Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
22.09.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2017)


Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

1. U Odluci o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Službeni glasnik RS”, br. 86/15, 90/15 – ispravka, 12/16, 33/16, 48/16, 63/16, 84/16, 95/16, 2/17, 23/17, 46/17, 53/17 – ispravka i 69/17), u Spisku cena lekova:

– lek pod rednim brojem 8. briše se;
– pod rednim brojem 153. u koloni 11. broj: „184,00*” zamenjuje se brojem: „239,50*”;
– pod rednim brojem 210. u koloni 9. reči: „Kemwell AB” zamenjuju se rečima: „Recipharm Uppsala AB”;
– lekovi pod rednim brojem 268, 273, 279. i 281. brišu se;
– pod rednim brojem 429. u koloni 5. reči: „GALENIKA AD” zamenjuju se rečima: „GALENIKA AD BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 429. u koloni 8. reči: „liofilizat za rastvor za injekciju; ukupno 5 kom, bočica staklena, 5 x (40mg + 4mg + 8mg + 100mg + 10mg + 0,004mg)” zamenjuju se rečima: „prašak za rastvor za injekciju; ukupno 5 kom, bočica staklena, 5 x (40mg + 4mg + 8mg + 100mg + 10mg + 0,004mg)”;
– pod rednim brojem 429. u koloni 9. reči: „Galenika AD” zamenjuju se rečima: „Galenika AD Beograd”;
– lek pod rednim brojem 448. briše se;
– pod rednim brojem 829. u koloni 8. reči: „emulzija za inf.; 130 g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7.4g/l + 6.6g/l + 4.3g/l + 5.1g/l + 11.2g/l + 6.5g/l + 1g/l + 4.4g/l + 2g/l + 0.4g/l + 6.2g/l + 0.56g/l + 4.18g/l + 1.2g/l + 4.48g/l + 3.4g/l + 0.0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l; ukupno 3 kom, kesa, 3 x 1904 mL (1300 kcal)” zamenjuju se rečima: „emulzija za infuziju; 130 g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7.4g/l + 6.6g/l + 4.3g/l + 5.1g/l + 11.2g/l + 6.5g/l + 1g/l + 4.4g/l + 2g/l + 0.4g/l + 6.2g/l + 0.56g/l + 4.18g/l + 1.2g/l + 4.48g/l + 3.4g/l + 0.0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l; ukupno 4 kom, kesa, 4 x 1904 mL (1300 kcal)”;
– pod rednim brojem 829. u koloni 11. broj: „11.784,00” zamenjuje se brojem: „15.712,00”;
– pod rednim brojem 849. u koloni 11. broj: „176,70” zamenjuje se brojem: „355,40”;
– pod rednim brojem 850. u koloni 11. broj: „163,50” zamenjuje se brojem: „329,10”;
– lek pod rednim brojem 928. briše se;
– pod rednim brojem 1125. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE AD” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1125. u koloni 11. broj: „379,50” zamenjuje se brojem: „380,90*”;
– lekovi pod rednim brojem 1335. i 1336. brišu se;
– lek pod rednim brojem 1412. briše se;
– lek pod rednim brojem 1415. briše se;
– pod rednim brojem 1516. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE AD” zamenjuje se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1516. u koloni 11. broj: „387,90” zamenjuje se brojem: „332,90*”;
– pod rednim brojem 1517. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE AD” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1517. u koloni 11. broj: „565,30” zamenjuje se brojem: „493,00*”;
– lek pod rednim brojem 1615. briše se;
– lekovi pod rednim brojem 1654, 1655. i 1656. brišu se;
– pod rednim brojem 1792. u koloni 4. broj: „8600064116574” zamenjuje se brojem: „8606107531311”;
– pod rednim brojem 1792. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE AD” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1792. u koloni 10. reč: „Italija” zamenjuje se rečima: „Italija; Nemačka”;
– lekovi pod rednim brojem 2127. i 2130. brišu se;
