Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.10.2016.

UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2016)


Na osnovu člana 88. stav 5. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2016. godini

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 29/16), u Godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2016. godini, glava II. menja se i glasi:

„II.

Poslovi iz glave I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2016. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:

Red. br. Vrsta posla Jed. mere Najviša jedinična cena učešća sredstava budžeta (din.) Ukupno učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.)
1 ZAŠTITA ŠUMA 17.679.550
Zaštita šuma od bolesti i štetočina din. 11.319.650
Izgradnja osmatračnica din. 250.000
Održavanje protivpožarnih pruga km 50.000 5.146.150
Gradnja protivpožarnih pruga km 150.000 963.750
2 POŠUMLJAVANjE (u jesen 2015. i u 2016. godini) 101.771.000
Pošumljavanje goleti ha 120.000
Podizanje plantaža i intenzivnih zasada ha 120.000
Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima), i to:
a) četinari ha 35.000
b) tvrdi i plemeniti lišćari ha 60.000
v) meki lišćari ha 45.000
g) bagrem ha 20.000
Sanacija površina pošumljavanjem ha 120.000
Ponovno pošumljavanje ha 120.000
Melioracija degradiranih šuma ha 120.000
3 NEGA ŠUMA 17.679.550
Nega šumskih zasada do pete godine starosti (čišćenje od korova, izdanaka i izbojaka, okopavanje i prašenje) ha 25.000
Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika ha 25.000
Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6–20 godina ha 25.000
Prve prorede u šumskim zasadima ha 25.000
4 GRADNjA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA 247.500.000
Radovi na I fazi km 900.000
Radovi na II fazi km 900.000
Radovi na I i II fazi km 1.800.000
Rekonstrukcija šumskog puta km 1.400.000
Sanacija šumskog puta km 1.800.000
Gradnja mosta na trasi šumskog puta:
a) do 5 m raspona km 70.000
b) od 5–10 m raspona km 85.000
v) preko 10 m raspona km 110.000
5 PROIZVODNjA ŠUMSKOG SEMENA 1.553.200
Sakupljanje semena šumskih voćkarica kg 600
Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta:
a) selekcionisano seme kg 60
b) seme poznatog porekla kg 25
Sakupljanje semena ostalih hrastova i bukve:
a) selekcionisano seme kg 200
b) seme poznatog porekla kg 85
Sakupljanje semena javora i jasena:
a) selekcionisano seme kg 600
b) seme poznatog porekla kg 120
Sakupljanje semena crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:
a) selekcionisano seme kg 50
b) seme poznatog porekla kg 20
Sakupljanje šumskog semena ostalih lišćara: kg
a) selekcionisano seme kg 200
b) seme poznatog porekla kg 85
Sakupljanje šumskog semena Pančićeve omorike i belog bora kg 5,000
Sakupljanje šumskog semena crnog bora i smrče kg 3,800
Sakupljanje šumskog semena jele i ostalih četinara kg 1,500
6 PROIZVODNjA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA 16.000.000
Sadnice tvrdih lišćara (bukva, hrastovi):
a) selekcionisane din. 17
b) poznatog porekla kom. 11
Sadnice šumskih voćkarica kom. 15
Sadnice javora i jasena:
a) selekcionisane kom. 11
b) poznatog porekla kom. 9
Sadnice crnog i domaćeg oraha i pitomog kestena:
a) selekcionisane kom. 11
b) poznatog porekla kom. 9
Sadnice ostalih lišćara (bez bagrema) kom. 9
Četinari (1+0) kontejneri i nisula (2+1) kom. 5
Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0) kom. 2
7 Edukacija i promocija din. 2.400.000
8 Razvojno-istraživački rad din. 5.000.000
9 Ostali planovi i projekti u skladu sa Strategijom razvoja šumarstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 59/06) din. 5.812.000
10 PREUZETE OBAVEZE IZ 2015. GODINE din. 31.000.000
UKUPNO 447.550.000


❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print