Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.10.2016.

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2016)


Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni i dopuni Odluke o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu

1. U Odluci o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu („Službeni glasnik RS”, br. 41/14 i 35/15), u tački 3. podtačka 2) posle reči: „Akcionarsko društvo ’Železnice Srbije’, Beograd;” dodaju se reči: „Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika ’Srbija Voz’, Beograd; Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe ’Srbija Kapro’, Beograd i Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom ’Infrastruktura železnice Srbije’, Beograd;”.

U podtački 5) reči: „Javno preduzeće Novinska agencija ’Tanjug’ sa potpunom odgovornošću, Beograd;”, brišu se.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print