Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U GIMNAZIJI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 15/13), u članu 2. stav 1. tačka 4) podtačka (3) posle alineje treće tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja četvrta koja glasi:

„– master profesor slavista – ruski jezik i književnost.”

U tački 9) posle podtačke (2) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (3) koja glasi:

„(3) diplomirani profesor filozofije.”

U tački 16) posle podtačke (21) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (22) koja glasi:

„(22) master profesor informatike i matematike.”

Član 2.

Posle člana 6. dodaje se član 6a koji glasi:

„Član 6a

Poslove vaspitača u školi sa domom može da izvodi:

1) lice koje ispunjava uslove za nastavnika srednje škole.”

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print