Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.01.2020.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU
("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)


Član 1.

U Zakonu o dualnom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 101/17) u članu 1. stav 2. reči: „specijalističkog obrazovanja” zamenjuju se rečima: „majstorsko i specijalističko obrazovanje, kao i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Svi pojmovi upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koje se odnose.”.

Član 2.

U članu 2. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) poslodavac u smislu ovog zakona jesu i organ unutrašnjih poslova i odbrane, kod kojih se učenje kroz rad realizuje u skladu sa propisima koji uređuju rad tih organa i ovim zakonom, osim odredaba ovog zakona koje se odnose na finansijsko obezbeđenje učenika;”.

U tački 6) na kraju teksta posle tačke dodaje se rečenica: „Plan realizacije učenja kroz rad sastavni je deo godišnjeg plana rada škole.”.

Član 3.

U članu 6. stav 2. reči: „u periodu 8–20 časova” brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Učenje kroz rad ne može da se realizuje u vremenu od 22,00 časa do 6,00 časova narednog dana.”.

Dosadašnji st. 3–5. postaju st. 4–6.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. broj: „3.” zamenjuje se brojem: „4.”.

Član 4.

U članu 7. stav 1. posle reči: „privrede” dodaju se zapeta i reči: „na osnovu izjava poslodavaca o uključivanju u dualno obrazovanje”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2–4. koji glase:

„Poslodavac dostavlja Privrednoj komori Srbije izjavu o spremnosti da se uključi u dualno obrazovanje najkasnije do 30. novembra kalendarske godine koja prethodi školskoj godini u kojoj otpočinje realizacija obrazovnog profila u dualnom obrazovanju.

Izjava iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži naziv poslodavca, sedište, matični broj, obrazovni profil, broj učenika koji može da primi na učenje kroz rad, opštinu i mesto izvođenja učenja kroz rad i predlog škole koja realizuje traženi obrazovni profil.

Privredna komora Srbije dostavlja Ministarstvu plan za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje za narednu školsku godinu po školama i obrazovnim profilima, najkasnije do 14. februara tekuće godine za narednu školsku godinu.”.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 5. posle reči: „pokrajine” dodaju se zapeta i reči: „odnosno jedinice lokalne samouprave”.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 6. broj: „2”, zamenjuje se brojem: „5”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 7. broj: „2”, zamenjuje se brojem: „5”.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

„Kandidat za upis na dualni profil opredeljuje se za konkretni obrazovni profil pre obavljenog završnog ispita, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje upis učenika u srednju školu.”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 9. reči: „Prilikom upisa u srednju školu, raspoređivanje”, zamenjuju se rečju: „Raspoređivanje”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 10.

Član 5.

U članu 11. stav 1. tačka 6) briše se.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„U realizaciji učenja kroz rad poslodavac je dužan da obezbedi propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost i zdravlje na radu, kao i primenu propisa kojima se uređuje opasan rad za decu.”.

Član 6.

U članu 12. stav 3. menja se i glasi:

„Komisija iz stava 2. ovog člana ima tri člana i čine je član koga predlaže Ministarstvo iz reda prosvetnih savetnika, spoljnih saradnika, prosvetnih inspektora, odnosno nastavnika, inspektor rada i predstavnik Privredne komore Srbije.”.

U stavu 5. reči: „30. septembra”, zamenjuju se rečima: 30. novembra”.

Član 7.

U članu 18. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Poslodavac je dužan da obavesti Privrednu komoru Srbije o raskidu i razlozima za raskid ugovora o dualnom obrazovanju, u roku od osam dana od dana raskida ugovora.”.

Član 8.

U članu 19. stav 2. posle reči: „dualnom obrazovanju”, dodaju se reči: „u roku od osam dana od dana raskida ugovora”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Poslodavac je dužan da obavesti Privrednu komoru Srbije o raskidu i razlozima za raskid ugovora iz stava 2. ovog člana, u roku od osam dana od dana raskida ugovora.”.

Član 9.

U članu 20. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Ukoliko nije moguće organizovati učenje kroz rad u skladu sa st. 1–3. ovog člana, škola obezbeđuje učeniku uslove da završi započeto školovanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje.”.

Član 10.

U članu 21. stav 2. reči: „školske godine u kojoj počinje realizacija”, zamenjuju se rečju: „realizacije”.

Član 11.

U članu 26. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Ukoliko nema mogućnosti da obezbedi nastavak učenja kroz rad, u skladu sa stavom 4. ovog člana, škola obezbeđuje učeniku uslove da završi započeto školovanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje.”.

Član 12.

U članu 29. stav 1. tačka 1) posle reči: „delatnost” dodaju se zapeta i reči: „odnosno drugo lice koje angažuje poslodavac, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad”.

U tački 3) reči: „za odgovarajući obrazovni profil”, brišu se.

U tački 5) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv privrede, protiv službene dužnosti, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, da nije pravnosnažno osuđivano za prekršaj iz oblasti radnih odnosa i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.”.

U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „odnosno organ iz člana 2. tačka 2a) ovog zakona.”.

Član 13.

U članu 30. stav 6. posle reči: „sastavu” zapeta se briše, a reči: „osim stručnjaka za odgovarajuću oblast rada,”, zamenjuju se rečima: „predstavnika Privredne komore Srbije i”.

U stavu 9. reči: „Licenca i registar o izdatim licencama sadrže”, zamenjuju se rečima: „Licenca sadrži”, a reči: „i naziv poslodavca kod koga je to lice u radnom odnosu”, brišu se.

Posle stava 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

„Registar o izdatim licencama sadrži: registarski broj licence, ime, ime jednog roditelja, prezime i zanimanje lica koje je položilo ispit za instruktora, najviši nivo obrazovanja, JMBG, adresa, kontakt telefon, elektronsku adresu.”.

Dosadašnji st. 10–14. postaju st. 11–15.

U dosadašnjem stavu 12. koji postaje stav 13. posle reči: „poslodavac”, dodaju se zapeta i reči: „odnosno fizičko lice ukoliko se samo prijavi za polaganje ispita.”.

Član 14.

U članu 33. stav 1. tačka 2) posle reči: „prevoz”, dodaju se zapeta i reči: „odnosno ukoliko nije na drugi način obezbeđen”.

U tački 4) posle reči: „poslodavca”, dodaju se zapeta i reči: „ukoliko nije na drugi način obezbeđeno”.

Član 15.

U članu 39. reči: „Lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca ili samostalno obavlja delatnost”, zamenjuju se rečima: „Lice koje ispunjava uslove propisane članom 29. stav 1. tač. 1)–4) i 6) ovog zakona”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Uz zahtev iz stava 1. ovog člana lice dostavlja dokaz da je pohađalo obuku čiji program odgovara programu obuke propisanom u skladu sa članom 30. stav 15. ovog zakona.”.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o dualnom obrazovanju


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print