Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
22.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2017)


Na osnovu člana 66b stav 5. Zakona o stočarstvu (,,Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 93/12 i 14/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu

Član 1.

U Pravilniku o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu (,,Službeni glasnik RS”, br. 10/17 i 52/17), u članu 8. reči: „a primenjuje se od 1. januara 2018. godine” zamenjuju se rečima: „a primenjuje se od 1. jula 2018. godine.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print