Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
21.12.2020.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
("Sl. glasnik RS", br. 153/2020)


Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19), u članu 15a st. 2, 4. i 5. reči: „16.300 dinara” zamenjuju se rečima: „18.300 dinara”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Izuzetno od st. 1. do 5. ovog člana, osnovicu poreza na zarade lica za koje domaće pravno lice plaća porez saglasno članu 99. stav 3. ovog zakona, čini iznos koji je domaće pravno lice isplatilo poslodavcu iz druge države kao naknadu troškova za rad lica koje je upućeno, odnosno poslato na rad kod domaćeg pravnog lica.”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 2.

U članu 15v stav 3. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, kvalifikovanim poslodavcem smatra se bilo koji poslodavac rezident Republike, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom koji je od 1990. godine barem tri godine ispunjavao uslove iz člana 7. stav 2. tačka 1) ovog zakona da se smatra rezidentom Republike.”.

Član 3.

U članu 21v stav 1. reči: „2020. godine” zamenjuju se rečima: „2021. godine”.

Član 4.

U članu 21d stav 1. reči: „2020. godine” zamenjuju se rečima: „2021. godine”.

Član 5.

U članu 21e stav 1. zapeta i reči: „koje je upisano u registar nadležnog organa,” brišu se.

U stavu 6. reči: „2020. godine” zamenjuju se rečima: „2021. godine”.

Član 6.

U članu 21ž stav 2. zapeta i reči: „pravno ili fizičko lice,” brišu se.

Dodaje se stav 13, koji glasi:

„Poslodavcem u smislu stava 1. ovog člana smatra se pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo, ogranak stranog pravnog lica i fizičko lice.”.

Član 7.

U članu 33a stav 2. reč: „preduzetnik” zamenjuje se rečju: „obveznik”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Obveznik iz stava 1. ovog člana koji se opredeli za isplatu lične zarade, dužan je da u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave dostavi obaveštenje o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade.”.

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Lice koje započne obavljanje delatnosti, obaveštenje o opredeljenju da vrši isplatu lične zarade podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose Poreskoj upravi u roku od pet dana od dana registracije, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 7, reč: „Preduzetnikˮ zamenjuje se rečju: „Obveznikˮ.

Dosadašnji stav 6, koji postaje stav 8, menja se i glasi:

„Ako se obveznik iz stava 1. ovog člana opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave dostavi obaveštenje do 15. decembra tekuće godine.”.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 9, reči: „iz stava 6.” zamenjuju se rečima: „iz stava 8.”, a reč: „preduzetnikˮ zamenjuje se rečju: „obveznikˮ.

Član 8.

U članu 42. stav 1. reči: „nadležnom poreskom organu” brišu se.

Član 9.

U članu 61. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) prihod od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda;”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) prihod po osnovu vlasništva nad investicionom jedinicom alternativnog investicionog fonda, osim naknade za prenos te investicione jedinice;”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Dividendom iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se i preostala neto vrednost imovine otvorenog investicionog fonda, odnosno alternativnog investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, koja se nakon raspuštanja tog investicionog fonda raspodeljuje članovima srazmerno njihovim investicionim jedinicama, a koja je iznad dokumentovane nabavne vrednosti tih investicionih jedinica.”.

Član 10.

U članu 72. stav 1. tačka 4) menja i glasi:

„4) investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova, otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju otvoreni investicioni fondovi;”.

Dodaju se tač. 5) i 6), koje glase:

„5) investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju alternativni investicioni fondovi;

6) digitalne imovine.”.

Član 11.

U članu 72a stav 2. menja se i glasi:

„Pravo na poresko izuzimanje kod prodaje prava, odnosno udela iz stava 1. tačka 5) ovog člana, u slučaju kada je tokom perioda vlasništva dolazilo do promene procenta prava, odnosno učešća u kapitalu, obveznik može da ostvari u odnosu na procentualni deo prava koji je neprekidno najmanje deset godina imao u vlasništvu, odnosno deo udela po osnovu koga je neprekidno najmanje deset godina imao pravo učešća u kapitalu, u procentu koji je jednak procentu koji je inicijalno stečen najmanje deset godina pre prodaje prava, odnosno udela.”.

Član 12.

