Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
19.05.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)


Na osnovu člana 181. stav 2. tačka 12a) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US i 96/15),
Direktor Republičkog geodetskog zavoda donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

Član 1.

U Pravilniku o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda („Službeni glasnik RS”, br. 116/13, 5/14 – ispravka, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16 i 110/16 – u daljem tekstu: Pravilnik), radi usklađivanja sa godišnjim indeksom potrošačkih cena za 2016. godinu, saglasno članu 2. stav 4. Pravilnika, Tarifa taksi za pružanje usluga zamenjuje se novom Tarifom taksi za pružanje usluga, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

TARIFA TAKSI ZA PRUŽANjE USLUGA

1. OSNOVNI GEODETSKI RADOVI

Tarifni broj 1.

AKTIVNA GEODETSKA REFERENTNA OSNOVA – AGROS Jedinica mere Visina takse
1) AGROS RTK (centimetarska tačnost):    
(1) Flat Rate (paušal) dan 1.154
(2) Flat Rate (paušal) mesec 18.878
(3) Flat Rate (paušal) 3 meseca 41.951
(4) Flat Rate (paušal) 6 meseci 73.414
(5) Flat Rate (paušal) 12 meseci 103.828
2) AGROS DGPS (sub-metarska tačnost) – Flat Rate (paušal) 12 meseci 25.170
3) AGROS RTK – naknadna obrada interval ispod 30 sec. Sat 1.091
4) AGROS RTK – Servis za poljoprivredu    
(1) Flat Rate (paušal) 1 mesec 15.469
(2) Flat Rate (paušal) 12 meseci 34.031
5) AGROS DGPS – naknadna obrada interval od 30 sec. i veći Sat 649
6) AGROS RTK – generisanje i dostavljanje RINEX fajlova Sat 1.428
7) AGROS DGPS – generisanje i dostavljanje RINEX fajlova Sat 830
8) AGROS RTK – generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova Sat 1.637
9) AGROS DGPS – generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova Sat 961
10) AGROS automatska naknadna obrada:    
(1) GPS RINEX 30 sec, 5 permanentnih stanica, precizne efemeride Sat 649
(2) GPS RINEX različit od 30 sec, dodatno Sat 53
(3) više od 5 permanentnih stanica, dodatno Sat 53
(4) brze ili ultrabrze efemeride, dodatno Sat 53
11) Obrada podataka na zahtev korisnika:    
(1) generisani sati za obradu Sat 1.428
(2) sat utrošen za obradu Sat 130
12) Kompletan izveštaj o korišćenju AGROS mreže po zahtevu korisnika, na mesečnom nivou Izveštaj 3.116

NAPOMENA:

Visina takse utvrđena ovim tarifnim brojem odnosi se na jedan GPS prijemnik po jednom korisničkom nalogu.

Kada se koristi aktivna geodetska referentna osnova iz tačke 1) podtačka (5) i tačke 2) ovog tarifnog broja, za svaki sledeći GPS prijemnik, po jednom korisničkom nalogu, obračunava se visina takse na način da se visina takse prethodno registrovanog GPS prijemnika množi sa koeficijentom 0,9.

Od 11-tog GPS prijemnika pa na dalje, po jednom korisničkom nalogu, obračunava se visina takse koja je obračunata za 10-ti GPS prijemnik.

Tarifni broj 2.

IZDAVANjE PODATAKA O TAČKAMA GEODETSKE OSNOVE Jedinica mere Visina takse
1) Prostorna referentna mreža Republike Srbije Tačka 1.547
2) Prostorne lokalne referentne mreže Tačka 1.547
3) Državna trigonometrijska mreža Tačka 1.031
4) Gradske trigonometrijske mreže Tačka 1.031
5) Poligonometrijske, poligonske, linijske i mreže orijentacionih (veznih) tačaka:    
(1) za koordinate x, y Tačka 400
(2) za nadmorsku visinu Tačka 133
(3) za opis položaja Tačka 100
6) Državne nivelmanske mreže Tačka 877
7) Gradske nivelmanske mreže Tačka 877
8) Osnovna gravimetrijska mreža Tačka 4.641

NAPOMENA:

Koordinate za traženu tačku geodetske osnove izdaju se u svim datumima u kojima je tačka sračunata.

Tarifni broj 3.

OBRADA PODATAKA Jedinica mere Visina takse
1) Transformacija koordinata ETRF2000-GK za tačke geodetskih mreža (7P+GRID) Tačka 104
2) Transformacija koordinata ETRF2000-GK za granične (detaljne) tačke (7P+GRID) Tačka 10
3) Računanje undulacije geoida za tačke geodetskih mreža (SQM2011) Tačka 82
4) Računanje undulacije geoida za granične (detaljne) tačke (SQM2011) Tačka 8
5) Korišćenje softvera za transformaciju koordinata ETRF2000-GK i računanje undulacije geoida iz geoidnog modela (SQM2011) 12 meseci 15.469

Tarifni broj 4.

OBNOVA TAČAKA GEODETSKE OSNOVE Jedinica mere Visina takse
1) Astronomsko-geodetska, trigonometrijska i tačka referentne mreže Tačka 57.695
2) Tačka gravimetrijske mreže Tačka 25.928
3) Poligonometrijska, orijentaciona (vezna) i poligonska tačka Tačka 33.938
4) Reper nivelmana visoke tačnosti i preciznog nivelmana Reper 40.386
5) Reper gradske nivelmanske mreže i generalnog nivelmana Reper 21.617

2. KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 5.

IZDAVANjE PODATAKA PREMERA Jedinica mere Visina takse
1) Koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja Granična tačka 68
2) Kopija skice ili fotoskice, za sve razmere premera Katastarska parcela 440
3) Fotokopija indikacione skice Format A3 367
4) Kopija skice geodetske osnove (poligonska, nivelmanska, mreža orijentacionih tačaka) u analognom ili rasterskom obliku Format B1 1.185
5) Zbirni pregled površina i katastarskog prihoda po kulturama i klasama i neplodnim površinama za katastarsku opštinu Katastarska opština 525
6) Podatak o katastarskoj kulturi i klasi za najbližu parcelu iste katastarske kulture Katastarska parcela 576

Tarifni broj 6.

IZDAVANjE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI Jedinica mere Visina takse
1) Katastarski plan u analognom obliku Decimetarski kvadrat 629
2) Katastarski plan u rasterskom (georeferenciranom) obliku Decimetarski kvadrat 609
3) Katastarski plan u vektorskom obliku Decimetarski kvadrat 1.258
4) Alfanumerički podaci iz baze podataka katastra nepokretnosti na digitalnom mediju, prema specifičnom zahtevu Nepokretnost 10

Tarifni broj 7.

