Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
20.04.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)


Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16), u članu 1. stav 2. menja se i glasi:

„Ovim zakonom uređuje se i postupak obavljanja poslova državne uprave u oblasti igara na sreću.”.

Član 2.

U članu 2a stav 1. reči: „u postupcima u kojima donose poreske upravne akte, uključujući i akte u upravnom postupku, za koje je propisana primena ovog zakona” zamenjuju se rečima: „uključujući i izvorne javne prihode koje jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u postupcima u kojima donose poreske upravne akte, kao i druge akte u upravnom postupku”.

U stavu 2. tačka 6) reč: „11b),” briše se.

U tački 6) reči: „13a)–13d)” zamenjuju se rečju: „13d)”.

Član 3.

U članu 3. stav 3. reč: „ovlašćenja,” briše se, reči: „kojim se uređuje devizno poslovanje, odnosno zakona” brišu se, a reč: „zakonima” zamenjuje se rečju: „zakonom”.

Član 4.

U članu 7. stav 6. tačka 8) menja se i glasi:

„8) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak u vezi sa postojanjem poreskog duga, pružaju u skladu sa odredbama posebnog zakona, osim ukoliko pružanje dokumenta, činjenica, odnosno podataka po svom obimu predstavlja velike troškove, odnosno zahteva prekomerno angažovanje zaposlenih u Poreskoj upravi, što poreski organ opredeljuje u svakom konkretnom slučaju;”.

U stavu 6. dodaje se tačka 9), koja glasi:

„9) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak, pružaju ovlašćenom licu drugog državnog organa i organizacije, organa teritorijalne samouprave i lokalne samouprave u postupku razmene informacija neophodnih za preduzimanje aktivnosti iz delokruga nadležnosti tih organa.”.

U stavu 7. reči: „dva puta” zamenjuju se rečima: „najmanje jednom”, a reči: „tog polugodišta” zamenjuju se rečima: „kalendarskog meseca koji prethodi danu objavljivanja”.

Član 5.

U članu 11. stav 1. reči: „prekršaje iz oblasti menjačkog poslovanja i drugih poslova shodno zakonu kojim je uređeno devizno poslovanje,” brišu se.

Član 6.

U članu 16. stav 1. tačka 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) osumnjičenom prilikom saslušanja zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od osam godina ili teža kazna.”.

U stavu 3. posle reči: „objavljuje na” dodaju se reči: „internet strani Poreske uprave i”.

Član 7.

U članu 23. stav 3. reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „stava 1. tač. 2)–4) i stava 2.”.

Član 8.

U članu 24. stav 1. tačka 10) reč: „terenske” briše se.

Član 9.

U članu 25. stav 1. tačka 1) posle reči: „Agenciji za privredne registre” dodaju se zapeta i reči: „uključujući i podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi”.

Član 10.

U članu 26. stav 4. posle reči: „privrednih subjekata.” dodaju se reči: „Licima za čiju registraciju je nadležan organ jedinica lokalne samouprave, PIB se dodeljuje preko tog organa, u roku propisanom zakonom.”.

U stavu 5. posle reči: „prijave osnivanja” dodaju se zapeta i reči: „odnosno preko drugog nadležnog organa u skladu sa zakonom”.

Član 11.

U članu 29. stav 9. menja se i glasi:

„Agencija za privredne registre ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja, prekid ili druge promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika, u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno okončane radnje Poreske policije, kao i u periodu od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB. Agencija za privredne registre može vršiti promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika u slučajevima određivanja, odnosno promene poslovođe preduzetnika, u skladu sa zakonom.”.

Član 12.

U članu 31. stav 2. tačka 3) reči: „po odbitku” na oba mesta brišu se, a posle reči: „nije plaćen” dodaju se zapeta i reči: „u slučajevima kada se utvrdi da to lice nije postupalo sa dužnom pažnjom”.

U tački 4) reči: „po odbitku” na svim mestima brišu se, a posle reči: „nije plaćen” dodaju se zapeta i reči: „u slučajevima kada se utvrdi da to lice nije postupalo sa dužnom pažnjom”.

U tački 5) reči: „tri godine” zamenjuju se rečima: „pet godina”.

Član 13.

U članu 35. stav 1. posle reči: „u pismenom obliku” dodaju se zapeta i reči: „odnosno u obliku elektronskog dokumenta u smislu propisa kojima se uređuje elektronski dokument”.

U stavu 2. posle reči: „poreskog obveznikaˮ dodaju se zapeta i reči: „odnosno u obliku elektronskog dokumenta u smislu propisa kojima se uređuje elektronski dokument”.

Član 14.

U članu 36. stav 1. posle reči: „Poreski akt” dodaju se reči: „iz člana 34. ovog zakona,”, a posle reči: „poreskog organa” dodaju se zapeta i reči: „odnosno na adresu elektronske pošte poreskog obveznika, na način propisan ovim zakonom”.

U stavu 7. posle reči: „kada se uruči” dodaju se reči: „odgovornom licu, odnosno”.

U stavu 10. posle reči: „dostavljanja” dodaju se zapeta i reči: „na adresu elektronske pošte poreskog obveznika unetu u prijavu za registraciju ili u poslednju poresku prijavu, u skladu sa ovim zakonom”.

Dodaje se stav 13, koji glasi:

„Postupanje sa elektronskim dokumentima obavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, odnosno zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.”.

Član 15.

U članu 38. stav 7. tačka 7) podtačka (6) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (7), koja glasi:

„(7) poresku prijavu za porez na imovinu – od 1. januara 2019. godine.”.

Posle stava 10. dodaju se novi st. 11. i 12, koji glase:

„Poreski obveznik može podneti poresku prijavu elektronskim putem ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte i preko ovlašćenog lica, u skladu sa zakonom, kao i preko javnog beležnika za poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu nastale u vezi sa prometom nepokretnosti, u skladu sa zakonom.

Način podnošenja prijave preko javnog beležnika bliže se uređuje aktom koji zajednički donose ministar i ministar nadležan za poslove pravosuđa.ˮ.

Dosadašnji stav 11. postaje stav 13.

Član 16.

U članu 40. stav 1. reči: „ili propust” zamenjuju se rečima: „koja za posledicu ima pogrešno utvrđenu visinu poreske obaveze, odnosno propust druge vrste”.

U stavu 5. posle reči: „ovog zakona” dodaju se zapeta i reči: „kao i nakon pokretanja radnji poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela”.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

„Poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu za porez na dodatu vrednost, za poreski period za koji je podneo poresku prijavu, u kome se vrši promena opredeljenja za povraćaj, bez obzira na visinu iznosa za povraćaj.”.

Član 17.

