Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
23.03.2018.

Uredba o izmenama Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)


Na osnovu člana 51. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13), člana 23. stav 7. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon, 88/11 i 89/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci

Član 1.

U Uredbi o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 114/13), u članu 18. stav 2. menja se i glasi:

„Ministarstvo dodeljuje deo ukupne utvrđene godišnje kvote pravnim licima i/ili preduzetnicima evidentiranim za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci, kojima ranije nisu dodeljivane kvote.”

U stavu 3. reči: „31. oktobra” zamenjuju se rečima: „30. novembra”.

U stavu 4. reči: „1. decembra” zamenjuju se rečima: „15. decembra”.

Član 2.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Dozvoljen je tranzit kontrolisanih i novih supstanci, kao i proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance, bez dozvole.”

Član 3.

Član 23. briše se.

Član 4.

Član 24. menja se i glasi:

„Član 24.

Ministarstvo izdaje dozvolu za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance na osnovu podnetog zahteva za izdavanje dozvole za uvoz odnosno izvoz tih proizvoda i/ili opreme u sledećim slučajevima:

1) za uvoz i izvoz aparata za gašenje požara koji sadrže halone, a koji su namenjeni za civilne vazduhoplove, navedenih u grupi I, Deo I Priloga 3. ove uredbe;

2) za uvoz proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance navedene u Prilogu 1. grupe A/I i A/II, grupe V/I, V/II i V/III, S/II i S/III ove uredbe, samo za vanredne slučajeve i uslove propisane članom 16. ove uredbe.

Dozvola iz stava 1. tačka 1) izdaje se za više isporuka, na period od godinu dana i važi od 1. januara do 31. decembra godine za koju je izdata.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja kompletnog zahteva.

Uvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na supstance iz Priloga 1. grupe S/I dozvoljen je do 15. aprila 2018. godine.”

Član 5.

U članu 25. stav 4. reči: „profakturu firme isporučioca robe”, brišu se.

Član 6.

U članu 27. stav 1. reči: „Proizvođači i uvoznici proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance dužni su da ih obeleže pre prvog stavljanja u promet.” zamenjuju se rečima: „Proizvođači i uvoznici proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance dužni su da prilože oznaku proizvoda i opreme u cilju njihovog obeležavanja pre prvog stavljanja u promet.”

Član 7.

U Prilogu 1. LISTA KONTROLISANIH SUPSTANCI, Prilogu 2. NAJČEŠĆE KORIŠĆENE SMEŠE KOJE SADRŽE KONTROLISANE SUPSTANCE i Prilogu 4. NOVE SUPSTANCE, koji su odštampani uz Uredbu o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 114/13), i čine njen sastavni deo, u tabeli, kolona: „TARIFNA OZNAKA”, briše se.

U Prilogu 3. – LISTA PROIZVODA I/ILI OPREME, koji je odštampan uz Uredbu o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 114/13) i čini njen sastavni deo, reči: „tarifne oznake” i brojevi posle njih, brišu se.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print