Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 - US),
Nacionalni prosvetni savet donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik”, br. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13 i 11/14), nastavni program predmeta „Od igračke do računara”, zamenjuje se novim nastavnim programom predmeta „Od igračke do računara”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” i primenjuje se od školske 2016/2017. godine.

Naziv predmeta: OD IGRAČKE DO RAČUNARA
Godišnji fond časova: 36
Razred: četvrti
Ciljevi predmeta: − Osposobljavanje učenika za algoritamski način razmišljanja kroz upotrebu softvera za izradu programa
− Osposobljavanje učenika za rad u softveru za obradu teksta i rad sa dokumentima
− Osposobljavanje učenika za saradnički rad i komunikaciju u onlajn okruženju
− Kombinovanje stečenih znanja kroz kreativno izražavanje tokom rada na plakatu i odeljenjskom projektu
− Osposobljavanje učenika za kritičko analiziranje sadržaja na internetu i poštovanje autorskih prava
− Upoznavanje učenika sa pojmom elektronskog nasilja, merama zaštite i procedurom prijave nasilja
TEMA CILJ ISHODI
Po završetku teme učenik će biti u stanju da:
OBAVEZNI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA
Algoritamski način mišljenja Upoznavanje i osposobljavanje učenika za korišćenje aplikacije za izradu programa u vizuelnom okruženju.
Osposobljavanje za kreiranje programa u aplikaciji sa vizuelnim komponentama korišćenjem niza komandi, petlji i uslova.
Razvijanje algoritamskog i logičkog načina mišljenja.
Razvijanje samopouzdanja i sigurnosti prilikom rešavanja jednostavnih programa.
● koristi radno okruženje aplikacije za izradu programa sa vizuelnim okruženjem koje je prilagođeno uzrastu učenika
● samostalno izrađuje jednostavne programe u aplikaciji
● izrađuje programe u kojima se koriste ulazne vrednosti, niz komandi, petlje i uslovi.
● analizira ulazne i izlazne vrednosti programa i na osnovu njih ispravlja greške u programu
● Osnovni elementi aplikacije Scratch
● Uvoz pozadine, sprajta, kostima za sprajt i zvuka
● Osnovne komande programiranja, petlje i uslovi
● Programiranje sprajtova i pozadine kroz zadatke
Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.
Oblici nastave
Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:
● teorijska nastava i praktičan rad
Podela odeljenja na grupe
● Odeljenje se može podeliti u grupe ne manje od 15 učenika
Mesto realizacije nastave
● Nastava se realizuje u učionici i digitalnoj učionici
Preporuke za realizaciju nastave
Prilikom realizacije časova nastave, teme se mogu prožimati, kombinovati, nadovezivati. Nastavnik treba da proceni kada će koje sadržaje realizovati i time doprineti potpunijem ostvarivanju planiranih ishoda.
● Algoritamski način mišljenja: Temu započeti objašnjenjem delova prozora aplikacije Scratch. Objasniti različite mogućnosti zadavanja pozadine i sprajtova koji su osnovni delovi svakog programa u Scratch-u. Pokazati načine zadavanja različitih kostima i zvuka jednom sprajtu koji se kasnije mogu koristiti u programu.
Pokazati učenicima blokove u kojima su grupisane skripte/komande po osobinama pomoću kojih se programiraju sprajtovi i pozadine. Objasniti skripte koje će se najčešće koristiti za izradu programa, kao i skripte ponavljanja i petlji. Izraditi razne jednostavne i složenije programe koristeći raznovrsne skripte. Podsticati učenike da analiziraju program na osnovu ulaznih i izlaznih vrednosti i da na osnovu njih ispravljaju greške u programu.
