Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
19.10.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA PRIZNAVANJE, POSTUPKU PRIZNAVANJA OZNAKA ZA MIRNA VINA I NEKA SPECIJALNA VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM, KAO I O NAČINU PROIZVODNJE I OBELEŽAVANJA MIRNIH VINA I NEKIH SPECIJALNIH VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)


Na osnovu člana 34. ctav 5, člana 35. stav 5, člana 36. stav 6. i člana 37. stav 2. Zakona o vinu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

Član 1.

U Pravilniku o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom („Službeni glasnik RS”, br. 121/12, 102/14 i 78/15), u članu 14. stav 3. tačka 2), tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaje se reč: ,,ili”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

,,3) njihova ukupna prosečna godišnja proizvodnja vina poreklom iz Republike Srbije iz poslednje tri proizvodne godine čini najmanje 2/3 ukupne prosečne godišnje proizvodnje vina poreklom iz Republike Srbije iz poslednje tri proizvodne godine u određenom vinogradarskom rejonu, odnosno vinogorju čiji naziv treba da se ustanovi kao oznaka kontrolisanog geografskog porekla.”.

U stavu 4. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: ,,pri čemu u slučaju iz stava 3. tačka 3) ovog člana njihova ukupna prosečna godišnja proizvodnja vina poreklom iz Republike Srbije iz poslednje tri proizvodne godine treba da čini najmanje 2/3 ukupne prosečne godišnje proizvodnje vina poreklom iz Republike Srbije iz poslednje tri proizvodne godine u određenom vinogradarskom rejonu, odnosno vinogorju čiji naziv treba da se ustanovi kao oznaka kontrolisanog geografskog porekla.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print