IZDAVANjE ISPRAVA Jedinica mere Visina takse
1) List nepokretnosti:    
(1) do 50 strana formata A4 List nepokretnosti 891
(2) za svaku sledeću stranu Format A4 68
2) Kopija plana katastarske parcele:    
(1) za jednu parcelu Katastarska parcela 735
(2) za svaku sledeću susednu parcelu Katastarska parcela 315
3) Uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru nepokretnosti Uverenje 629
4) Uverenje o promenama na nepokretnosti:    
(1) za prvobitno stanje Uverenje 629
(2) za svaku promenu Promena 206
5) Uverenje o identifikaciji katastarske parcele u odnosu na prethodni premer    
(1) za jednu katastarsku parcelu Katastarska parcela 619
(2) za svaku sledeću katastarsku parcelu Katastarska parcela 258
6) Uverenje o udaljenosti objekta u kojem se priređuju igre na sreću od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) Uverenje 2.062
7) Uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije Uverenje 341
8) Izveštaj o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, za više lica u okviru jednog zahteva    
(1) do 10 lica Izveštaj 341
(2) za svako sledeće lice Lice 35

Tarifni broj 8.

GEODETSKI RADOVI NA TERENU Jedinica mere Visina takse
1) Promena na zemljištu nastala realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe formiranja nove katastarske parcele Parcela novog stanja 10.488
2) Promena na zemljištu nastala realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe eksproprijacije:    
(1) do 100 prelomnih tačka eksproprijacione linije i presečnih tačaka sa granicom katastarske parcele Tačka 310
(2) za svaku sledeću prelomnu tačku eksproprijacione linije i presečnu tačaka sa granicom katastarske parcele Tačka 206
3) Promena na zemljištu nastala deobom parcele (uslovna deoba i deoba prema faktičkom stanju):    
(1) za dve parcele novog stanja Dve parcele novog stanja 12.585
(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja Parcela novog stanja 4.195
4) Promena nastala izgradnjom ili dogradnjom objekta:    
(1) površine do 150 m² u osnovi Objekat 11.012
(2) površine preko 150 do 500 m² u osnovi Objekat 12.585
(3) površine preko 500 m² u osnovi Objekat 15.732
5) Merenje posebnog dela objekta (etažiranje) 73
6) Promena na terenu nastalih uklanjanjem objekta ili dela objekta Objekat/deo objekta 2.098
7) Utvrđivanje katastarske kulture i klase zemljišta:    
(1) do 1 ha Parcela 10.488
(2) od 1 ha do 3 ha Parcela 16.780
(3) od 3 ha do 8 ha Parcela 31.463
(4) od 8 ha do 15 ha Parcela 50.341
(5) preko 15 ha, za svaki sledeći hektar ha 1.049
8) Premeravanje katastarske parcele u postupku utvrđivanja katastarske kulture i klase Deo parcele novog stanja 3.671
9) Obnova granice katastarske parcele površine:    
(1) do 30 ari Parcela 10.173
(2) veće od 30 ari, za svaki sledeći ar a 106
10) Obnova granice katastarske parcele puteva, pruga, kanala ili drugih uskih parcela    
(1) dužine do 100 m Parcela 10.173
(2) za svaki metar preko 100 m dužine m 68
11) Identifikacija parcele sa uviđajem na terenu Parcela 2.937

Tarifni broj 9.

PROVOĐENjE PROMENA U BAZI PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI Jedinica mere Visina takse
1) Promena na zemljištu nastala deobom parcele:    
(1) za dve parcele novog stanja Dve parcele novog stanja 4.000
(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja Parcela novog stanja 1.500
2) Promena na zemljištu nastala spajanjem parcela:    
(1) za dve parcele starog stanja Dve parcele starog stanja 2.000
(2) za svaku sledeću parcelu starog stanja Parcela starog stanja 800
3) Promena nastala:    
(1) izgradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na objektu Objekat 5.500
(2) dogradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na dograđenom delu objekta Objekat 5.500
(3) dogradnjom objekta, sa upisom prava na dograđenom delu u korist dosadašnjeg imaoca prava na objektu Objekat 2.500
4) Promena nastala izgradnjom garaže površine do 30 m², trafostanice voltaže 10/04 ili 20/04 ili pomoćnog objekta površine do 50 m², sa upisom imaoca prava Objekat 2.500
5) Upis posebnog dela objekta, sa upisom imaoca prava:    
(1) za jedan poseban deo objekta Poseban deo objekta 4.500
(2) za svaki sledeći poseban deo objekta, u istom postupku Poseban deo objekta 1.500
6) Upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i sa upisom prava u korist osoba sa invaliditetom Nepokretnost 300
7) Upis garažnog mesta, sa upisom imaoca prava Garažno mesto  2.000
8) Upis posebnog dela objekta nastalog deobom ili spajanjem posebnih delova objekta Novoformirani poseban deo
objekta
2.000
9) Promena nastala uklanjanjem objekta ili dela objekta Objekat/deo objekta 800
10) Promena načina korišćenja zemljišta Parcela 2.000
11) Promena načina korišćenja zemljišta utvrđena premeravanjem Deo parcele 5.243
12) Promena imaoca prava na nepokretnosti:    
(1) na osnovu jedne isprave Isprava 5.000
(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava Isprava 1.500
12a) Promena imaoca prava na nepokretnosti – upis zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i upis prava u korist osoba sa invaliditetom Zahtev 300
13) Promena vrste prava ili oblika svojine na nepokretnosti Zahtev 3.000
14) Upis prava svojine već upisanog držaoca Zahtev 2.500
15) Upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu:    
(1) do 6.000.000,00 dinara Hipoteka 20.975
(2) od 6.000.000,00 do 30.000.000,00 dinara Hipoteka 52.439
(3) od 30.000.000,00 do 60.000.000,00 dinara Hipoteka 104.878
(4) preko 60.000.000,00 dinara Hipoteka 157.315
16) Upis stvarnih i ličnih službenosti Isprava 2.203
17) Upis ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa ili prava zakupa Isprava 3.460
18) Upis zabeležbe:    
(1) postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju Isprava 3.000
(2) koje se odnose na ličnost Isprava 735
(3) koje se odnose na nepokretnosti Isprava 3.460
19) Brisanje upisa:    
(1) hipoteke Isprava 3.460
(2) stvarnih i ličnih službenosti Isprava 682
(3) ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa i prava zakupa Isprava 849
(4) zabeležbe Isprava 849
20) Promena podataka o upisanom imaocu prava (za fizička lica: ime i prezime, prebivalište i adresa; za pravna lica: naziv i sedište) Zahtev 525
21) Promena podataka o upisanoj hipoteci (poverilac, dužnik, nepokretnost, rok otplate, kamatna stopa, grejs period, valuta) Hipoteka 2.727
22) Promena podataka o upisanom objektu, odnosno posebnom delu objekta (namena, površina, struktura) Objekat/poseban deo objekta 825

NAPOMENA:

Ako se u istom postupku, vrši i spajanje i deoba parcela, taksa se obračunava u skladu sa tačkom 1) ovog tarifnog broja.

