Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
22.05.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)


Na osnovu člana 254. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 9/10 – US i 18/10 – dr. zakon), a u vezi sa članom 310. stav 1. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata

1. U Odluci o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata („Službeni glasnik RS”, br. 136/14, 65/15, 16/16 i 102/16), u tački 3, alineja prva, podtačka 6), koja postaje podtačka 8a), menja se i glasi:

„8a) Carinska ispostava Ostružnica–Beograd;”.

U stavu 3, koji postaje stav 5, reči: „Železnička stanica” zamenjuju se rečju: „Ostružnica”.

2. Danom stupanja na snagu ove odluke nastavlja rad, u skladu sa nazivom utvrđenim ovom odlukom: Carinska ispostava Železnička stanica – Beograd kao Carinska ispostava Ostružnica–Beograd.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print