Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.07.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018)


Na osnovu člana 62. stav 1. tačka 15) Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14 – odluka US, 55/14 i 47/18),

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 19. jula 2018. godine, donela je

ODLUKU
o izmeni Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština

Član 1.

U Uputstvu za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, broj 113/14), u članu 2. stav 1. posle reči: „postupaka” dodaju se reči: „(u daljem tekstu: Odbor)”.

Stav 2. menja se i glasi:

„(2) Republička izborna komisija (u daljem tekstu: Komisija) imenuje članove Odbora u roku od tri dana od kada od ministarstva u čijem delokrugu su poslovi ljudskih i manjinskih prava (u daljem tekstu: Ministarstvo) primi obaveštenje o tome da je za elektorsku skupštinu potvrđen dovoljan broj elektora propisan zakonom.”.

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

„(3) Članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad u Odboru čiji iznos utvrđuje Komisija.

(4) Uslove za rad Odbora, uključujući i sredstva za naknade iz stava 3. ovog člana i druge troškove rada Odbora, obezbeđuje Komisija.”.

Član 2.

U članu 6. stav 3. briše se.

U stavu 4, koji postaje stav 3, posle reči: „(pasošem)” zapeta i reči: „kao i važećom vozačkom dozvolom koja sadrži jedinstveni matični broj građana” brišu se.

Dosadašnji st. 5. do 9. postaju st. 4. do 8.

Član 3.

U članu 7. stav 2. na kraju teksta dodaje se rečenica koja glasi:

„Ime i prezime kandidata mogu da budu navedeni i prema pravopisu i pismu nacionalne manjine.”.

Posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

„(8) Ukoliko se isti elektor nalazi među predlagačima više lista kandidata, smatraće se da je učestvovao u predlaganju one liste kandidata koja je ranije podneta.”.

Član 4.

U članu 8. stav 4. menja se i glasi:

„(4) Ukoliko se na listi kandidata nalazi elektor koji se smatra prisutnim, a nije potpisan kao jedan od predlagača liste kandidata, smatraće se da lista kandidata sadrži nedostatak koji je smetnja za njeno proglašenje.”.

Član 5.

U članu 9. stav 1. na kraju rečenice dodaju se reči: „i tom prilikom saopštava imena kandidata po listama kandidata, kao i imena elektora koji su podržali svaku od listu kandidata. Odbor potom poziva prisutne elektore da dostave eventualne primedbe na podnete liste kandidata”.

Član 6.

U članu 10. stav 1. posle reči: „ispunjava” stavlja se zapeta i dodaju reči: „odnosno ne ispunjava”.

Stav 2. menja se i glasi:

(2) Nakon saopštavanja iz stava 1. ovog člana, više nije moguće povlačenje kandidature, odnosno potpisa podrške listi kandidata.”.

Stav 3. briše se.

Član 7.

U članu 11. stav 1. posle otvorene zagrade dodaju se reči: „listu kandidata nije predložio dovoljan broj elektora,”, a posle reči: „izjava birača” stavlja se zapeta i dodaju reči: „odnosno elektora”.

U stavu 2. posle reči: „otklanjaju” dodaju se reči: „kroz dopunu spiska elektora koji predlažu listu kandidata,”.

Član 8.

Posle člana 11. dodaje se član 11a, koji glasi:

„Član 11a

(1) Odbor proglašava liste kandidata koje ispunjavaju uslove za proglašenje, prema redosledu njihovog podnošenja i o tome donosi rešenje kojim utvrđuje redni broj svake od lista kandidata.

(2) Prilikom proglašenja liste kandidata, Odbor saopštava imena kandidata na listi kandidata.

(3) Nakon proglašenja liste kandidata, više nije moguće njeno povlačenje.”.

Član 9.

U članu 19. stav 5. reč: „overenu” briše se, a posle reči: „skupštini” stavlja se zapeta i dodaju reči: „overenu pečatom Komisije,”.

Član 10.

U članu 29. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„(2) Tekst obrazaca potrebnih za podnošenje liste kandidata, tekst glasačkog listića, tekst obrasca zapisnika o radu na elektorskoj skupštini i tekst uverenja o izboru za člana nacionalnog saveta nacionalne manjine štampaju se na srpskom jeziku, ćirilicom.

(3) Ako se na elektorskoj skupštini vrši izbor članova nacionalnog saveta nacionalne manjine čiji su jezik i pismo u službenoj upotrebi u najmanje jednoj jedinici lokalne samouprave, tekstovi materijala iz stava 2. ovog člana, izuzev zapisnika o radu na elektorskoj skupštini, štampaju se dvojezično, odnosno i na jeziku i pismu nacionalne manjine, i to tako što se tekst na jeziku i pismu nacionalne manjine štampa ispod teksta na srpskom jeziku i ćirilici, u istom obliku i sa istom veličinom slova.

Član 11.

Ovlašćuje se sekretar Republičke izborne komisije da utvrdi prečišćen tekst Uputstva za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Prečišćen tekst Uputstva za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print