Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
22.09.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2017)


Na osnovu člana 14. stav 6. i člana 34. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

Član 1.

U Pravilniku o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Službeni glasnik RS”, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – ispravka, 56/13, 67/15 i 101/16), u članu 1. reči: „55/15 i 103/15” zamenjuju se rečima: „55/15, 103/15 i 108/16”.

Član 2.

U članu 4. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Akciza na kafu proizvedenu u zemlji ne obračunava se na rashod koji je utvrđen u skladu sa aktom koji donosi Vlada na osnovu člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona.”.

Član 3.

U članu 5a reči: „odredbi člana 6. Uredbe o načinu i postupku” zamenjuju se rečima: „propisu kojim se uređuje način i postupak”, a reči: „(„Službeni glasnik RS”, broj 55/12) brišu se.

Član 4.

U članu 7. stav 1. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 3) i 4), koje glase:

„3) prodaje akciznih proizvoda u Republici Srbiji od strane lica iz člana 6. stav 2. tačka 5a) Zakona, a koji se vode u poslovnim knjigama tog lica;

4) prodaje akciznih proizvoda u Republici Srbiji suprotno odredbama zakona, i to kada se u postupku kontrole utvrdi da je lice iz člana 6. stav 2. tačka 5b) Zakona stavilo u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama Zakona.”.

Član 5.

U nazivu Pododeljka 5.1. posle reči: „akcize” dodaju se reči: „na akcizne proizvode, osim na kafu”.

Član 6.

U članu 8. stav 1. reč: „tromesečnog” briše se.

U stavu 8. reči: „akontaciju obračunate akcize” zamenjuju se rečima: „obračunatu akcizu”, a reči: „umanjenu akontaciju” zamenjuju se rečima: „umanjeni iznos akcize”.

U stavu 9. reči: „tromesečnog i konačnog” brišu se, a reči: „Obrazac PP OAK” zamenjuju se rečima: „Obrazac PP OA”.

Član 7.

Posle člana 8. dodaju se Pododeljak 5.1a i član 8a, koji glase:

„5.1a Umanjenje obračunate akcize na kafu

Član 8a

Pri obračunu iznosa akcize na kafu iz člana 14. stav 1. Zakona, proizvođač kafe ima pravo na srazmerno umanjenje obračunate i plaćene akcize prethodnom učesniku od koga je nabavio kafu, odnosno ima pravo na srazmerno umanjenje akcize koja se plaća pri uvozu, ukoliko kafu koristi u daljoj fazi proizvodnje, odnosno prerade kafe.

Obračunatom i plaćenom akcizom iz stava 1. ovog člana smatra se prethodno plaćeni iznos akcize koji je obračunat u prethodnoj fazi proizvodnje i prometa kafe, odnosno iznos akcize koji se plaća pri uvozu kafe, a koji proizvođač kafe može da umanji od obračunate akcize koju je dužan da plati.

Iznos akcize koji se može umanjiti iz stava 2. ovog člana utvrđuje se na osnovu podataka o obračunatoj akcizi iz dokumenata o uvozu, odnosno nabavci kafe po vrsti.

Proizvođač kafe umanjenje akcize iz stava 3. ovog člana vrši tako što od obračunatog iznosa akcize na kafu odbije srazmerni iznos akcize koji je plaćen prethodnom učesniku, a srazmerno količini i vrsti kafe iz člana 14. Zakona, koja je puštena u promet.

Umanjenje akcize iz stava 4. ovog člana proizvođač kafe ostvaruje:

1) ako nabavlja kafu od uvoznika kafe na koju se plaća akciza pri uvozu, a pod uslovom da poseduje račun ili drugi dokument od uvoznika kafe sa iskazanom akcizom, odnosno ako poseduje jedinstvenu carinsku ispravu kojom se dokazuje da je akciza plaćena pri uvozu ukoliko je proizvođač kafe istovremeno i uvoznik kafe, sa iskazanom akcizom koja se plaća pri uvozu;

2) ako nabavlja kafu od lica koje se bavi prodajom na veliko kafe, a pod uslovom da poseduje račun o nabavci iste sa iskazanom akcizom i dokaz da je platio taj račun.

