Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.06.2017.

UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O PODSTICAJNIM MERAMA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I IZ VISOKOEFIKASNE KOMBINOVANE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)


Na osnovu člana 80. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmeni i dopunama Uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije

Član 1.

U Uredbi o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije („Službeni glasnik RS”, broj 56/16), u članu 13. st. 1. i 2. posle reči: „ugovorom o otkupu električne energije” dodaju se reči: „i ugovorom o stupanju u projekat”.

Član 2.

U članu 18. posle reči: „ugovora o otkupu električne energije” dodaju se reči: „i ugovora o stupanju u projekat”.

Član 3.

U članu 19. stav 1. reči: „kojima se ciljano smanjuju prava ili uvećavaju obaveze” zamenjuju se rečima: „koje rezultiraju u smanjenju prava ili uvećanju obaveza”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print