Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.11.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSNOVNIM PRAVILIMA U OBLASTI CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA I NADLEŽNOSTIMA EVROPSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2017)


Na osnovu čl. 239. i 265. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon),

Direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja

Član 1.

U Pravilniku o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 23/12), u članu 2. tačka na kraju tačke (3) zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaju se tač. (4) i (5), koje glase:

„(4) Uredba Komisije (EU) br. 6/2013 od 8. januara 2013. godine kojom se menja i dopunjuje Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 216/2008 od 20. februara 2008. godine o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja, kojom se ukidaju Uputstvo Saveta 91/670/EEZ, Uredba (EZ) br. 1592/2002 i Uputstvo 2004/36/EZ (daje se u Prilogu 4. ovog pravilnika);

(5) Uredba Komisije (EU) br. 2016/4 od 5. januara 2016. godine kojom se menja i dopunjuje Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 216/2008 u pogledu suštinskih zahteva za zaštitu životne sredine (daje se u Prilogu 5. ovog pravilnika).”.

Član 2.

U članu 3. stav 4. reči: „(„Službeni glasnik RS”, broj 32/11)” zamenjuju se rečima: „(„Službeni glasnik RS”, br. 32/11, 54/12 i 24/13)”.

Član 3.

Posle Priloga 3. dodaju se Prilog 4. i Prilog 5, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PRILOG 4.

Uredba Komisije (EU) br. 6/2013

od 8. januara 2013. godine kojom se menja i dopunjuje Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 216/2008

od 20. februara 2008. godine o osnovnim pravilima

u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja, kojom se ukidaju Uputstvo Saveta 91/670/EEZ, Uredba (EZ) br. 1592/2002

i Uputstvo 2004/36/EZ

Član 1.

Izmena Uredbe (EZ) br. 216/2008

U članu 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008, stav 1. menja se i glasi:

„1. Proizvodi, delovi i uređaji moraju da ispunjavaju zahteve za zaštitu životne sredine koji su sadržani u Amandmanu 10. Sveska I i Amandmanu 7. Sveska II Aneksa 16 Čikaške konvencije, koji se primenjuje od 17. novembra 2011. godine, izuzev Dodataka na Aneks 16.”.

Član 2.

Prelazne odredbe

1. Do 31. decembra 2016. godine države članice mogu da odobre izuzeća od zahteva u pogledu graničnih vrednosti stvaranja emisija iz tačke d) Sveska II, Deo III, Poglavlje 2, stav 2.3.2 Aneksa 16 Čikaške konvencije, pod sledećim uslovima:

a) da se takva izuzeća odobravaju u dogovoru sa Agencijom;

b) da se izuzeća odobravaju samo u slučaju da ekonomski uticaj na organizaciju koja je odgovorna za proizvodnju prevladava nad interesima u pogledu zaštite životne sredine;

c) u slučaju novih motora koje treba ugraditi na nov vazduhoplov, izuzeća se neće odobriti za više od 75 motora po tipu motora;

d) prilikom razmatranja zahteva za odobravanje izuzeća, država članica je obavezna da uzme u obzir:

(i) obrazloženje koje je dostavila organizacija odgovorna za proizvodnju motora koji su predmet izuzeća, uključujući, ali ne ograničavajući se na razmatranje tehničkih aspekata, negativnih ekonomskih efekata, efekata na životnu sredinu, uticaj nepredviđenih okolnosti i pitanja pravičnosti;

(ii) planirano korišćenje predmetnih motora, odnosno da li je reč o rezervnim motorima ili novim motorima koji će se ugraditi na nove vazduhoplove;

(iii) broj predmetnih novih motora;

(iv) broj izuzeća odobrenih za taj tip motora;

e) pri odobravanju izuzeća, država članica navodi najmanje sledeće:

(i) broj potvrde o tipu motora;

(ii) najveći broj motora koji je obuhvaćen izuzećem;

(iii) planirano korišćenje predmetnih motora i vremensko ograničenje za njihovu proizvodnju.

2. Na osnovu izuzeća koje je odobreno u skladu sa ovim članom, organizacije koje su nadležne za proizvodnju motora su dužne:

a) da obezbede da na identifikacionoj pločici na predmetnom motoru bude ispisano: „EXEMPT NEW” (izuzet novi) ili „EXEMPT SPARE” (izuzet rezervni), u zavisnosti od slučaja;

b) da su uspostavile proces kontrole kvaliteta za održavanje nadzora nad proizvodnjom i upravljanje proizvodnjom predmetnih motora;

c) da državi članici koja je odobrila izuzeće, kao i organizaciji nadležnoj za projektovanje, redovno dostavljaju detaljne podatke o izuzetim motorima koji su proizvedeni, uključujući model, serijski broj, upotrebu motora i tip vazduhoplova na koji su novi motori ugrađeni;

d) da države članice koje su odobrile izuzeće, bez nepotrebnog odlaganja dostave Agenciji sve podatke navedene u stavu 1. tačka d) i stavu 2. tačka c) ove uredbe. Agencija uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži navedene podatke i čini je dostupnom javnosti.

Član 3.

Stupanje na snagu

Ova uredba stupa na snagu 20. dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Evropske unije”.

Ova uredba je u celini obavezujuća i direktno se primenjuje u svim državama članicama.

PRILOG 5.

Uredba Komisije (EU) 2016/4

od 5. januara 2016. godine kojom se menja i dopunjuje Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 216/2008 u pogledu bitnih zahteva za zaštitu životne sredine

Član 1.

U članu 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008, stav 1. menja se i glasi:

„1. Proizvodi, delovi i uređaji moraju da ispunjavaju zahteve za zaštitu životne sredine koji su sadržani u Amandmanu 11-B, Sveska I i Amandmanu 8. Sveska II Aneksa 16 Čikaške konvencije, koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine, izuzev Dodataka na Aneks 16.”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu 20. dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Evropske unije”.

Ova uredba je u celini obavezujuća i direktno se primenjuje u svim državama članicama.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print