IKT: Temu započeti povezivanjem sa već stečenim znanjem o korišćenju tastature i digitalnog pravopisa. U softveru za obradu teksta učenike upoznati sa poravnanjem, centriranjem, veličini, vrstom i oblikom fonta, unošenjem slike. Nakon teorijsko-praktičnog objašnjenja sledi praktični rad učenika. Kako bi realizacija ovog sadržaja bila funkcionalna, povezati ga sa sadržajem ostalih nastavnih predmeta (na primer, učenici mogu pisati temu iz srpskog jezika ili predstaviti određene nastavne sadržaje iz drugih predmeta). Naredni sadržaj je povezan sa prethodnim i odnosi se na rad sa dokumentima i kreiranje foldera. Potrebno je osposobiti učenike za kreiranje foldera, čuvanje dokumenta u odgovarajućem folderu, pronalaženje dokumenta, otvaranje, a zatim preimenovanje i ponovo čuvanje u odgovarajućem folderu. Ovaj nastavni sadržaj je veoma važan zbog kasnije nastave informatike i računarstva u 5. razredu. Sledeći nastavni sadržaj se, takođe, zasniva na onome
što je učenicima već poznato, a u isto vreme doprinosi razvoju njihove kreativnosti. Učenici treba da iskoriste stečena znanja o obradi teksta, kreiranju fotografije, crteža, video-zapisa i kreiraju plakat pomoću odgovarajućeg onlajn alata po izboru nastavnika. Poslednji sadržaj odnosi se na osposobljavanje učenika za saradnički rad u onlajn okruženju. Nastavnik treba da odredi temu projekta, podeli učenike u grupe i odabere odgovarajući saradnički alat ( saradnički blog ili wiki alat) sa kojim će upoznati učenike i objasniti im način funkcionisanja alata i način rada.
Učenici, po grupama, rade na projektu, koristeći sve prednosti onlajn saradnje i komunikacije, a koristeći do sada stečena znanja. Po završetku projekta, svaka grupa će predstaviti svoj rad (zadatak, deo projekta) i izvršiti vrednovanje projekta i samovrednovanje sopstvenog rada pomoću onlajn alata koji
predloži nastavnik. Sadržaje ove teme je moguće povezati sa sadržajima teme Bezbednost (posebno sadržaj Plakat).
Bezbednost: Temu započinjemo kratkim osvrtom na naučeno u prethodim razredima. Usvajanje novih sadržaja moguće je realizovati istraživanjem odgovarajućih sajtova edukativnog karaktera i kroz diskusiju. Važno je, u okviru ove teme, razgovarati sa učenicima o autorskim pravima i skrenuti im pažnju da uvek treba navesti izvor kada se nešto preuzima sa interneta. Veoma svrsishodno je organizovanje
vršnjačke edukacije i to dvojako: učenici 4. razreda kao vršnjački edukatori mlađim učenicima i učenici starijih razreda kao vršnjački edukatori učenicima 4. razreda.
Podsticati učenike da budu informisani i primerni korisnici interneta. Ukazivati im na važnost uključenosti roditelja u njihov digitalni svet.
Takođe, moguće je organizovati kviz kao igroliku aktivnost koja bi proverila koliko su uspešno savladali sadržaje o bezbednom ponašanju na internetu. Kao još jedna moguća aktivnost je kreiranje plakata koji će učenike stalno podsećati na pravila bezbednog ponašanja na internetu (povezati ovaj sadržaj sa sadržajem Plakat iz teme IKT).
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
● praćenje ostvarenosti ishoda
● praćenje praktičnog rada učenika
● aktivnost na času
Okvirni broj časova po temama
● Algoritamski način mišljenja (16)
● IKT (16)
● Bezbednost (4 časova)
IKT ● Osposobljavanje učenika za rad u softveru za obradu teksta
● Osposobljavanje učenika za rad sa dokumentima
● Osposobljavanje učenika za saradnju u onlajn okruženju
● Razvijanje kreativnosti kroz kreiranje plakata i zajedničkog projekta
● koristi softver za obradu teksta (poravnanje, centriranje, vrsta, veličina i oblik fonta, unošenje slike)
● sačuva dokument u odgovarajućem folderu, pronađe ga, preimenuje i ponovo sačuva
● kreira odgovarajući folder
● kreira plakat kombinujući tekst, crtež, fotografije, uz pomoć odgovarajućeg softvera
● koristi odgovarajuće saradničke alate tokom rada na zajedničkom projektu
● Softver za obradu teksta
● Rad sa dokumentima i folderima
● Plakat
● Saradnički alati - zajednički rad na odeljenjskom projektu
