Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Nacionalni prosvetni savet donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik”, br. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13 i 4/13), nastavni program predmeta „Informatika i računarstvo”, zamenjuje se novim nastavnim programom predmeta „Informatika i računarstvo”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” i primenjuje se od školske 2016/2017. godine.

Naziv predmeta: INFORMATIKA I RAČUNARSTVO
Godišnji fond časova: 36 ČASOVA
Razred: PETI
Ciljevi predmeta na nivou drugog ciklusa osnovnog obrazovanja: • Osposobljavanje učenika za učenje, život i rad u društvu koje se, razvojem digitalnih tehnologija, brzo menja
• Razvijanje informatičkih znanja, veština i stavova neophodnih za samostalnu, odgovornu i primerenu upotrebu računara u rešavanju svakodnevnih zadataka u procesu učenja, rada i komunikacije
• Osposobljavanje učenika da odaberu i upotrebe odgovarajuću tehnologiju shodno zadatku, oblasti u kojoj je primenjuju ili problemu koji rešavaju
• Razvijanje kreativnosti i osposobljavanje za kreativno izražavanje primenom računarske, informacione i komunikacione tehnologije
• Osposobljavanje učenika da prepoznaju problem, reše i po potrebi raščlane problem na delove i rešenje predstave u vidu teksta, algoritamskog dijagrama ili programa
• Osposobljavanje učenika da planiraju strategiju rešavanja problema (pretpostave rešenja, planiraju redosled aktivnosti, izaberu izvor informacija, sredstava/opremu koju će koristiti, sa kim će sarađivati, koga će se konsultovati)
• Osposobljavanje učenika za odgovornu primenu preporuka zaštite zdravlja, bezbednosti, lične i privatnosti drugih u svakodnevnom radu u digitalnom okruženju
TEMA CILJ ISHODI
Po završetku teme učenik će biti u stanju da:
OBAVEZNI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA
RAČUNARSTVO - Razvijanje algoritamskog načina razmišljanja
- Razvijanje logičkog mišljenja i kreativnosti
- Osposobljavanje za kreiranje jednostavnih programa
- kreira, korišćenjem vizuelnog programskog jezika (program se formira slaganjem grafički reprezentovanih elemenata), računarski program niske algoritamske složenosti koji komunicira sa korisnikom na nivou kretanja preddefinisanih grafičkih likova i u okviru koga se koriste osnovni konstruktivni elementi proceduralnog programiranja, kao što su promenljive sa numeričkim vrednostima, linijska struktura, grananja i ponavljanje
- kreira računarski program tako što će na osnovu zadatog scenarija definisati ponašanja likova
- u programu primeni matematičku formulu sa osnovnim aritmetičkim operacijama i da iz postavljenog zadatka zaključi kakvu formulu treba da primeni
- ispravlja greške u sopstvenom programu
- upoznavanje sa alatom za vizuelno programiranje koji će se koristiti
- izrada i izvršavanje jednostavnih primera
- razumevanje minimalnog skupa funkcionalnosti koje su potrebne za najjednostavnije primere
- rešavanje zadataka koji odgovaraju minimalnom skupu funkcionalnosti
- uvođenje jedne po jedne složenije funkcionalnosti tako što se prvo obradi u primeru, zatim objasni i na kraju daju zadaci koji se rešavaju samostalno ili uz asistenciju nastavnika
- izrada jednog ili nekoliko završnih zadataka koji pretpostavljaju celokupno savladano gradivo iz teme Računarstvo
Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.
Oblici nastave
Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:
● teorijske osnove u kratkim crtama, kroz uputstva za realizaciju zadataka, objašnjenja osnovnih pojmova, koncepata, strategija u cilju razvijanja postupnosti, prepoznavanja i ustanovljavanja ličnih strategija učenja kod učenika
● praktičan rad u grupama ili individualno, individualizacija je neophodna kod konkretnog zadatka za proveru ostvarenosti ishoda
