Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.05.2017.

REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)


Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

REŠENJE
o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16, 92/16, 95/16, 98/16, 106/16, 3/17, 8/17, 9/17, 13/17, 23/17, 29/17, 31/17, 39/17 i 44/17), u listi označenih lica utvrđuje se izmena, koja je sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđena izmena liste iz stava 1. ove tačke objavljuje se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Dana 30. marta 2017. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmenu, koja je označena kao podvučena i precrtana, u dolenavedenom unosu u Listi sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

B. Entitet povezan sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDe. 150 Ime: 1: MUDžAHIDIN INDONEŽANSKI TIMUR (MIT)

Alijasi: a) Mujahidin Istočne Indonezije b) Istočna Indonezija Mudžahiden v) Mudžahidin Indonezija Timor g) Mudžahidin Indonezija Barat (MIB) d) Mudžahidin zapadne Indonezije Ranije poznat kao: neprimenjivo Adresa: Indonezija Na listi od: 29. septembra 2015. (lista izmenjena 30. marta 2017.) Druge informacije: Teroristička grupa povezana sa Islamskom Državom Iraka i Levanta (IDIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), Džemah Islamijah (JI) (QDe.092), i Džemah Anšorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Deluje na Javi i Sulavesi, Indonezija, i takođe je aktivna u istočnim indonežanskim provincijama. Vođa organizacije je je bio Abu Vardah, poznat kao Santoso (preminuo ne nalazi se na listi)

On 30 March 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

B. Entity associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDe.150 Name: MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)

A.k.a.: a) Mujahidin of Eastern Indonesia b) East Indonesia Mujahideen c) Mujahidin Indonesia Timor d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB) e) Mujahidin of Western Indonesia F.k.a.: na Address: Indonesia Listed on: 29 Sep. 2015 (amended on 30 Mar. 2017) Other information: Terrorist group linked to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092), and Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Operates in Java and Sulawesi, Indonesia and also active in Indonesia’s eastern provinces. Its former leader is was Abu Wardah, a.k.a. Santoso (deceased not listed).❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print