Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
18.08.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)


Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 21) Statuta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 29/17),

Upravni odbor Instituta za standardizaciju Srbije, na 102. sednici, održanoj 9. avgusta 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije

U Odluci o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije („Službeni glasnik RS”, br. 54/11, 91/12, 113/14, 76/15, 37/16 i 75/16), donose se sledeće izmene i dopune:

1) Posle podtačke 2.1.7 dodaju se sledeće podtačke koje glase:

2.1.8 Visina rabata za prodaju srpskih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija na teritoriji Republike Srbije, na osnovu ugovora zaključenog sa pravnim licem distributerom, utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog odbora Instituta.

2.1.9 Naknada za umnoženi primerak (kopiju) srpskog standarda ili srodnog dokumenta na papiru, koji je namenjen za internu upotrebu u organizaciji krajnjeg korisnika, pri čemu je umnožavanje izvršeno iz sopstvenog originalnog primerka krajnjeg korisnika uz dozvolu Instituta, iznosi 20% od odgovarajuće naknade utvrđene u tački 2.1.1, odnosno 2.1.2 ove odluke.

2.1.10 Naknada za umnoženi primerak (kopiju) srpskog standarda ili srodnog dokumenta na papiru, koji je namenjen za prilaganje uz dokumentaciju krajnjeg korisnika u raznim poslovnim transakcijama, pri čemu je umnožavanje izvršeno iz sopstvenog originalnog primerka krajnjeg korisnika uz dozvolu Instituta, iznosi 30% od odgovarajuće naknade utvrđene u tački 2.1.1, odnosno 2.1.2 ove odluke.

2.1.11 Naknada za umnoženi primerak (kopiju) srpskog standarda ili srodnog dokumenta na papiru, koji je namenjen za internu upotrebu u javnoj obrazovnoj instituciji, pri čemu je umnožavanje izvršeno iz sopstvenog originalnog primerka te institucije uz dozvolu Instituta, iznosi 20% od odgovarajuće naknade utvrđene u tački 2.1.1, odnosno 2.1.2 ove odluke.

2) Posle podtačke 2.2.5 dodaju se sledeće podtačke koje glase: 2.2.6 Visina naknade (pretplate) za onlajn pristup paketu odabranih srpskih standarda i srodnih dokumenata u periodu od jedne godine, za posebne grupe krajnjih korisnika, na osnovu ugovora o sponzorstvu, utvrđuje se u zavisnosti od broja korisnika s pravom istovremenog pristupa i broja srpskih standarda i srodnih dokumenata kojima se pristupa, prema tabeli 9B.

Za potrebe donošenja zakona i propisa, organi državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave ostvaruju pravo na popust od 20% od visine naknade utvrđene u tabeli 9B.

2.2.7 Visina naknade (pretplate) za onlajn pristup bazi podataka koja sadrži kompletne tekstove svih srpskih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija, u periodu od jedne godine, na osnovu ugovora s pravnim licem, utvrđuje se u zavisnosti od broja korisnika s pravom istovremenog pristupa, prema tabeli 9V.

Za potrebe donošenja zakona i propisa, organi državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave ostvaruju pravo na popust od 20% od visine naknade utvrđene u tabeli 9V.

Tabela 9B – Visina godišnje naknade za onlajn pristup paketu odabranih srpskih standarda i srodnih dokumenata u periodu

od jedne godine, za posebne grupe krajnjih korisnika na osnovu ugovora o sponzorstvu

Broj standarda u paketu Broj korisnika s pravom istovremenog pristupa
do 100 101−500 501−1000 1001−2500 2501–5000 5001–7500 7501−10000
10–50 175.000 227.500 284.375 341.250 392.438 431.681 453.265
51–100 235.000 305.500 381.875 458.250 526.988 579.686 608.671
101–200 310.000 403.000 503.750 604.500 695.175 764.693 802.927
201–300 495.000 643.500 804.375 965.250 1.110.038 1.221.041 1.282.093
301–400 540.000 702.000 877.500 1.053.000 1.210.950 1.332.045 1.398.647
401 i više Prema posebnom ugovoru

