Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
22.06.2018.

Izmene i dopune Javnobeležničkog poslovnika ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 119. stav 2. i člana 123. stav 2. tačka 2. Zakona o javnom beležništvu (,,Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 i 106/15), čl. 52–71. Statuta Javnobeležničke komore Srbije,

Skupština Javnobeležničke komore Srbije, na vanrednoj sednici održanoj 12. maja 2018. godine, usvojila je

IZMENE I DOPUNE
Javnobeležničkog poslovnika

Član 1.

U Javnobeležničkom poslovniku („Službeni glasnik RS”, br. 62/16 i 66/17), posle poglavlja:

„IV PRAVILA O JAVNOBELEŽNIČKIM OVERAMA”

Dodaje se poglavlje:

„IVa VOĐENjE EVIDENCIJE PODATAKA O STRANKAMA I TRANSAKCIJAMA U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

1. Dužnost evidencije podataka o strankama i transakcijama koji su dostavljeni Upravi za sprečavanje pranja novca

Član 84a

Javni beležnik je dužan da vodi posebnu evidenciju podataka o strankama i transakcijama koji su dostavljeni Upravi za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu Poslovnika: Uprava)

2. Način vođenja evidencije

Član 84b

Javni beležnik je dužan da vodi evidenciju o podacima iz člana 84a u elektronskom obliku, na obrascu koji je propisan ovim poslovnikom i koji čini njegov sastavni deo – Obrazac: 1.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se po hronološkom redu i na način koji omogućava adekvatan pristup tim podacima.

Član 84v

Evidencija javnog beležnika iz člana 84a Poslovnika sadrži sledeće podatke:

1) Rubrika 1: Redni broj upisa;

2) Rubrika 2: Datum upisa;

3) Rubrika 3: Vreme upisa;

4) Rubrika 4: Ime i prezime i datum rođenja stranke, a ako je stranka pravno lice naziv stranke, kao i ime i prezime njegovog zastupnika;

5) Rubrika 5: Podatak da li je stranka domaće ili strano fizičko ili pravno lice;

6) Rubrika 6: Vrsta pravnog posla;

7) Rubrika 7: Država i mesto izvršenja transakcije koja je predmet pravnog posla;

8) Rubrika 8: Datum obaveštavanja Uprave;

9) Rubrika 9: Način obaveštavanja Uprave.

Izveštaj o radu javnog beležnika o predmetima o kojima je dostavljeno obaveštenje Upravi

Član 84g

Javni beležnik šestomesečno, godišnje i trogodišnje sačinjava izveštaj o radu javnog beležnika o predmetima o kojima je dostavljeno obaveštenje Upravi.

U izveštajima se posebno evidentira podatak o broju javnobeležničkih isprava sačinjenih u formi javnobeležničkog zapisa i formi solemnizacije (broj OPU predmeta), za koje postoji osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma o kojima je obaveštena Uprava, kao i podatak o ukupnom broju OPU predmeta.

Izveštaji o radu iz stava 1. ovog člana sačinjava se prema posebnom obrascu koji je propisan ovim poslovnikom i čini njegov sastavni deo – Obrazac: 2

Javni beležnik je ovlašćen da pored izveštaja iz stava 1. ovog člana samostalno sačinjava i druge izveštaje koji su od značaja za pravilnu primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma.

3. Dostavljanje izveštaja o radu Komori

Član 84d

Izveštaj iz člana 84g, javni beležnik dostavlja Javnobeležničkoj komori Srbije u roku od 15 dana od dana koji označava poslednji dan izveštajnog perioda.

4. Arhiviranje predmeta o kojima je dostavljeno obaveštenje Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Član 84đ

Javni beležnik je dužan da čuva sve podatke, informacije i dokumentaciju neophodnu za otkrivanje i dokazivanje pranja novca i finansiranja terorizma za svaki OPU predmet za koji je dostavljeno obaveštenje Upravi.

Arhiva se može čuvati u elektronskom obliku ili na drugi pogodan način u skladu sa Zakonom.

Član 84e

Arhiviranim predmetima rukuje lice zaposleno u javnobeležničkoj kancelariji određeno posebnom odlukom javnog beležnika.

5. Rok čuvanja arhiviranih predmeta o kojima je dostavljeno obaveštenje Upravi

Član 84ž

Javni beležnik je dužan da podatke i dokumentaciju pribavljenu u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u postupku sačinjavanja ili solemnizacije isprave u predmetima o kojima je dostavljeno obaveštenje Upravi čuva deset godina od dana sačinjene ili solemnizovane isprave.

6. Elektronska arhiva javnog beležnika

Član 84z

Elektronska arhiva javnog beležnika je deo informacionog sistema koji omogućava trajnost elektronskog zapisa i osigurava dugotrajno čuvanje elektronske arhivske građe u utvrđenim rokovima čuvanja, njeno održavanje, migriranje odnosno prebacivanje na nove nosače u propisanim formatima, u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa, elektronska arhiva, elektronski dokument i poslovanje javnog beležnika.

Javni beležnik posebnom odlukom određuje lice koje sprovodi tehnički postupak i rad elektronske arhive.

Sva pitanja koja se tiču vođenja elektronske arhive koja nisu regulisana ovim Poslovnikom, biće uređena posebnom odlukom Izvršnog odbora Komore.”

Član 2.

Po dobijanju saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa Izmene i dopune Javnobeležničkog poslovnika objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izmene i dopune Javnobeležničkog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

OBRAZAC BROJ 1

EVIDENCIJA PODATAKA O STRANKAMA I TRANSAKCIJAMA U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjU TERORIZMA
ČLAN 84a JAVNOBELEŽNIČKOG POSLOVNIKA

Redni broj upisa

Datum upisa

Vreme upisa

Ime i prezime stranke i datum rođenja,

Ako je stranka pravno lice, naziv stranke i ime i prezime njenog zastupnika

Podatak da li je stranka domaće ili strano fizičko ili pravno lice

Vrsta pravnog posla

Država i mesto izvršenja transakcije koja je predmet pravnog posla

Datum obaveštavanja uprave

Način obaveštavanja uprave

Obrazac: 2

Opšti podaci o beležniku

Ukupan broj OPU predmeta

Ukupan broj prijavljenih OPU predmeta Upravi za sprečavanje pranja novca

Broj predmeta gde je učesnik u postupku političar ili funkcioner

Broj predmeta gde je učesnik u postupku lice iz poreskih utočišta

Ukupan broj predmeta prijavljenih Upravi po vrsti pravnog posla

Izveštajni period

Ime i prezime

Grad


❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print