U članu 74. stav 4. menja se i glasi:

„Nabavna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine fonda po investicionoj jedinici na dan uplate, uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje, saglasno zakonima kojima se uređuju investicioni fondovi.”.

Posle stava 9. dodaju se novi st. 10. do 12, koji glase:

„Kod prenosa digitalne imovine nabavnom cenom smatra se cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, a u slučaju prenosa digitalne imovine koju je obveznik stekao učestvovanjem u pružanju usluga računarskog potvrđivanja transakcija u informacionim sistemima koji se odnose na određenu digitalnu imovinu (tzv. rudarenje digitalne imovine), nabavnom cenom smatra se iznos troškova koje je obveznik imao u vezi sa sticanjem predmetne digitalne imovine i koje može da dokumentuje.

Izuzetno od stava 10. ovog člana, u slučaju prenosa digitalne imovine koju je obveznik stekao učestvovanjem u pružanju usluga računarskog potvrđivanja transakcija u informacionim sistemima koji se odnose na određenu digitalnu imovinu (tzv. rudarenje digitalne imovine), koja je bila predmet oporezivanja u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 16) ovog zakona, nabavnom cenom smatra se osnovica na koju je plaćen porez na drugi prihod u smislu člana 85. ovog zakona.

Izuzetno od stava 10. ovog člana, u slučaju prenosa digitalne imovine koju je obveznik stekao od poslodavca ili od povezanog lica sa poslodavcem bez naknade ili po povlašćenoj ceni, a koje primanje je bilo predmet oporezivanja u skladu sa članom 14. ovog zakona, nabavnu cenu čini zbir iznosa dokumentovane cene po kojoj je obveznik stekao digitalnu imovinu i osnovice na koju je plaćen porez na zarade u smislu člana 14. ovog zakona.”.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 13.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 14, reči: „stava 10.” zamenjuju se rečima: „stava 13.”.

Dosadašnji stav 12. postaje stav 15.

Član 13.

U članu 75. stav 4. reči: „st. 9, 10. i 11.” zamenjuju se rečima: „st. 13, 14. i 15.”.

Član 14.

Posle člana 79. dodaje se član 79a, koji glasi:

„Član 79a

Obveznik koji novčana sredstva ostvarena prodajom digitalne imovine u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u osnovni kapital privrednog društva rezidenta Republike u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, odnosno u kapital investicionog fonda osnovanog u skladu sa zakonima kojima se uređuju investicioni fondovi, a čiji se centar poslovnih i investicionih aktivnosti nalazi na teritoriji Republike, oslobađa se 50% poreza na kapitalni dobitak.

Obvezniku koji u roku od 12 meseci od dana prodaje digitalne imovine, novčana sredstva ostvarena prodajom digitalne imovine uloži za namene iz stava 1. ovog člana, izvršiće se povraćaj 50% plaćenog poreza na kapitalni dobitak.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, u slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje i dužan je da podnese poresku prijavu saglasno članu 95. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ministar bliže uređuje postupak i način ostvarivanja prava na poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana.”.

Član 15.

Član 80. menja se i glasi:

„Član 80.

Ako obveznik u rešavanje stambenog pitanja u smislu člana 79. ovog zakona uloži samo deo sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti, odnosno ako u osnovni kapital privrednog društva, odnosno u kapital investicionog fonda u smislu člana 79a ovog zakona uloži samo deo sredstava ostvarenih prodajom digitalne imovine, poreska obaveza mu se srazmerno umanjuje.”.

Član 16.

U članu 83. stav 4. tačka 2) menja se i glasi:

„2) ostvaren dobitak od posebnih igara na sreću uključujući i posebne igre na sreću kada se priređuju preko sredstava elektronske komunikacije, u smislu zakona kojim se uređuju igre na sreću.”.

Član 17.

Posle člana 89. dodaje se član 89a, koji glasi:

„Član 89a

Obvezniku koji izvrši ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, priznaje se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana najviše do 50% ulaganja izvršenog u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana.

Pravo na poreski kredit iz stava 1. ovog člana može se ostvariti samo po osnovu u potpunosti uplaćenih novčanih uloga kojima se stiču akcije ili udeli u alternativnom investicionom fondu, odnosno investicione jedinice alternativnog investicionog fonda.