Tabela 9V – Visina naknade za onlajn pristup bazi podataka koja sadrži kompletne tekstove svih srpskih standarda i srodnih dokumenata, u periodu od jedne godine, na osnovu ugovora s pravnim licem

Broj korisnika s pravom istovremenog pristupa Visina naknade
51–100 435.000
101–200 652.500
201–300 978.750
301–400 1.468.125
401 i više Prema posebnom ugovoru

2.2.8 Naknada za umnožavanje (reprodukovanje) srpskog standarda ili srodnog dokumenta u internoj publikaciji krajnjeg korisnika (kao što je priručnik, katalog, prospekt i sl.), u celosti ili delimično, u štampanom ili elektronskom obliku (uključujući korišćenje preko intraneta), jednaka je proizvodu odgovarajuće naknade utvrđene u tački 2.1.1, odnosno 2.1.2 ove odluke, odgovarajućeg koeficijenta K iz tabele 9G i broja primeraka interne publikacije, odnosno broja korisnika sa onlajn pristupom internoj publikaciji u kojoj se nalaze umnoženi primerci. Ukoliko se srpski standard ili srodni dokument umnožava delimično, tako utvrđena naknada zatim se množi količnikom broja stranica koje se umnožavaju i ukupnog broja stranica standarda, odnosno srodnog dokumenta.

2.2.9 Naknada za umnožavanje (reprodukovanje) srpskog standarda ili srodnog dokumenta, u celosti ili delimično, u štampanom ili elektronskom obliku (uključujući korišćenje preko intraneta), u udžbeniku ili drugoj publikaciji slične namene (zbirci zadataka, praktikumu i sl.) koja je namenjena prodaji jednaka je proizvodu odgovarajuće naknade utvrđene u podtački 2.1.1, odnosno 2.1.2 ove odluke, odgovarajućeg koeficijenta K iz tabele 9G i broja štampanih primeraka, odnosno korisničkih dozvola (licenci) za pristup udžbeniku ili sličnoj publikaciji u kojoj se nalaze umnoženi (reprodukovani) primerci. Ukoliko se srpski standard ili srodni dokument umnožava delimično, tako utvrđena naknada zatim se množi količnikom broja stranica koje se umnožavaju i ukupnog broja stranica standarda, odnosno srodnog dokumenta.

2.2.10 Naknada za umnožavanje (reprodukovanje) srpskog standarda ili srodnog dokumenta, u celosti ili delimično, u štampanom ili elektronskom obliku (uključujući korišćenje preko intraneta), u stručnoj knjizi, monografiji, priručniku, časopisu i sličnoj publikaciji, ili drugom proizvodu (kao što je baza podataka ili sličan proizvod), koje njihovi izdavači prodaju trećim stranama, jednaka je proizvodu odgovarajuće naknade utvrđene u podtački 2.1.1, odnosno 2.1.2 ove odluke, odgovarajućeg koeficijenta K iz tabele 9G i broja primeraka publikacije ili drugog proizvoda namenjenog prodaji (ili iznajmljivanju), odnosno korisničkih dozvola (licenci) za pristup publikaciji u kojoj se nalaze umnoženi (reprodukovani) primerci. Ukoliko se srpski standard ili srodni dokument umnožava delimično, tako utvrđena naknada zatim se množi količnikom broja stranica koje se umnožavaju i ukupnog broja stranica standarda, odnosno srodnog dokumenta.