U iznos takse iz tač. 3), 4) i 9) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi promene načina korišćenja zemljišta.

U iznos takse iz tač. 1) do 9), 12), 12a, 13) i 14) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog upisa, odnosno brisanja zabeležbi po službenoj dužnosti.

U iznos takse iz tačke 14) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualne promene pravnog statusa objekta.

Ako je vrednost potraživanja iz tačke 15) ovog tarifnog broja izražena u stranoj valuti, preračunavanje u dinarski iznos vrši se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.

U iznos takse iz tačke 18) podtačka (3) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog brisanja prethodno upisane zabeležbe koja se odnosi na pravni status objekta.

Ako se radi obezbeđenja jednog potraživanja hipoteka upisuje na više nepokretnosti, bez obzira da li pripadaju istom ili različitim vlasnicima, radi se o jednoj (zajedničkoj) hipoteci, u smislu tačke 15) ovog tarifnog broja.

Ako se hipoteka upisuje radi obezbeđenja potraživanja koja su nastala iz više pravnih poslova – ugovora, a koja su kumulativno povezana tako da hipoteka ne može prestati ako se namiri samo jedno od tih potraživanja, već sva potraživanja moraju biti namirena u potpunosti, radi se o jednoj hipoteci, u smislu tačke 15) ovog tarifnog broja.

Ako se hipotekom obezbeđuje više samostalnih, nezavisnih potraživanja radi se o više hipoteka.

Za upis državine u katastar nepokretnosti primenjuju se takse propisane ovim tarifnim brojem za upis prava.

Za upis predbeležbe primenjuju se takse propisane ovim tarifnim brojem za upis odgovarajućeg stvarnog prava na nepokretnosti, u kom slučaju su u iznos takse uračunati i troškovi upisa opravdanja ili brisanja predbeležbe.

ADRESNI REGISTAR

Tarifni broj 10.

IZDAVANjE UVERENjA I IZVEŠTAJA Jedinica mere Visina takse
1) Uverenje o kućnom broju Objekat 629
2) Uverenje o promenama naziva ulice, odnosno trga Ulica/trg 629
3) Spisak ulica, odnosno trgova Ulica/trg 4
4) Spisak ulica, odnosno trgova sa kućnim brojevima Kućni broj 2
5) Georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova i kućnih brojeva u digitalnom obliku Kućni broj 3
6) Georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova u digitalnom obliku Ulica/trg 5

NAPOMENA:

Uverenje iz tačke 1) ovog tarifnog broja sadrži i podatke o eventualnim promenama naziva ulice, odnosno trga i kućnog broja.

Ako obveznik takse jednim zahtevom traži više podataka iz tač. 3), 4), 5) i 6) ovog tarifnog broja, ukupno obračunata taksa umanjuje se, i to:

1) od 5.000 do 50.000 kućnih brojeva za 15%;

2) od 50.000 do 500.000 kućnih brojeva za 30%;

3) preko 500.000 kućnih brojeva za 50%;

4) od 500 do 1.000 ulica za 15%;

5) od 1.000 do 10.000 ulica za 30%;

6) preko 10.000 ulica za 50%.

Tarifni broj 11.

PROVOĐENjE PROMENA U BAZI PODATAKA ADRESNOG REGISTRA Jedinica mere Visina takse
Utvrđivanje kućnog broja i označavanje zgrade kućnim brojem Kućni broj 4.720

Tarifni broj 12.

OSTALE USLUGE Jedinica mere Visina takse
1) Zamena oštećene ili uništene tablice sa kućnim brojem Tablica 2.307
2) Označavanje zgrade kućnim brojem u postupku numeracije, odnosno prenumeracije kućnih brojeva po službenoj dužnosti na osnovu odluke o imenovanju, odnosno promeni naziva ulice Tablica 2.000

NAPOMENA:

Pod zamenom, u smislu tačke 1) ovog tarifnog broja, podrazumeva se izrada nove tablice i označavanje zgrade kućnim brojem.

REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA

Tarifni broj 13.

IZDAVANjE PODATAKA Jedinica mere Visina takse
Granice prostornih jedinica, u digitalnom obliku:    
1) za Republiku Poligon 3.352
2) za autonomnu pokrajinu Poligon 1.341
3) za upravni okrug Poligon 1.001
4) za katastarski srez Poligon 671
5) za grad Poligon 671
6) za opštinu Poligon 402
7) za naseljeno mesto Poligon 42
8) za katastarsku opštinu Poligon 42
9) za mesnu zajednicu Poligon 30
10) za statistički krug Poligon 20
11) za popisni krug Poligon 10
12) za granice svih opština, gradova, upravnih okruga i autonomnih pokrajina u Republici Republika 55.068
13) za granice svih prostornih jedinica u Republici Republika 343.713
14) za granice svih prostornih jedinica u autonomnoj pokrajini AP 138.496
15) za granice svih prostornih jedinica u upravnom okrugu Upravni okrug 103.124
16) za granice svih prostornih jedinica u opštini Opština 41.250
17) za granice upravnih okruga Tema 10.312
18) za granice katastarskih srezova Tema 26.812
19) za granice gradova Tema 9.281
20) za granice opština Tema 38.156
21) za granice naselja Tema 68.578
22) za granice katastarskih opština Tema 83.546
23) za granice mesnih zajednica Tema 56.718
24) za granice statističkih krugova Tema 123.749
25) za granice popisnih krugova Tema 185.623

3. KATASTAR VODOVA

Tarifni broj 14.

IZDAVANjE PODATAKA PREMERA VODOVA Jedinica mere Visina takse
1) Koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja Granična tačka 68
2) Kopija skice merenja pojedinog voda m 7

Tarifni broj 15.