U članu 45. stav 1. menja se i glasi:

„Poreski obveznik dužan je da, na zahtev Poreske uprave i u razumnom roku koji ona odredi, pruži sve raspoložive informacije, neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje. Poreska uprava može da zahteva od drugih lica, privrednih subjekata, banaka, državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave da, u razumnom roku koji ona odredi, pruže raspoložive informacije, kao i podatke od značaja za preduzimanje aktivnosti iz delokruga nadležnosti Poreske uprave.”.

Dodaje se stav 9, koji glasi:

„Dostavljanje informacije i podatke iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava neće zahtevati ako su dostupne putem službenih evidencija i registara.”.

Član 18.

U članu 55. stav 1. reči: „člana 122. stav 4. i” brišu se.

Član 19.

U članu 56. stav 3. posle reči: „javnim oglasom” dodaju se reči: „i objavljivanjem na internet strani Poreske uprave,”.

Član 20.

U članu 66. stav 2. reči: „a postaje izvršno danom dostavljanja poreskom obvezniku” zamenjuju se rečima: „a isto se istovremeno dostavlja poreskom obvezniku i nadležnim registrima, čime postaje izvršno”.

Posle stava 6. dodaju se novi st. 7. i 8. i stav 9, koji glase:

„Radi obezbeđenja naplate poreza Poreska uprava može rešenjem ustanoviti prethodnu meru obezbeđenja naplate poreza, i to: zabranu raspolaganja, otuđenja i opterećenja pokretnih stvari, zabranu raspolaganja, otuđenja i opterećenja nepokretnosti ili stvarnih prava na nepokretnosti upisanih u javnu knjigu.

Rešenje o ustanovljavanju prethodne mere obezbeđenja naplate poreza istovremeno se dostavlja poreskom obvezniku i nadležnim registrima, čime postaje izvršno.

Prethodna mera obezbeđenja naplate poreza traje do upisa založnog prava u registar pokretnih stvari, odnosno registar nepokretnosti, odnosno do naplate poreza u celosti.”.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 10. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 7.”.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 11. reči: „stava 7.” zamenjuju se rečima: „stava 10.”.

Član 21.

U članu 70. dodaje se stav 8, koji glasi:

„U slučaju kada se u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost vrši povraćaj poreza, poreskom obvezniku se vrši povraćaj umanjen za iznos dugovanog poreza dospelog po drugom osnovu.”.

Član 22.

U članu 71. dodaje se novi stav 1, koji glasi:

„Poreska uprava može, pre dospelosti poreske obaveze, odnosno pre izdavanja opomene, poreskom obvezniku da pošalje podsetnik pisanim ili elektronskim putem, kao i sms porukom, odnosno na drugi način, kada je to moguće, da poresku obavezu plati o dospelosti, odnosno da dospelu, a neplaćenu poresku obavezu, sa kamatom obračunatom u skladu sa zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja podsetnika za dospelu poresku obavezu.”.

U dosadašnjem stavu 1, koji postaje stav 2, posle reči: „poresko davanje” dodaju se zapeta i reči: „kao i u roku iz stava 1. ovog člana”.

U dosadašnjim st. 2. i 3, koji postaju st. 3. i 4, reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „stava 2.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 23.

U članu 73. stav 1. reči: „pismeni i” brišu se.

U stavu 4. posle reči: „60 meseci” dodaju se zapeta i reči: „uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci”.

U stavu 6. reči: „poreskog duga” zamenjuju se rečima: „dugovanog poreza”.

Dodaju se st. 8. i 9, koji glase:

„Zahtev iz stava 1. ovog člana poreski obveznik može podneti elektronskim putem ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte.

Ako poreski obveznik zahtev iz stava 8. ovog člana podnese elektronskim putem, Poreska uprava akt iz stava 6. ovog člana donet u elektronskom obliku, može da dostavi na adresu elektronske pošte poreskog obveznika.”.

Član 24.

U članu 74. u stavu 7. posle reči: „tekuću obavezu,” dodaju se reči: „osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze,”.

Stav 9. menja se i glasi:

„Ako se poreski obveznik iz stava 6. ovog člana ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni dugovani porez naplatiti u postupku prinudne naplate nad obveznikom.”.

Dodaju se st. 11. i 12, koji glase:

„Zahtev za odlaganje plaćanja tekuće obaveze iz st. 7. i 9. ovog člana, poreski obveznik može da podnese najkasnije u roku od dva dana od dana dospelosti te tekuće obaveze.

Kada Poreska uprava u postupku odlučivanja ne prihvati zahtev za odlaganje plaćanja tekuće obaveze iz st. 7, 9. i 11. ovog člana, poreski obveznik je dužan da tu tekuću obavezu, sa pripadajućom kamatom obračunatom u skladu sa ovim zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja akta kojim Poreska uprava odbija navedeni zahtev. Ako poreski obveznik u naloženom roku ne plati tekuću obavezu, sa pripadajućom kamatom obračunatom u skladu sa ovim zakonom, smatra se da su ispunjeni uslovi za primenu st. 7. i 9. ovog člana.”.

Član 25.

U članu 74a stav 1. reči: „12 meseci” zamenjuju se rečima: „24 meseca”.

Član 26.

U članu 74b stav 1. reči: „12 meseci” zamenjuju se rečima: „24 meseca”.

Član 27.

U članu 76. stav 3. posle reči: „u potpunosti.” dodaju se reči: „Pravo na otpis 50% kamate se ne ostvaruje za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole.”.

Član 28.

U članu 77. dodaje se novi stav 1, koji glasi:

„Poreska uprava može, poreskom obvezniku koji nije platio porez, a koji je dospeo za plaćanje, odnosno sporedno poresko davanje u roku iz opomene, da pošalje upozorenje pisanim ili elektronskim putem, kao i sms porukom, odnosno na drugi način, kada je to moguće, da dospelu a neplaćenu poresku obavezu, sa kamatom obračunatom u skladu sa zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja upozorenja.”.

Dosadašnji stav 1, koji postaje stav 2, menja se i glasi:

„Ako poreski obveznik nije platio porez, odnosno sporedno poresko davanje, u roku iz člana 71. stav 2. ovog zakona, odnosno u roku iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava počinje postupak prinudne naplate poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, donošenjem rešenja o prinudnoj naplati poreza.ˮ.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „stava 2.”.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 4, menja se i glasi:

„Rešenje iz stava 2. ovog člana istovremeno se dostavlja poreskom obvezniku i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu, odnosno drugim registrima, čime postaje izvršno.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reči: „stav 1.” zamenjuju se rečima: „stav 2.”.

Član 29.

U članu 79. stav 2. reči: „stav 1.” zamenjuju se rečima: „stav 2.”.

Član 30.

