Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
20.04.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)


Član 1.

U Zakonu o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 93/12 – dr. zakon), u članu 117. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica iz stava 1. ovog člana, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.”.

Član 2.

Naziv člana 124. i član 124. brišu se.

Član 3.

Pravna lica iz člana 1. ovog zakona dužna su da svoje poslovanje usklade sa tim članom najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print