Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.05.2018.

Odluka o izmenama Odluke o broju zamenika javnih tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)


Na osnovu člana 75. stav 5. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 38/12 – US, 121/12, 101/13, 111/14 – US, 117/14, 106/15 i 63/16), po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra pravde,

Državno veće tužilaca donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o broju zamenika javnih tužilaca

Član 1.

U Odluci o broju zamenika javnih tužilaca („Službeni glasnik RS”, br. 106/13, 94/15, 114/15 i 80/16), u članu 4. tačka 1. broj „51” zamenjuje se brojem „54”.

U tački 12. broj „12” zamenjuje se brojem „14”.

U tački 14. broj „16” zamenjuje se brojem „18”.

Član 2.

U članu 5. tačka 4. broj „50” zamenjuje se brojem „52”.

U tački 5. broj „30” zamenjuje se brojem „31”.

U tački 6. broj „26” zamenjuje se brojem „29”.

U tački 34. broj „21” zamenjuje se brojem „22”.

U tački 36. broj „31” zamenjuje se brojem „35”.

U tački 38. broj „8” zamenjuje se brojem „9”.

Član 3.

U članu 7. reč „osam” zamenjuje se brojem „11”.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print