IKT: Tema se može realizovati uz pomoć računara, tableta, mobilnih telefona. Temu započeti upoznavanjem učenika sa načinom preuzimanja fotografije sa interneta i čuvanjem u odgovarajućem folderu. Zatim ih upoznati sa pravilima fotografisanja. Kreirane fotografije zatim obraditi u jednostavnom licenciranom ili open source softveru, a moguće je i koristiti odgovarajući softver ili aplikaciju za mobilni telefon za kreiranje foto-kolaža, što doprinosi kreativnosti učenika. U nastavku ove teme upoznati učenike sa načinom kreiranja interaktivnih slika za određene nastavne sadržaje, koje im mogu pomoći u procesu učenja. Može se koristiti softver po izboru. Ovde je važno da se učenici pravilno usmere na to šta sve treba da čini njihovu interaktivnu sliku (interaktivna slika se može sastojati od jedne fotografije, kolaža fotografija ili crteža učenika) i kako da opišu pojmove na slici (pomoću teksta, fotografije, video-zapisa, hiperlinka). Kroz realizaciju ovog sadržaja treba da se uspostavi korelacija sa sadržajima ostalih nastavnih predmeta, a sam sadržaj se može realizovati kada nastavnik proceni da je to najpogodnije. Nakon što su učenici stekli osnovna znanja o kreiranju i uređivanju fotografija, ta znanja treba iskoristiti za kreiranje video-zapisa od niza fotografija (Stop Motion). Ovde je važno da učenici naprave dobar plan onoga što žele da predstave video-zapisom i da, u skladu sa tim, kreiraju odgovarajuće fotografije. Za realizaciju ovog nastavnog sadržaja može se koristiti odgovarajući licencirani ili open source softver za kreiranje video-zapisa ili odgovarajuća aplikacija za mobilni telefon. Poslednji sadržaji ove teme posvećeni su komunikaciji na internetu putem elektronske pošte i sistemima za tekstualnu, audio i video komunikaciju. Učenici treba da budu upoznati sa načinom funkcionisanja elektronske pošte (slanjem i primanjem poruka, dodavanjem priloga poruci i preuzimanjem priloga), uz poštovanje digitalnog pravopisa. Nakon upoznavanja sledi praktični rad učenika u vezi sa elektronskom poštom. Na sličan način obraditi i sadržaj posvećen sistemima za tekstualnu, audio i video komunikaciju – prvo teorijski objasniti, a nakon toga vežbati na praktičnim primerima. Realizaciju ovih sadržaja povezati sa odgovarajućim sadržajima o bezbednosti.
Bezbednost: Ovu temu započeti rekapitulacijom savladanih sadržaja iz prethodih razreda, proširiti je usvajanjem novih pojmova iz ove oblasti u skladu sa uzrastom. Za realizaciju ove teme koristiti edukativne veb lokacije. Preporuka je da tokom jednog časa učenici pogledaju snimak prigodne pozorišne predstave u trajanju od 45 minuta (dostupne na internetu). Objasniti učenicima zbog čega je važno imati „jaku” šifru i posedovati alternativnu imejl adresu. Zatim treba objasniti učenicima šta je to „spam” i kako se mogu zaštititi. Važno je upoznati učenike i sa odgovornim ponašanjem na internetu i pravilnom i bezbednom komunikacijom. Ne treba izostaviti ni potrebu zaštite digitalnih uređaja, kao i zdravstvene rizike koji su povezani sa korišćenjem tehnologije. Preporuka je da poslednjeg časa učenici učestvuju u kvizu kojim se proverava nivo usvojenog znanja (veoma je poželjno uključiti učenike iz starijih razreda kao vršnjačke edukatore). Kroz realizaciju teme podsticati učenike na odgovorno primenjivanje pravila o bezbednom korišćenju interneta, naučiti ih da primereno reaguju na svaku opasnost/neprijatnost u digitalnom okruženju, da štite svoje i tuđe lične podatke i poštuju autorska prava. Takođe, potrebno je ukazivati im na važnost uključenosti roditelja u njihov digitalni svet.
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
● praćenje ostvarenosti ishoda
● praćenje praktičnog rada učenika
● aktivnost na času
Okvirni broj časova po temama
● Algoritamski način mišljenja (16)
● IKT (16)
● Bezbednost (4)
Bezbednost ● Upoznavanje učenika sa pravilima bezbednog ponašanja na internetu
● Osposobljavanje učenika za odgovorno ponašanje na internetu
● objasni pojam elektronskog nasilja
● navede oblike elektronskog nasilja
● objasni proceduru prijavljivanja elektronskog nasilja
● primeni prijavljivanje i blokiranje osobe koja vrši elektronko nasilje
● navede moguće rizike kod uključivanja geolokatora
● pravilno koristi tehnologiju kako bi izbegao zdravstvene probleme
● analizira i proceni izvore informacija sa interneta
● objasni pojam „autorska prava”
● pomaže vršnjacima u zaštiti od neželjenih sadržaja
● reaguje na neprihvatljivo i uvredljivo ponašanje u digitalnom okruženju
● Elektronsko nasilje
● Verodostojnost informacija sa interneta
● Tehnologija i zdravlje
● Autorska prava

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA:

- Obavezni predmeti
- Izborni predmeti
- Vannastavne aktivnosti❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print