Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.02.2017.

UREDBA O IZMENI UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2017" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)


Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmeni Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2017”

Član 1.

U Uredbi o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2017” („Službeni glasnik RS”, broj 8/17), u članu 1. stav 1. reči: „od 6. do 21. marta 2017. godine” zamenjuju se rečima: „od 10. do 26. aprila 2017. godine”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print