Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 21/15), u članu 4. stav 1. tačka 10) posle podtačke (15) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (16) koja glasi:

„(16) magistar farmacije – medicinski biohemičar.”

U tački 30) podtačka (2) posle alineje 11. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se al. 12. i 13. koje glase:

„– diplomirani organizator zdravstvene nege;”

„– master organizator zdravstvene nege.”

U tački 40) podtačka (1) posle alineje druge tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja treća koja glasi:

„– master terapeut.”

U podtački (2) posle alineje osme tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja deveta koja glasi:

„– diplomirani terapeut rehabilitacije.”

U tački 41. podtačka (1) posle alineje sedme tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja osma koja glasi:

„– master terapeut.”

U podtački (2) posle alineje osme tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja deveta koja glasi:

„– master terapeut.”

U podtački (3) posle alineje pete tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja šesta koja glasi:

„– diplomirani terapeut rehabilitacije.”

U podtački (4) posle alineje devete tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja 10. koja glasi:

„– diplomirani terapeut rehabilitacije.”

U tački 42) podtačka (1) posle alineje druge tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja treća koja glasi:

„– master terapeut.”

U podtački (2) posle alineje pete tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja šesta koja glasi:

„– diplomirani terapeut rehabilitacije.”

U tački 43) podtačka (1) posle alineje druge tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja treća koja glasi:

„– master terapeut.”

U podtački (2) posle alineje sedme tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja osma koja glasi:

„– diplomirani terapeut rehabilitacije.”

U tački 44) podtačka (1) posle alineje druge tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja treća koja glasi:

„– master terapeut.”

U podtački (2) posle alineje pete tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja šesta koja glasi:

„– diplomirani terapeut rehabilitacije.”

U tački 45) podtačka (1) posle alineje druge tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja treća koja glasi:

„– master terapeut.”

U podtački (2) posle alineje pete tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja šesta koja glasi:

„– diplomirani terapeut rehabilitacije.”

U tački 46) podtačka (1) posle alineje treće tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja četvrta koja glasi:

„– master terapeut.”

U podtački (2) posle alineje osme tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja deveta koja glasi:

„– diplomirani terapeut rehabilitacije.”

U tački 47) podtačka (1) posle alineje druge tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja treća koja glasi:

„– master terapeut.”

U podtački (2) posle alineje osme tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja deveta koja glasi:

„– diplomirani terapeut rehabilitacije.”

U tački 70) posle podtačke (4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (5) koja glasi:

„(5) magistar farmacije – medicinski biohemičar.”

U tački 71. podtačka (1) posle alineje treće tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja četvrta koja glasi:

„– magistar farmacije – medicinski biohemičar.”

U tački 76) posle podtačke (5) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (6) koja glasi:

„(6) magistar farmacije – medicinski biohemičar.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print