Račun iz stava 5. ovog člana mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljene kafe i iznosu akcize po svakoj vrsti kafe iz člana 14. Zakona.

Račun, koji ne sadrži podatke iz stava 6. ovog člana ne može se upotrebiti u postupku umanjenja obračunate akcize po odredbama ovog pravilnika.

Proizvođač kafe umanjenje obračunate akcize u smislu člana 20. stav 3. Zakona, vrši u rokovima za plaćanje obračunate akcize ili prilikom sastavljanja obračuna akcize za kalendarski mesec u kome je kafa stavljena u promet.”.

Član 8.

U članu 9. stav 2. tačka 1) zapeta i reči: „odnosno račun proizvođača akciznog proizvoda koji je istovremeno i uvoznik akciznog proizvoda, sa iskazanom akcizom koja je plaćena pri uvozu” brišu se.

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) račun uvoznika sa iskazanom akcizom koja je plaćena pri uvozu, odnosno jedinstvenu carinsku ispravu ako je lice iz člana 39. Zakona istovremeno i uvoznik akciznih proizvoda;”.

Član 9.

U članu 10. stav 1. reči: „periodično i konačno” brišu se.

Član 10.

U članu 13. stav 2. tačka 6) posle reči: „alkoholnih pića” na oba mesta dodaju se reči: „i kafe”.

Član 11.

U članu 14. stav 1. u uvodnoj rečenici posle reči: „alkoholnih pića,” dodaje se reč: „kafe,”.

U tački 6. posle reči: „alkoholnih pića” dodaju se reči: „i kafe”.

U tački 7. posle reči: „alkoholnih pića,” dodaje se reč: „kafe,”.

Član 12.

U Odeljku III. SASTAVLJANjE OBRAČUNA AKCIZE Pododeljak 1. Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize briše se, a član 16. menja se i glasi:

„Član 16.

Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda, kao i obveznik akcize iz člana 6. stav 2. tač. 4), 5), 5a) i 5b) Zakona, mesečni obračun akcize sastavlja na osnovu knjigovodstvenih i drugih evidencija, tako što sabira iznose akciza iz faktura, otpremnica, dokumenata na osnovu kojih je utvrđen manjak i drugih dokumenata na osnovu kojih je akciza obračunata.

Mesečni obračun akcize sastavlja se za period od 1. u mesecu do zadnjeg dana u mesecu za koji se obračun sastavlja.

Obračunati iznos iz stava 1. ovog člana raspoređen po uplatnim računima, obveznik akcize unosi u Obrazac PP OA – Poreska prijava o obračunu akcize, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava iz stava 3. ovog člana, kao i izmenjena poreska prijava podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom ili popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije.

Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda podnosi poresku prijavu iz stava 3. ovog člana i za obračunski period u kome ne postoji obaveza plaćanja akcize.

Obveznik akcize iz člana 6. stav 2. tač. 4), 5), 5a) i 5b) Zakona, podnosi poresku prijavu iz stava 3. ovog člana za kalendarski mesec u kome je promet ostvaren.”.

Član 13.

Član 16a menja se i glasi:

„Član 16a

Poresku prijavu o obračunu akcize podnosi poreski obveznik, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

Podnosilac prijave dužan je da elektronski potpiše Poresku prijavu o obračunu akcize u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.”.

Član 14.

Posle člana 16a dodaju se čl. 16b, 16v, 16g i 16d, koji glase:

„Član 16b

Ako Poreska prijava o obračunu akcize koja je podneta u elektronskom obliku, sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana ne smatra se podnetom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima.

Po dobijanju obaveštenja iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese ispravljenu poresku prijavu.

