Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
17.12.2017.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)


Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15 i 112/15), u članu 2. posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„U smislu stava 1. ovog člana ne smatra se spisom ili radnjom uvid u podatke organa koji se vode u elektronskom obliku, odnosno preuzimanje tih podataka putem sredstava elektronske komunikacije.”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. posle reči: „postupka kod organa” dodaju se zapeta i reči: „odnosno i lice u čiju korist se izdaje spis, odnosno vrši radnja kod organa”.

Član 3.

U članu 5. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se zahtev podnosi elektronskim putem taksena obaveza za zahtev i za spise i radnje koji se u skladu sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, nastaje po njihovom izdavanju.”.

Član 4.

U članu 19. stav 1. tačka 5) posle reči: „vanrednih događaja” dodaju se reči: „uključujući i spise i radnje u postupcima za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa propisima koji uređuju poljoprivredu”.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

„6a) spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti;”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, postupak upisa u katastar nepokretnosti i vodova, na osnovu isprava koje solemnizuje javni beležnik, ne smatra se postupkom koji se vodi po službenoj dužnosti, u smislu ovog zakona.

Ako organ nadležan za donošenje spisa, odnosno vršenja radnje, na zahtev obveznika – fizičkog lica, na osnovu dokumentovanih podataka o primanjima obveznika – fizičkog lica i članova njegove uže porodice proceni da obveznik ne može da plati taksu bez štete po svoje nužno izdržavanje ili nužno izdržavanje svoje uže porodice, rešenjem će odlučiti da se taksa do iznosa od 10.000 dinara ne plati, a ako je taksa propisana u iznosu preko 10.000 dinara, odlučiće da se u tom slučaju taksa plati u iznosu koji predstavlja razliku između propisane takse i 10.000 dinara.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Član 5.

U Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u Tarifnom broju 1. u Napomeni tačka 3) briše se.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) za zahtev za ostvarivanje prava lica povodom obrade podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;”.

Član 6.

U Tarifnom broju 2. u Napomeni, dodaje se stav 2, koji glasi:

„Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev koji se podnosi Narodnoj banci Srbije za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni propisa koji su iz njene nadležnosti.”.

Član 7.

U Tarifnom broju 7. stav 5. reči: „Deviznog inspektorata” zamenjuju se rečima: „Poreske uprave”.

Član 8.

Tarifni broj 30. menja se i glasi:

„Tarifni broj 30.

Stranom državljaninu za izdavanje:

1) odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju

2.930

2) odobrenja za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

2.930”.

Član 9.

Tarifni broj 31. briše se.

Član 10.

Tarifni broj 32. menja se i glasi:

„Tarifni broj 32.

Za zahtev za izdavanje:

1) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenim cevima (pištolji, revolveri, lovački karabini, malokalibarsko oružje)

5.360

2) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa glatkim cevima (lovačke puške)

2.560

3) odobrenja za nabavljanje konvertibilnog oružja

2.560

4) odobrenja za nabavljanje osnovnih delova za oružje

1.140

5) odobrenja za nabavljanje dugog automatskog oružja iz kategorije A

10.000

6) potvrde o prijavi držanja oružja iz kategorije C

1.650

7) odobrenja za nabavljanje kombinovanog oružja

2.560

8) rešenja kojim se odobrava spravljanje municije

31.890

9) rešenja kojim se odobrava bavljenje prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije

35.730

10) rešenja kojim se odobrava bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem

31.890

11) rešenja kojim se odobrava bavljanje popravljanjem i prepravljanjem oružja

31.890

12) rešenja kojim se odobrava posredovanje u prometu oružja i municije

35.730

13) rešenja kojim se odobrava prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije

5.360

14) odobrenja za nabavljanje oružja, odnosno osnovnih delova za oružje radi dalje prodaje

5.360

15) odobrenja za raspoređivanje zaposlenih lica

5.360

16) rešenja kojim se odobrava izdavanje kolekcionarske dozvole

31.890

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje za potrebe streljačke organizacije.”.

Član 11.

Tarifni broj 33. menja se i glasi:

„Tarifni broj 33.

Za zahtev za:

1) izdavanje dozvole za nošenje oružja

8.000

2) slučaj izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene dozvole za nošenje oružja

800

Za zahtev za izdavanje oružnog lista, registraciju, odnosno unos podataka o oružju u već izdatu ispravu za:

1) vatreno oružje sa olučenim cevima (pištolji, revolveri i lovački karabini, malokalibarsko oružje)

5.360

2) vatreno oružje sa glatkim cevima (lovačke puške)

2.560

3) konvertibilno oružje

2.560

4) kombinovano oružje koje ima olučene i glatke cevi

5.360

5) osnovne delove za oružje

1.140

6) dugo automatsko oružje iz kategorije A

10.000

7) slučaj izgubljenog, ukradenog, oštećenog ili uništenog oružnog lista

800

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za registraciju oružja, odnosno unos podataka o oružju za potrebe streljačke organizacije.

Lica koja su posedovala oružne listove ili odobrenja za držanje oružja izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, broj 20/15), plaćaju taksu za zahtev:

1) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima (taksa iz stava 2. tač. 1) i 4) ovog tarifnog broja);

5.360

2) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa glatkim cevima (taksa iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja).

2.560

Lica koja poseduju više komada registrovanog oružja iste vrste prilikom podnošenja zahteva za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom plaćaju samo jednu taksu.

Takse propisane u stavu 2. Napomene ovog tarifnog broja će se primenjivati za zahteve podnete do 5. marta 2019. godine.”.

