Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)


Na osnovu člana 29. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

Član 1.

U Pravilniku o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS”, broj 53/17), Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva dopunjuje se akademskim nazivima:

Polje 1: Prirodno-matematičke nauke

Vrsta studija

Stručni, akademski i naučni naziv

Skraćenica

Oblast: BIOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

– molekularni biolog i fiziolog

– Mol. biol. fiz.

osnovne (240 ESPB)

– diplomirani molekularni biolog i fiziolog

– Dipl. mol. biol. fiz.

master

(180 + 120 = 300 ESPB)

(240 + 60 = 300 ESPB)

– master molekularni biolog i fiziolog

– Mast. mol. biol. fiz.

Polje 3: Društveno-humanističke nauke

Vrsta studija

Stručni, akademski i naučni naziv

Skraćenica

Oblast: PRAVNE NAUKE

AKADEMSKE

master

(180 + 120 = 300 ESPB)

(240 + 60 = 300 ESPB)

– master javnih nabavki

– Mast. jav. nab.

Oblast: SOCIOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE

master

(180 + 120 = 300 ESPB)

(240 + 60 = 300 ESPB)

– master sociolog u socijalnoj zaštiti

– Mast. sociol. soc. zašt.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print