Ispravljena poreska prijava iz stava 4. ovog člana ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

Poreska prijava o obračunu akcize smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu prijave.

Član 16v

Obrazac PP OA – Poreska prijava o obračunu akcize (u daljem tekstu: Obrazac PP OA) sastoji se iz šest delova, i to:

1) Deo 1 Podaci o prijavi;

2) Deo 2 Podaci o obvezniku akcize;

3) Deo 3 Podaci o uplatnom računu i nazivu akciznog proizvoda;

4) Deo 4 Podaci o obračunu akcize za prvi deo obračunskog perioda;

5) Deo 5 Podaci o obračunu akcize za drugi deo obračunskog perioda;

6) Deo 6 Podaci o obračunu akcize po članu 31a Zakona.

Član 16g

U Obrazac PP OA, deo 1 Podaci o prijavi, unosi se:

1) Pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave – oznaka jedne od navedenih vrsta prijava, i to:

(1) oznaka 1 – opšta prijava koju podnosi obveznik akcize u periodu dospelosti za podnošenje poreske prijave u skladu sa Zakonom,

(2) oznaka 3 – prijava po članu 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 i 108/16 – u daljem tekstu: ZPPPA) koju podnosi obveznik akcize nakon isteka roka dospelosti za podnošenje poreske prijave koji je propisan Zakonom,

(3) oznaka 4 – prijava po nalogu kontrole koja se podnosi nakon sprovedenog postupka poreske kontrole u kojem je rešenjem utvrđena obaveza akcize i naloženo podnošenje prijave,

(4) oznaka 6 – prijava po članu 39. ZPPPA koju podnosi obveznik akcize kome je aktom Poreske uprave odobreno produženje roka podnošenja prijave iz opravdanih razloga, dok ti razlozi ne prestanu, a najduže za šest meseci od dana isteka zakonskog roka za podnošenje prijave;

2) Pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu – oznaka jednog od osnova za podnošenje prijave, i to:

(1) oznaka 1 – proizvodnja akciznih proizvoda,

(2) oznaka 2 – prodaja, odnosno stavljanje u promet akciznih proizvoda;

3) Pod rednim brojem 1.2 Obračunski period – mesec i godina obračunskog perioda za koji se vrši obračun akcize;

4) Pod rednim brojem 1.3 Izmena prijave – oznaka jedne od vrsta izmene prijave, i to:

(1) oznaka 1 – izmenjena prijava po članu 40. ZPPPA,

(2) oznaka 2 – prijava po nalogu kontrole,

(3) oznaka 9 – storniranje prijave;

5) Pod rednim brojem 1.3a Jedinstveni identifikacioni broj prijave – jedinstveni identifikacioni broj prijave (JIBP) koja se menja, odnosno stornira;

6) Pod rednim brojem 1.4 Broj rešenja poreske kontrole – broj rešenja poreske kontrole;

7) Pod rednim brojem 1.4a Osnov – unosi se jedna od oznaka, i to:

(1) oznaka 1 – žalba u prvom stepenu,

(2) oznaka 2 – žalba u drugom stepenu,

(3) oznaka 3 – odluka upravnog suda.

U Obrazac PP OA, Deo 2 Podaci o obvezniku akcize, unosi se:

1) Pod rednim brojem 2.1 Vrsta obveznika akcize – oznaka jedne od vrsta obveznika akcize, i to:

(1) oznaka 1 – proizvođač akciznih proizvoda,

(2) oznaka 2 – uvoznik akciznih proizvoda,

(3) oznaka 3 – pravno lice ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda,

(4) oznaka 4 – kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ,

(5) oznaka 5 – lice koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica,

(6) oznaka 6 – lice koje stavi u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama Zakona,

(7) oznaka 7 – obveznici akcize na kafu;

2) Pod rednim brojem 2.2 Poreski identifikacioni broj – poreski identifikacioni broj obveznika akcize, odnosno jedinstveni matični broj građana obveznika akcize, odnosno evidencioni broj za nerezidentno fizičko lice;