– lekovi pod rednim brojem 2384, 2385. i 2386. brišu se;
– lek pod rednim brojem 2388. briše se;
– lekovi pod rednim brojem 2429. i 2431. brišu se;
– lekovi pod rednim brojem 2510, 2511, 2512. i 2513. brišu se;
– lek pod rednim brojem 2643. briše se;
– lek pod rednim brojem 2830. briše se;
– lekovi pod rednim brojem 2910, 2911, 2912, 2913, 2914. i 2915. brišu se;
– pod rednim brojem 2939. u koloni 7. reč: „Methotrexate” zamenjuje se rečima: „Methotrexate Pfizer”;
– pod rednim brojem 2940. u koloni 7. reč: „Methotrexate” zamenjuje se rečima: „Methotrexate Pfizer”;
– pod rednim brojem 3025. u koloni 7. reč: „Vincristine” zamenjuje se rečima: „Vincristine Pfizer”;
– pod rednim brojem 3033. u koloni 5. reči: „TEVA SERBIA DOO” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 3033. u koloni 11. broj: „966,80” zamenjuje se brojem: „944,80*”;
– pod rednim brojem 3092. u koloni 5. reči: „TEVA SERBIA DOO” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 3092. u koloni 11. broj: „602,80” zamenjuje se brojem: „604,20*”;
– pod rednim brojem 3093. u koloni 5. reči: „TEVA SERBIA DOO” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 3093. u koloni 11. broj: „3.443,70” zamenjuje se brojem: „3.445,10*”;
– lekovi pod rednim brojem 3094. i 3095. brišu se;
– lekovi pod rednim brojem 3122. i 3125. brišu se;
– pod rednim brojem 3124. u koloni 7. reč: „Cisplatin” zamenjuje se rečima: „Cisplatin Pfizer”;
– pod rednim brojem 3137. u koloni 7. reč: „Carboplatin” zamenjuje se rečima: „Carboplatin Pfizer”;
– pod rednim brojem 3140. u koloni 4. broj: „8606103100306” zamenjuje se brojem: „8606010920028”;
– pod rednim brojem 3140. u koloni 5. reči: „TEVA SERBIA DOO” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 3140. u koloni 11. broj: „4.203,60” zamenjuje se brojem: „4.184,80*”;
– pod rednim brojem 3151. u koloni 5. reči: „TEVA SERBIA DOO” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 3151. u koloni 11. broj: „11.219,50” zamenjuje se brojem: „11.131,70*”;
– pod rednim brojem 3152. u koloni 5. reči: „TEVA SERBIA DOO” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 3152. u koloni 11. broj: „22.420,60” zamenjuje se brojem: „22.249,50*”;
– lek pod rednim brojem 3322. briše se;
– lek pod rednim brojem 3336. briše se;
– lek pod rednim brojem 3373. briše se;
– pod rednim brojem 3498. u koloni 11. broj: „190,20*” zamenjuje se brojem: „286,40*”;
– lek pod rednim brojem 3682. briše se;
– pod rednim brojem 3734. u koloni 11. broj: „48.140,90” zamenjuje se brojem: „78.625,00”;
– lek pod rednim brojem 3859. briše se;
– pod rednim brojem 4078. u koloni 4. broj: „8606103543042” zamenjuje se brojem: „5099151009319”;
– pod rednim brojem 4078. u koloni 5. reči: „NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „PREDSTAVNIŠTVO BGP PRODUCTS SWITZERLAND GMBH BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 4078. u koloni 8. reči: „tabl. 50x25mg” zamenjuju se rečima: „tableta; 25 mg; ukupno 50 kom, blister, 5 x 10 kom”;
– pod rednim brojem 4078. u koloni 9. reči: „Novartis Pharmaceuticals UK Ltd” zamenjuju se rečima: „Novartis Saglık Gıda ve Tarım Urunleri San. ve Tic. A.S.”;
– pod rednim brojem 4078. u koloni 10. reči: „Velika Britanija” zamenjuju se rečju: „Turska”;
– pod rednim brojem 4078. u koloni 11. broj: „511,00” zamenjuje se brojem: „512,40*”;
– pod rednim brojem 4079. u koloni 4. broj: „8606103543059” zamenjuje se brojem: „5099151009449”;