IZDAVANjE PODATAKA KATASTRA VODOVA Jedinica mere Visina takse
1) Katastarski plan vodova u analognom obliku Decimetarski kvadrat 735
2) Katastarski plan vodova u rasterskom (georeferenciranom) obliku Decimetarski kvadrat 713
3) Katastarski plan vodova u vektorskom obliku Decimetarski kvadrat 1.258

Tarifni broj 16.

IZDAVANjE ISPRAVA Jedinica mere Visina takse
1) List vodova – za jedan vod List 
vodova
849
2) List vodova – za imaoca prava na vodu:    
(1) za jedan vod Vod 849
(2) za svaki sledeći vod Vod 335
3) Kopija katastarskog plana vodova Decimetarski kvadrat 735
4) Uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru vodova Uverenje 629

Tarifni broj 17.

GEODETSKI RADOVI NA TERENU Jedinica mere Visina takse
1) Geodetsko merenje voda:    
(1) dužine do 50 m Vod 8.390
(2) za svaki metar voda preko 50 m dužine m 94
2) Geodetsko merenje priključka na vod:    
(1) dužine do 50 m Priključak 5.453
(2) za svaki metar priključka preko 50 m dužine m 94
3) Obnova (obeležavanje) linije voda prema podacima katastra vodova:    
(1) dužine do 100 m Vod 4.510
(2) za svaki metar voda preko 100 m dužine m 38

NAPOMENA:

Ako je za geodetsko merenje vodova neophodno izvršiti njihovo otkrivanje uz pomoć tragača visina taksa iz ovog tarifnog broja se uvećava 100%.

Ako se otkrivanje voda vrši otkopavanjem taksa iz ovog tarifnog broja se uvećava 150%.

Ako se istovremeno vrši geodetsko merenje voda i priključaka na vod (jedan elaborat geodetskih radova) visina takse se obračunava shodno tački 1) ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 18.

PROVOĐENjE PROMENA U BAZI PODATAKA KATASTRA VODOVA Jedinica mere Visina takse
1) Upis grafičkih podataka o vodu (kartiranje):    
(1) dužine do 50 m Vod 2.412
(2) za svaki metar voda preko 50 m dužine m 26
2) Upis grafičkih podataka o priključku na vod (kartiranje):    
(1) dužine do 50 m Priključak 1.783
(2) za svaki metar priključka preko 50 m dužine m 23
3) Pojedinačni upis nadzemnih objekata (antenski stubovi, releji, TT stubovi i dr.) koji se prikazuju tačkastim simbolom Objekat 1.677
4) Upis alfanumeričkih podataka o vodu sa upisom imaoca prava Zahtev 10.488
5) Promena imaoca prava na vodu    
(1) na osnovu jedne isprave Isprava 8.810
(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava Isprava 2.065
6) Upis prava svojine već upisanog držaoca Zahtev 4.195
7) Promena alfanumeričkih podataka o vodu Vod 1.049
8) Promena podataka o upisanom imaocu prava (naziv i sedište) Zahtev 525
9) Brisanje voda Vod 1.049

NAPOMENA:

Za usluge za koje nije propisana taksa ovim tarifnim brojem, shodno se primenjuju takse iz tarifnog broja 9. ove tarife.

Kada se vod (jedan ili više) naknadno polaže u isti kanal ili kablovicu taksa za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova utvrđuje se shodno ovom tarifnom broju.

Ako su istovremeno geodetski mereni vod i priključci na vod (jedan elaborat geodetskih radova) visina takse se obračunava shodno tački 1) ovog tarifnog broja.

Za upis državine u katastar vodova primenjuju se takse propisane ovim tarifnim brojem za upis prava.

4. TOPOGRAFSKO-KARTOGRAFSKI PROIZVODI

Tarifni broj 19.

IZDAVANjE AEROFOTOGRAMETRIJSKIH SNIMAKA Jedinica mere Visina takse
1) Aerofotogrametrijski „frame” snimci sa četiri kanala boje, do 500 snimaka:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm snimak 8.379
(2) rezolucije od 10 do 20 cm snimak 6.803
(3) rezolucije veće od 20 cm snimak 5.625
2) Aerofotogrametrijski „frame” snimci sa tri kanala boje, do 500 snimaka:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm snimak 7.541
(2) rezolucije od 10 do 20 cm snimak 6.122
(3) rezolucije od veće od 20 cm snimak 5.062
3) Aerofotogrametrijski „frame” snimci sa četiri kanala boje, od 500 do 5000 snimaka:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm snimak 5.864
(2) rezolucije od 10 do 20 cm snimak 4.762
(3) rezolucije veće od 20 cm snimak 3.937
4) Aerofotogrametrijski „frame” snimci sa tri kanala boje, od 500 do 5000 snimaka:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm snimak 5.279
(2) rezolucije od 10 do 20 cm snimak 4.285
(3) rezolucije veće od 20 cm snimak 3.543
5) Aerofotogrametrijski „frame” snimci sa četiri kanala boje, preko 5000 snimaka:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm snimak 4.189
(2) rezolucije od 10 do 20 cm snimak 3.402
(3) rezolucije veće od 20 cm snimak 2.812
6) Aerofotogrametrijski „frame” snimci sa tri kanala boje, preko 5000 snimaka:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm snimak 3.770
(2) rezolucije od 10 do 20 cm snimak 3.062
(3) rezolucije veće od 20 cm snimak 2.531
7) Aerofotogrametrijski „pushbroom” snimci, do 1000 km²:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm km² 3.712
(2) rezolucije od 10 do 20 cm km² 1.968
(3) rezolucije veće od 20 cm km² 930
8) Aerofotogrametrijski „pushbroom” snimci, od 1000 do 40000 km²:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm km² 2.599
(2) rezolucije od 10 do 20 cm km² 1.377
(3) rezolucije veće od 20 cm km² 650
9) Aerofotogrametrijski „pushbroom” snimci, preko 40000 km²:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm km² 1.856
(2) rezolucije od 10 do 20 cm km² 983
(3) rezolucije veće od 20 cm km² 465
10) Skenirani aerofotogrametrijski snimak, crno-beli snimak 4.093

Tarifni broj 20.

