Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.04.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2017)


Na osnovu člana 28. stav 1. tačka 24) Statuta Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd („Službeni PTT – glasnik”, broj 1094/17),
Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd, na V sednici, održanoj 27. februara 2017. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Tačka 1.

U Odluci o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 33/14, 125/14 i 51/15), u Cenovniku rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju (u daljem tekstu: Cenovnik), cenovni stav 2. menja se i glasi:

Redni
broj

Usluga

Prodajna cena

(u dinarima)

2.

UPUTNICE

2.1.

Poštanska uputnica

2.1.1.

Uplata poštanske uputnice

Skale vrednosti:

– za iznos uplate do 16.000,00 dinara

640,00

– za iznos uplate od 16.000,01 do 110.000,00 dinara

4% od iznosa uplate

– za iznos uplate preko 110.000,00 dinara

4.400,00

2.1.2.

Isplata poštanske uputnice

oslobođeno od plaćanja

”.

Tačka 2.

Usluga iz tačke 1. ove odluke je oslobođena od plaćanja PDV-a, na osnovu člana 25. stav 2. tačka 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14 – dr. zakon, 124/14 i 83/15).

Tačka 3.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade u skladu sa odredbama člana 23. Zakona o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05, 30/10 i 62/14), objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print