Član 12.

Tarifni broj 34. menja se i glasi:

„Tarifni broj 34.

Za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

500

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije za potrebe streljačke organizacije.”.

Član 13.

U Tarifnom broju 37. stav 4. broj: „11.900” zamenjuje se brojem: „550”.

Član 14.

U Tarifnom broju 50. stav 1. briše se.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 1.

Član 15.

Posle Tarifnog broja 58. dodaje se Tarifni broj 58a, koji glasi:

„Tarifni broj 58a

Za izlazak na teren, na zahtev lica, ovlašćenog carinskog službenika van redovnog radnog vremena ili van mesta, odnosno prostorija i prostora u kojima carinski organ redovno vrši carinski nadzor i kontrolu ili carinjenje robe, radi sprovođenja carinskih formalnosti (za svaki započeti čas rada ovlašćenog carinskog službenika)

1.180

Za obuku za carinsko zastupanje (po polazniku)

52.400

Za organizovanje i polaganje, odnosno ponovno polaganje stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku

18.960

Za organizovanje i polaganje popravnog stručnog ispita iz jedne ili dve oblasti

9.480

Za izdavanje dozvole za carinsko zastupanje

2.620”.

Član 16.

Posle glave X. SPISI I RADNjE U VEZI SA RADOM PREDUZEĆA ZA REVIZIJU I REVIZORA i Tarifnog broja 61. dodaju se glava XA i Tarifni broj 61a, koji glase:

„XA SPISI I RADNjE U VEZI SA PROCENITELJIMA
VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 61a

Za zahtev za polaganje ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj

16.000

Za zahtev za izdavanje, odnosno obnavljanje licence

5.700

Za zahtev za status akreditovanih udruženja, i to za:

1) dobijanje statusa akreditovanog udruženja

35.000

2) godišnje održavanje statusa akreditovanog udruženja

16.500

Za zahtev za upis u imenik, i to za:

1) upis u imenik organizatora stručne obuke

35.000

2) upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja

35.000”.

Član 17.

Glava XI. SPISI I RADNjE U OBLASTI OSIGURANjA i Tarifni br. 62. i 63. brišu se.

Član 18.

U Tarifnom broju 64. stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

U Napomeni, reči: „stavom 5.” zamenjuju se rečima: „stavom 4.”.

Član 19.

U Tarifnom broju 95. dodaju se tač. 13) i 14), koje glase:

„13) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

8.410

14) za polaganje dopune stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

5.670”.

Član 20.

U Tarifnom broju 107. posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Za zahtev za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti

35.000”.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: „integrisanog kola” zamenjuju se rečima: „poluprovodničkog proizvoda”.

Dosadašnji st. 6–12. postaju st. 7–13.

U Napomeni, stav 3. reči: „integrisanog kola” brišu se.

Član 21.

U Tarifnom broju 109. posle reči: „malog patenta” dodaju se zapeta i reči: „sertifikata o dodatnoj zaštiti”, a posle reči: „prijave za deponovanje i evidenciju” dodaju se reči: „autorskih dela i”.

U Napomeni, reči: „integrisanog kola” brišu se, a posle reči: „dizajn” dodaju se zapeta i reči: „odnosno prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava”.

Član 22.

U Tarifnom broju 110. stav 1. menja se i glasi:

„Za zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike u postupku po prijavi patenta ako ne postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju, odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom pretraživanju

15.260.”.

U stavu 2. reči: „međunarodne prijave za priznavanje patenta ako postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju (rešeršu), odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju” zamenjuju se rečima: „prijave za priznanje patenta, odnosno ispitivanje priznatog malog patenta”.

Član 23.

U Tarifnom broju 111. tačka 9) menja se i glasi:

„9) jedanaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

36.630”.

Posle tačke 9) dodaju se tač. 10)–18), koje glase:

„10) dvanaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

42.730

11) trinaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

48.830

12) četrnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

54.930

13) petnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

61.030

14) šesnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

67.130

15) sedamnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

73.230

16) osamnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

79.330

17) devetnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

85.430

18) dvadesetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

91.530”.

Član 24.

Tarifni broj 113. menja se i glasi:

„Tarifni broj 113.

Za održavanje sertifikata o dodatnoj zaštiti plaća se godišnja taksa, i to za:

1) prvu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

90.000

2) drugu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

110.000

3) treću godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

130.000

4) četvrtu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

150.000

5) petu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

170.000

NAPOMENA:

Godišnja taksa za održavanje prava sertifikata o dodatnoj zaštiti uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.”.

Član 25.

U Tarifnom broju 114. reči: „integrisanog kola” zamenjuju se rečima: „poluprovodničkog proizvoda”.

U Napomeni, reči: „integrisanog kola” brišu se.

Član 26.

U Tarifnom broju 115. stav 1. reči: „Za održavanje važenja” zamenjuju se rečima: „Za sticanje, odnosno održavanje važenja industrijskog”.

U stavu 2. posle reči: „važenja” dodaje se reč: „industrijskog”, a reč: „godišnja” zamenjuje se rečju: „petogodišnja”.

Član 27.

U Tarifnom broju 118. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i geografskih oznaka porekla

10.000”.

Član 28.

U Tarifnom broju 121. stav 2. reči: „ili priznatog patenta” zamenjuju se rečima: „odnosno malog patenta ili patenta, odnosno malog patenta”, a broj: „15.270” zamenjuje se brojem: „3.800”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Za zahtev za nastavak postupka po prijavi patenta

3.800”.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: „za ponovno uspostavljanje prava prvenstva” zamenjuju se rečima: „za obnovu prava prvenstva, odnosno za ispravljanje ili dopunu prava prvenstva”.

