Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA PRVI I DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Nacionalni prosvetni savet donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik”, br. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14 i 11/14), nastavni program predmeta „Od igračke do računara”, zamenjuje se novim nastavnim programom predmeta „Od igračke do računara”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku” i primenjuje se od školske 2016/2017. godine.

Naziv predmeta: OD IGRAČKE DO RAČUNARA
Godišnji fond časova: 36
Razred: prvi
Ciljevi predmeta: – Razvijanje algoritamskog načina mišljenja
– Osposobljavanje učenika za pravilno i samostalno korišćenje računara i softvera za crtanje
– Osposobljavanje za bezbedno korišćenje interneta
– Razvijanje navike pravilnog sedenja za računarom i vremenski ograničenog korišćenja računara/interneta
TEMA CILJ ISHODI
Po završetku teme učenik će biti u stanju da:
OBAVEZNI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA
Algoritamski način mišljenja ● Razvijanje algoritamskog i logičkog načina mišljenja
● Osposobljavanje za rešavanje jednostavnih logičkih zadataka i zadataka iz svakodnevnog života
● Stvaranje osećaja za rešavanje problema po koracima
● Razvijanje samopouzdanja i sigurnosti prilikom rešavanja logičkih zadataka i zadataka iz svakodnevnog života
● rešava jednostavne logičke zadatke
● izvodi korake za pravilno rešavanje svakodnevnih zadataka
● objasni redosled koraka u rešavanju logičkih zadataka
● objasni redosled koraka u rešavanju zadataka iz svakodnevnog života rečima ili crtežom
● proceni tačnost postavljenih koraka u jednostavnim logičkim zadacima
● Edukativne igre za razvijanje algoritamskog načina mišljenja
● Algoritamski način mišljenja kroz rad na zadacima
● Algoritamski način mišljenja u situacijama iz svakodnevnog života
Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.
Oblici nastave
Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:
● teorijska nastava i praktičan rad
Podela odeljenja na grupe
● Odeljenje se može podeliti u grupe ne manje od 15 učenika
Mesto realizacije nastave
● Nastava se realizuje u učionici i digitalnoj učionici
Preporuke za realizaciju nastave
Prilikom realizacije časova nastave, teme se mogu prožimati, kombinovati, nadovezivati. Nastavnik treba da proceni kada će koje sadržaje realizovati i time doprineti potpunijem ostvarivanju planiranih ishoda.
Algoritamski način mišljenja: Temu započeti edukativnim igrama za razvijanje algoritamskog načina mišljenja (mogu se iskoristiti i društvene i elementarne igre). Kada se učenici upoznaju sa načinom rada, nastaviti sa igrolikim aktivnostima, ali kroz rad na zadacima (kao primer mogu poslužiti zadaci sa odgovarajućih takmičenja i zadaci sa prigodnih sajtova. Na kraju naučeno povezati sa situacijama iz svakodnevnog života koje se zasnivaju na algoritamskom načinu mišljenja, a ujedno predstavljaju i praktičnu primenu stečenog znanja i povezivanje sa realnim životnim situacijama. Temu završiti rešavanjem zadataka u odgovarajućim aplikacijama koje razvijaju algoritamski način mišljenja.
IKT: Temu započeti upoznavanjem učenika sa osnovnim delovima računara i njihovom namenom. Nakon toga osposobljavati učenike za samostalno korišćenje računara pomoću jednostavnog softvera za crtanje, licenciranog ili open source (samostalno pokretanje softvera, korišćenje odgovarajućih alatki, čuvanje crteža na radnoj površini uz zadavanje naziva, bez detaljnijeg objašnjenja).
IKT ● Osposobljavanje za pravilno korišćenje računara
● Osposobljavanje za samostalni rad u softveru za crtanje i čuvanje crteža
● Osposobljavanje za korišćenje edukativnih sajtova, softvera i igara kao pomoć u učenju
● pravilno uključi i isključi računar
● navede osnovne delove računara (kućište, monitor, miš, tastatura, zvučnici, slušalice, mikrofon, veb kamera, štampač, skener)
● objasni namenu osnovnih delova računara
● samostalno koristi softver za crtanje
● sačuva crtež na radnoj površini
● navede nekoliko različitih upotreba interneta
● pokrene internet pregledač
● koristi uz pomoć učitelja internet pretraživač za pronalaženje preporučenih edukativnih materijala
● samostalno ili uz pomoć učitelja koristi edukativne programe
● Osnovni delovi računara
● Softver za crtanje
● Internet pregledač i internet pretraživač
● Edukativni softveri, sajtovi i igre
Dalji rad na osposobljavanju učenika za samostalno korišćenje računara nastaviti pomoću edukativnih materijala (sajtovi, edukativne igre, itd.). Pre prelaska na edukativne materijale sa interneta učenike upoznati sa internet pregledačima i pretraživačima interneta. Ovde je moguće uspostaviti korelaciju sa nastavom obaveznih i izbornih predmeta i vannastavnim aktivnostima kroz korišćenje odgovarajućih materijala koji će omogućiti uvežbavanje i utvrđivanje stečenih znanja iz ovih predmeta, primenu principa očiglednosti, itd.
Bezbednost: Temu započeti upoznavanjem učenika sa pravilnim zdravstvenim navikama (pravilno sedenje ispred računara, racionalno i ograničeno korišćenje vremena u radu na računaru ili na internetu). Nakon toga, upoznati učenike sa edukativnim (bezbednim) sajtovima i objasniti im koji sajtovi nisu bezbedni, šta takvi sajtovi mogu da sadrže i kako u tim situacijama treba da se ponašaju, a da ne ugroze bezbednost. Sadržaje ove teme treba povezati sa sadržajima teme IKT koji se odnose na korišćenje interneta, kako bi učenici pre korišćenja interneta znali kako da se bezbedno ponašaju, a i tokom korišćenja interneta pokazati im kroz praktične primere.
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
● praćenje ostvarenosti ishoda
● praćenje praktičnog rada učenika
● aktivnost na času
Okvirni broj časova po temama
● Algoritamski način mišljenja (16)
● IKT (16)
● Bezbednost (4)
Bezbednost ● Razvijanje navika pravilnog sedenja za računarom i vremenski ograničenog korišćenja računara/interneta
● Osposobljavanje za bezbedno korišćenje interneta
● Ergonomski uslovi za rad na računaru (zdravstvene navike)
● Bezbedni i nebezbedni sajtovi
● Osnovna pravila bezbedne upotrebe računara

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA:

- Obavezni predmeti
- Izborni predmeti
- Vannastavne aktivnosti



❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print