IZDAVANjE ORTOFOTOA Jedinica mere Visina takse
1) Digitalni ortofoto, do 1000 km²:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm km² 2.928
(2) rezolucije 10 do 20 cm km² 1.721
(3) rezolucije veće od 20 cm km² 944
2) Digitalni ortofoto, od 1000 do 40000 km²:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm km² 2.049
(2) rezolucije 10 do 20 cm km² 1.206
(3) rezolucije veće od 20 cm km² 661
3) Digitalni ortofoto, preko 40000 km²:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm km² 1.464
(2) rezolucije 10 do 20 cm km² 862
(3) rezolucije veće od 20 cm km² 472
4) Digitalni „true” ortofoto, do 1000 km²:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm km² 4.355
(2) rezolucije 10 do 20 m km² 2.605
(3) rezolucije veće od 20 cm km² 1.338
5) Digitalni „true” ortofoto, od 1000 do 40000 km²:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm km² 3.047
(2) rezolucije 10 do 20 cm km² 1.825
(3) rezolucije veće od 20 cm km² 937
6) Digitalni „true” ortofoto, preko 40000 km²:    
(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm km² 2.177
(2) rezolucije 10 do 20 cm km² 1.303
(3) rezolucije veće od 20 cm km² 670
7) Overena kopija ortofotoa – štampani oblik, kolor, papir dm² 368

Tarifni broj 21.

IZDAVANjE DIGITALNOG MODELA TERENA Jedinica mere Visina takse
1) Digitalni model terena, do 1000 km²:    
(1) Digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm km² 10.328
(2) Digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm km² 3.723
(3) Digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm km² 2.491
(4) Digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m km² 1.583
2) Digitalni model terena, od 1000 do 40000 km²:    
(1) Digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ± 15 cm km² 7.229
(2) Digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm km² 2.606
(3) Digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm km² 1.743
(4) Digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ± 1,6 m km² 1.107
3) Digitalni model terena, preko 40000 km²:    
(1) Digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ± 15 cm km² 5.164
(2) Digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm km² 1.861
(3) Digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm km² 1.246
(4) Digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ± 1,6 m km² 792

Tarifni broj 22.

IZDAVANjE OSNOVNE DRŽAVNE KARTE (ODK), TOPOGRAFSKIH KARATA I OSNOVNOG TOPOGRAFSKOG MODELA (OTM) Jedinica mere Visina takse
1) Osnovna državna karta razmere 1:5000 ili 1:10 000 (analogni oblik) List karte 2.601
2) Topografska karta razmere 1:20 000 (analogni oblik) List karte 2.926
3) Osnovna državna karta razmere 1:5000 ili 1:10 000 (georeferencirana) List karte 2.432
4) Topografska karta razmere 1:20 000 (georeferencirana) List karte 2.737
5) Osnovni topografski model za razmeru 1:5000 (vektorski oblik)    
(1) sve teme km² 4.682
(2) tema Reljef km² 795
(3) tema Objekti km² 1.031
(4) tema Saobraćaj km² 1.031
(5) tema Hidrografija km² 795
(6) tema Zemljišni pokrivač km² 609
(7) tema Geografska i druga imena i oznake km² 423
6) Osnovni topografski model za razmeru 1:20 000 (vektorski oblik)    
(1) sve teme km² 748
(2) tema Reljef km² 127
(3) tema Objekti km² 165
(4) tema Saobraćaj km² 165
(5) tema Hidrografija km² 127
(6) tema Zemljišni pokrivač km² 97
(7) tema Geografska i druga imena i oznake km² 67

5. KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Tarifni broj 23.

IZDAVANjE ZIDNIH GEOGRAFSKIH I TEMATSKIH KARATA Jedinica mere Visina takse
1) Svet, geografska karta (198 x 134 cm) Primerak 4.195
2) Svet, političko-geografska karta (138 h 99 cm) Primerak 3.147
3) Istočna polulopta, geografska karta (99 h 142 cm) Primerak 3.147
4) Zapadna polulopta, geografska karta (99 h 143 cm) Primerak 3.147
5) Evropa, geografska karta (158 h 136 cm) Primerak 3.671
6) Sredozemlje, geografska karta (132 h 88,5 cm) Primerak 2.307
7) Azija, geografska karta (141 x 136 cm) Primerak 4.195
8) Afrika, geografska karta (134,5 h 139 cm) Primerak 4.195
9) Severna Amerika, geografska karta (97,5 x 136 cm) Primerak 3.147
10) Južna Amerika, geografska karta (94 x 135 cm) Primerak 3.147
11) Australija i Okeanija, geografska karta (162 x 137 cm) Primerak 3.671
12) Balkansko poluostrvo, geografska karta (98 x 118 cm) Primerak 2.307
13) Srbija, geografska karta (128 x 174 cm) Primerak 3.671
14) Crna Gora, geografska karta (97,5 x 138,5 cm) Primerak 3.147
15) Vojvodina, geografska karta (121 x 99 cm) Primerak 3.147
16) Beograd, zidni plan (152 x 207 cm) Primerak 6.293
17) Beograd, fotokarta (186 x 198 cm) Primerak 8.390
18) Bosna i Hercegovina, geografska karta (106 x 99 cm) Primerak 2.622
19) Administrativna karta Srbije (116 x 168 cm) Primerak 4.195
20) Tematske karte – Geomagnetska karta SR Jugoslavije u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine) Primerak 4.195
21) Tematske karte – Geomagnetska karta Srbije za određenu epohu u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine ) Primerak 4.195

NAPOMENA:

Visina taksi iz ovog tarifnog broja odnosi se na karte izrađene na tajveku, foto papiru ili ciradnom platnu. Ako se zahteva karta izrađena na kanvasu taksa iz ovog tarifnog broja uvećava se za 40%.

U tač. 20) i 21) ovog tarifnog broja pod pojmom epoha podrazumeva se godina koja se završava cifrom 0 ili 5.

Tarifni broj 24.

IZDAVANjE ZIDNIH ISTORIJSKIH KARATA Jedinica mere Visina takse
1) Srpske zemlje od IX do XII veka Primerak 2.622
2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka Primerak 2.622
3) Srbija 1282–1321. godine Primerak 2.622
4) Srpske države polovinom XIV veka Primerak 2.622
5) Srpske države i oblasti 1356–1371. godine Primerak 2.622
6) Srpske države i oblasti 1373–1395. godine Primerak 2.622
7) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka Primerak 2.622
8) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna polovinom XV veka Primerak 2.622
9) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine Primerak 2.622
10) Evropa polovinom XIV veka Primerak 2.622
11) Evropa u drugoj polovini XV veka Primerak 2.622
12) Vojna krajina krajem XVIII veka Primerak 2.622
13) Evropska Turska u XVI i XVII veku Primerak 2.622
14) Srbija 1804–1833. godine Primerak 2.622
15) Srbija 1876–1885. godine Primerak 2.622
16) Srbija u Balkanskim ratovima 1912–1913. godine Primerak 2.622
17) Privreda Srbije do 1912. godine Primerak 2.622
18) Crna Gora 1913. godine Primerak 2.622
19) Osmansko carstvo u XIX i početkom 19 veka Primerak 2.622
20) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka Primerak 2.622
21) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka Primerak 2.622
22) Habzburška monarhija u XIX veku Primerak 2.622
23) Venecija od XV–XVIII veka Primerak 2.622
24) Evropa od XVI–XVIII veka Primerak 2.622
25) Evropa u XIX veku Primerak 2.622
26) Rimsko carstvo u doba cara Trajana Primerak 2.622
27) Rimsko carstvo u IV veku posle Hrista Primerak 2.622
28) Helenski svet na početku Peloponeskog rata Primerak 2.622
29) Osvajanja Aleksandra Makedonskog i zemlje istoka Primerak 2.622
30) Prvi svetski rat Primerak 2.622
31) Drugi svetski rat Primerak 2.622
32) Velika geografska otkrića Primerak 2.622