U Napomeni, reči: „integrisanog kola” brišu se.

Član 29.

U Tarifnom broju 124. stav 2. posle reči: „proširenog evropskog patenta” dodaju se zapeta i reči: „odnosno evropskog patenta u registar patenata, odnosno sertifikata o dodatnoj zaštiti”.

U Napomeni reči: „prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola” zamenjuju se rečima: „predloga za oglašavanje ništavim patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije”.

Član 30.

U Tarifnom broju 125. stav 1. posle reči: „licence” dodaju se zapeta i reči: „odnosno zaloge ili drugih prava”, a posle reči: „topografije” dodaju se zapeta i reči: „odnosno prava iz prijave za priznanje patenta, malog patenta ili topografije”.

Član 31.

Posle Tarifnog broja 126. dodaje se Tarifni broj 126a, koji glasi:

„Tarifni broj 126a

Za zahtev za ispravku greške u rešenjima, odnosno zaključcima donetim u postupku za priznanje patenta, malog patenta i topografije poluprovodničkog proizvoda

1.000”.

Član 32.

U tarifnim br. 119, 120, 122, 123, 126, 127. i 128, u napomenama, reči: „integrisanog kola” brišu se.

Član 33.

U Tarifnom broju 131. stav 1. reč: „dozvolu” zamenjuje se rečima: „zahtev za izdavanje dozvole”.

U stavu 2. posle reči: „Za” dodaju se reči: „zahtev za”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Za zahtev za davanje saglasnosti na predlog tarife naknada koje predlažu organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

20.950”.

Član 34.

U Tarifnom broju 134. dodaje se Napomena, koja glasi:

„NAPOMENA:

Ako je podnosilac prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela i predmeta srodnog prava, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.”.

Član 35.

Posle Tarifnog broja 134. dodaju se tarifni br. 134a–134lj, koji glase:

„Tarifni broj 134a

Za objavu podataka o priznatom patentu ili malom patentu

380

Tarifni broj 134b

Za štampanje patentnog spisa, nosilac patenta, odnosno malog patenta, po strani patentnog spisa

200

Tarifni broj 134v

Za izveštaj o pretraživanju patentne dokumentacije, na osnovu bibliografskih podataka:

1) za pretraživanje po imenu ili nazivu podnosioca prijave patenta ili pronalazača u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, i to:

(1) sa navođenjem bibliografskih podataka do deset patentnih dokumenata

2.000

(2) sa navođenjem bibliografskih podataka preko deset patentnih dokumenata, za svaki sledeći dokument

140

2) za pretraživanje po broju patentnog dokumenta (analog) ili prioritetnim podacima u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata

2.450

3) za određivanje pravnog statusa u patentnom fondu Republike Srbije na osnovu PC/YU broja patentnog dokumenta

450

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134g

Za pretraživanje patentne dokumentacije u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, na usmeni ili pismeni zahtev, koje vrši stručnjak Zavoda za intelektualnu svojinu u prisustvu stranke

4.000

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134d

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka, po jednom tehničkom rešenju, i to:

1) ako u zahtevu nije naveden nosilac prava

15.500

2) ako je u zahtevu naveden nosilac prava

10.300

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134đ

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije radi ocene novosti tehničkog rešenja koje se vrši u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata i dostupnoj nepatentnoj literaturi, a na osnovu zahteva koji sadrži opis tehničkog rešenja i patentne zahteve

12.400

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134e

Za izradu izveštaja o patentabilnosti tehničkog rešenja, a na osnovu zahteva koji sadrži detaljan opis tehničkog rešenja i patentne zahteve

17.600

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134ž

Za izradu izveštaja o pretraživanju u pogledu patentne zaštite u Republici Srbiji, i to:

1) na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka (npr. klasifikacionih oznaka) kada nije naveden nosilac prava

16.100

2) na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka (npr. klasifikacionih oznaka) kada je naveden nosilac prava

9.200

3) na osnovu hemijskog i/ili generičkog naziva aktivne supstance proizvoda/leka ako nije naveden nosilac prava

19.700

4) na osnovu hemijskog i/ili generičkog naziva aktivne supstance proizvoda/leka ako je naveden nosilac prava

11.400

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134z

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke, za prva dva sata pretraživanja

2.000

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke, za treći i svaki naredni sat pretraživanja

500

Tarifni broj 134i

Za štampanje patentnog spisa ili drugog dokumenta ili informacije iz neke od baza podataka kojima raspolaže Zavod za intelektualnu svojinu, po strani

30

Tarifni broj 134j

Za izradu kopije spisa predmeta ili drugog štampanog dokumenta iz dokumentacije Zavoda za intelektualnu svojinu, po strani

10

Tarifni broj 134k

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki znak zaštićen ili prijavljen kao žig:

1) ako spisak proizvoda i usluga obuhvata do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

2.000

2) ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga, za četvrtu i svaku sledeću klasu

300

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki znak zaštićen ili prijavljen kao oznaka geografskog porekla

2.000

Tarifni broj 134l

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki oblik tela, slika ili crtež, zaštićen ili prijavljen kao dizajn

3.000

Tarifni broj 134lj

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije na ime određenog lica (preduzetnika, privrednog društva ili drugog pravnog lica) zaštićen ili prijavljen žig, dizajn ili oznaka geografskog porekla

3.000”.

