Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.02.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)


Na osnovu člana 228. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15 i 96/15 – dr. zakon) i člana 16. stav 1. tačka 6. Statuta Agencije za upravljanje lukama br. 63/2013 od 19. jula 2013. godine,
Upravni odbor Agencije za upravljanje lukama, na 24XI sednici, održanoj 1. novembra 2016. godine, uz saglasnost Vlade, donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

Član 1.

U Odluci o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada („Službeni glasnik RS”, br. 31/15 i 74/15), Prilog I menja se i glasi:

Prilog I

Iznos naknade za upotrebu obale prema vrsti robe:

redni broj

osnovica za obračun naknade

jedinica mere

iznos

u dinarima

teretni brodovi

1.

rasuti tereti

1.1.

žitarice

tona

20,00

1.2.

ugalj

tona

20,00

1.3.

rude

tona

10,00

1.4.

šljunk, pesak i kameni agregati

8,00

1.5.

otpadni materijali i sekundarne sirovine

tona

20,00

1.6.

ostali rasuti tereti

tona

20,00

2.

generalni tereti, komadna i pakovana roba

tona

24,00

3.

kontejneri

TEU

371,00

4.

putnička vozila

vozilo

20,00

5.

teretna vozila

tona

27,00

6.

nafta i naftni derivati

tona

20,00

7.

tečni tereti

tona

20,00

putnički brodovi

1.

putnici

putnik

120,00

Za robu domaćeg porekla namenjenu izvozu, obračun naknade se vrši prema sledećim iznosima:

redni broj

osnovica za obračun naknade

jedinica mere

iznos

u dinarima

teretni brodovi

1.

rasuti tereti

1.1.

žitarice

tona

8,00

1.2.

ugalj

tona

17,00

1.3.

rude

tona

9,00

1.4.

šljunk, pesak i kameni agregati

7,00

1.5.

otpadni materijali i sekundarne sirovine

tona

17,00

1.6.

ostali rasuti tereti

tona

17,00

2.

generalni tereti, komadna i pakovana roba

tona

22,00

3.

kontejneri

TEU

334,00

4.

putnička vozila

vozilo

18,00

5.

teretna vozila

tona

24,00

6.

nafta i naftni derivati

tona

17,00

7.

tečni tereti

tona

17,00

Član 2.

Odluka o izmeni Odluke o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print