Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 16/15), u članu 3. tačka 35) podtačka 1) stav 2. i podtačka 2) stav 2. menjaju se i glase:

„Lice iz svih alineja ove podtačke treba da je steklo trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje u području rada Mašinstvo i obrada metala ili najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg profila van obrazovne ustanove.”.

Naziv tačke 36) menja se i glasi:

„36) Osnove bravarskih radova

Metalna konstrukcija i procesna oprema

Zavarene konstrukcije

Ručna obrada

Održavanje i montaža

Mašinska obrada na konvencionalnim mašinama

Mašinska obrada na numerički upravljanim mašinama

Montaža i demontaža

Zavarivanje

Reparatura:”.

Posle tačke 37) dodaje se tačka 38) koja glasi:

,,38) Nastavu i druge oblike obrazovno – vaspitnog rada iz stručnih predmeta za obrazovne profile avio mehaničar i mehatroničar za transportne sisteme aerodroma može da izvodi:

1) Materijali vazduhoplova

Elementi letelica

Struktura aviona

Konstrukcija aviona

Konstrukcija klipnih motora

Hidro – pneumatski sistemi aviona

Konstrukcija turbomlaznih motora

Sistemi klipnih motora i elisa

Aerodinamika i struktura helikoptera

Električna i elektronska oprema

Sistemi aviona

Vazduhoplovni propisi

Oprema aviona

Sistemi turbomlaznih motora

Čvrstoća aviona

Sistemi helikoptera:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: Vazduhoplovstvo.

2) Aerodinamika

Poznavanje vazduhoplova

Masa i centraža vazduhoplova:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer saobraćaja, smer vazdušni saobraćaj;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo;
– master inženjer saobraćaja i završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazdušni saobraćaj i transport.

3) Tehničko crtanje sa mašinskim elementima:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

4) Stručni engleski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost;
– master filolog (studijski program Anglistika);
– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost).

5) Istorija vazduhoplovstva:

– profesor istorije;
– diplomirani istoričar;
– master istoričar, prethodno završene osnovne akademske studije istorije.

6) Primena računara u održavanju letelica

Primena računara u održavanju transportnih sistema:

– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva.

7) Računari

Programiranje:

– diplomirani matematičar – informatičar;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– profesor informatike;
– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer računarstva;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme i diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije;
– profesor tehnike i informatike;
– diplomirani matematičar;
– master inženjer mašinstva prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinstva;
– master matematičar;
– master informatičar;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva;
– master inženjer informacionih tehnologija;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke).

Lica iz al. 12–16 ove tačke, koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati, u okviru završenih studija, položenih najmanje pet predmeta iz oblasti računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti – Matematika ili Teorijsko računarstvo, što dokazuju potvrdom izdatom od strane matične visokoškolske ustanove.

8) Preduzetništvo:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer organizacije rada;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– master inženjer mašinstva i završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– diplomirani ekonomista;
– diplomirani inženjer saobraćaja, smer vazdušni saobraćaj;
– diplomirani matematičar;
– diplomirani mehaničar;
– profesor matematike;
– diplomirani profesor matematike – master;
– diplomirani matematičar – master;
– master ekonomista i završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomije;
– master inženjer saobraćaja i završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: Vazdušni saobraćaj i transport;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

9) Mašinski elementi

Osnove termodinamike

Osnove hidraulike

Metalne konstrukcije

Alati i merenja

Komponente mehatronskih sistema

Hidraulični i pneumatski sistemi

Merni pretvarači

Sistemi upravljanja

Mehatronski sistemi

Motorna vozila:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

10) Aerodromi

Aerodromski saobraćaj

Bezbednost civilnog vazduhoplovstva:

– diplomirani inženjer saobraćaja, smer vazdušni saobraćaj;
– master inženjer saobraćaja i završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: Vazdušni saobraćaj i transport.

11) LJudski faktor:

– diplomirani psiholog;
– doktor medicine;
– master psiholog;
– specijalista doktor medicine, u oblasti vazduhoplovne medicine.

12) Elektrotehnika

Elektronika

Elektrotehnika sa merenjima

Digitalna elektronika:

– profesor elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer elekrotehnike;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva.

13) Elektromašinski materijali

Električni pogon i oprema

Mikrokontroleri

Sistemi upravljanja:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

14) Vazduhoplovni propisi:

– diplomirani pravnik;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo;
– diplomirani inženjer saobraćaja, smer vazdušni saobraćaj;
– master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: Vazdušni saobraćaj i transport.

15) Alati i merenja, Elementi letilice, Struktura aviona, Električna i elektronska oprema, Konstrukcije aviona, Konstrukcije klipnih motora, Hidro-pneumatski sistemi aviona, Konstrukcije klipnih motora, Sistemi klipnih motora i elisa, Aerodinamika i struktura helikoptera, Sistemi aviona, Oprema aviona, Sistemi turbomlaznih motora, Sistemi helikoptera, Poznavanje vazduhoplova, Elektromašinski materijali, Komponente mahatronskih sistema, Elektrotehnika sa merenjima, Mašinski elementi, Hidraulični i pneumatski sistemi, Električni pogon i oprema, Mikrokontroleri, Sistemi upravljanja, Mehatronski sistemi – za relizaciju praktične nasteve i bloka praktične nastave za pomenute nastavne predmete:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– profesor mašinstva;
– profesor tehnike i mašinstva;
– strukovni inženjer mašinstva, iz oblasti mašinsko inženjerstvo;
– inženjer mašinstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena –osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– strukovni inženjer mašinstva;
– specijalista strukovni inženjer mašinstva i završene strukovne studije u mašinstvu;
– lice koje poseduje dozvolu (PART – 66) za održavanje vazduhoplova kategorije B1 ili B2, izdate u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja o odobravanju vazduhoplovno – tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima.

Lice iz svih alineja ove podtačke treba da je steklo prethodno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil ili najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg obrazovnog profila van obrazovne ustanove.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print