Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.05.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)


Član 1.

U Zakoniku o krivičnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14), u članu 21. stav 1. tačka 2), stav 2. tačka 2) i stav 3. tačka 2) posle reči: „četrdeset godina”, dodaju se reči: „ili kazna doživotnog zatvora”.

Član 2.

U članu 143. stav 1. posle reči: „(član 185. stav 4. Krivičnog zakonika),” dodaju se reči: „primanje mita u obavljanju privredne delatnosti (član 230. stav 2. Krivičnog zakonika), davanje mita u obavljanju privredne delatnosti (član 231. Krivičnog zakonika),”, a broj: „231.” zamenjuje se brojem: „245.”.

Član 3.

U članu 162. stav 1. tačka 2) reči: „falsifikovanje novca (član 223. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika), pranje novca (član 231. st. 1. do 4. Krivičnog zakonika), zloupotreba položaja odgovornog lica (član 234. Krivičnog zakonika), zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom (član 234a Krivičnog zakonika), neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika)” zamenjuju se rečima: „zloupotreba položaja odgovornog lica (član 227. Krivičnog zakonika), zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom (član 228. Krivičnog zakonika), primanje mita u obavljanju privredne delatnosti (član 230. Krivičnog zakonika), davanje mita u obavljanju privredne delatnosti (član 231. Krivičnog zakonika), falsifikovanje novca (član 241. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika), pranje novca (član 245. st. 1. do 4. Krivičnog zakonika), neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 4. Krivičnog zakonika)”, a reči: „98. st. 3. do 5.” zamenjuju se rečima: „98. st. 2. do 5.”.

Član 4.

U članu 327. stav 2. posle reči: „četrdeset godina” dodaju se reči: „ili kaznu doživotnog zatvora”.

Član 5.

U članu 433. stav 6. i članu 434. stav 3. posle reči: „četrdeset godina” dodaju se reči: „ili kazna doživotnog zatvora”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, izuzev odredaba čl. 1, 4. i 5. ovog zakona, koje stupaju na snagu 1. decembra 2019. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print