Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
25.01.2017.

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)


Na osnovu člana 123. Ustava Republike Srbije i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15) i Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 – autentično tumačenje),
Vlada donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu

1. U nazivu i tekstu Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 9/15, 84/15, 109/15, 16/16 i 82/16) i nazivu i tekstu Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu reči: „2015. i 2016. godinu” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „2015, 2016. i 2017. godinu” u odgovarajućem padežu.

2. U Programu za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu, u Glavi V. NAČIN ODOBRAVANjA SREDSTAVA u stavu 5. posle reči: „Programa rešavanja viška zaposlenih,” dodaju se reči: „mišljenje ministarstva nadležnog za poslove privatizacije,”.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print