Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.06.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 24. stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Član 1.

U Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS”, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16 i 21/17), u članu 2. stav 1. reči: „83/15 i 108/16” zamenjuju se rečima: „83/15, 108/16, 113/17 i 30/18”.

U stavu 4. tačka 1) menja se i glasi:

„1) poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara koja se vrši na relaciji od mesta prvog utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3. Zakona, nezavisno od toga da li prevoz dobara vrši jedno ili više lica;”.

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

„U naknadu za uslugu prevoza, u smislu ovog pravilnika, uključuju se svi iznosi koje prevoznik zaračunava po osnovu pružanja ove usluge (npr. putarina, mostarina, dangubnina, odnosno ležarina i dr.).”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 2.

U članu 3. posle stava 1. dodaju se novi st. 2–4, koji glase:

„Ako je izvozno carinjenje dobara izvršeno u jednom poreskom periodu, a istup dobara potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona obveznik može da ostvari za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju. Za poreski period u kojem je izvršeno izvozno carinjenje dobara obveznik nema obavezu da obračuna PDV.

Ako je izvozno carinjenje dobara izvršeno u jednom poreskom periodu, a istup dobara nije potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, obveznik je dužan da obračuna PDV za poreski period u kojem je izvršeno izvozno carinjenje dobara.

Ako je obveznik obračunao PDV za poreski period u kojem je izvršeno izvozno carinjenje dobara u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, ima pravo da za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju smanji iznos osnovice i iznos obračunatog PDV i da ostvari poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 6, reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 5.”.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 7, reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 6.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 9, reči: „stava 4.” zamenjuju se rečima: „stava 7.”.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 10, reči: „st. 1–3.” zamenjuju se rečima: „st. 1, 5. i 6.”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. reči: „je izvršio refakciju PDV stranom državljaninu, u skladu sa članom 56. Zakona, a pre utvrđivanja srazmernog odbitka prethodnog poreza” zamenjuju se rečima: „poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo”.

Stav 2. menja se i glasi:

„U poreskoj prijavi za poreski period u kojem obveznik poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo, obveznik – prodavac umanjuje iznos osnovice i iznos obračunatog PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik u skladu sa Zakonom za iznos osnovice i iznos obračunatog PDV za promet dobara koji je izvršio putniku.”.

Član 4.

U članu 6. stav 1. tačka 2) posle reči: „zonu” dodaju se reči: „overen od strane nadležnog carinskog organa, odnosno overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima”.

U tački 3) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom.

Tačka 4) briše se.

U stavu 2. tačka 2) posle reči: „zonu” dodaju se reči: „overen od strane nadležnog carinskog organa, odnosno overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.”, a tačka i zapeta brišu se.

Tačka 3) briše se.

U stavu 3. tačka 2) posle reči: „dobara” dodaju se zapeta i reči: „odnosno overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima”.

U stavu 4. reči: „iz stava 1. tač. 1)–3), odnosno stava 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „iz stava 1. tač. 1) i 3), odnosno stava 3. tač. 1) i 3) ovog člana, kao i račun izdat u skladu sa Zakonom”.

Član 5.

U članu 7. stav 1. tačka 5) reči: „deklaracije kojom” zamenjuju se rečima: „dokumenta kojim”.

Član 6.

Posle člana 8. dodaju se čl. 8a, 8b i 8v, koji glase:

„Član 8a

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona, za unos dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet dobara stranom licu može da ostvari ako poseduje:

1) dokument stranog lica kojim se potvrđuje da strano lice ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV – korisnikom slobodne zone da će dobra koja strano lice nabavlja obveznik PDV – korisnik slobodne zone ugraditi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo;

2) dokument obveznika PDV – korisnika slobodne zone kojim se potvrđuje da sa stranim licem – primaocem dobara ima zaključen ugovor da će dobra koja strano lice nabavlja ugraditi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo;

3) račun izdat u skladu sa Zakonom overen od strane nadležnog carinskog organa, odnosno overenu kopiju dokumenta kojim se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog unosa dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet dobara može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, kao i račun izdat u skladu sa Zakonom.

Član 8b

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona, za prevozne i druge usluge koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet usluga stranom licu može da ostvari ako poseduje:

1) dokument stranog lica kojim se potvrđuje da je reč o prevoznim i drugim uslugama koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona;

2) račun izdat u skladu sa Zakonom;

3) overenu kopiju dokumenta kojim se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana.

Član 8v

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona, za promet dobara u slobodnoj zoni, obveznik koji vrši promet dobara može da ostvari ako poseduje:

1) dokument stranog lica kojim se potvrđuje da strano lice ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV – korisnikom slobodne zone da će dobra koja strano lice nabavlja obveznik PDV – korisnik slobodne zone ugraditi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo;

2) dokument obveznika PDV – korisnika slobodne zone kojim se potvrđuje da sa stranim licem – primaocem dobara ima zaključen ugovor da će dobra koja strano lice nabavlja ugraditi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo;

3) račun izdat u skladu sa Zakonom.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa dobara, obveznik koji vrši promet dobara može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. ovog člana.”.

Član 7.

U članu 14. stav 4. tačka 1) posle reči: „mesta” dodaje se reč: „prvog”, a posle reči: „do” dodaje se reč: „krajnjeg”.

Član 8.

U članu 16. stav 3. tačka 1) posle reči: „mesta” dodaje se reč: „prvog”.

Član 9.

U članu 18. stav 1. reči: „koji vrši” brišu se.

U tački 1) reč: „izvršenom” briše se, a posle reči: „(ugovor, račun i dr.)” dodaju se reči: „izvršenom licu koje navedena dobra i usluge koristi za pružanje usluga međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju”.

Član 10.

U članu 20. stav 1. reči: „koji vrši” brišu se.

U tački 1) reč: „izvršenom” briše se, a posle reči: „(ugovor, račun i dr.)” dodaju se reči: „izvršenom licu koje navedena dobra i usluge koristi za pružanje usluga međunarodnog prevoza lica u rečnom saobraćaju”.

Član 11.

U članu 28. stav 2. reči: „otisak pečata,” brišu se.

U stavu 3. tačka 7) reči: „i pečat” brišu se.

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, reči: „stava 5.” zamenjuju se rečima: „stava 4.”.

Član 12.

U članu 29. stav 3. reči: „otisak pečata,” brišu se.

U stavu 4. tačka 8) reči: „i pečat” brišu se.

Stav 5. briše se.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 6, reči: „stava 6.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”.

Član 13.

U članu 29a stav 2. reči: „otisak pečata,” brišu se.

U stavu 3. tačka 8) reči: „i pečat” brišu se.

Član 14.

U članu 34. stav 4. tačka 8) reči: „i pečat” brišu se.

Stav 5. briše se.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 6, reči: „stava 6.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”.

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 7. i 8.

U dosadašnjem stavu 10, koji postaje stav 9, reči: „stava 9.” zamenjuju se rečima: „stava 8.”.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 10, reči: „stava 10.” zamenjuju se rečima: „stava 9.”.

Dosadašnji stav 12, koji postaje stav 11, menja se i glasi:

„U poreskoj prijavi PDV za poreski period u kojem je sačinjen obračun, stalna poslovna jedinica iskazuje podatak o vrednosti prometa dobara i usluga za koji je osnivač izdao račun korisniku sredstava, u delu u kojem se iskazuju podaci o prometu za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.”.

Član 15.

Odredbe člana 3. ovog pravilnika primenjivaće se od 1. januara 2019. godine.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print