Član 36.

U Tarifnom broju 135. stav 2. broj: „80.750” zamenjuje se brojem: „57.290”.

U stavu 3. posle tačke 1) dodaju se tač. 1a)–1g), koje glase:

„1a) za odobrenje za geološka istraživanja za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

19.100

1b) za odobrenje za zadržavanje prava na istražni prostor

19.100

1v) za odobrenje po aneksu projekta za geološka istraživanja

19.100

1g) za prestanak važenja odobrenja za istraživanje

4.770”.

Posle tačke 3) dodaju se tač. 3a)–3d), koje glase:

„3a) za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje

116.480

3b) za produženje roka iz odobrenja za eksploataciono polje

14.320

3v) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala

57.240

3g) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

38.190

3d) za izdavanje odobrenja za izmenu granica eksploatacionog polja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

28.640”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) za izdavanje odobrenja za sakupljanje drugih minerala sa površine zemlje

7.680”.

Posle tačke 5a) dodaju se tač. 5b)–5đ), koje glase:

„5b) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova i izgradnju rudarskih objekata

76.380

5v) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

97.060

5g) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova

97.060

5d) za produženje roka važenja odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

38.190

5đ) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova

76.380”.

Posle tačke 14) dodaju se tač. 14a) i 14b), koje glase:

„14a) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciono polje

34.540

14b) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

34.540”.

Posle tačke 15) dodaje se tačka 16), koja glasi:

„16) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor

34.540”.

Član 37.

U Tarifnom broju 135b broj: „79.830” zamenjuje se brojem: „57.290”.

Član 38.

Posle Tarifnog broja 135b dodaje se Tarifni broj 135v, koji glasi:

„Tarifni broj 135v

Za zahtev za utvrđivanje i overu geotermalnih resursa

57.290”.

Član 39.

U Tarifnom broju 143. st. 1, 4, 5, 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji st. 2, 3, 6. i 7. postaju st. 1, 2, 3. i 4.

Član 40.

Tarifni broj 144. menja se i glasi:

„Tarifni broj 144.

Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju

2.080

Za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju

10.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odnosno produženje roka važenja licence za prevoz putnika i izvoda licence

5.580

Za licencu za prevoz putnika

1.010

Za izvod licence za prevoz putnika

1.010

Za rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence

3.440

Za duplikat licence za prevoz putnika ili izvoda licence

1.010

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za pružanje staničnih usluga

30.000

Za licencu za pružanje staničnih usluga

1.010

Za rešenje o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe

1.590

Za potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe

600”.

Član 41.

Posle Tarifnog broja 144. dodaje se Tarifni broj 144a, koji glasi:

„Tarifni broj 144a

Za rešenje po zahtevu za registraciju i overu reda vožnje za međumesni prevoz, i to:

1) ako se zahtev odnosi na registraciju i overu jednog reda vožnje za međumesni prevoz

15.000

2) ako se zahtev odnosi na registraciju i overu više redova vožnje za međumesni prevoz, po svakom redu vožnje

15.000

Za rešenje po zahtevu za izmenu registrovanog reda vožnje za međumesni prevoz, i to:

1) ako se zahtev odnosi na izmenu jednog registrovanog reda vožnje za međumesni prevoz

6.800

2) ako se zahtev odnosi na izmenu više registrovanih redova vožnje za međumesni prevoz, po svakom redu vožnje

6.800

Za rešenje po zahtevu za izdavanje knjige putnih listova za domaći vanlinijski prevoz putnika

2.700

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika domaćem prevozniku

22.010

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika stranom prevozniku

22.010

Za rešenje kojim se odobrava domaćem prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika

22.010

Za rešenje kojim se odobrava stranom prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika

22.010

Za rešenje po zahtevu da se predloženi red vožnje u međunarodnom prevozu usaglasi sa redovima vožnje koji su u postupku izdavanja dozvole za linijski prevoz i sa redovima vožnje za koje je izdata dozvola, i to:

1) ako se zahtev odnosi na usaglašavanje jednog reda vožnje u međunarodnom prevozu

7.200

2) ako se zahtev odnosi na usaglašavanje više redova vožnje u međunarodnom prevozu, po svakom redu vožnje

7.200

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz po zahtevu za izmenu odobrenog reda vožnje ili itinerera u međunarodnom prevozu

5.730

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku po zahtevu za produženje roka važenja dozvole

22.010

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku sa rokom važenja ne dužim od šest meseci

7.200

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz u tranzitu stranom prevozniku

22.010

Za rešenje po zahtevu za izdavanje knjige putnih listova za međunarodni vanlinijski prevoz putnika

2.700

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni vanlinijski prevoz putnika stranom prevozniku

10.000

Za zahtev za dodelu dozvole za vanlinijski prevoz, i to:

1) ako se zahtev odnosi na dodelu jedne dozvole za vanlinijski prevoz

1.500

2) ako se zahtev odnosi na dodelu više dozvola za vanlinijski prevoz, po svakoj dozvoli

1.500

NAPOMENA:

Ako se rešenjem izdaje više knjiga putnih listova, za drugu, kao i za svaku sledeću knjigu putnih listova taksa se plaća u iznosu od 100% od takse propisane u stavu 3. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 4. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 5. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u kojoj je upisan naziv podvozara u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 6. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u kojoj je upisan naziv podvozara u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 7. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz sa izmenjenim redom vožnje ili itinererom u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 9. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz po zahtevu za produženje roka važenja dozvole u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 10. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz sa rokom važenja ne dužim od šest meseci u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 11. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u tranzitu u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 12. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem izdaje više knjiga putnih listova, za drugu, kao i za svaku sledeću knjigu putnih listova taksa se plaća u iznosu od 100% od takse propisane u stavu 13. ovog tarifnog broja. Taksu iz stava 13. ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za vanlinijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 14. ovog tarifnog broja.