– pod rednim brojem 4079. u koloni 5. reči: „NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „PREDSTAVNIŠTVO BGP PRODUCTS SWITZERLAND GMBH BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 4079. u koloni 8. reči: „tabl. 50x100mg” zamenjuju se rečima: „tableta; 100mg; ukupno 50 kom, blister, 5 x 10 kom”;
– pod rednim brojem 4079. u koloni 9. reči: „Novartis Pharmaceuticals UK Ltd” zamenjuju se rečima: „Novartis Saglık Gıda ve Tarım Urunleri San. ve Tic. A.S.”;
– pod rednim brojem 4079. u koloni 10. reči: „Velika Britanija” zamenjuju se rečju: „Turska”;
– pod rednim brojem 4079. u koloni 11. broj: „1.635,70” zamenjuje se brojem: „1.637,10*”;
– lekovi pod rednim brojem 4081. i 4082. brišu se;
– pod rednim brojem 4096. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE AD” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 4096. u koloni 11. broj: „3.579,80” zamenjuje se brojem: „3.579,60*”;
– pod rednim brojem 4097. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE AD” zamenjuje se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 4097. u koloni 11. broj: „4.548,00” zamenjuje se brojem: „4.548,40*”;
– lekovi pod rednim brojem 4120. i 4121. brišu se;
– lekovi pod rednim brojem 4296. i 4297. brišu se;
– lek pod rednim brojem 4320. briše se;
– lekovi pod rednim brojem 4327. i 4328. brišu se;
– lekovi pod rednim brojem 4341. i 4342. brišu se;
– pod rednim brojem 4351. u koloni 4. broj: „4034541000867” zamenjuje se brojevima: „4034541000867; 4034541000867”;
– pod rednim brojem 4351. u koloni 9. reči: „Haupt Pharma Latina S.R.L.” zamenjuje se rečima: „Haupt Pharma Latina S.R.L.; Pfizer Manufacturing Deutchland GmBH – Betriebsstatte Freiburg”;
– pod rednim brojem 4351. u koloni 10. reč: „Italija” zamenjuje se rečima: „Italija; Nemačka”;
– pod rednim brojem 4352. u koloni 4. broj: „4034541000874” zamenjuje se brojevima: „4034541000874; 4034541000874 ”;
– pod rednim brojem 4352. u koloni 9. reči: „Haupt Pharma Latina S.R.L.” zamenjuju se rečima: „Haupt Pharma Latina S.R.L.; Pfizer Manufacturing Deutchland GmBH – Betriebsstatte Freiburg”;
– pod rednim brojem 4352. u koloni 10. reč: „Italija” zamenjuje se rečima: „Italija; Nemačka”;
– lek pod rednim brojem 4355. briše se;
– pod rednim brojem 4367. u koloni 5. reči: „MEDA PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GMBH – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „PREDSTAVNIŠTVO BGP PRODUCTS SWITZERLAND GMBH BEOGRAD – NOVI BEOGRAD ”;
– pod rednim brojem 4367. u koloni 11. broj: „664,60” zamenjuje se brojem: „666,00*”;
– lek pod rednim brojem 4368. briše se;
– lek pod rednim brojem 4605. briše se;
– lek pod rednim brojem 4632. briše se;
– lek pod rednim brojem 4772. briše se;
– lek pod rednim brojem 4788. briše se;
– lek pod rednim brojem 4811. briše se;
– lekovi pod rednim brojem 4876. i 4877. brišu se;
– lekovi pod rednim brojem 4880, 4881, 4882. i 4883. brišu se;
– lekovi pod rednim brojem 5151. i 5153. brišu se;
– lekovi pod rednim brojem 5266. i 5267. brišu se;
– lek pod rednim brojem 5279. briše se;
– pod rednim brojem 5687. u koloni 5. reči: „TEVA SERBIA DOO” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 5687. u koloni 11. broj: „12.827,30” zamenjuje se brojem: „12.725,80*”;
– pod rednim brojem 5744. u koloni 5. reči: „TEVA SERBIA DOO” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 5744. u koloni 11. broj: „8.773,70” zamenjuje se brojem: „8.405,50*”;
– pod rednim brojem 5929. u koloni 5. reči: „TEVA SERBIA DOO” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 5929. u koloni 11. broj: „74.149,60” zamenjuje se brojem: „74.151,00*”.

