Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
24.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2017)


Na osnovu člana 64. stav 2. Zakona o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05, 30/10 i 62/14),
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i rednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica („Službeni glasnik RS”, broj 91/16), u Planu izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica, u glavi I. PRIGODNE POŠTANSKE MARKE I VREDNOSNICE, u uvodnom delu, u tački 21), tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 21) dodaju se tač. 22) i 23), koje glase:

„22) 180 godina od uspostavljanja zvaničnih diplomatskih odnosa Velike Britanije i Srbije;

23) Beogradski maraton.”

Posle odeljka „21. Dečja marka”, dodaju se odeljci 22. i 23, koji glase:

„22. 180 godina od uspostavljanja zvaničnih diplomatskih odnosa Velike Britanije i Srbije

Izdavanjem ove serije prigodne poštanske marke obeležiće se 180 godina od uspostavljanja zvaničnih diplomatskih odnosa između Velike Britanije i Srbije. Diplomatski odnosi sa Velikom Britanijom uspostavljeni su 5. juna 1837. godine, kada je pukovnik Džordž Lojd Hodžis u Kragujevcu predao konzulske akreditive knezu Milošu Obrenoviću.

23. Beogradski maraton

Izdavanjem ove serije prigodne poštanske marke obeležiće se jubilarni 30-ti Beogradski maraton, koji će se održati u Beogradu, 22. aprila 2017. godine. Beogradski maraton je najveća i najmasovnija sportska manifestacija koja se tradicionalno održava u proleće, svake godine u Beogradu i kao takav, je odlukom Skupštine grada Beograda proglašen za događaj koji je od posebnog značaja za grad Beograd. Beogradski maraton sadrži Trku zadovoljstva na 5 km, polumaraton i maraton, i on na najbolji mogući način promoviše Beograd i Republiku Srbiju.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print