Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13), na usaglašeni predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica,
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik”, br. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13 i 4/13), nastavni program predmeta „Verska nastava Pravoslavni katihizis (veronauka), Katolički vjeronauk i Evangeličko-luteranski vjeronauk Slovačke evangeličke crkve A.V.”, zamenjuje se novim nastavnim programom predmeta „Verska nastava – Pravoslavni katihizis, Verska nastava – Katolički vjeronauk i Vjerska nastava – Slovačke evangeličke crkve A.V.”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku” i primenjuje se od školske 2016/2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print