Posle rednog broja 6146. dodaje se sledeći tekst koji glasi:

Red. br.

ATC

JKL

EAN

Nosilac dozvole

Generičko ime leka (INN)

Zaštićeno ime leka

Oblik i doza leka

Proizvođač leka

Država proizvodnje leka

Cena na veliko u dinarima

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

6147

A02BA02

 

 

 

ranitidin

 

 

 

 

 

 

6148

A02BA02

1128451

8600064205049

ZDRAVLJE AD LESKOVAC

ranitidin

Ranisan

film tableta; 150mg; ukupno 10 kom, blister deljiv na pojedinačne doze, 1 x (10 x 1) kom

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

150,80

*

6149

C03CA01

 

 

 

furosemid

 

 

 

 

 

 

6150

C03CA01

1400001

5909990223794

FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD

furosemid

Furosemidum Polfarmex

tableta; 40mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Polfarmex S.A.

Poljska

188,20

*

6151

C07AB12

 

 

 

nebivolol

 

 

 

 

 

 

6152

C07AB12

1107301

8606016860526; 8606016860533

ADOC D.O.O. BEOGRAD

nebivolol

Nebitol

tableta; 5mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom

Actavis LTD; BalkanPharma-Dupnitsa AD

Malta; Bugarska

355,60

*

6153

C09DB01

 

 

 

valsartan, amlodipin

 

 

 

 

 

 

6154

C09DB01

1103641

8600064205179

ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC

valsartan, amlodipin

Ditenzin

film tableta; 80mg + 5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

1.038,20

*

6155

C09DB01

1103643

8600064205186

ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC

valsartan, amlodipin

Ditenzin

film tableta; 160mg + 5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

1.179,70

*

6156

C09DB01

1103645

8600064205193

ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC

valsartan, amlodipin

Ditenzin

film tableta; 160mg + 10mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

1.096,40

*

6157

C10AA07

 

 

 

rosuvastatin

 

 

 

 

 

 

6158

C10AA07

1104381

5944736015325

ATB PHARMA DOO

rosuvastatin

Rosuvastatin Atb

film tableta; 10mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

1.234,70

 

6159

C10AA07

1104380

5944736015332

ATB PHARMA DOO

rosuvastatin

Rosuvastatin Atb

film tableta; 20mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

1.790,30

 

6160

G04BE03

 

 

 

sildenafil

 

 

 

 

 

 

6161

G04BE03

1139117

8600097426619

HEMOFARM AD VRŠAC

sildenafil

Fiumin

film tableta; 20mg; ukupno 90 kom, blister, 9 x 10 kom

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

39.012,30

*

6162

G04BE08

 

 

 

tadalafil

 

 

 

 

 

 

