Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
25.08.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)


Na osnovu člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava

Član 1.

U Pravilniku o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 13/17), u članu 9. stav 1. reči: „Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ministarstvo odmah po objavljivanju godišnjeg programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije” na svojoj internet strani objavljuje o tome obaveštenje koje mora biti vidljivo do isteka roka iz stava 2. ovog člana.”

Član 2.

U članu 11. tačka 6) menja se i glasi:

„6) akt opštinskog/gradskog zavoda za javno zdravlje ili republičkog instituta za javno zdravlje kojim se potvrđuje hitnost rešavanja problema u snabdevanju vodom, ukoliko investitor poseduje taj akt, odnosno izjavu investitora da taj akt ne poseduje.”

Član 3.

U članu 12. tačka 10) menja se i glasi:

„10) akt opštinskog/gradskog zavoda za javno zdravlje ili republičkog instituta za javno zdravlje kojim se potvrđuje hitnost rešavanja problema u snabdevanju vodom, ukoliko investitor poseduje taj akt, odnosno izjavu investitora da taj akt ne poseduje.”

Član 4.

U članu 13. tačka 7) menja se i glasi:

„7) akt opštinskog/gradskog zavoda za javno zdravlje ili republičkog instituta za javno zdravlje kojim se potvrđuje hitnost rešavanja problema u snabdevanju vodom, ukoliko investitor poseduje taj akt, odnosno izjavu investitora da taj akt ne poseduje.”

Član 5.

U članu 22. stav 2. posle reči: „sredstava” dodaju se reči: „sa obrazloženjem”.

U stavu 3. posle reči: „sredstava” dodaju se reči: „sa obrazloženjem”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Dispozitiv odluka iz st. 2. i 3. ovog člana sadrži nazive podnosilaca zahteva kojima se predlaže raspodela sredstava, odnosno kojima se raspodeljuju sredstva sa iznosom predloženih, odnosno raspodeljenih sredstava i namenom za koju su sredstva predložena za raspodelu, odnosno raspodeljena, kao i nazive podnosilaca zahteva čiji zahtevi nisu prihvaćeni, a obrazloženje tih odluka sadrži razloge za prihvatanje ili neprihvatanje zahteva za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda sa pozivanjem na odredbe ovog pravilnika koje upućuju na rešenje kakvo je dato u dispozitivu odluka.

Odluka iz stava 3. ovog člana objavljuje se na internet strani organa uprave iz stava 2. ovog člana.”

Član 6.

Posle člana 22. dodaju se čl. 22a i 22b, koji glase:

„Član 22a

Ako sredstva utvrđena godišnjim programom upravljanja vodama za finansiranje poslova iz člana 3. tač. 1)–6) ovog pravilnika, posle ocenjivanja i rangiranja podnetih zahteva i donošenja odluke o raspodeli i korišćenju sredstava u skladu sa članom 22. ovog pravilnika, nisu u celosti raspodeljena, Komisija će pozvati korisnike sredstava Fonda iz člana 2. ovog pravilnika koji su u roku iz člana 9. stav 2. ovog pravilnika podneli zahtev da podnete zahteve dopune nedostajućom dokumentacijom iz čl. 11–19. ovog pravilnika, u skladu sa pozivom za dopunu zahteva.

Po isteku roka za dopunu zahteva iz stava 1. ovog člana Komisija pristupa ocenjivanju i rangiranju dopunjenih zahteva, u skladu sa elementima iz člana 22. stav 1. ovog pravilnika.

Komisija će razmatrati samo zahteve koji su dopunjeni u skladu sa pozivom za dopunu zahteva.

Komisija izrađuje u roku od 15 dana od dana isteka roka za dopunu zahteva, u skladu sa iznosom sredstava koji je ostao neraspodeljen posle ocenjivanja i rangiranja podnetih zahteva i donošenja odluke o raspodeli i korišćenju sredstava u skladu sa članom 22. ovog pravilnika, predlog odluke o dopuni odluke o raspodeli sredstava sa obrazloženjem i istu dostavlja rukovodiocu organa uprave iz člana 22. stav 2. ovog pravilnika.

Rukovodilac iz člana 22. stav 2. ovog pravilnika, na osnovu predloga Komisije, donosi odluku o dopuni odluke o raspodeli i korišćenju sredstava sa obrazloženjem u roku od pet dana računajući od dana prijema predloga odluke Komisije.

Odluka iz stava 5. ovog člana objavljuje se na internet strani organa uprave iz člana 22. stav 2. ovog pravilnika.

Član 22b

U toku tekuće godine na zahtev podnosioca kome su, u skladu sa čl. 22. i 22a ovog pravilnika, raspodeljena sredstva za finansiranje poslova iz člana 3. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, rukovodilac iz člana 22. stav 2. ovog pravilnika može odobriti dodatna sredstva ukoliko podnosilac zahteva dokaže da je obezbedio dodatna sredstva svog učešća i ako sredstva utvrđena godišnjim programom upravljanja vodama za finansiranje tih poslova nisu u celosti raspodeljena.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascima iz člana 10. ovog pravilnika.”

Član 7.