Poreski kredit iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od 50% utvrđene poreske obaveze po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana.”.

Član 18.

U članu 94. stav 1. reči: „odnosno opredeljenje da će isplaćivati ličnu zaradu,” brišu se.

Član 19.

U članu 95. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) dana kada je ostvario ili započeo ostvarivanje prihoda po osnovu prenosa stvarnih prava na nepokretnostima, autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, udela u kapitalu pravnih lica, digitalne imovine, kao i investicionih jedinica;”.

U stavu 2. posle reči: „ovog zakona” dodaju se zapeta i reči: „odnosno od dana prodaje digitalne imovine po osnovu koje obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje saglasno članu 79a stav 1. ovog zakona”.

Član 20.

U članu 99. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) prihode od kapitala, ako je isplatilac prihoda pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond koji nema svojstvo pravnog lica, a koji je organizovan u skladu sa dozvolom nadležnog organa;”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Po osnovu prihoda lica iz člana 100a stav 5. ovog zakona obavezu obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku ima domaće pravno lice u momentu kada poslodavcu iz druge države isplati iznos za naknadu troškova za rad samo u slučaju kada se porez prethodno ne plati samooporezivanjem saglasno članu 100a stav 5. ovog zakona, bez obzira na to da li je istekao rok iz člana 95. stav 5. i člana 114. stav 1. ovog zakona.”.

Član 21.

U članu 100a stav 5. menja se i glasi:

„Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza ima i obveznik – lice koje je upućeno, odnosno poslato na rad kod domaćeg pravnog lica, po osnovu zarade i drugih primanja koje ostvaruje od poslodavca iz druge države koji ga je uputio, odnosno poslao na rad u Republiku kod domaćeg pravnog lica.”.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

„Izuzetno od stava 5. ovog člana, obveznik nema obavezu obračunavanja i plaćanja poreza kada je porez plaćen saglasno članu 99. stav 3. ovog zakona.”.

Član 22.

U članu 109. st. 6. i 7. menjaju se i glase:

„Pravo na poresko oslobođenje iz člana 79. stav 1, člana 79a stav 1. i člana 80. ovog zakona utvrđuje se rešenjem nadležnog poreskog organa na osnovu dokumentacije o rešavanju stambenog pitanja, odnosno dokumentacije o ulaganju sredstava ostvarenih prodajom digitalne imovine, priložene uz poresku prijavu.

Povraćaj plaćenog poreza na kapitalne dobitke iz člana 79. stav 2. i člana 79a stav 2. ovog zakona ostvaruje se na zahtev obveznika, uz koji je priložena dokumentacija o rešavanju stambenog pitanja, odnosno dokumentacija o ulaganju sredstava ostvarenih prodajom digitalne imovine.”.

Član 23.

Prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 18.300 dinara godišnjim indeksom potrošačkih cena vrši se počev u 2022. godini.

Član 24.

U postupcima utvrđivanja, naplate i kontrole naplate poreza po odbitku kod domaćih pravnih lica po osnovu primanja obveznika – stranca upućenog na rad u Republiku Srbiju, po osnovu primanja koje ostvaruje od poslodavca u ili iz druge države, koji nisu pravnosnažno okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, poreska obaveza utvrdiće se u skladu sa ovim zakonom.

Član 25.

U postupcima utvrđivanja, naplate i kontrole naplate poreza na dobitke od igara na sreću koji nisu pravnosnažno okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, porez na dobitke od igara na sreću utvrdiće se u skladu sa ovim zakonom.

Član 26.

U postupcima utvrđivanja, naplate i kontrole naplate poreza na prihod od prenosa digitalne imovine koji nisu pravnosnažno okončani do dana početka primene odredaba čl. 10, 12, 14, 15, 19. i 22. ovog zakona, u delu koji se odnosi na digitalnu imovinu, porez na prihod od prenosa digitalne imovine utvrdiće se u skladu sa ovim zakonom.

Član 27.

Propis za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje digitalna imovina.

Član 28.

Odredbe ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2021. godine, osim odredaba čl. 10, 12, 14, 15, 19. i 22. ovog zakona, u delu koji se odnosi na digitalnu imovinu, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje digitalna imovina.

Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o porezu na dohodak građana


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print