U članu 84. stav 1. tačka 2a) posle reči: „penziji,” dodaju se reči: „kao i na drugim vrstama prihoda na tekućim računima fizičkih lica,”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) štednim ulozima;”.

Član 31.

Posle člana 85. dodaje se član 85a, koji glasi:

„Član 85a

Radi obezbeđenja naplate poreza koji je dospeo za naplatu, Poreska uprava može rešenjem ustanoviti prethodnu meru obezbeđenja naplate poreza, i to: zabranu raspolaganja novčanim sredstvima, zabranu raspolaganja, otuđenja i opterećenja pokretnih stvari, zabranu raspolaganja, otuđenja i opterećenja nepokretnosti ili stvarnih prava na nepokretnosti upisanih u javnu knjigu, kao i zabranu izvršenja od strane trećih lica.

Rešenje o ustanovljavanju prethodne mere obezbeđenja naplate poreza istovremeno se dostavlja poreskom obvezniku i nadležnim registrima, čime postaje izvršno.

Prethodna mera obezbeđenja naplate poreza traje do donošenja rešenja o prinudnoj naplati iz novčanih sredstva poreskog obveznika i upisa u registar blokiranih računa koji vodi nadležna organizacija, upisa založnog prava u registar pokretnih stvari, odnosno registar nepokretnosti, odnosno do naplate poreza u celosti.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana poreski obveznik može izjaviti žalbu, koja ne odlaže izvršenje.”.

Član 32.

U članu 87. stav 1. posle tačke 3) dodaju se tač. 3a) i 3b), koje glase:

„3a) zabranu isplate ili prenosa drugih vrsta prihoda sa tekućih računa fizičkih lica do prenosa sredstava u svrhu izmirenja obaveze po osnovu poreza;

3b) zabranu isplate štednog uloga do prenosa sredstava u svrhu izmirenja obaveze po osnovu poreza;”.

U stavu 2. reči: „dostavlja se” zamenjuju se rečima: „istovremeno se dostavlja”, a posle reči: „odnosno banci” dodaju se zapeta i reči: „čime postaje izvršno”.

U stavu 5. reči: „tač. 3)–5)” zamenjuju se rečima: „tač. 3), 4) i 5)”.

Stav 6. briše se.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

Član 33.

Naziv člana 87a i član 87a brišu se.

Član 34.

U članu 92. stav 1. tačka 2a) menja se i glasi:

„2a) zaradi, odnosno naknadi zarade, odnosno penziji, kao i na drugim vrstama prihoda na tekućim računima fizičkih lica – zaplenom na određenom delu tog primanja i nalogom isplatiocu, odnosno banci, da novčani iznos za koji je određeno izvršenje, obustavlja i uplaćuje, odnosno prenosi na propisani uplatni račun javnih prihoda do potpune isplate;”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) štednim ulozima – plenidbom i prenosom sredstava na uplatni račun javnih prihoda;”.

Član 35.

U članu 95. dodaju se st. 7–9, koji glase:

„Rešenjem iz člana 92. stav 2. ovog zakona, radi obezbeđenja naplate poreza i sporednih poreskih davanja posle početka postupka prinudne naplate iz novčanih sredstava poreskog obveznika na njegovim računima, Poreska uprava može da ustanovi i privremenu meru obezbeđenja naplate poreskog potraživanja.

Privremena mera iz stava 7. ovog člana je zabrana poreskom obvezniku da novčane obaveze koje ima prema trećim licima izmiruje ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa zakonom.

Banka je dužna da po prijemu naloga od strane organizacije nadležne za prinudnu naplatu, izdatog na osnovu rešenja iz stava 2. ovog člana, odmah obustavi izmirenje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom, osim za plaćanja po osnovu isplata zarada i naknada troškova (za dolazak na rad i odlazak s rada i za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu), kao i po osnovu drugih primanja (otpremnina pri odlasku u penziju, solidarna pomoć i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice) i novčanih naknada iz socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije.”.

Član 36.

U članu 96a stav 1. posle reči: „penzije” dodaju se zapeta i reči: „kao i na drugim vrstama prihoda na tekućim računima”.

Posle stava 5. dodaju se novi stav 6. i st. 7–10, koji glase:

„Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja iz drugih prihoda na tekućim računima, na osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona, je zaplena i prenos sredstava sa tekućeg računa otvorenog kod banke na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, na osnovu rešenja o prinudnoj naplati.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži i nalog banci kod koje se vodi tekući račun da obračuna kamatu na način propisan ovim zakonom, od dana donošenja rešenja do dana prenosa celokupnog iznosa poreza i sporednih poreskih davanja i da iznos obračunate kamate prenese na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda.

Ako na tekućem računu nema dovoljno sredstava, banka izvršava rešenje sukcesivno, prema raspoloživim sredstvima na tekućem računu, dok se rešenje u celini ne izvrši.

Ako banka ne postupi na način uređen u st. 7. i 8. ovog člana, naplata dugovanog iznosa poreza i sporednih poreskih davanja vrši se neposredno iz sredstava koja se nalaze na računu banke.

Rešenje o prinudnoj naplati iz drugih prihoda na tekućim računima proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja banci.”.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 11, posle reči: „penzije” dodaju se zapeta i reči: „kao i na drugim vrstama prihoda na tekućim računima”.

Član 37.

Posle člana 98. dodaju se naziv člana 98a i član 98a, koji glase:

„Prinudna naplata iz štednih uloga

Član 98a

Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja iz štednih uloga, na osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona, je plenidba i prenos sredstava sa štednog uloga otvorenog kod banke na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, na osnovu rešenja o prinudnoj naplati.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži i nalog banci kod koje se vodi štedni ulog da obračuna kamatu na način propisan ovim zakonom, od dana donošenja rešenja do dana prenosa celokupnog iznosa poreza i sporednih poreskih davanja i da iznos obračunate kamate prenese na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda.

Ako na štednom ulogu nema dovoljno sredstava, banka izvršava rešenje sukcesivno, prema raspoloživim sredstvima na štednom ulogu, dok se rešenje u celini ne izvrši.

Ako banka ne postupi na način uređen u st. 2. i 3. ovog člana, naplata dugovanog iznosa poreza i sporednih poreskih davanja vrši se neposredno iz sredstava koja se nalaze na računu banke.

Rešenje o prinudnoj naplati iz štednih uloga proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja banci.

Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, na prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja iz štednih uloga, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje.”.

Član 38.

U članu 114b stav 1. menja se i glasi:

„Prekršajni postupak za koji u skladu sa zakonom Poreska uprava podnosi zahtev za pokretanje, odnosno izdaje prekršajne naloge, ne može se pokrenuti ni voditi ako protekne pet godina od dana kada je prekršaj učinjen.”.