3) Pod rednim brojem 2.3 Naziv/ime i prezime obveznika akcize – naziv/ime i prezime obveznika akcize;

4) Pod rednim brojem 2.4 Matični broj – matični broj obveznika akcize koji dodeljuje organizacija nadležna za registraciju privrednih subjekata;

5) Pod rednim brojem 2.5 Sedište/prebivalište – šifra opštine sedišta/prebivališta obveznika akcize, utvrđena pravilnikom kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda;

6) Pod rednim brojem 2.6 Adresa – ulica i broj sedišta/prebivališta obveznika akcize;

7) Pod rednim brojem 2.7 Telefon podnosioca prijave – broj telefona osobe za kontakt;

8) Pod rednim brojem 2.8 Elektronska adresa podnosioca prijave – podatak o elektronskoj adresi podnosioca poreske prijave;

9) Pod rednim brojem 2.9 JMBG podnosioca prijave – jedinstven matični broj građana podnosioca poreske prijave.

U Obrazac PP OA, Deo 3 Podaci o uplatnom računu i nazivu akciznog proizvoda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 3.1 Redni broj – redni broj;

2) Pod rednim brojem 3.2 Uplatni račun i naziv akciznog proizvoda – uplatni račun i naziv akciznog proizvoda.

U Obrazac PP OA, Deo 4 Podaci o obračunu akcize za prvi deo obračunskog perioda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 4.1 Datum dospelosti za plaćanje akcize za prvi deo obračunskog perioda – datum dospelosti za plaćanje akcize za prvi deo obračunskog perioda, period od 1. do 15. dana u mesecu, propisan Zakonom;

2) Pod rednim brojem 4.2 Datum do kojeg je obračunata kamata za prvi deo obračunskog perioda – datum do kojeg je obveznik akcize, odnosno poreski inspektor obračunao kamatu na dugovani iznos akcize za prvi deo obračunskog perioda, period od 1. do 15. dana u mesecu, a koji može biti naredni dan od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana plaćanja akcize, ako je plaćanje izvršeno posle roka dospelosti za plaćanje, a pre podnošenja prijave, odnosno naredni dan od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana podnošenja prijave, ako plaćanje akcize nije izvršeno do dana podnošenja prijave;

3) Pod rednim brojem 4.3 Iznos obračunate akcize – iznos obračunate akcize u skladu sa Zakonom;

4) Pod rednim brojem 4.4 Kamata – iznos kamate na dugovani iznos akcize obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje akcize za prvi deo obračunskog perioda, period od 1. do 15. dana u mesecu, do dana plaćanja akcize, ako je plaćanje izvršeno posle roka dospelosti za plaćanje, a pre podnošenja prijave, odnosno od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana podnošenja prijave, ako plaćanje akcize nije izvršeno do dana podnošenja prijave;

5) Pozicija u redu označenom rečju „Ukupno” – ne popunjava podnosilac prijave, već se automatski obračunava i upisuje ukupan iznos sa red. br. 4.3 do 4.4.

U Obrazac PP OA, Deo 5 Podaci o obračunu akcize za drugi deo obračunskog perioda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 5.1 Datum dospelosti za plaćanje akcize za drugi deo obračunskog perioda – datum dospelosti za plaćanje akcize za drugi deo obračunskog perioda, period od 16. do poslednjeg dana u mesecu, propisan Zakonom;

2) Pod rednim brojem 5.2 Datum do kojeg je obračunata kamata za drugi deo obračunskog perioda – datum do kojeg je obveznik akcize, odnosno poreski inspektor obračunao kamatu na dugovani iznos akcize za drugi deo obračunskog perioda, period od 16. do kraja prethodnog meseca, a koji može biti naredni dan od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana plaćanja akcize, ako je plaćanje izvršeno posle roka dospelosti za plaćanje, a pre podnošenja prijave, odnosno naredni dan od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana podnošenja prijave, ako plaćanje akcize nije izvršeno do dana podnošenja prijave;