NAPOMENA:

Visina taksi iz ovog tarifnog broja odnosi se na karte izrađene na tajveku, foto papiru ili ciradnom platnu. Ako se zahteva karta izrađena na kanvasu taksa iz ovog tarifnog broja uvećava se za 40%.

Tarifni broj 25.

IZDAVANjE SAVIJENIH GEOGRAFSKIH KARATA Jedinica mere Visina takse
1) Svet, fizičko-geografska i politička karta – B1 format Primerak 199
2) Svet, fizičko-geografska i politička karta (sa lajsnama) Primerak 262
3) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom Primerak 199
4) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom (sa lajsnama) Primerak 262
5) Svet, fizičko-geografska i politička karta – B2 format Primerak 94
6) Evropa, političko-geografska karta Primerak 199
7) Azija, političko-geografska karta Primerak 199
8) Severna Amerika, političko geografska karta Primerak 199
9) Južna Amerika, političko geografska karta Primerak 199
10) Srbija, fizičko-geografska karta; Tema: Minerali Primerak 199
11) AP Kosovo i Metohija, atlasna karta Primerak 94
12) Centralna Srbija, fizičko-geografska karta Primerak 94
13) Zapadna Srbija, fizičko-geografska karta Primerak 94
14) Srbija, fizičko-geografska karta – B2 format Primerak 43
15) Srbija, fizičko-geografska karta na engleskom jeziku – B2 format Primerak 43
16) Srbija, fizičko-geografska karta u listu – B2 format Primerak 43

Tarifni broj 26.

IZDAVANjE SAVIJENIH ISTORIJSKIH KARATA Jedinica mere Visina takse
1) Srpske zemlje od IX do XII veka Primerak 94
2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka Primerak 94
3) Srpske države i oblasti 1356–1371. godine Primerak 94
4) Srpske države i oblasti 1373–1395. godine Primerak 94
5) Srpska despotovina i kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka Primerak 94
6) Srpska despotovina i kraljevina Bosna polovinom XV veka Primerak 94
7) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine Primerak 94
8) Evropa polovinom XIV veka Primerak 94
9) Evropa u drugoj polovini XV veka Primerak 94
10) Vojna krajina krajem XVIII veka Primerak 94
11) Evropska Turska u XVI i XVII veku Primerak 94
12) Srbija 1804–1833. godine Primerak 94
13) Srbija 1878–1913. godine Primerak 94
14) Tursko carstvo u XIX i početkom 19 veka Primerak 94
15) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka Primerak 94
16) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka Primerak 94
17) Habzburška monarhija u XIX veku Primerak 94

Tarifni broj 27.

IZDAVANjE TURISTIČKIH KARATA I AUTOKARATA Jedinica mere Visina takse
1) Srbija i Crna Gora, auto-karta (68 h 48 cm) Primerak 94
2) Srbija i Crna Gora, auto-karta u svesci Primerak 199
3) Evropa, auto-karta Primerak 199
4) Kopaonik, planinarsko-turistička karta Primerak 199
5) Crnogorsko primorje, turistička karta Primerak 94
6) Srbija, auto-karta Primerak 199
7) Beograd, turističko područje Primerak 199
8) Fruška gora, turistička karta Primerak 199
9) Fruška gora, turistička karta (sa lajsnama) Primerak 262
10) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada Primerak 199
11) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada (sa lajsnama) Primerak 262
12) Zlatibor, turistička karta i plan Primerak 199
13) Zlatibor, turistička karta i plan (sa lajsnama) Primerak 262
14) Balkan, auto-karta Primerak 199
15) Bjelasica i Komovi, planinarsko-turistička karta Primerak 199
16) Sremski Karlovci, plan grada Primerak 94
17) Tara, planinarsko-turistička karta Primerak 199
18) Tara, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama) Primerak 262
19) Durmitor i kanjon Tare, planinarsko-turistička karta Primerak 199
20) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta Primerak 199
21) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta (sa lajsnama) Primerak 262
22) Rajac, planinarsko-turistička karta Primerak 199
23) Stara planina, planinarsko-turistička karta Primerak 199
24) Stara planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama) Primerak 262
25) Srbija, manastiri i crkve Primerak 199
26) Srbija, manastiri i crkve (sa lajsnama) Primerak 262
27) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine Primerak 199
28) Golija, planinarsko-turistička karta Primerak 199
29) Vlasina, planinarsko-turistička karta Primerak 199
30) Stari Begej i Carska bara, karta specijalnog rezervata prirode Primerak 199
31) Beograd, turistička karta područja Primerak 199
32) Beograd, turistička karta područja (sa lajsnama) Primerak 262
33) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta Primerak 199
34) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama) Primerak 262
35) Suva planina, planinarsko-turistička karta Primerak 199
36) Suva planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama) Primerak 262
37) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta Primerak 199
38) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama) Primerak 262
39) Centralna Srbija, turistička karta Primerak 199
40) Dunavom kroz Srbiju, turistička karta Primerak 199
41) Srbija, auto-karta (68 h 48 cm) Primerak 94

Tarifni broj 28.

IZDAVANjE PLANOVA GRADOVA Jedinica mere Visina takse
1) Beograd, plan grada Primerak 199
2) Beograd, plan grada (sa lajsnama) Primerak 262
3) Beograd, foto karta Primerak 199
4) Beograd, foto karta (sa lajsnama) Primerak 262
5) Beograd, plan grada (68 h 48 cm) Primerak 94

Tarifni broj 29.