Podela na grupe
Nastava se realizuje u grupama (okvirno 15 učenika u grupi). Godišnji fond časova je 36.
Mesto realizacije nastave
Časovi se realizuju u kabinetu za informatiku – digitalnoj učionici
Preporuke za realizaciju nastave
Uzeti u obzir predznanje sa kojim učenici dolaze u peti razred i pri tome birati:
– za primere iz svakodnevnog života izabrati probleme koji simuliraju situacije i probleme iz predmeta koje izučavaju u školi ili realnih situacija iz života
– edukativne igre za razvijanje algoritamskog načina mišljenja.
IKT - Razvijanje kreativnosti i osposobljavanje za različite primene računarske, informacione i komunikacione tehnologije
- Osposobljavanje učenika da odaberu i primene najprikladniju tehnologiju zavisno od zadatka, oblasti ili problema koji rešavaju
- sačuvaju i organizuju podatke
- vrše konverziju između različitih tipova podataka
- kreiraju tekstualni dokument i primene osnovne akcije editovanja i formatiranja (samostalno i saradnički)
- kreiraju digitalnu sliku i primene osnovne akcije editovanja i formatiranja (samostalno i saradnički)
- snime video materijal
- snime audio materijal
- kreiraju multimedijalnu prezentaciju i primene osnovne akcije editovanja i formatiranja (samostalno i saradnički)
- kombinuju rad u više aplikacija za realizaciju složenijih ideja
- program za konverziju između različitih tipova podataka
- tekst procesor (na računaru i u oblaku)
- program za grafiku (na računaru i u oblaku)
- program za MM prezentacije (na računaru i u oblaku)
- mobilni telefon za snimanje audio i video materijala
Editovanje i formatiranje:
- teksta (unos teksta, izmene, poravnavanje, font, boja, veličina, ubacivanje slike, digitalni pravopis)
- slike (kreiranje i/ili uvoz slika, jednostavna montaža)
- mm prezentacije (odabir pozadina, ubacivanje slike, audio i video zapisa, slajd-šou)
- čuvanje zapisa u različitim formatima
– Rešenja logičkih zadataka analizirati, testirati i naglasiti značaj ispravljanja grešaka prilikom izrade zadatka.
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
● praćenje ostvarenosti ishoda u sticanju znanja (40%–50%)
● praćenje razvoja veština pri izradi praktičnog rada učenika i aktivnost na času (30–40%)
● projektni zadatak (20%–30%)
Okvirni broj časova po temama izražen u %
● Računarstvo 50%
● IKT + Digitalna pismenost 50%
DIGITALNA PISMENOST – Razvijanje stavova odgovorne komunikacije i saradnje u digitalnom okruženju
– Razvijanje kritičkog mišljenja
– Razvijanje svesti o opasnostima i rizicima pri korišćenju interneta
– Osposobljavanje za odgovornu primenu preporuka zaštite zdravlja, bezbednosti, lične i privatnosti drugih u svakodnevnom radu u digitalnom okruženju
– prepoznaju uobičajene načine korišćenja tehnologije i van škole
– koriste tehnologiju odgovorno i na siguran način
– vode brigu o privatnosti ličnih informacija
– objasne pojam autorskih prava i razlikuju osnovne licence za deljenje sadržaja
– samostalno pretražuju i pronalaze informacije u digitalnom okruženju
– informacijama na internetu priđu kritički
– razlikuju poželjno od nepoželjnog ponašanja na internetu
– reaguju ispravno kada dođu u kontakt sa neprimerenim sadržajem ili sa nepoznatim osobama putem interneta
– potraže pomoć i podršku od pravih osoba i na pravom mestu kada dođu u kontakt sa neprimerenim sadržajem ili sa nepoznatim osobama putem interneta
– prepoznaju rizik zavisnosti od tehnologije
– racionalno upravljaju vremenom koje provode na internetu
– postupci i pravila za bezbedno ponašanje i predstavljanje na mreži
– autorska prava i simboli koji predstavljaju licencu
– netiketa

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA:

- Obavezni predmeti
- Izborni predmeti
- Vannastavne aktivnosti❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print