Taksu iz stava 15. ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.”.

Član 42.

U Tarifnom broju 145. st. 1–11. i stav 13. brišu se.

Dosadašnji stav 12. postaje stav 1.

Član 43.

Tarifni broj 146. menja se i glasi:

„Tarifni broj 146.

Za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju

10.000

Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju

2.080

Za rešenje po zahtevu za izdavanje, odnosno produženje roka važenja licence za prevoz tereta i izvoda licence

5.580

Za licencu za prevoz tereta

1.010

Za izvod licence za prevoz tereta

1.010

Za duplikat licence za prevoz tereta ili izvoda licence

1.010

Za rešenje o izdavanju licence za prevoz tereta i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz tereta i izvoda licence

3.440

Za rešenje po zahtevu za izdavanje potvrde za vozače

1.700

Za potvrdu za vozača

1.010

Za zahtev za upis u evidenciju prevoza tereta za sopstvene potrebe:

1) ako se zahtev odnosi na jedno teretno vozilo

1.010

2) ako se zahtev odnosi na više teretnih vozila, po vozilu

1.010”.

Član 44.

Posle Tarifnog broja 146. dodaje se Tarifni broj 146a, koji glasi:

„Tarifni broj 146a

Za zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana, odnosno revizije pojedinačnog plana

2.000

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje pojedinačnih dozvola, i to:

1) o dodeli jedne pojedinačne dozvole

1.200

2) o dodeli više pojedinačnih dozvola, po svakoj dozvoli

300

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje vremenskih dozvola, i to:

1) o dodeli jedne vremenske dozvole

4.000

2) o dodeli više vremenskih dozvola, po svakoj dozvoli

4.000

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje multilateralnih dozvola, i to:

1) o dodeli jedne BSEC dozvole

1.500

2) o dodeli više BSEC dozvola, po svakoj dozvoli

1.500

3) o dodeli jedne dugoročne CEMT dozvole

30.000

4) o dodeli više dugoročnih CEMT dozvola, po svakoj dozvoli

30.000

5) o dodeli jedne kratkoročne CEMT dozvole

4.000

6) o dodeli više kratkoročnih CEMT dozvola, po svakoj dozvoli

4.000

Za zahtev za izdavanje dozvole za kabotažu

30.000

Za rešenje o izdavanju dozvole za kabotažu

50.000

Za posebnu dozvolu koju na osnovu saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja izdaje carinski organ na graničnom prelazu, i to:

1) za bilateralni prevoz tereta

34.000

2) za tranzitni prevoz tereta

8.000

NAPOMENA:

Taksu iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik koji vrši međunarodni prevoz tereta za sopstvene potrebe.”.

Član 45.

Posle glave XVI. SPISI I RADNjE U OBLASTI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU i Tarifnog broja 147. dodaje se glava XVIA, koja glasi:

„XVIA SPISI I RADNjE U OBLASTI PREVOZA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU”

Član 46.

Tarifni broj 148. menja se i glasi:

„Tarifni broj 148.

Za polaganje stručnog ispita i proveru znanja izvršnog radnika žičare za transport lica

55.000

Za izdavanje odobrenja za rad postojeće žičare za transport lica

38.700

Za izdavanje odobrenja za rad nove žičare za transport lica

19.500

Za izdavanje odobrenja za rad specifične vučne instalacije

19.500

Za izdavanje licence za prevoz u železničkom saobraćaju

60.000

Za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela:

1) za ispitivanje tipa po modulu SB

117.200

2) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po modulu SD

21.300

3) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po modulu SF

21.300

4) za ispitivanje projekta po prvom delu modula SH1

117.200

5) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po drugom delu modula SH1

21.300

6) kod primene modula SG

138.500

Za izdavanje sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema na koje su primenjeni nacionalni tehnički propisi:

1) za ispitivanje tipa po modulu CB

99.000

2) za usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda po modulu CF

18.000

3) kod primene ostalih modula, odnosno kombinacija modula

117.000

Za izdavanje sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema na koje su primenjeni nacionalni tehnički propisi

87.000

Za izdavanje dozvole za korišćenje strukturnih podsistema:

1) za podsistem „infrastruktura”

69.500

2) za podsistem „energija”

56.000

3) za podsistem „kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo”

45.000

4) za podsistem „kontrola, upravljanje i signalizacija – deo na vozilima”

39.000

5) za podsistem „železnička vozila”

36.500

Za izdavanje dozvole za tip vozila

86.500

Za izdavanje sertifikata za obavljanje tehničkog pregleda vozila

99.000

Za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola

231.000

Za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola za pojedine funkcije:

1) za funkciju razvoja održavanja

95.000

2) za funkciju upravljanja održavanjem kolskog parka

81.000

3) za funkciju izvršenja održavanja

136.000

Za upis u Nacionalni registar železničkih vozila

100

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz – deo A:

1) za izdavanje sertifikata

182.500

2) za obnavljanje sertifikata

89.500

3) za revidiranje sertifikata

1.650

4) za ažuriranje sertifikata

36.500

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz – deo B za procenjeni ukupni obim prevoza putnika manji od 200 miliona putničkih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