6163

G04BE08

1139447

5690528521016; 5690528521016

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

tadalafil

Megatop

film tableta; 2,5mg; ukupno 28 kom, blister, 7x4 kom

BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis LTD

Bugarska; Malta

3.462,20

*

6164

G04BE08

1139448

5690528521023; 5690528521023

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

tadalafil

Megatop

film tableta; 5mg; ukupno 28 kom, blister, 7x4 kom

BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis LTD

Bugarska; Malta

6.923,90

*

6165

G04BE08

1139449

5690528521030; 5690528521030

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

tadalafil

Megatop

film tableta; 10mg; ukupno 4 kom, blister, 1x4 kom

BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis LTD

Bugarska; Malta

3.294,60

*

6166

G04BE08

1139450

5690528521047; 5690528521047

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

tadalafil

Megatop

film tableta; 20mg; ukupno 2 kom, blister, 1x2 kom

BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis LTD

Bugarska; Malta

1.643,60

*

6167

G04BE08

1139451

5690528521054; 5690528521054

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

tadalafil

Megatop

film tableta; 20mg; ukupno 4 kom, blister, 1x4 kom

BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis LTD

Bugarska; Malta

3.285,80

*

6168

G04BE08

1139452

5690528521061; 5690528521061

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

tadalafil

Megatop

film tableta; 20mg; ukupno 8 kom, blister, 2x4 kom

BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis LTD

Bugarska; Malta

6.570,20

*

6169

G04BE08

1139453

5690528521078; 5690528521078

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

tadalafil

Megatop

film tableta; 20mg; ukupno 12 kom, blister, 3x4 kom

BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis LTD

Bugarska; Malta

9.563,20

*

6170

 

 

 

 

elbasvir, grazoprevir

 

 

 

 

 

 

6171

J05AX68

1328444

8606103170682

MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

elbasvir, grazoprevir

Zepatier

film tableta; 50mg + 100mg; ukupno 28 kom, blister, 4x7 kom

Schering-Plough Labo N.V.

Belgija

1.154.394,00

 

6172

J07BM03

 

 

 

9-ovalentna vakcina protiv humanog papiloma virusa (rekombinantna, adsorbovana)

 

 

 

 

 

 

6173

J07BM03

0011804

8606103170538

MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

9-ovalentna vakcina protiv humanog papiloma virusa (rekombinantna, adsorbovana)

Gardasil 9

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 30mcg/0,5ml+40mcg/0,5ml+60mcg/0,5ml+40mcg/0,5ml+20mcg/0,5ml+20mcg/0,5ml+20mcg/0,5ml+20mcg/0,5ml+20mcg/0,5ml; ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1x0,5ml

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

14.641,00

 

6174

L01AA09

 

 

 

bendamustin

 

 

 

 

 

 

6175

L01AA09

0031013

3857500024435; 3857500024435

CLINRES FARMACIJA D.O.O. BEOGRAD

bendamustin

Benmak

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 25mg; ukupno 5 kom, bočica staklena, 5 x 25mg

Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O.

Španija; Češka

25.245,70

 

6176

L01AA09

0031014

3857500024442; 3857500024442

CLINRES FARMACIJA D.O.O. BEOGRAD

bendamustin

Benmak

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg; ukupno 5 kom, bočica staklena, 5 x 100mg

Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O.

Španija; Češka

99.808,70

 

6177

L01BA04

 

 

 

pemetreksed

 

 

 

 

 

 

6178

L01BA04

0034700

8606010305122; 8606010305122

PHARMAS D.O.O. BEOGRAD

pemetreksed

Pemetrexed PharmaS

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 500mg; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 500 mg

Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, S.L.