3) Pod rednim brojem 5.3 Iznos obračunate akcize – iznos obračunate akcize u skladu sa Zakonom;

4) Pod rednim brojem 5.4 Kamata – iznos kamate na dugovani iznos akcize obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje akcize za drugi deo obračunskog perioda, period od 16. do kraja prethodnog meseca do dana plaćanja akcize, ako je plaćanje izvršeno posle roka dospelosti za plaćanje, a pre podnošenja prijave, odnosno od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana podnošenja prijave, ako plaćanje akcize nije izvršeno do dana podnošenja prijave;

5) Pozicija u redu označenom rečju „Ukupno” – ne popunjava podnosilac prijave, već se automatski obračunava i upisuje ukupan iznos sa red. br. 5.3 do 5.4.

Kod storniranja poreske prijave koje vrši Poreska uprava po zahtevu poreskog obveznika ili po službenoj dužnosti pod rednim brojem 4.3 do 4.4 i 5.3 do 5.4 automatski se upisuju iznosi 0 (nula).

U Obrazac PP OA, Deo 6 Podaci o obračunu akcize po članu 31a Zakona, unosi se:

1) Pod rednim brojem 6.1 Datum dospelosti za plaćanje akcize – datum dospelosti za plaćanje akcize po članu 31a Zakona;

2) Pod rednim brojem 6.2 Datum do kojeg je obračunata kamata – datum do kojeg je obveznik akcize, odnosno poreski inspektor obračunao kamatu na dugovani iznos akcize, a koji može biti naredni dan od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana plaćanja akcize, ako je plaćanje izvršeno posle roka dospelosti za plaćanje, a pre podnošenja prijave, odnosno naredni dan od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana podnošenja prijave, ako plaćanje akcize nije izvršeno do dana podnošenja prijave;

3) Pod rednim brojem 6.3 Redni broj – redni broj;

4) Pod rednim brojem 6.4 Uplatni račun i naziv akciznog proizvoda – uplatni račun i naziv akciznog proizvoda;

5) Pod rednim brojem 6.5 Iznos obračunate razlike akcize – iznos obračunate razlike akcize u skladu sa članom 31a Zakona;

6) Pod rednim brojem 6.6 Kamata – iznos kamate na dugovani iznos akcize obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana plaćanja akcize, ako je plaćanje izvršeno posle roka dospelosti za plaćanje, a pre podnošenja prijave, odnosno od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana podnošenja prijave, ako plaćanje akcize nije izvršeno do dana podnošenja prijave;

7) Pozicija u redu označenom rečju „Ukupno” – ne popunjava podnosilac prijave, već se automatski obračunava i upisuje ukupan iznos sa red. br. 6.5 do 6.6.

Član 16d

U Obrazac PP OA iznosi se upisuju u dinarima bez decimala.”.

Član 15.

Pododeljak 2. Sastavljanje godišnjeg obračuna akcize i član 17. brišu se.

Član 16.

Obrazac PP OA – Poreska prijava o obračunu akcize iz člana 12. ovog pravilnika odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 17.

Za obračunski period za akcizu do 31. decembra 2017. godine poreska prijava podnosi se na način i obrascima koji su propisani Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Službeni glasnik RS”, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – ispravka, 56/13, 67/15 i 101/16).

Poreska prijava o obračunu akcize (Obrazac PP OA) podnosi se u elektronskom obliku za obaveze po osnovu akcize za obračunski period počev od 1. januara 2018. godine u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 18.

Lice koje na dan stupanja na snagu ovog pravilnika vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, dužno je da do 31. decembra 2017. godine prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, mesto pogona i sličnog prostora u kome vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.

Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine, osim člana 18. ovog pravilnika koji se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print