Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.08.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)


Na osnovu člana 5. Zakona o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti

1. U Odluci o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti („Službeni glasnik RS”, br. 24/16 i 53/17), u tački 3. alineja treća, podtačka 8), menja se i glasi:

„8) Mihajlo Jovanović, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu;”.

Podtačka 12) menja se i glasi:

„12) Dragoslav Stanižan, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge;”.

U alineji četvrtoj, podtačka 10) menja se i glasi:

„10) Nemanja Vukotić, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print