Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.01.2017.

UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O OBELEŽAVANJU (MARKIRANJU) DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)


Na osnovu člana 337. stav 3. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o dopunama Uredbe o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

Član 1.

U Uredbi o obeležavanju (markiranju) derivata nafte („Službeni glasnik RS”, broj 51/15), u članu 16. stav 3. tačka 1) posle podtačke (4) dodaje se podtačka (5) koja glasi:

„(5) pogonskih rezervoara motornih vozila krajnjih korisnika derivata nafte, samostalno ili u saradnji sa drugim državnim organima;”.

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Tržišni inspektor je ovlašćen, u slučaju da se prilikom inspekcijskog nadzora kod poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava utvrdi da derivat nafte u uzorku stava 3. tačka 1) podtač. (3), (4) i (5) i tačka 2) ovog člana ne sadrži odgovarajuću koncentraciju markera, da predloži nadležnom organu da odredi pasivni status poljoprivrednom gazdinstvu, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuju upis, obnova i pasivan status registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.”

Član 2.

Posle člana 19. dodaje se član 19a, koji glasi:

„Član 19a

Kazniće se za prekršaj pravno lice, preduzetnik ili poljoprivredno gazdinstvo (pravno lice ili preduzetnik) koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, ako se prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi da derivat nafte u uzorku iz člana 16. stav 3. tačka 1) podtač. (3), (4) i(5) i tačka 2) ove uredbe ne sadrži odgovarajuću koncentraciju markera, i to:

– pravno lice, novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara;

– odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara;

– preduzetnik, novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara;

– poljoprivredno gazdinstvo, novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana pravnom licu i preduzetniku može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print