Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA IZ OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu član 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 8/15) u članu 2. tačka 15) posle podtačke (25) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (26) koja glasi:

„(26) master profesor informatike i matematike.”.

U članu 4. tačka 3) podtačka (4) menja se i glasi:

(4) „lice koje ispunjava uslove za nastavnika stručne škole, odnosno stručnog saradnika – pedagoga ili psihologa;”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print