Član 39.

U Delu trećem reči: „PORESKA KONTROLA” zamenjuju se rečima: „PRUŽANjE PORESKIH USLUGA, PORESKA KONTROLA I PORESKA POLICIJA”.

U Glavi prvoj reči: „OPŠTE O PORESKOJ KONTROLI” zamenjuju se rečima: „PORESKE USLUGE”, a naziv člana 116. i član 116. brišu se.

Član 40.

Naziv člana 117. briše se, a član 117. menja se i glasi:

„Član 117.

Poreska uprava, u skladu sa zakonom, obavlja:

1) pružanje poreske usluge;

2) poresku kontrolu;

3) radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.”.

Član 41.

Posle člana 117. dodaju se nazivi čl. 117a i 117g i čl. 117a–117g, koji glase:

„Pružanje poreskih usluga

Član 117a

Pružanje poreskih usluga je skup radnji u poreskopravnom odnosu kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava poreskih obveznika, odnosno kojima se stvaraju jednaki uslovi za poštovanje poreskih propisa.

Član 117b

Poreska uprava pruža poreske usluge na jedinstvenom poreskom mestu, koje je posebno obeleženo i uspostavljeno u skladu sa unutrašnjom organizacijom Poreske uprave.

Uspostavljanje jedinstvenog mesta za pružanje poreskih usluga ne utiče na mesnu nadležnost organizacionih jedinica Poreske uprave.

Član 117v

Na jedinstvenom mestu za pružanje poreskih usluga vrši se:

1) pružanje pravne pomoći poreskom obvezniku o njegovim pravima i obavezama koje propisuje zakon;

2) primanje zahteva za priznavanje prava ili drugo postupanje u poresko upravnoj stvari;

3) pružanje pravne pomoći pri popunjavanju poreskih prijava, sastavljanju zahteva i pružanje druge pravne pomoći od značaja za poštovanje poreskih propisa;

4) obaveštavanje podnosioca zahteva koje su radnje preduzete u poreskom postupku i donetim poresko upravnim aktima;

5) prijem, obrada i evidentiranje poreskih prijava.

Obrada poreske prijave i drugih izveštaja poreskog obveznika

Član 117g

U postupku prijema i obrade poreske prijave i drugih izveštaja, proverava se tačnost i potpunost poreske prijave i drugih izveštaja, koje poreski obveznik, u skladu sa zakonom, dostavlja Poreskoj upravi.

Ako poreska prijava i drugi izveštaji koji se dostavljaju uz prijavu sadrže nedostatke iz stava 1. ovog člana Poreska uprava obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima.

Ako podnosilac prijave ne postupi po obaveštenju iz stava 2. ovog člana, smatraće se da poreska prijava, odnosno drugi izveštaji nisu ni podneti Poreskoj upravi.”.

Član 42.

Iznad naziva člana 118. dodaje se nova Glava druga, koja glasi:

„Glava druga

PORESKA KONTROLA”.

U članu 118. stav 1. reči: „odnosno vanrednog plana,” brišu se, a posle reči: „poreskog obveznika” dodaju se zapeta i reči: „kao i na osnovu vanrednog plana”.

Član 43.

Dosadašnja Glava druga KANCELARIJSKA KONTROLA i nazivi čl. 119–122. i čl. 119–122. brišu se.

Član 44.

Glava treća TERENSKA KONTROLA briše se, a naziv člana 123. i član 123. menjaju se i glase:

„Pojam poreske kontrole

Član 123.

Poreska kontrola je postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze, kao i postupak provere tačnosti, potpunosti i usklađenosti sa zakonom, odnosno drugim propisima, podataka iskazanih u poreskoj prijavi, poreskom bilansu, računovodstvenim izveštajima i drugim evidencijama poreskog obveznika koji vrši Poreska uprava, u skladu sa ovim zakonom.

Ako se u poreskoj kontroli utvrde nepravilnosti ili propusti u izvršavanju obaveza iz poreskopravnog odnosa, poreskom obvezniku se nalaže da ih otkloni.

Poreski inspektor je službeno lice koje je ovlašćeno da vrši poresku kontrolu na osnovu naloga za kontrolu, odnosno poziva.ˮ.

Član 45.

U nazivu člana 124. reč: „terenske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

U članu 124. stav 1. posle reči: „Nalog za terensku kontrolu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno poziv iz člana 123. stav 3. ovog zakona,”.

Stav 2. menja se i glasi:

„U slučaju iz člana 118. stav 3. ovog zakona, kontrole priređivanja igara na sreću i kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, kontrole u vezi radnog angažovanja lica, kontrole otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizna skladišta, postupak poreske kontrole vrši se bez dostavljanja naloga, odnosno poziva za poresku kontrolu poreskom obvezniku.”

U st. 4. i 5. reč: „terenske” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „poreske” u odgovarajućem padežu.

Član 46.

U nazivu člana 125. reč: „terenske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

U članu 125. stav 1. reč: „Terenska” zamenjuje se rečju: „Poreska”, a posle reči: „poreskog obveznika” dodaju se zapeta i reči: „u službenim prostorijama Poreske uprave”.

U st. 2–4. reč: „terenska” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „poreska” u odgovarajućem padežu.

Član 47.

U nazivu člana 126. reč: „terenske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

U članu 126. stav 1. reč: „Terenska” zamenjuje se rečju: „Poreska”.

Član 48.

U nazivu člana 127. reč: „terenske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

U članu 127. st. 3. i 4. reč: „terenskoj” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „poreskoj” u odgovarajućem padežu.

Član 49.

U članu 128. stav 1. reč: „terenskoj” zamenjuje se rečju: „poreskoj”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Zapisnik o poreskoj kontroli dostavlja se poreskom obvezniku.”.

U st. 4–6. reč: „terenskoj” zamenjuje se rečju: „poreskoj”.

U stavu 8. posle reči: „dopunski zapisnik” dodaju se reči: „u roku od pet dana od dana prijema primedaba iz st. 5–7. ovog člana”.

Dodaju se st. 10. i 11, koji glase:

„Izuzetno, ako je poreski inspektor posle dostavljanja zapisnika poreskom obvezniku, odnosno dopunskog zapisnika, došao do novih saznanja ili činjenica koje utiču na utvrđeno činjenično stanje, sastavlja dodatak zapisnika koji se dostavlja poreskom obvezniku.

Na dodatak zapisnika poreski obveznik ima pravo da podnese primedbe u roku od osam dana od dana prijema dodatka zapisnika.”.

Član 50.

U nazivu člana 129. reč: „terenskoj” zamenjuje se rečju: „poreskoj”.