Tabela 9G – Vrednost koeficijenta K za obračunavanje naknada za umnožavanje (reprodukovanje) srpskih standarda

i srodnih dokumenata u internim publikacijama krajnjih korisnika, kao i u udžbenicima i sličnim publikacijama, knjigama, monografijama, časopisima i drugim publikacijama namenjenim prodaji

Svrha umnožavanja (reprodukovanja) K
Objavljivanje u internim publikacijama krajnjih korisnika (priručnicima, katalozima, prospektima i sličnim publikacijama) 0,10
Objavljivanje u udžbenicima i sličnim publikacijama (zbirkama zadataka, praktikumima i sl.) namenjenim slobodnoj prodaji 0,02
Objavljivanje u knjigama, časopisima i drugim publikacijama, uključujući softverske proizvode, namenjenim slobodnoj prodaji. 0,04

3) Podtačka 2.4.3 menja se i glasi:

2.4.3 Naknade za nacrte evropskih standarda (prEN) jednake su naknadama za srpske standarde i srodne dokumente na stranom jeziku kada se nacrti isporučuju po isteku propisanog roka za javnu raspravu.

Naknade za nacrte evropskih standarda (prEN) umanjuju se za 70% u odnosu na naknade za srpske standarde i srodne dokumente na stranom jeziku kada se nacrti isporučuju u štampanom obliku u toku propisanog roka za javnu raspravu.

4) Posle podtačke 2.4.4 dodaju se sledeće podtačke koje glase:

2.4.5 Naknade za definitivne tekstove nacrta evropskih standarda (FprEN) jednake su naknadama za srpske standarde i srodne dokumente na stranom jeziku. Na ove naknade obračunava se popust za kategorije kupaca utvrđene u tabeli 3, u tački 2.1.3 ove odluke, a njegova visina je utvrđena u tabeli 10.

2.4.6 Visina rabata za distribuciju međunarodnih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija na teritoriji Republike Srbije, na osnovu ugovora sa Institutom, utvrđuje se posebnom odlukom upravnog odbora Instituta.

2.4.7 Naknade za prednacrte međunarodnih ISO standarda i srodnih dokumenata (WD), nacrte komiteta (CD), nacrte međunarodnih standarda (DIS) i definitivne tekstove nacrta međunarodnih standarda (FDIS) na bilo kom od tri službena jezika (engleskom, francuskom i ruskom) plaćaju se u dinarima, a obračunavaju se na osnovu neto kataloških cena Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Na ove naknade obračunava se popust za kategorije kupaca utvrđene u tabeli 3, u tački 2.1.3 ove odluke, a njegova visina je utvrđena u tabeli 10.

2.5 Naknade (pretplate) za korišćenje međunarodnih ISO i IEC standarda

2.5.1 Naknade (pretplate) za korišćenje međunarodnih ISO standarda i srodnih dokumenata na lokalnoj računarskoj mreži ili intranetu krajnjeg korisnika u periodu od najmanje jedne godine, uz periodično dostavljanje novoobjavljenih publikacija, kao i izmena i revizija postojećih tokom celog perioda korišćenja, plaćaju se u dinarima, a obračunavaju se na osnovu neto naknada (pretplata) koje utvrđuje Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Na ove naknade obračunava se popust za kategorije kupaca utvrđene u tabeli 3, u tački 2.1.3 ove odluke, a njegova visina je utvrđena u tabeli 10.

2.5.2 Naknade (pretplate) za onlajn pristup IEC standardima u obliku baza podataka (koji sadrže grafičke simbole za dijagrame, grafičke simbole za upotrebu na opremi i dr.) u jednogodišnjem periodu plaćaju se u dinarima, a obračunavaju se na osnovu neto kataloških iznosa naknada (pretplata) Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC). Na ove naknade obračunava se popust za kategorije kupaca utvrđene u tabeli 3, u tački 2.1.3 ove odluke, a njegova visina je utvrđena u tabeli 10.

2.5.3 Naknade (pretplate) za pristup onlajn kolekcijama IEC standarda i srodnih dokumenata u jednogodišnjem periodu plaćaju se u dinarima, a obračunavaju se na osnovu neto kataloških iznosa naknada (pretplata) Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC). Na ove naknade obračunava se popust za kategorije kupaca utvrđene u tabeli 3, u tački 2.1.3 ove odluke, a njegova visina je utvrđena u tabeli 10.

