Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.04.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)


Član 1.

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16), u članu 14a stav 1. reči: „CT 3824 99 92 90” zamenjuju se rečima: „CT 3824 99 56 00 i 3824 99 57 00”, a reči: „CT 8543 70 90 90” zamenjuju se rečima: „CT 8543 70 70 00”.

Član 2.

U članu 18. stav 2. posle reči: „cigarete” dodaju se zapeta i reči: „kafa namenjena za krajnju potrošnju”.

Član 3.

U članu 19. stav 1. tačka 6a) posle reči: „cigarete,” dodaje se reč: „kafu,”.

Član 4.

Posle člana 19. dodaje se novi član 19a, koji glasi:

„Član 19a

Akciza se ne plaća na derivate nafte, i to na:

1) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 °C (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

2) tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.”

Član 5.

U članu 20. stav 1. posle reči: „na koje se plaća akciza” dodaju se zapeta i reči: „uključujući i na akcizne proizvode koji su shodno članu 19. Zakona oslobođeni plaćanja akcize, a u čijem procesu proizvodnje je upotrebljen drugi akcizni proizvod kao reprodukcioni materijal”.

U stavu 3. posle reči: „obračunate” dodaju se zapeta i reči: „odnosno iskazane akcize”, a reči: „i plaćene akcize prethodnom učesniku” zamenjuju se rečima: „od strane prethodnog učesnika”.

Član 6.

U članu 23. stav 4. reči: „donetim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija” zamenjuju se rečima: „nadležnog organa u skladu sa zakonom”.

Član 7.

U članu 39b stav 1. posle reči: „u proizvodnji električne i toplotne energije ili” dodaju se reči: „kada se navedeni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal”.

U stavu 3. reči: „tačka 3) ovog zakona, koji se koriste kao energetska goriva za industrijske svrhe, odnosno na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 4), 5) i 6) ovog zakona” zamenjuju se rečima: „tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona, koji se koriste kao energetska goriva ili kao reprodukcioni materijal”.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print