Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.08.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O INFORMACIJAMA I PODACIMA KOJI SE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ZA POTREBE IZRADE I AŽURIRANJA PLANA RESTRUKTURIRANJA BANKE I BANKARSKE GRUPE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)


Na osnovu člana 128v stav 9. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15a stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe

1. U Odluci o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe („Službeni glasnik RS”, broj 78/15), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Banka je dužna da izrađuje sledeće izveštaje:

1) Pregled lica odgovornih za obezbeđivanje podataka i informacija za plan restrukturiranja – na Obrascu POL (Prilog 1);

2) Pregled bilansne imovine i obaveza i vanbilansnih stavki povezanih s kritičnim funkcijama i ključnim poslovnim aktivnostima – na Obrascu PAO (Prilog 2);

3) Pregled učešća u platnim sistemima i sistemima za poravnanje finansijskih instrumenata – na Obrascu PSP (Prilog 3);

4) Pregled ključnih softverskih komponenti u informacionom sistemu potrebnih za sprovođenje kritičnih funkcija i ključnih poslovnih aktivnosti – na Obrascu KSK (Prilog 4);

5) Pregled instrumenata kapitala i subordiniranih obaveza banke – na Obrascu ISO (Prilog 5);

6) Pregled podobnih obaveza – na Obrascu POB (Prilog 6);

7) Pregled podobnih obaveza banke prema preostalom roku dospeća – na Obrascu POB-ROK (Prilog 7);

8) Pregled obaveza banke čije je ispunjenje obezbeđeno založnim pravom, sredstvom finansijskog obezbeđenja ili drugim srodnim pravom – na Obrascu OOB (Prilog 8);

9) Pregled kvalifikovanih podobnih obaveza na koje se primenjuje strano pravo i koje su obezbeđene garancijom Republike Srbije – na Obrascu SPG (Prilog 9);

10) Pregled strukture kvalifikovanih podobnih obaveza – na Obrascu KPO (Prilog 10);

11) Izveštaj o obračunu minimalnog zahteva za kapitalom i podobnim obavezama – na Obrascu MKO (Prilog 11);

12) Pregled međusobne povezanosti – na Obrascu PMP (Prilog 12).”.

2. Tačka 3. menja se i glasi:

„3. Najviše matično društvo bankarske grupe čiju kontrolu na konsolidovanoj osnovi vrši Narodna banka Srbije (u daljem tekstu: najviše matično društvo bankarske grupe) dužno je da izrađuje sledeće izveštaje iz tačke 2. ove odluke: Obrazac POL (Prilog 1), Obrazac PAO (Prilog 2), Obrazac PSP (Prilog 3), Obrazac KSK (Prilog 4), Obrazac POB (Prilog 6), Obrazac SPG (Prilog 9); Obrazac KPO (Prilog 10), Obrazac MKO (Prilog 11), Obrazac PMP (Prilog 12).

Pored izveštaja iz stava 1. ove tačke, najviše matično društvo bankarske grupe dužno je da izrađuje Izveštaj o ukupnim kapitalnim zahtevima i pokazatelju adekvatnosti kapitala podređenog društva – banke sa sedištem van Republike Srbije – na Obrascu PAK – PDB (Prilog 13).”.

3. U tački 4, reči: „u prilozima od 1 do 15” zamenjuju se rečima: „u prilozima od 1 do 13”.

4. Prilozi koji su odštampani uz Odluku o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe („Službeni glasnik RS”, broj 78/15) zamenjuju se prilozima koji su odštampani uz ovu odluku.

5. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 1. ove odluke, osim izveštaja iz odredbe pod 7), sa stanjem na dan 30. juna 2017. godine dostavi Narodnoj banci Srbije do 30. septembra 2017. godine. Izveštaj iz tačke 1. odredba pod 7) ove odluke, banka je dužna da dostavi prvi put sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godine.

Najviše matično društvo bankarske grupe dužno je da izveštaje iz tačke 2. ove odluke sa stanjem na dan 30. juna 2017. godine dostavi Narodnoj banci Srbije do 31. oktobra 2017. godine.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print