Češka; Španija

74.778,10

 

6179

N03AX16

 

 

 

pregabalin

 

 

 

 

 

 

6180

N03AX16

1084144

5099151012326; 5099151012326; 5099151012326

PREDSTAVNIŠTVO BGP PRODUCTS SWITZERLAND GMBH BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

pregabalin

Pregabalin Mylan Pharma

kapsula, tvrda; 75mg; ukupno 56 kom, blister deljiv na pojedinačne doze, 4 x (14x1)kom

Mylan B.V.; Mcdermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT

Holandija; Irska; Mađarska

1.249,20

*

6181

N03AX16

1084145

5099151012319; 5099151012319; 5099151012319

PREDSTAVNIŠTVO BGP PRODUCTS SWITZERLAND GMBH BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

pregabalin

Pregabalin Mylan Pharma

kapsula, tvrda; 150mg; ukupno 56 kom, blister deljiv na pojedinačne doze, 4 x (14x1)kom

Mylan B.V.; Mcdermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT

Holandija; Irska; Mađarska

1.800,20

*

6182

R06AX28

 

 

 

rupatadin

 

 

 

 

 

 

6183

R06AX28

1058126

5450557010598

ALVOGEN PHARMA D.O.O.

rupatadin

Rupafin

tableta; 10mg; ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom

J. Uriach Y Compania, SA

Španija

336,30

 

6184

R06AX28

3058291

5450557010604; 5450557010604

ALVOGEN PHARMA D.O.O.

rupatadin

Rupafin

oralni rastvor; 1mg/mL; ukupno 1 kom, boca plastična, 1 x 120 mL

Recipharm Parets, S.L.; Italfarmaco S.A.

Španija

674,80

 

6185

V01AA02

 

 

 

alergeni polena trave (hemijski modifikovani, adsorbovani na L-tirozin)

 

 

 

 

 

 

6186

V01AA02

0019005

8606108354049

PREDSTAVNIŠTVO VIVAX PHARMACEUTI-CALS S.R.O. BEOGRAD - ZVEZDARA

alergeni polena trave (hemijski modifikovani, adsorbovani na L-tirozin)

Pollinex Grasses + Rye 2000

suspenzija za injekciju; 2000 s.j./0,5ml; ukupno 3 kom, napunjen injekcioni špric, 3 x 0,5ml

Allergy Therapeutics (UK) Limited

Velika Britanija

21.279,30

 

6187

V01AA02

0019006

8606108354056

PREDSTAVNIŠTVO VIVAX PHARMACEUTI-CALS S.R.O. BEOGRAD - ZVEZDARA

alergeni polena trave (hemijski modifikovani, adsorbovani na L-tirozin)

Pollinex Grasses + Rye 300, 800 i 2000

suspenzija za injekciju; 300 s.j./0,5ml; 800 s.j./0,5ml; 2000 s.j./0,5ml; ukupno 3 kom, napunjen injekcioni špric, 3 x 0,5ml

Allergy Therapeutics (UK) Limited

Velika Britanija

17.769,80

 

6188

V01AA05

 

 

 

alergeni polena drveća (hemijski modifikovani, adsorbovani na L-tirozin)

 

 

 

 

 

 

6189

V01AA05

0019001

8606108354063

PREDSTAVNIŠTVO VIVAX PHARMACEUTI-CALS S.R.O. BEOGRAD - ZVEZDARA

alergeni polena drveća (hemijski modifikovani, adsorbovani na L-tirozin)

Pollinex Trees 2000

suspenzija za injekciju; 2000 s.j./0,5ml; ukupno 3 kom, napunjen injekcioni špric, 3 x 0,5ml

Allergy Therapeutics (UK) Limited

Velika Britanija

21.279,30

 

6190

V01AA05

0019003

8606108354070

PREDSTAVNIŠTVO VIVAX PHARMACEUTI-CALS S.R.O. BEOGRAD - ZVEZDARA

alergeni polena drveća (hemijski modifikovani, adsorbovani na L-tirozin)

Pollinex Trees 300, 800 i 2000

suspenzija za injekciju; 300 s.j./0,5ml; 800 s.j./0,5ml; 2000 s.j./0,5ml; ukupno 3 kom, napunjen injekcioni špric, 3 x 0,5ml

Allergy Therapeutics (UK) Limited

Velika Britanija

17.769,80

 

* Cena na veliko sadrži i iznos za pokriće cene kontrolne markice

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print