U Obrascu O-1 Zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda radi finansiranja poslova iz člana 3. tačka 1) podtačka (1) ovog pravilnika, III. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENjE SREDSTAVA FONDA, u tabelarnom pregledu reči: „Akt opštinskog/gradskog zavoda za javno zdravlje ili republičkog instituta za javno zdravlje kojim se potvrđuje hitnost rešavanja problema u snabdevanju vodom” zamenjuju se rečima: „Akt opštinskog/gradskog zavoda za javno zdravlje ili republičkog instituta za javno zdravlje kojim se potvrđuje hitnost rešavanja problema u snabdevanju vodom, ukoliko investitor poseduje taj akt, odnosno izjavu investitora da taj akt ne poseduje”.

Član 8.

U Obrascu O-2 Zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda radi finansiranja poslova iz člana 3. tačka 1) podtačka (2) ovog pravilnika, III. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENjE SREDSTAVA FONDA, u tabelarnom pregledu reči: „Akt opštinskog/gradskog zavoda za javno zdravlje ili republičkog instituta za javno zdravlje kojim se potvrđuje hitnost rešavanja problema u snabdevanju vodom” zamenjuju se rečima: „Akt opštinskog/gradskog zavoda za javno zdravlje ili republičkog instituta za javno zdravlje kojim se potvrđuje hitnost rešavanja problema u snabdevanju vodom, ukoliko investitor poseduje taj akt, odnosno izjavu investitora da taj akt ne poseduje”.

Član 9.

U Obrascu O-3 Zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda radi finansiranja poslova iz člana 3. tačka 1) podtačka (3) ovog pravilnika, III. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENjE SREDSTAVA FONDA, u tabelarnom pregledu reči: „Akt opštinskog/gradskog zavoda za javno zdravlje ili republičkog instituta za javno zdravlje kojim se potvrđuje hitnost rešavanja problema u snabdevanju vodom” zamenjuju se rečima: „Akt opštinskog/gradskog zavoda za javno zdravlje ili republičkog instituta za javno zdravlje kojim se potvrđuje hitnost rešavanja problema u snabdevanju vodom, ukoliko investitor poseduje taj akt, odnosno izjavu investitora da taj akt ne poseduje”.

Član 10.

Obrazac O-7 Zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda radi finansiranja poslova iz člana 3. tačka 4) ovog pravilnika, koji je odštampan uz Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 13/17) i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Obrascem O-7 Zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda radi finansiranja poslova iz člana 3. tačka 4) ovog pravilnika, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11.

U Obrascu O-8 Zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda radi finansiranja poslova iz člana 3. tačka 5) ovog pravilnika, II. SADRŽINA ZAHTEVA, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Značenje skupa (zaokružiti redni broj) 1. skup je stručnog tipa
2. skup ima naučni i stručno značenje skup
3. skup ima naučno značenje
Predmet zahteva (naziv naučnog i/ili stručnog skupa)
Mesto i datum održavanja
karakter naučnog i/ili stručnog skupa (zaokružiti redni broj) 1. nacionalni
2. nacionalni sa međunarodnim učešćem (prisutni strani učesnici ali ih je ≤ 50% od ukupnog broja učesnika skupa)
3. međunarodni skup (od ukupnog broja učesnika skupa ≥ 50% su strani učesnici)
tradicija održavanja naučnog i/ili stručnog skupa (zaokružiti redni broj) 1. prvi put
2. drugi ili treći put
3. četvrti ili peti put
4. šesti i više puta
Broj učesnika i trajanje naučnog i/ili stručnog skupa
Iznos traženih sredstava Fonda _________________ dinara”

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac O-7

ZAHTEV ZA DODELU I KORIŠĆENjE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANjA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 4) OVOG PRAVILNIKA

I. OPŠTI PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

Puno poslovno ime
Sedište i adresa
Matični broj (MB)
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Broj računa
Podaci o odgovornom licu:
ime i prezime
funkcija
broj telefona
broj faksa
elektronska adresa

II. SADRŽINA ZAHTEVA

Predmet zahteva (naziv naučnog časopisa)
Iznos traženih sredstava Fonda (dinara)
Tradicija izlaženja časopisa (zaokružiti redni broj) 1. < 10 godina
2. 10–20 godina
3. > 20 godina
Periodičnost izlaženja u prethodnoj kalendarskoj godini (zaokružiti redni broj) 1. < 6 puta godišnje
2. 6 puta godišnje
3. 12 puta godišnje

III. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENjE SREDSTAVA FONDA

Dokaz da je pravno lice upisano u odgovarajući registar broj:
datum:
Primerak poslednjeg objavljenog časopisa broj:
datum:
Spisak recezenata u časopisu broj:
datum:
Predračun troškova štampanja za sve brojeve časopisa u kalendarskoj godini broj:
datum:
Dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izjava odgovornog lica kojom potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ima obezbeđena sopstvena sredstva za sufinansiranje izdavanja časopisa) broj:
datum:
Dokaz da je časopis kategorisan od strane ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost u kategoriju M 51 i/ili M 52 (akt nadležnog ministarstva) broj:
datum:

Mesto i datum:

M.P.

__________________________
Podnosilac zahteva

__________________________
ime i prezime


❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print