Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
19.05.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)


Na osnovu člana 57. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Član 1.

U Pravilniku o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Službeni glasnik RS”, br. 60/09 i 101/10), u članu 3. st. 4–6. menjaju se i glase:

„Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada, Dokument o prekograničnom kretanju otpada i Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada prate svaku pošiljku otpada.

Obrasci Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada, Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada i Dokumenta koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada popunjavaju se unosom podataka u Nacionalni registar izvora zagađivanja životne sredine koji vodi Agencija za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija).

Obrazac Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada, Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada i Dokumenta koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada odštampan direktno iz Nacionalnog registra izvora zagađivanja životne sredine, izvoznik opasnog, odnosno neopasnog otpada podnosi Ministarstvu u originalu i četiri overene kopije.”

Posle stava 7. dodaju se st. 8. i 9, koji glase:

„Izveštaj o ispitivanju otpada za prekogranično kretanje sadrži i klasifikaciju otpada namenjenog za uvoz, izvoz i tranzit, prema količini otpada na kojoj je izvršeno ispitivanje (zatečena količina otpada namenjena izvozu, odnosno uvozu pri uzorkovanju otpada kod uvoznika/prerađivača, izvoznika/proizvođača, odnosno operatera za skladištenje otpada).

Kopija Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada i Dokumenta koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada, nakon realizacije svake isporuke opasnog, odnosno neopasnog otpada, kao i jedinstvena carinska isprava, dostavljaju se Agenciji, čime se potvrđuje da je otpad primljen u postrojenje za ponovno iskorišćenje otpada ili laboratoriju za ispitivanje otpada.”

Član 2.

U članu 5. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Dokumentacija iz stava 1. ovog člana uključuje i podatke o raspoloživim i potrebnim količinama otpada kao sekundarne sirovine, podatke o postrojenjima za tretman otpada, kao i druge podatke koje vodi Agencija.

Podatke iz stava 2. ovog člana Agencija dostavlja Ministarstvu na njegov zahtev.”

Član 3.

U članu 6. tačka 9) menja se i glasi:

„9) podatke o graničnim prelazima na kojima će se izvršiti uvoz, očekivanom terminu dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača;”.

Član 4.

U članu 7. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) potvrda uvoznika, odnosno odobrenje države uvoza da će se sa otpadom namenjenim za ponovno iskorišćenje ili odlaganje postupati na ekološki prihvatljiv način;”.

Posle tačke 2) dodaju se tač. 2a), 2b), 2v) i 2g), koje glase:

„2a) potvrda o kapacitetima i standardu tretmana za određenu vrstu otpada u postrojenju za ponovno iskorišćenje otpada u državi uvoza;

2b) dozvola za skladištenje otpada izdata na ime podnosioca zahteva, kojom se potvrđuje da količina i vrsta otpada za koji se podnosi zahtev za izvoz otpada, odgovara godišnjem kapacitetu skladišta utvrđenom dozvolom;

2v) ponuda podnosioca zahteva upućena operateru za ponovno iskorišćenje otpada u Republici Srbiji, za količinu i vrstu otpada za koju se podnosi zahtev za izvoz otpada, a koja je u skladu sa kapacitetom postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;

2g) dokaz o posedovanju količine otpada namenjene za prekogranično kretanje (dnevna evidencija operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, sakupljača i drugog vlasnika otpada);”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) na zahtev Ministarstva – nalaz nadležnog republičkog organa za inspekcijske poslove o vrstama i količini otpada koje su uskladištene i namenjene za izvoz, odnosno o ispunjenosti uslova za izvoz otpada;”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) podatke o graničnim prelazima za izvoz, očekivanom terminu dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača;”.

U stavu 2. reč: „odlaganja” zamenjuje se rečju: „tretmana.”

Član 5.

Do uspostavljanja elektronskog popunjavanja Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada, Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada i Dokumenta koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada u Nacionalnom registru izvora zagađivanja životne sredine, izvoznik opasnog otpada, odnosno neopasnog otpada, dostavlja Ministarstvu popunjene, potpisane i overene dokumente.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a odredbe člana 1. st. 2. i 3. i člana 2. ovog pravilnika primenjuju se od 1. septembra 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print