IZDAVANjE CD-ova i DVD-ova Jedinica mere Visina takse
1) Manastiri i crkve Srbije i Crne Gore Primerak 420
2) Beoinfo – Elektronski plan i vodič Beograda, verzija 4.0 Primerak 420
3) Atlas sveta Primerak 420
4) Katalog planova i karata Beograda Primerak 420
5) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na srpskom jeziku Primerak 629
6) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na engleskom jeziku Primerak 629
7) DVD – Virtuelni atlas Primerak 629
8) Ortofoto planovi gradova Srbije Primerak 420
9) Manastiri i crkve Srbije na CD-u, srpski i engleski jezik Primerak 420
10) Srbija, planinarske karte na CD-u Primerak 420

Tarifni broj 30.

IZDAVANjE ATLASA Jedinica mere Visina takse
1) Geografski atlas za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole:    
(1) do 50 primeraka Primerak 420
(2) od 51 do 100 primeraka Primerak 398
(3) preko 100 primeraka Primerak 377
2) Istorijski atlas:    
(1) do 50 primeraka Primerak 472
(2) od 51 do 100 primeraka Primerak 445
(3) preko 100 primeraka Primerak 425

Tarifni broj 31.

IZDAVANjE VEŽBANKI Jedinica mere Visina takse
1) Srbija:    
(1) do 50 primeraka Primerak 83
(2) od 51 do 100 primeraka Primerak 79
(3) preko 100 primeraka Primerak 75
2) Evropa:    
(1) do 50 primeraka Primerak 83
(2) od 51 do 100 primeraka Primerak 79
(3) preko 100 primeraka Primerak 75
3) Vanevropski kontinenti:    
(1) do 50 primeraka Primerak 83
(2) od 51 do 100 primeraka Primerak 79
(3) preko 100 primeraka Primerak 75
4) Svet:    
(1) do 50 primeraka Primerak 83
(2) od 51 do 100 primeraka Primerak 79
(3) preko 100 primeraka Primerak 75

Tarifni broj 32.

IZDAVANjE KNjIGA Jedinica mere Visina takse
1) Geodetski premer Primerak 1.574
2) Fizička geodezija Primerak 944
3) 20 godina Republičkog geodetskog zavoda Primerak 420
4) Monografija „Geodetska delatnost u Srbiji 1837–2012.” Primerak 3.147

Tarifni broj 33.

USTUPANjE AUTORSKOG PRAVA Jedinica mere Visina takse
1) Kartografska publikacija format B2 52.439
2) Kartografska publikacija format B1 78.658
3) Kartografska publikacija format 2B1 146.828
4) Kartografska publikacija format 4B1 251.705
5) Kartografska publikacija format 6B1 335.607

Tarifni broj 34.

IZDAVANjE SAGLASNOSTI ZA IZDAVANjE I STAVLJANjE U PROMET KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJA Jedinica mere Visina takse
1) Kartografske publikacije izrađene u formi atlasa (geografski, istorijski atlas i dr.) Publikacija 41.951
2) Vežbanke (neme karte) Publikacija 13.634
3) Zidne neme karte formata B1 i 2B1 sa jednom temom Publikacija 1.468
4) Zidne geografske i istorijske karte formata B1 Publikacija 4.195
5) Zidne geografske i istorijske karte formata 2B1 Publikacija 6.817
6) Zidne geografske i istorijske karte formata 4B1 Publikacija 13.634
7) Zidne geografske i istorijske karte formata 6B1 Publikacija 20.975
8) Ortofoto planovi gradova, u digitalnom i analognom obliku Publikacija 13.634
9) Savijene geografske i istorijske karte formata manjeg od B1 Publikacija 4.195
10) Savijene geografske i istorijske karte formata od B1 do 2B1 Publikacija 6.817
11) Turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata manjeg od B1 Publikacija 4.195
12) Turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata od B1 do 2B1 Publikacija 6.817
13) Digitalne kartografske publikacije na CD-u, veličine do 700 MB Publikacija 6.817
14) Digitalne kartografske publikacije na DVD-u, veličine do 4,7 GB Publikacija 27.793
15) Globusi F25 i manjeg prečnika Publikacija 4.195
16) Globusi F30 Publikacija 5.244
17) Globusi F40 i većeg prečnika Publikacija 6.817

NAPOMENA:

Saglasnost se izdaje za jedan tiraž. Za reprint izdanje bez izmena, taksa se utvrđuje u visini od 30% od punog iznosa. Za reprint izdanje sa izmenama, taksa se utvrđuje u visini od 50% od punog iznosa.

Taksa za saglasnost se utvrđuje za sve gore navedene publikacije, bez obzira da li su izrađene na ravnoj ili reljefnoj podlozi i bez obzira na medij predstavljanja.

6. PRISTUP PODACIMA PUTEM INTERNETA

Tarifni broj 35.

PRISTUP PODACIMA KATASTRA NEPOKRETNOSTI Jedinica mere Visina takse
Uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti (pretplatnički servis) Upit 106

Tarifni broj 36.

PRISTUP PODACIMA PUTEM WMS SERVISA Jedinica mere Visina takse
1) Prostorni podaci katastra nepokretnosti (digitalni katastarski plan) – mesec dana pristupa Pretplata + km² 10.488+36 po km²
2) Prostorni podaci adresnog registra – mesec dana pristupa Pretplata + 1000 kućnih brojeva 10.488+36 za svakih 1000 kućnih brojeva
3) Digitalni ortofoto – mesec dana pristupa Pretplata + 10 km² 15.732+20 za svakih 10 km²
4) Registar prostornih jedinica (granice svih prostornih jedinica) – mesec dana pristupa:    
(1) za Republiku Republika 10.488
(2) za autonomnu pokrajinu AP 5.244
(3) za upravni okrug Upravni okrug 3.147
(4) za opštinu Opština 1.574

NAPOMENA:

Ako se pristup podacima iz ovog tarifnog broja ugovara na period od šest meseci, ukupno obračunata taksa umanjuje se za 10%.

Ako se pristup podacima iz ovog tarifnog broja ugovara na period od 12 meseci, ukupno obračunata taksa umanjuje se za 20%.

7. PODACI ARHIVA

Tarifni broj 37.

IZDAVANjE KOPIJA PLANOVA I KARATA Jedinica mere Visina takse
1) Kopija katastarskog plana arhivskog originala i ostalih geodetskih planova:    
(1) celog plana Decimetarski kvadrat 629
(2) formata A4 Format A4 1.049
(3) formata A3 Format A3 2.098
2) Kopija ostalih karata (agrarne, pedološke, pregledne karte atara, hidrogeološke, hidrološke, tematske):    
(1) razmere 1:20000 i 1:25000 List karte 1.783
(2) razmere sitnije od 1:25000 do razmere krupnije od 1:400000 List karte 3.671
(3) razmere od 1:400000 do 1:1000000 List karte 4.720

Tarifni broj 38.

