema njima, da barata informacijama, da odvaja bitno od nebitnog, da procenjuje ispravnost izvora i upotrebi ih na efikasan način
– Osposobljavanje za rad u paru ili timu, kako da sa drugima istražuje, otkriva i povezuje nova znanja; koristi mogućnosti vanškolskog učenja; neguje i razvija lična nteresovanja, i pregovara u timu o njenoj realizaciji; učestvuje u aktivnostima sa drugima u okviru svoje timske uloge.
– Osposobljavanje za tumačenje i razlikovanje podataka i informacija kroz tabelarno, grafičko, tekstualno prikazivanje, pronalaženje primene, povezivanje sa prethodnim znanjem iz drugih predmeta
– Razvijanje interesovanja za sticanje potrebnih znanja i razvoj veština koje bi upotrebio za dalje obrazovanje i profesionalnu orijentaciju
– realizuje kreativne projekte koji uključuju izbor, korišćenje i kombinovanje više aplikacija (poželjno na nizu uređaja) da bi dosegli izazovne ciljeve uključujući prikupljanje i analizu podataka i zadovoljavanje potreba poznatih korisnika
– kreira, ponovo koristi, revidira i pronalazi novu namenu digitalnim produktima namenjenim poznatoj publici
– dizajnira, razvija, objavljuje i predstavlja radove pomoću nformaciono-komunikacione tehnologije primenjujući saradničke aktivnosti
– učestvuje, u timu, u identifikovanju nekog problema iz svakodnevnog života, stvaranju programa za njegovo rešavanje, dokumentovanju rada i njegovom predstavljanju
Preporuke za realizaciju nastave
Projektni zadatak iz oblasti programiranja ili primene IKTa:
– Složenost zadataka treba da prati razvojne karakteristike uzrasta i predznanja sa kojim dolaze u osmi razred.
– Za primere probleme birati probleme u kojima se simuliraju situacije iz predmeta koje izučavaju u školi ili realnih situacija iz života.
– Insistirati na preciznosti u analizi, proveri ispravnosti i naglasiti značaj ispravljanja grešaka prilikom izrade zadatka.
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
– praćenje i ocena ostvarenosti ishoda u sticanju znanja (40%–50%)
– praćenje i ocena razvoja veština pri izradi praktičnog rada učenika i aktivnost na času (30–40%)
– projektni zadatak (20–30%)
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
● praćenje ostvarenosti ishoda u sticanju znanja (40%–50%)
● praćenje razvoja veština pri izradi praktičnog rada učenika i aktivnost na času (30–40%)
• projektni zadatak (20–30%)
Okvirni broj časova po temama
● Informatika (75% časova)
● IKT i Digitalna pismenost (25% časova)
DIGITALNA PISMENOST – Razvijanje stavova odgovorne komunikacije i saradnje u digitalnom okruženju
– Osposobljavanje za odgovornu primenu preporuka zaštite zdravlja, bezbednosti, lične i privatnosti drugih u svakodnevnom radu u digitalnom okruženju
– koristi različite vrste tehnologije na siguran, etički, odgovoran i bezbedan način, vodeći računa o onlajn identitetu i privatnosti;
– prepoznaje neprimereni sadržaj i/ili neželjene kontakte i štiti se od njih
– aktivno učestvuje u sprečavanju elektronskog nasilja i neprimerene upotrebe IKT-a
– postupci i dobra pravila za predstavljanje na mreži
– autorska prava i simboli koji predstavljaju licencu
– zaštita zdravlja

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA:

- Obavezni predmeti
- Izborni predmeti
- Vannastavne aktivnosti❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print