2.6 Visina autorskih naknada (tantijema) koje se plaćaju Institutu za prevode srpskih standarda i srodnih dokumenata na strani jezik, kao i za preuzimanje i korišćenje srpskih standarda i srodnih dokumenata za donošenje nacionalnih standarda i srodnih dokumenata drugih zemalja

2.6.1 Visina autorske naknade (tantijeme) koja se plaća za svaki prodati primerak prevoda izvornog srpskog standarda i srodnog dokumenta na strani jezik, koji je sačinilo i distribuiralo nacionalno telo za standarde druge zemlje na teritoriji svoje zemlje, iznosi 20% od odgovarajuće naknade utvrđene u tački 2.1.1, odnosno 2.1.2 ove odluke.

2.6.2 Visina autorske naknade koja se plaća za svaki primerak nacionalnog standarda i srodnog dokumenta druge zemlje, prodat na teritoriji te zemlje, koji je nastao preuzimanjem odgovarajućeg srpskog standarda, odnosno srodnog srpskog dokumenta, iznosi 20% od odgovarajuće naknade utvrđene u tački 2.1.1, odnosno 2.1.2 ove odluke.

2.6.3 Visina autorske naknade koja se plaća za svaki primerak nacionalnog standarda i srodnog dokumenta druge zemlje, prodat na teritoriji te zemlje, za čiju izradu je korišćena definitivna jezička verzija odgovarajućeg evropskog standarda, odnosno srodnog evropskog dokumenta na srpskom jeziku, iznosi 20% od odgovarajuće naknade utvrđene u tački 2.1.1, odnosno 2.1.2 ove odluke za korišćeni srpski standard, odnosno srodni srpski dokument.”

5) U podtački 3.2 tabela 11 menja se i glasi:

Broj odredaba čije se tumačenje traži u okviru jednog zahteva Visina naknade
(u dinarima)
od 1 do 3 (uključujući i obradu zahteva) 2.100
od 4 do 6 2.800
preko 6 3.900

6) Posle podtačke 3.7 dodaje se podtačka 3.8 koja glasi:

3.8 Stručni prevodi međunarodnih, evropskih ili drugih standarda (uključujući nacrte standarda) i srodnih dokumenata i ostalih publikacija

3.8.1 Naknada za jednu prevodilačku stranicu (1800 znakova sa razmakom/1500 znakova bez razmaka) stručnog prevoda međunarodnog, evropskog ili drugog standarda (uključujući i nacrte standarda) i srodnog dokumenta ili publikacije iznosi 600 dinara. Ukoliko je reč o prevodu međunarodnog, evropskog ili drugog standarda i srodnog dokumenta koji su preuzeti kao srpski standard ili srodni dokument na stranom jeziku, u visinu naknade uključena je i naknada za referentni dokument koji se prevodi.

3.8.2 Visina naknade za stručne prevode međunarodnih i evropskih standarda (uključujući i nacrte standarda) i srodnih dokumenata iznosi 20% od odgovarajuće naknade utvrđene u tački 2.1.1 ove odluke. Na stručne prevode nacrta standarda ne obračunava se popust utvrđen u tački 2.1.3 i 2.1.5 ove odluke.

3.8.3 Visina naknade za zbirke, u štampanom ili elektronskom obliku, koje sadrže stručne prevode međunarodnih, evropskih ili drugih standarda (uključujući i nacrte standarda) i srodnih dokumenata koji nisu preuzeti kao odgovarajući srpski standardi i srodni dokumenti iznosi od 10% do 50% naknade za srpski standard ili srodni dokument objavljen na srpskom jeziku utvrđene u tački 2.1.1 ove odluke, za broj stranica zbirke.

3.8.4 Visina naknade za publikacije koje je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), a koje Institut objavljuje na srpskom jeziku iznosi 40% od naknade za te publikacije koje je zvanično utvrdila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO).

7) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

8) Sve odredbe Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije („Službeni glasnik RS”, br. 54/11, 91/12, 113/14, 76/15, 37/16 i 75/16), koje nisu obuhvaćene ovom odlukom, ostaju i dalje na snazi.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print