Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
18.01.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNIFORMI, OZNAKAMA, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)


Na osnovu člana 269. tačka 2) Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 55/14),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Član 1.

U Pravilniku o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 29/16 i 74/16), u članu 3. stav 3. menja se i glasi: „Pored svečane uniforme, lica iz stava 2. ovog člana, u drugim situacijama mogu nositi i radnu uniformu, a po odluci direktora.”

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 4), posle reči: ,,grudi”, reči: „je ojačan otvor i čičak traka za značku sa identifikacionim brojem” zamenjuju se rečima: „našiva se oznaka službe od platna”.

Član 3.

U članu 9. stav 1. tačka 4), posle reči ,,grudi”, reči: „ojačani otvori i čičak traka za značku sa identifikacionim brojem” zamenjuju se rečima: ,,našiva se oznaka službe od platna”.

Član 4.

Član 26. menja se i glasi:

„Član 26.

Oznaka Službe za šapku, šešir i kačket nosi se na centralnom čeonom delu.

Oznaku na šapci i šeširu čini metalni, reljefni oblik medaljona, a identična oznaka je izvezena na kačketu.

Oznaka za šapku i šešir direktora Uprave sastoji se od kružnog medaljona crvene boje, u kome je dvoglavi orao u poletu, u mat posrebrenju sa pozlaćenim kljunom i kandžama i crvenim štitom na grudima na kojima su krst i četiri ocila u mat posrebrenju; oko dvoglavog orla je prsten u tamno plavoj boji; oko medaljona je obavijen pozlaćen hrastov venac u kome se nalazi ukupno 18 žireva, po devet na svakoj strani, od kojih je pet na spoljašnjim i četiri na unutrašnjim listovima. U donjem delu znaka, preko hrastovog venca postavljene su, preko crnog štita sa uskom pozlaćenom ivicom, pozlaćene terazije pravde sa balansnim osloncem u vidu mača, pozlaćene drške i sečiva metal bele boje okrenutog vrhom na gore. Pozlaćena kruna sa biserima, smeštena je na gornjoj ivici oznake. Dimenzija oznake je 61 x 47 mm. (Prilog 1).

Oznaka za šapku i šešir zaposlenih u organizacionim jedinicama Uprave nadležnim za nadzor, bezbednost i načelnika i zamenika načelnika odeljenja u sedištu Uprave, upravnika zavoda i zamenika upravnika zavoda sastoji se od kružnog medaljona crvene boje, u kome je dvoglavi orao u poletu, u mat posrebrenju sa pozlaćenim kljunom i kandžama i crvenim štitom na grudima na kojima su krst i četiri ocila u mat posrebrenju; oko dvoglavog orla je prsten u tamno plavoj boji; oko medaljona je obavijen hromiran hrastov venac u kome se nalazi ukupno 18 žireva, po devet na svakoj strani, od kojih je pet na spoljašnjim i četiri na unutrašnjim listovima. U donjem delu znaka, preko hrastovog venca postavljene su, preko crnog štita sa uskom hromiranom ivicom, pozlaćene terazije pravde sa balansnim osloncem u vidu mača, pozlaćene drške i sečiva metal bele boje okrenutog vrhom na gore. Pozlaćena kruna sa biserima, smeštena je na gornjoj ivici oznake. Dimenzija oznake je 61 x 47 mm. (Prilog 1).

Oznaka za šapku i šešir pripadnika Službe za obezbeđenje sastoji se od kružnog medaljona plave boje, oko kojeg je obavijen hrastov venac od patiniranog srebrnog metala; u vencu se nalazi ukupno 18 žireva po devet na svakoj strani venca od kojih je pet na spoljašnjim listovima i četiri na unutrašnjem listovima venca; prostor između venca i medaljona emajliran je crveno; u donjem delu značke preko venca postavljen je crveni štit u kome je srebrni dvoglavi orao u poletu sa srebrnim krstom na grudima između četiri srebrna ocila. Emajlirana zlatna kruna smeštena je na gornjoj ivici oznake. Medaljon je kružnog oblika i sastoji se od kružnog polja tamno plave boje i svetlo plavog prstena koji okružuje to polje; u centru tamno plavog polja postavljene su, preko crnog štita sa uskom srebrnom ivicom, zlatne terazije pravde sa balansnim osloncem u vidu srebrnog mača zlatne drške, okrenute vrhom na gore. Dimenzija značke je 61 x 47 mm (Prilog 1).

Oznaka za rukav izrađena je od platna i sastavljena je iz tri dela. Centralni deo oznake za rukav direktora Uprave po izgledu je isti kao oznaka za kapu direktora Uprave, dimenzija 100 x 80 mm. Centralni deo oznake za rukav zaposlenih u organizacionim jedinicama Uprave nadležnim za nadzor, bezbednost i načelnika i zamenika načelnika odeljenja u sedištu Uprave, upravnika zavoda i zamenika upravnika zavoda po izgledu je isti kao oznaka za kapu zaposlenih u organizacionim jedinicama Uprave nadležnim za nadzor, bezbednost i načelnika i zamenika načelnika odeljenja u sedištu Uprave, upravnika zavoda i zamenika upravnika zavoda, dimenzija 100 x 80 mm. Centralni deo oznake za rukav pripadnika Službe za obezbeđenje po izgledu je isti kao oznaka za kapu pripadnika Službe za obezbeđenje, dimenzija 100 x 80 mm. Oznake za rukav nose se, zašivene na levom rukavu, na sredini nadlaktice. Ivica štita je vezena koncem crne boje. Širina ivice je 3 mm. Iznad centralne oznake postavljena je tamno plava traka dimenzija 110 x 16 mm oivičena srebrno belom linijom, širine 3 mm, na kojoj je velikim slovima, srebrno bele boje, izvezen natpis – „MINISTARSTVO PRAVDE”. Ispod centralnog dela, na tamnoplavoj lučnoj traci dimenzija 110 x 22 mm, oivičenoj srebrno belom linijom, širine 3 mm, je srebrno belim slovima izvezen natpis – „UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA” (Prilog 2).

Na reverima svečane uniforme na romboidnoj podlozi od svetlo plave čoje, oivičene srebrnim koncem nosi se oznaka sa rozetom zlatno-žute boje. Rozeta je kvadratnog, reljefnog oblika, dimenzija 12 x 12 mm i ima na sredini krug u kome se nalazi mač sa tasovima (Prilog 2).

Identifikaciona značka i službena značka direktora Uprave moraju biti identične izgledom.

Identifikaciona značka i službena značka zaposlenih u organizacionim jedinicama Uprave nadležnim za nadzor, bezbednost, načelnika i zamenika načelnika odeljenja u sedištu Uprave, upravnika zavoda i zamenika upravnika zavoda kao i pripadnika Službe za obezbeđenje moraju biti identične, kako izgledom tako i identifikacionim brojem.

Prikaz izgleda i dimenzije oznaka za šapku, šešir i kačket, rukav i rever, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 1 i Prilog 2).”

Član 5.

Prilog 1 – Oznaka za šapku, šešir i kačket i Prilog 2 – Oznaka za rukav i Oznaka na reverima koji su odštampani uz Pravilnik o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 29/16 i 74/16) zamenjuju se Prilogom 1 i Prilogom 2 koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine sastavni deo Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print