88.500

2) za obnavljanje sertifikata

46.000

3) za revidiranje sertifikata

800

4) za ažuriranje sertifikata

19.000

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz – deo B za procenjeni ukupni obim prevoza putnika od 200 miliona ili više putničkih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

124.500

2) za obnavljanje sertifikata

62.000

3) za revidiranje sertifikata

1.100

4) za ažuriranje sertifikata

25.500

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz – deo B za procenjeni ukupni obim prevoza robe manji od 500 miliona netotonskih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

102.000

2) za obnavljanje sertifikata

52.500

3) za revidiranje sertifikata

900

4) za ažuriranje sertifikata

21.500

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz – deo B za procenjeni ukupni obim prevoza robe od 500 miliona ili više netotonskih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

141.500

2) za obnavljanje sertifikata

72.500

3) za revidiranje sertifikata

1.300

4) za ažuriranje sertifikata

29.500

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz – deo B samo za manevrisanje:

1) za izdavanje sertifikata

63.000

2) za obnavljanje sertifikata

35.000

3) za revidiranje sertifikata

500

4) za ažuriranje sertifikata

14.500

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti industrijske železnice za prevoz:

1) za izdavanje sertifikata

155.000

2) za obnavljanje sertifikata

75.500

3) za revidiranje sertifikata

1.300

4) za ažuriranje sertifikata

30.000

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom:

1) za izdavanje sertifikata

260.500

2) za obnavljanje sertifikata

120.000

3) za revidiranje sertifikata

2.300

4) za ažuriranje sertifikata

50.500

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje infrastrukturom industrijske železnice:

1) za izdavanje sertifikata

155.000

2) za obnavljanje sertifikata

75.500

3) za revidiranje sertifikata

1.300

4) za ažuriranje sertifikata

30.000

Za izdavanje sertifikata za održavanje donjeg i gornjeg stroja železničkih pruga

89.500

Za izdavanje sertifikata za održavanje podsistema „energija”

89.500

Za izdavanje sertifikata za održavanje signalno-sigurnosnih uređaja

79.500

Za izdavanje sertifikata za održavanje železničke telekomunikacione mreže

68.000

Za izdavanje sertifikata za održavanje železničkih vozila

88.000

Za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom

1.660”.

Član 47.

U Tarifnom broju 149. reči: „prvog upisa plovnog objekta unutrašnje plovidbe u registar” zamenjuju se rečima: „upisa plovila u upisnik brodova”.

U tački 1) reči: „ploveće naprave”, na oba mesta, zamenjuju se rečima: „tehničke plovne objekte”, a posle reči: „nosivosti” dodaju se zapeta i reči: „odnosno pomorskih brodova u upisnike pomorskih brodova”.

U tački 2) reči: „ploveća postrojenja” zamenjuju se rečima: „ploveća tela i plutajuće objekte”.

U tački 3) reči: „plovne objekte, izuzev plovnih objekata” zamenjuju se rečima: „plovila, izuzev plovila”.

Dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Za zahtev za ponovni upis u upisnik plovila iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja

1.000

Za zahtev za ponovni upis u upisnik plovila iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja

800”.

Član 48.

U Tarifnom broju 150. stav 2. posle reči: „oznaka” dodaju se zapeta i reči: „ENI broj, IMO broj, MMSI broj”.

Član 49.

Tarifni broj 153. menja se i glasi:

„Tarifni broj 153.

Za zahtev za:

1) izdavanje brodskih isprava i knjiga i upisnog lista i privremenog upisnog lista pomorskog broda i pomorske jahte

2.330

2) izdavanje duplikata, izmenu podataka, produženje, odnosno za zamenu brodskih isprava i knjiga

1.140

3) izdavanje knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

800

4) izdavanje duplikata, izmenu podataka, odnosno za zamenu isprava i knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

590

5) izdavanje brodarske knjižice, pomorske knjižice, dozvole za ukrcavanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu

2.330

6) izdavanje duplikata, izmenu podataka, odnosno zamenu brodarske knjižice, pomorske knjižice, dozvole za ukrcavanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu

1.140

7) obavljanje osnovnog, redovnog, vanrednog pregleda čamca, plovećeg tela ili plutajućeg objekta, odnosno vršenje tehničkog nadzora za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

780

8) polaganje stručnog ispita za sticanje ovlašćenja i posebnih ovlašćenja u unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi

1.140

9) polaganje stručnog ispita za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

780

10) izdavanje dozvole za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

1.000

11) izdavanje duplikata, odnosno zamenu dozvole za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

780

12) izdavanje potvrde o brisanju broda iz upisnika brodova, odnosno trajnog zapisa o brodu

2.140

13) overu zapisnika o šteti, odnosno havariji plovila

1.360

14) izdavanje identifikacione karte pomorca

1.600

15) izdavanja svedočanstva da su osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo na snazi za pomorski brod koji prevozi više od 2000 tona nafte, odnosno radi pokrića odgovornosti od štete zbog zagađenja pogonskom naftom, odnosno radi pokrića odgovornosti za štetu zbog smrti ili telesne povrede putnika i izdavanja dela 1 Deklaracije o ispunjenosti uslova rada pomoraca

2.000

16) overu reda plovidbe u međumesnoj linijskoj plovidbi i izdavanje potvrde za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe i registraciju ugovora o radu pomoraca

1.000

17) izdavanje dozvole za agenta i agenta posrednika, odnosno svedočanstva o osposobljenosti i upis u upisnik brodskih agenata i agenata posrednika

2.000

18) izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

2.000

19) izdavanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnog nanosa iz vodnog puta

2.000

20) izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti pomorske kompanije i obavljanje poslova poslovnog menadžera

2.000

21) izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca

2.000

22) zamenu table na trupu sa osnovnim podacima iz svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu

6.610

23) zamenu para ploča na trupu sa osnovnim podatkom iz svedočanstva o baždarenju

11.670

24) izdavanje tehničke dokumentacije u elektronskom obliku (CD)

3.890

25) izdavanje ADN sertifikata o odobrenju za brod koji prevozi suvi rasuti teret, odnosno za tanker

6.610

26) izdavanje privremenog ADN sertifikata, odnosno produženje važnosti ADN sertifikata o odobrenju za brod

3.890”.