IZDAVANjE DOKUMENATA Jedinica mere Visina takse
1) Štampanje dokumenata iz arhive do formata A4:    
(1) prva tri lista Prva tri lista 209
(2) svaki sledeći list List 53
2) Štampanje dokumenata iz arhive od formata većeg od A4 do formata manjeg od A2:    
(1) prva tri lista Prva tri lista 420
(2) svaki sledeći list List 106
3) Štampanje dokumenata iz arhive od formata A2 do formata manjeg od A0 Po listu 735
4) Štampanje dokumenata iz arhive od formata A0 i većeg Po listu 1.258

Tarifni broj 39.

SKENIRANjE I GEOREFERENCIRANjE Jedinica mere Visina takse
1) Skeniranje dokumentacije u rezoluciji 300 dpi, formatu TIFF G4 i JPEG, pun kolor (RGB):    
(1) do formata manjeg od A4 List plana ili karte 63
(2) od formata A4 do formata manjeg od A3 List plana ili karte 106
(3) od formata A3 do formata manjeg od A2 List plana ili karte 209
(4) od formata A2 do formata manjeg od A1 List plana ili karte 420
(5) od formata A1 do formata manjeg od A0 List plana ili karte 1.311
(6) od formata A0 do formata 1600 x 1000 mm List plana ili karte 2.518
2) Georeferenciranje geodetskih planova i karata List plana ili karte 735
3) Priprema rasterskih podloga, isecanje prema traženom obuhvatu List plana ili karte 367

NAPOMENA:

Utvrđena visina takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja uvećava se za:

1) isporuku u komprimovanom DjVu formatu za 10%;

2) uvećanje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30%;

3) skeniranje ukoričene dokumentacije za 30%;

4) unos atributa rasterskih fajlova (metapodataka) u rastersku bazu podataka za 100%.

Utvrđena visina takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja umanjuje se za:

1) skeniranje u „grejskelu” (Grayscale) ili 8-bitnom koloru za 50%;

2) skeniranje crno-belo (B&W) za 70%;

3) umanjenje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30%.

Ako obveznik takse po jednom zahtevu skenira više od 50 dokumenata, odnosno georeferencira ili transformiše više od 50 planova i karata, ukupno obračunata taksa za skeniranje, georeferenciranje ili transformaciju umanjuje se, i to:

1) od 50 do 100 komada za 20%;

2) od 100 do 1000 komada za 30%;

3) preko 1000 komada za 50%.

8. REGISTAR PROMETA NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 40.

IZDAVANjE PODATAKA Jedinica mere Visina takse
Izveštaj o ostvarenim kupoprodajama nepokretnosti Područje 619

9. OSTALE USLUGE

Tarifni broj 41.

POSEBNI RADOVI U POSTUPKU KATASTARSKOG I KOMASACIONOG PREMERA Jedinica mere Visina takse
1) Komasaciona procena zemljišta Sat 1.960
2) Katastarsko klasiranje zemljišta Sat 1.547
3) Bonitiranje zemljišta Sat 1.444
4) Laboratorijsko ispitivanje zemljišta:    
(1) ispitivanje pH u H2O i KCl Uzorak 315
(2) ispitivanje higroskopske vlage Uzorak 106
(3) mehanička analiza pirofosfatnom „E” metodom Uzorak 1.049
(4) kvantitativno određivanje CaCO3 Uzorak 209
(5) kvalitativno određivanje CaCO3 Uzorak 53
(6) ispitivanje hidrolitičke kiselosti „Y1” Uzorak 315
(7) ispitivanje sume baza po Kapenu „S” Uzorak 315
(8) ispitivanje humusa po Kocmanu Uzorak 315

Tarifni broj 42.

IZDAVANjE LICENCI I LEGITIMACIJA Jedinica mere Visina takse
1) Licenca za rad geodetske organizacije Licenca 8.390
2) Izmena licence za rad geodetske organizacije Licenca 3.147
3) Geodetska licenca i pečat Licenca 10.488
4) Legitimacija za zaposlene u geodetskoj organizaciji Legitimacija 1.363

Tarifni broj 43.

ANGAŽOVANjE STRUČNjAKA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA Jedinica mere Visina takse
1) Za projektovanje Sat 2.045
2) Za tehničku kontrolu projekta Sat 2.045
3) Za stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti premera i katastra (katastarski premer, komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, topografski premer, gravimetrijski premer) Sat 2.011
4) Za pregled i prijem geodetskih radova u oblasti premera i katastra:    
(1) katastarski premer ha 472
(2) komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom ha 315
(3) topografski premer ha 412
5) Za stručnu obuku iz oblasti premera i katastra Sat 3.094
6) Za stručnu obuku iz oblasti primene GNSS tehnologije Sat 3.619
7) Za konsultantske usluge Sat 1.363
8) Za izradu Programa geofizičkih radova (oblast geomagnetizam, elektromagnetizam i aeronomija) Sat 1.363
9) Za tehničku kontrolu Programa geofizičkih radova Sat 2.045
10) Za pregled i nadzor Programa geofizičkih radova Sat 2.045
11) Za pregled i nadzor radova u oblasti državnog geomagnetskog premera Sat 2.045
12) Za ostale poslove koji se obavljaju na terenu Sat 866
13) Za ostale poslove koji se obavljaju u kancelariji Sat 346

Tarifni broj 44.

GEOFIZIČKA MERENjA I ISPITIVANjA Jedinica mere Visina takse
1) Geofizička merenja (geomagnetska, geoelektromagnetska i aeronomska merenja) Dan merenja 52.439
2) Dnevne opservatorijske geomagnetske, geoelektrične i jonosferske varijacije Dnevne vrednosti 26.219
3) Elektromagnetska terenska ispitivanja Dan ispitivanja 52.439
4) Paleomagnetska ispitivanja:    
(1) Paleomagnetska terenska ispitivanja Dan ispitivanja 36.707
(2) Paleomagnetska laboratorijska ispitivanja Merenja po uzorku 15.732
5) Seizmomagnetska ispitivanja Dan ispitivanja 52.439
6) Baždarenje instrumenata i uređaja za geomagnetska i geoelektromagnetska merenja Dan baždarenja 52.439


❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print