U članu 129. stav 1. reč: „terenskeˮ zamenjuje se rečju: „poreske”, a reči: „terenskoj kontroli, odnosno dopunskog zapisnika,” zamenjuju se rečima: „poreskoj kontroli, dopunskog zapisnika, odnosno dodatka zapisnika o poreskoj kontroli”.

U stavu 2. reči: „odnosno dopunskog zapisnika o terenskoj” zamenjuju se rečima: „dopunskog zapisnika, odnosno dodatka zapisnika o poreskoj”, a posle reči: „kontroli.ˮ dodaju se reči: „Rešenjem iz stava 1. ovog člana, nalaže se poreskom obvezniku da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja plati utvrđenu poresku obavezu na propisane uplatne račune javnih prihoda, odnosno da otkloni druge utvrđene nepravilnosti.”.

Član 51.

U članu 129a stav 1. menja se i glasi:

„Izuzetno od člana 118, člana 124. st. 1, 2, 4. i 6. i člana 126. ovog zakona, poreska kontrola kod lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost vrši se bez plana kontrole i naloga za kontrolu, odnosno poziva.”.

U stavu 2. reč: „terenske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

Član 52.

U članu 129b stav 1. reč: „terenske” zamenjuje se rečju: „poreske”, reči: „može rešenjem privremeno oduzeti” zamenjuju se rečima: „rešenjem oduzima”, a posle reči: „zatekao u kontroli” dodaju se zapeta i reči: „sa kojom se postupa na način uređen članom 134. ovog zakona”.

Član 53.

U članu 129v stav 1. reči: „roba mu se vraća, osim robe podložne kvarenju i robe čije čuvanje iziskuje velike troškove – sa kojom se postupa na način iz člana 104. stav 4. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „oprema mu se vraća”.

U stavu 2. reč: „robom” zamenjuje se rečju: „opremom”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ako se licu, kome je u prethodnom periodu rešenjem utvrđena nepravilnost iz člana 129a ovog zakona i koji je u roku postupio po nalogu iz tog rešenja, u postupku naknadne poreske kontrole utvrdi da obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, kao i da stavlja robu u promet, poreski inspektor rešenjem trajno oduzima robu i opremu koju je zatekao u postupku poreske kontrole.”.

Član 54.

Glava treća A OVLAŠĆENjA PORESKOG ORGANA U OBLASTI MENjAČKOG I DEVIZNOG POSLOVANjA i nazivi čl. 129g–129l i čl. 129g– 129l brišu se.

Član 55.

U Glavi trećoj B slovo: „B” briše se.

Član 56.

U nazivu člana 129n reč: „kancelarijske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

U članu 129n st. 1. i 2. reč: „Kancelarijska” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „Poreska” u odgovarajućem padežu.

Član 57.

U nazivu člana 129nj reč: „kancelarijskoj” zamenjuje se rečju: „poreskoj”.

U članu 129nj stav 1. reč: „kancelarijske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

Član 58.

U nazivu člana 129o reč: „kancelarijske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

U članu 129o reč: „kancelarijske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

Član 59.

U članu 129p st. 1, 2. i 4. reč: „kancelarijske” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „poreske” u odgovarajućem padežu.

Član 60.

U nazivu člana 129r reč: „terenskom” zamenjuje se rečju: „poreskom”.

U članu 129r st. 1–4. i 7. reč: „terensku” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „poresku” u odgovarajućem padežu.

Član 61.

U članu 131. stav 1. uvodna rečenica menja se i glasi:

„U toku poreske kontrole poreski inspektor izriče poreskom obvezniku zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana ako utvrdi da se:”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Zabrana vršenja delatnosti poreskom obvezniku kome su u toku poreske kontrole utvrđene nepravilnosti iz stava 1. ovog člana, izriče se:

1) u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost prvi put;

2) u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost drugi put;

3) u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi ova nepravilnost treći put.

Zabrana vršenja delatnosti iz stava 2. ovog člana, izriče se za nepravilnosti utvrđene u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku poreske kontrole.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 5, reči: „može mu se izrećiˮ zamenjuju se rečima: „izriče mu se”.

Član 62.

U članu 132. stav 1. posle reči: „dopunskog zapisnika” dodaju se zapeta i reči: „kao i dodatka zapisnika”.

Član 63.

U članu 136. stav 1. reč: „utvrdi” zamenjuje se rečima: „dođe do saznanja”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„U slučaju iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava ne podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, niti izdaje prekršajni nalog, osim u slučaju propisanom u članu 137. stav 3. ovog zakona.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 64.

U članu 137. stav 1. posle reči: „prikupljenih obaveštenja” dodaju se reči: „u skladu sa ovlašćenjima iz člana 135. st. 3. i 4. ovog zakona, uključujući i činjenice i dokaze iz izveštaja poreskog inspektora iz člana 136. stav 1. ovog zakona,”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Ako je Poreska policija sastavila i podnela krivičnu prijavu na osnovu izveštaja poreskog inspektora iz člana 136. stav 1. ovog zakona, inspektor Poreske policije pismeno obaveštava rukovodioca Poreske uprave iz člana 136. stav 1. ovog zakona.

Ako Poreska policija na osnovu izveštaja poreskog inspektora iz člana 136. stav 1. ovog zakona, utvrdi da činjenice i okolnosti koje je poreski inspektor naveo u izveštaju ne ukazuju na postojanje osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo, te da nema uslova za podnošenje krivične prijave, inspektor Poreske policije o tome obaveštava nadležnog rukovodioca Poreske uprave radi podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka iz člana 165. stav 2. ovog zakona.”.

Dosadašnji st. 2–4. postaju st. 4–6.

Član 65.

Član 159. menja se i glasi:

„Član 159.

„Jedinica lokalne samouprave vodi podatke koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu i drugih izvornih javnih prihoda iz člana 2a ovog zakona, kao i podatke o naplati tih izvornih javnih prihoda u jedinstvenom poreskom informacionom sistemu jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija).

Služba Vlade nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave uspostavlja i vodi jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija i obezbeđuje tehničke uslove za njegovu primenu.

U jedinstvenom informacionom sistemu lokalnih poreskih administracija vode se podaci o poreskom obvezniku, i to: naziv, odnosno lično ime, PIB, kao i podaci iz poreskih prijava i drugih akata i registara, koji su od značaja za utvrđivanje izvornih javnih prihoda jedinica lokalne samouprave, podaci o utvrđenim izvornim javnim prihodima jedinica lokalne samouprave, kao i podaci o naplati tih javnih prihoda.

Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija preuzima podatke iz izvornih registara, i to iz: Registra matičnih knjiga, Registra prebivališta, Registra privrednih društava, odnosno preduzetnika, Katastra nepokretnosti i drugih registara neophodnih za njegovo vođenje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Pravo pristupa podacima u jedinstvenom informacionom sistemu lokalnih poreskih administracija služba Vlade iz stava 2. ovog člana odobrava organima i organizacijama kojima su ti podaci neophodni u vršenju upravnih ili drugih postupaka utvrđenih zakonom.

Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija obezbeđuje i vršenje drugih postupaka u vezi sa utvrđivanjem i naplatom izvornih javnih prihoda jedinica lokalne samouprave, kao i podnošenje elektronskih poreskih prijava.”.

Član 66.

U članu 160. tačka 1a) reči: „u oblasti menjačkog poslovanja u skladu sa propisima kojima se uređuje devizno poslovanje, kao i” brišu se.

U tački 6) reči: „prekršaje iz oblasti menjačkog poslovanja i drugih poslova shodno zakonu kojim je uređeno devizno poslovanje,” brišu se.

Tačka 11a) menja se i glasi:

„11a) vrši unutrašnju kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa od strane njenih organizacionih jedinica, kao i unutrašnju kontrolu rada i ponašanja poreskih službenika i nameštenika u vezi sa radom i u slučajevima kada se utvrdi protivpravno postupanje ili ponašanje pokreće i vodi odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti;”.

Tačka 11b) briše se.

Tač. 13a)–13v) brišu se.

U tački 13d) reč: „propisima” zamenjuje se rečju: „zakonom”.

Član 67.

U članu 163a stav 1. tačka 2) reč: „apsolutna” briše se.

Član 68.

U članu 165. stav 2. posle reči: „prekršajne naloge” dodaju se reči: „i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka”.

Član 69.

U članu 169. stav 2. posle reči: „obavljanja poslova” dodaju se reči: „ili u vezi sa radom”.

U stavu 5. posle reči: „na radu računa” dodaje se reč: „najviše”.

Dodaje se stav 9, koji glasi:

„Poreskom službeniku iz stava 5. ovog člana može prestati radni odnos i pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije, a u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.”.

Član 70.

U članu 169a stav 1. menja se i glasi:

„Popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Poreskoj upravi vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje rad državnih službenika ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.”.

U st. 2. i 3. reči: „na neodređeno vreme” brišu se.

Član 71.

U nazivu člana 169b reči: „na neodređeno vreme” brišu se.

U članu 169b stav 1. menja se i glasi:

„Javni konkurs se objavljuje na internet strani Poreske uprave, na portalu e-uprave, u periodičnom izdanju oglasa nacionalne službe za zapošljavanje i na internet strani službe za upravljanje kadrovima.”.

U stavu 2. reči: „načinu sprovođenja izbornog postupka (pismena provera stručne osposobljenosti, usmeni razgovor ili drugi način), znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku” zamenjuju se rečima: „znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku, načinu njihove provere (pismena provera, usmeni razgovor ili drugi način)”.

Stav 4. briše se.

Član 72.

U članu 169v stav 2. reči: „na osnovu pismenog ispita i razgovora zbog posebnih zahteva radnog mesta koji su navedeni u konkursu” brišu se.

U stavu 3. reči: „uslove propisane” zamenjuju se rečima: „merila propisana”, a reči: „pismeno obaveštavaju svi kandidati u roku od osam dana od dana konstatovanja da javni konkurs nije uspeo” zamenjuju se rečima: „rešenjem obaveštavaju kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku”.

Član 73.

U članu 169g stav 1. reči: „uslove propisane” zamenjuju se rečima: „merila propisana”.

U stavu 2. reči: „na neodređeno vreme” zamenjuju se rečima: „ukoliko je izabran kandidat koji nije državni službenik, odnosno donosi rešenje o premeštaju ako je izabran kandidat koji je državni službenik”.

U stavu 3. reči: „stručne spreme” zamenjuju se rečju: „obrazovanja”.

U stavu 4. reči: „Svi učesnici javnog konkursa” zamenjuju se rečima: „Kandidati na javnom konkursu koji su učestvovali u izbornom postupku,”, a posle reči: „ovog člana” dodaju se reči: „i člana 169v stav 3. ovog zakona”.

Član 74.

Naziv člana 169ž i član 169ž brišu se.

Član 75.

Naziv člana 169j menja se i glasi:

„Razvrstavanje izvršilačkih radnih mesta poreskih službenika po zvanjima”.

U članu 169j st. 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 2.

Član 76.

Naziv člana 169k i član 169k menjaju se i glase:

„Osnov i uslovi za razvrstavanje zvanja poreskih službenika

Član 169k

Radna mesta poreskih službenika razvrstavaju se po zvanjima, u zavisnosti od složenosti i odgovornosti poslova, potrebnih znanja i sposobnosti i uslova za rad, i to su:

1) sa srednjim obrazovanjem: mlađi poreski referent, poreski referent i viši poreski referent;

2) sa visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine: mlađi poreski saradnik, poreski saradnik i viši poreski saradnik;

3) sa visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu: mlađi poreski savetnik, poreski savetnik, poreski savetnik I, viši poreski savetnik i glavni poreski savetnik.

Za rad na izvršilačkim radnim mestima iz stava 1. ovog člana potrebno je da poreski službenici, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjavaju sledeće uslove:

1) za rad na poslovima sa srednjim obrazovanjem:

(1) mlađi poreski referent – završen pripravnički staž;

(2) poreski referent – najmanje dve godine radnog iskustva u struci;

(3) viši poreski referent – najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

2) za rad na poslovima sa visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine:

(1) mlađi poreski saradnik – završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima;

(2) poreski saradnik – najmanje dve godine radnog iskustva u struci;

(3) viši poreski saradnik – najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

3) za rad na poslovima sa visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu:

(1) mlađi poreski savetnik – završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima;

(2) poreski savetnik – najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

(3) poreski savetnik I – najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

(4) viši poreski savetnik – najmanje sedam godina radnog iskustva u struci;

(5) glavni poreski savetnik – najmanje devet godina radnog iskustva u struci.

Poreski službenici sa odgovarajućim obrazovanjem iz stava 1. ovog člana stiču početno zvanje mlađeg poreskog referenta, mlađeg poreskog saradnika i mlađeg poreskog savetnika, po završenom pripravničkom stažu i položenom državnom stručnom ispitu.”.

Član 77.

Naziv člana 169l i član 169l brišu se.

Član 78.

Naziv člana 169lj i član 169lj menjaju se i glase:

„Napredovanje poreskih službenika

Član 169lj

Poreski službenik može da napreduje premeštajem:

1) na izvršilačko radno mesto čiji se poslovi obavljaju u neposredno višem zvanju;

2) na radno mesto rukovodioca unutrašnje organizacione jedinice čiji se poslovi obavljaju u neposredno višem zvanju.

Poreski službenik može da napreduje premeštajem shodno stavu 1. ovog člana, pod sledećim uslovima:

1) da postoji upražnjeno odgovarajuće radno mesto;

2) da ispunjava uslove za rad na radnom mestu na koje se premešta ili raspoređuje;

3) da za poslednje dve godine pre sticanja zvanja nije kažnjen za krivično delo i da nije kažnjen disciplinskom merom zbog povrede radne dužnosti;

4) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti niti disciplinski postupak zbog povrede radne dužnosti;

5) da je dva puta uzastopno pre sticanja neposredno višeg zvanja ocenjen najmanje ocenom:

– „naročito se ističe” za radno mesto u zvanju glavni poreski savetnik,

– „ističe se” za radno mesto u ostalim zvanjima.

Izuzetno, poreski službenik koji je napredovao premeštajem jer mu je dva puta uzastopno određena ocena „naročito se ističe” može da bude premešten shodno stavu 1. ovog člana, ako mu ponovo bude određena ocena „naročito se ističe.”

Poreski službenik može napredovati u smislu stava 3. ovog člana samo jednom, o čemu rešenjem odlučuje direktor Poreske uprave, na obrazložen predlog neposrednog rukovodioca.”.

Član 79.

Član 169n, nazivi čl. 169nj i 169o i čl. 169nj i 169o brišu se.

Član 80.

U članu 169p stav 3. briše se.

Dosadašnji st. 4–6. postaju st. 3–5.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 6, reči: „st. 1–6.” zamenjuju se rečima: „st. 1–5.”

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 7, reči: „st. 1–7.” zamenjuju se rečima: „st. 1–6.”

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 8, reči: „iz čl. 169k i 169l ovog zakona” brišu se, a reči: „stava 6.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”.

Član 81.

Naziv člana 169s i član 169s brišu se.

Član 82.

U nazivu člana 169t reči: „umanjenja, odnosno” brišu se.

U članu 169t stav 3. menja se i glasi:

„Za izuzetno postignute rezultate rada u obavljanju poslova Poreske uprave, poreskom službeniku i namešteniku može se uvećati osnovna plata za 30%.”.

U stavu 4. posle reči: „novčanih nagrada” zapeta i reči: „odnosno umanjenja” brišu se.

Član 83.

Član 169h menja se i glasi:

„Odgovornost poreskih službenika

Član 169h

Poreski službenici su disciplinski odgovorni za povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Na disciplinsku odgovornost poreskih službenika primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti državnih službenika, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.”.

Član 84.

Posle člana 169h dodaje se naziv člana 169c i član 169c, koji glasi:

„Teže povrede dužnosti iz radnog odnosa

Član 169c

Pored povreda radnih dužnosti predviđenih zakonom kojim se uređuju prava i obaveze državnih službenika, težom povredom radne obaveze smatra se i:

1) obavljanje poslova koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava;

2) propuštanje prijave ili neblagovremeno prijavljivanje promene podataka nastalih u toku radnog odnosa od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa zaposlenog;

3) korišćenje imovine poverene na čuvanje, držanje ili upotrebu protivno svrsi, načinu i uslovima korišćenja koje je opredelio rukovodilac organa ili lice ovlašćeno za raspolaganje imovinom;

4) neovlašćeno ili nezakonito sačinjavanje i izdavanje ili upotreba službene isprave, prepravljanje sadržine, upotreba, overa ili uništenje isprava ili poreskih evidencija;

5) odbijanje, neopravdano neodazivanje ili izbegavanje propisanog zdravstvenog pregleda, odnosno odbijanje podvrgavanju odgovarajućoj analizi u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi koju odredi poslodavac ili na drugi odgovarajući način u skladu sa opštim aktom, radi utvrđivanja prisustva alkohola ili drugih opojnih sredstava u krvi zaposlenog kao i radi utvrđivanja eventualne zloupotrebe prava odsustvovanja u slučaju bolesti;

6) neovlašćeno istupanje u javnosti pri iznošenju stavova Poreske uprave i svako istupanje u javnosti kojim se narušava i umanjuje ugled Poreske uprave i poverenje javnosti u poresku službu.”.

Član 85.

U članu 173a st. 1–3. menjaju se i glase:

„Ko u nameri da ostvari pravo na neosnovani povraćaj poreza ili poreski kredit, u prethodnih 12 meseci, podnese poresku prijavu, odnosno poreske prijave neistinitog sadržaja, u kojima iznos za povraćaj poreza ili poreski kredit prelazi 1.000.000 dinara, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

Ako iskazani iznos za povraćaj poreza ili poreski kredit, u prethodnih 12 meseci prelazi 3.000.000 dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

Ako iskazani iznos za povraćaj poreza ili poreski kredit u prethodnih 12 meseci prelazi 10.000.000 dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do deset godina i novčanom kaznom.”.

Član 86.

U članu 175. stav 1. posle reči: „po ustanovljavanju” dodaju se reči: „prethodne mere obezbeđenja,”, a posle reči: „je ustanovljena” dodaju se reči: „prethodna mera obezbeđenja poreza koji je dospeo za naplatu,”.

Član 87.

U članu 176. stav 1. reči: „nabavi radi stavljanja u promet ili stavlja u promet, odnosno prodaje proizvode” zamenjuju se rečima: „neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili ko nabavlja radi prodaje, drži ili prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet proizvode”.

Član 88.

U članu 176a posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Kaznom iz stava 1. ovog člana, kazniće se i ko skladišti, odnosno smešta dobra u prostorijama o kojima nije obavestio Poresku upravu.”.

U dosadašnjim st. 2. i 3, koji postaju st. 3. i 4, reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.”.

Član 89.

U članu 179. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) ne dostavi Poreskoj upravi podatak o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi (član 25. stav 1. tačka 1);”.

U tački 9) reč: „terenske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

U tački 10) zapeta i reči: „član 121. stav 1.” brišu se.

U tački 11) reč: „terenske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

U stavu 4. tačka 4) reči: „podatke i informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje” zamenjuju se rečima: „raspoložive informacije, kao i podatke od značaja za preduzimanje aktivnosti iz delokruga nadležnosti Poreske uprave”.

U stavu 7. tačka 1) posle reči: „upis u registar” dodaju se zapeta i reči: „uključujući i podatak o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi”.

U tački 4) reč: „kancelarijske” zamenjuje se rečju: „poreske”, a reči: „i član 121. stav 1.” brišu se.

U tački 5) reč: „terenske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

U tački 6) reč: „terenske” na oba mesta zamenjuje se rečju: „poreske”.

U stavu 11. posle reči: „oblik organizovanja” dodaju se zapeta i reči: „prekid ili druge promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika,”, posle reči: „vršiti poreska kontrola” dodaju se zapeta i reči: „uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela,”, a posle reči: „poreska kontrola završena,” dodaju se reči: „odnosno okončane radnje Poreske policije”.

Posle stava 13. dodaje se novi stav 14, koji glasi:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka koja na zahtev Poreske uprave ne pruži raspoložive informacije, kao i podatke od značaja za preduzimanje aktivnosti iz delokruga nadležnosti Poreske uprave (član 45. stav 1).”.

Dosadašnji stav 14. postaje stav 15.

Dodaju se st. 16. i 17, koji glase:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka ako prinudnu naplatu iz novčanih sredstava poreskog obveznika ne vrši u skladu sa zakonom ili ako ne izvrši rešenje o naplati duga poreskog obveznika naplatom iz sredstava te banke u skladu sa zakonom ili ako ne obustavi izmirivanje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom (član 95. st. 2. i 3. i član 95. stav 9).

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka kod koje se vodi tekući račun, odnosno štedni ulog, ako ne postupi po rešenju Poreske uprave o prenosu poreza i sporednih poreskih davanja na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda (član 96a st. 7. i 8. i član 98a st. 2. i 3).”.

Član 90.

U članu 180. stav 1. tačka 8) reči: „podatke i” brišu se.

U tački 14) reč: „kancelarijske” zamenjuje se rečju: „poreske”, a reči: „i član 121. stav 1” brišu se.

U tački 15) reč: „terenske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

U tački 17) reč: „terenske” na oba mesta zamenjuje se rečju: „poreske”.

U tački 18) zapeta i reči: „član 121. stav 1.” brišu se.

U tački 19) reč: „terenske” zamenjuje se rečju: „poreske”.

Član 91.

U članu 181. stav 1. tačka 2b) reči: „član 87a” zamenjuju se rečima: „član 95. stav 9”.

U tački 2d) posle reči: „oblik organizovanja” dodaju se zapeta i reči: „prekid ili druge promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika,”, posle reči: „vršiti poreska kontrola” dodaju se zapeta i reči: „uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela,”, a posle reči: „poreska kontrola završena,” dodaju se reči: „odnosno okončane radnje Poreske policije”.

Posle tačke 3b) dodaje se tačka 3v), koja glasi:

„3v) banci, državnom organu i organizaciji, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave ako na zahtev Poreske uprave ne pruži raspoložive informacije, kao i podatke od značaja za preduzimanje aktivnosti iz delokruga nadležnosti Poreske uprave (član 45. stav 1);”.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

„8a) banci kod koje se vodi tekući račun, ako ne postupi po rešenju Poreske uprave o prenosu poreza i sporednih poreskih davanja na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda (član 96a st. 7. i 8.);”.

Posle tačke 9) dodaje se tačka 9a), koja glasi:

„9a) banci kod koje se vodi štedni ulog, ako ne postupi po rešenju Poreske uprave o prenosu poreza i sporednih poreskih davanja na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda (član 98a st. 2. i 3.);”.

Tačka 11a) briše se.

Član 92.

Naziv člana 181a i član 181a brišu se.

Član 93.

U članu 181b stav 2. reč: „kancelarijskeˮ zamenjuje se rečju: „poreskeˮ.

Član 94.

Odredbe člana 1, člana 2. stav 3, čl. 3, 5. i 54, člana 66. st. 1, 2. i 5. i člana 92. ovog zakona o preuzimanju nadležnosti Narodne banke Srbije u menjačkim i deviznim poslovima, primenjuju se počev od 1. januara 2019. godine.

Odredbe čl. 8. i 18, čl. 39–53, čl. 55–60, člana 62, člana 89. st. 2–4. i st. 7–9, člana 90. st. 2–6. i člana 93. ovog zakona, koje uređuju poslove poreske kontrole, odnosno poslove pružanja poreskih usluga, primenjuju se počev od 1. januara 2019. godine.

Odredbe čl. 9. i 88. i člana 89. st. 1. i 6. ovog zakona, koje se odnose na dostavljanje podataka o svim poslovnim prostorijama u kojima se vrši skladištenje, odnosno smeštaj dobara, kao i o prostorijama u kojima se obavlja registrovana delatnost, primenjivaće se po isteku 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe člana 61. ovog zakona, primenjivaće se na nepravilnosti utvrđene rešenjem u postupcima poreskih kontrola donetih od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 95.

Odredbe člana 65. ovog zakona, primenjivaće se po uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija, počev od 1. januara 2019. godine.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da se poveže sa jedinstvenim informacionim sistemom lokalnih poreskih administracija, počev od 1. januara 2019. godine.

Poslove vođenja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija preuzima Poreska uprava, najkasnije do 1. januara 2020. godine.

Član 96.

Poreski obveznik kome je odobreno plaćanje dugovanog poreza u skladu sa odredbama člana 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16), može da podnese zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza u skladu sa ovim zakonom, pre isteka perioda na koji mu je plaćanje duga odloženo ukoliko je to povoljnije za njega, pri čemu ukupan period za koji je odložena obaveza, ne može biti duži od 60 meseci.

Član 97.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Poreskoj upravi doneće se u roku od godina dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbama pravilnika iz stava 1. ovog člana, izvršiće se spajanje zvanja poreskih službenika shodno odredbama člana kojim se uređuju osnov i uslovi za razvrstavanje zvanja poreskih službenika, i to:

1) radnom mestu razvrstanom u zvanje višeg poreskog referenta, odgovara zvanje višeg poreskog kontrolora; zvanju poreskog referenta odgovara zvanje poreskog kontrolora; zvanju mlađeg poreskog referenta, odgovara zvanje mlađeg poreskog kontrolora;

2) radnom mestu razvrstanom u zvanje višeg poreskog saradnika, odgovara zvanje viši poreznik – stručni saradnik; zvanju poreskog saradnika, odgovara zvanje poreznik – stručni saradnik; zvanju mlađeg poreskog saradnika, odgovara zvanje mlađi poreznik – stručni saradnik;

3) radnom mestu razvrstanom u zvanje glavnog poreskog savetnika, odgovara zvanje samostalnog poreskog savetnika; zvanju višeg poreskog savetnika odgovara zvanje samostalnog poreskog inspektora i višeg poreskog inspektora I; zvanju poreskog savetnika II, odgovara zvanje višeg poreskog inspektora II i poreskog inspektora I; zvanju poreskog savetnika odgovara zvanje poreskog inspektora II i poreskog inspektora; zvanju mlađeg poreskog savetnika, odgovara zvanje mlađeg poreskog inspektora.

Član 98.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print