Član 50.

Posle Tarifnog broja 153. dodaju se tarifni br. 153a i 153b, koji glase:

„Tarifni broj 153a

Za vršenje pregleda čamca, plovećeg tela i plutajućeg tela:

1) za redovni pregled čamca dužine do 10 m bez kabine bez sopstvenog pogona

500

2) za redovni pregled čamca dužine do 10 m sa kabinom bez sopstvenog pogona

700

3) za redovni pregled čamca dužine preko 10 m bez kabine bez sopstvenog pogona

1.300

4) za redovni pregled čamca dužine preko 10 m sa kabinom bez sopstvenog pogona

1.900

5) za pregled pogonskog uređaja čamca snage do 2,94 kW

200

6) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 2,95 kW do 7,35 kW

400

7) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 7,36 kW do 22,05 kW

600

8) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 22,06 kW do 96,60 kW

1.300

9) za pregled pogonskog uređaja čamca snage preko 96,60 kW

2.200

10) za pregled skutera snage pogonskog uređaja do 73,50 kW

4.500

11) za pregled skutera snage pogonskog uređaja od 73,51 do 96,60 kW

6.000

12) za pregled skutera snage pogonskog uređaja preko 96,60 kW

7.200

13) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za privredne i javne svrhe po m² površine

170

14) za osnovni i vanredni pregled plutajućeg objekta namenjenog za privredne i javne svrhe po m² površine

200

15) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine do 30 m²

1.500

16) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine od 30 m² do 100 m²

2.500

17) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine preko 100 m²

4.000

Za overu tehničke dokumentacije pri vršenju tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu

10.000

NAPOMENA:

Taksa za vršenje osnovnog i vanrednog pregleda čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu uvećava se 20% od propisane takse za vršenje odgovarajućeg pregleda iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Taksa za vršenje tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenih za sport i razonodu plaća se 50% od propisane takse za vršenje odgovarajućeg pregleda iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 153b

Za polaganja stručnog ispita za:

1) sticanje dozvole za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika

4.000

2) sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

4.000

3) upravljača čamca kategorije A

4.540

4) upravljača čamca kategorije B

6.310

5) zapovednika vrste A

13.880

6) zapovednika vrste B

9.870

7) zapovednika vrste C

9.870

8) krmara

8.680

9) vođu palube

8.090

10) mornara

8.090

11) rukovaoca tehničkog plovnog objekta

13.880

12) mašinistu

13.290

13) mašinovođu

9.270

14) upravljanje putničkim plovilom

8.090

15) rukovanje radio-telefonskim uređajem

6.910

16) upravljanje plovilom uz pomoć radara

6.910

17) postupanje u slučaju opasnosti na brodu

6.910

18) voditelja jahte

13.290

NAPOMENA:

Za polaganje popravnog ispita plaća se 50% od propisane takse za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita iz ovog tarifnog broja.”.

Član 51.

U Tarifnom broju 154. tač. 2) i 3) menjaju se i glase:

„2) po zahtevu za upise u list B i list C uloška glavne knjige upisnika brodova i brisanje broda iz upisnika brodova

2.000

3) po zahtevu za upise u list B i list C uloška knjige upisnika čamaca, odnosno plutajućih objekata, kao i o promeni njihovih tehničkih karakteristika i brisanje čamaca, odnosno plutajućih objekata iz upisnika čamaca, odnosno plutajućih objekata

1.000”.

U tački 15) reči: „i drugih manifestacija na unutrašnjim plovnim putevima” zamenjuju se rečima: „takmičenja, odnosno priredbi i odobrenja za ronjenje na vodnom putu”.

U tački 16) posle reči: „plovidbe” dodaju se zapeta i reči: „odnosno određivanje raspreme broda”.

U tački 18) posle reči: „prelaza” dodaju se reči: „i odobrenje za otvaranje skelskog prelaza”.

Član 52.

Posle Tarifnog broja 154. dodaju se tarifni br. 154a–154č, koji glase:

„Tarifni broj 154a

Za osnovni pregled broda pre upisa u upisnik brodova:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

64.650

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

127.920

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

120.000

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

268.860

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

480.090

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

952.490

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

258.420

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

360.080

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

300.000

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

669.280

6) jahte – plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

312.420

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

306.310

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

354.600

(3) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

530.630

(4) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

571.400

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

232.410

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

359.290

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

392.180

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

575.220

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

585.290

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

704.460

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

893.770

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

265.850

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

357.700

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m³

497.160

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

580.560

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

647.690

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

647.690

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

705.470

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m³

772.620

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³

243.760

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³

260.150

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

598.980

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

716.050

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

120.000

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m³

138.280

(3) kubnog modula LBD od 1001 do i uključujući 1.500 m³

157.780

(4) kubnog modula LBD od 1501 do i uključujući 2.500 m³

265.050

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m³

280.000

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

70.710

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.200 m³

143.220

(3) kubnog modula LBD preko 1.200 m³

248.520

13) motornog tankera – tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

473.080

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

758.700

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

813.240

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

854.680

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

1.226.340

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

973.350

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

1.197.990

14) motornog tankera – tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

756.640

(2) kubnog modula LBD od 2001 do i uključujući 3.000 m³

965.740

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

1.394.600

15) tanker tegljenice – tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

365.250

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m³

468.250

16) tanker potisnice – tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m³

356.380

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

465.170

17) tanker potisnice – tip N, C, G sa mašinskim uređajem, i to:

427.700

18) tehničkog plovnog objekta – bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

309.800

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

415.780

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

673.500

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

745.850

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

551.590

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

710.940

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

656.260

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

807.330

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

901.670

19) tehničkog plovnog objekta – bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

546.350

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³

669.460

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ i sa pogonskim mašinskim uređajem

924.980

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

1.098.790

20) tehničkog plovnog objekta – bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m³

319.590

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m³

357.400

(3) kubnog modula LBD preko 300 m³

513.400

21) tehničkog plovnog objekta – elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m³

500.950

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m³

519.240

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m³

669.460

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m³

699.860

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m³

914.860

22) tehničkog plovnog objekta – pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

327.110

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

503.610

23) tehničkog plovnog objekta – platforme

322.380

24) tehničkog plovnog objekta – kosačice

341.190

25) tehničkog plovnog objekta – plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

315.120

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m³

518.720

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m³

626.420

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

760.160

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

950.030

26) tehničkog plovnog objekta – plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m³

159.740

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³

749.010

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

873.780

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Za osnovni pregled broda nakon trajne promene namene, odnosno proširenja zone plovidbe, odnosno prepravke kojom se menja konstrukciona osobina ili svojstvo pogonskog uređaja, plaća se taksa u iznosu od 70% takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154b

Za osnovni pregled broda za prevoz opasne robe, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

58.860

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

88.290

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja se plaća za osnovni pregled broda za prevoz opasne robe, koji je upisan u upisnik brodova Republike Srbije i poseduje važeće svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu.

Tarifni broj 154v

Za kontrolni pregled broda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

18.480

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

28.550

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

35.110

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

57.860

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

76.550

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

158.640

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

65.610

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

78.820

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

68.480

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

136.970

6) jahte – plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

61.100

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³

60.320

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

67.640

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

75.670

(4) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

93.410

(5) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

104.430

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

56.640

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

72.920

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

76.890

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

104.600

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

115.130

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

132.110

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

143.280

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

64.300

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

82.670

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m³

103.640

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

112.250

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

124.060

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

121.300

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

137.820

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m³

142.940

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³

57.900

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³

60.610

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

114.700

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

131.870

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

25.000

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m³

27.730

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

30.050

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m³

45.540

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m³

50.000

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

20.800

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m³

30.300

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m³

33.200

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m³

51.460

13) motornog tankera – tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

89.570

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

138.600

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

142.760

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

153.200

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

203.890

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

170.280

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

191.910

14) motornog tankera – tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

138.030

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m³

179.430

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

227.200

15) tanker tegljenice – tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

63.870

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m³

76.110

16) tanker potisnice – tip N,C,G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m³

56.670

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

62.350

17) tanker potisnice – tip N,C,G sa mašinskim uređajem

65.430

18) tehničkog plovnog objekta – bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

54.180

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

71.230

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

107.340

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

110.260

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

92.830

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

107.740

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

115.780

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

129.890

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m³

145.210

19) tehničkog plovnog objekta – bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

85.660

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³

94.430

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ i sa pogonskim mašinskim uređajem

150.560

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

164.420

20) tehničkog plovnog objekta – bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m³

56.200

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m³

63.720

(3) kubnog modula LBD preko 300 m³

79.150

21) tehničkog plovnog objekta – elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m³

72.140

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m³

82.430

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m³

94.430

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m³

100.470

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m³

125.960

22) tehničkog plovnog objekta – pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

50.840

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

74.100

23) tehničkog plovnog objekta – platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m³

33.110

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m³

46.650

(3) kubnog modula LBD preko 800 m³

57.950

24) tehničkog plovnog objekta – kosačice

55.770

25) tehničkog plovnog objekta – plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

50.900

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m³

75.880

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m³

104.400

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

113.010

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

133.250

26) tehničkog plovnog objekta – plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m³

33.110

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³

105.830

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

119.540

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Taksa za pregled broda za prevoz opasne robe tokom treće godine važenja izveštaja o kontrolisanju koje izdaje priznato klasifikaciono društvo, odnosno ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti broda za prevoz opasne robe se plaća u iznosu od 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154 g

Za redovni pregled broda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

29.830

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

50.140

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

62.820

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

103.530

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

140.380

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

316.500

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

107.710

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

134.110

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

133.800

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

267.720

6) jahte – plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m, i to:

100.770

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³

94.740

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

107.100

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

126.680

(4) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

163.110

(5) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

190.100

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

93.500

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

127.080

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

136.450

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

189.220

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

210.480

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

241.960

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

278.060

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

107.030

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

152.320

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m³

193.220

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

208.310

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

240.110

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

236.240

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

264.560

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m³

280.300

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³

90.090

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³

99.560

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

210.760

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

258.610

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

45.000

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m³

49.170

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

52.450

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m³

82.940

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m³

91.060

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

34.520

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m³

53.050

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m³

58.950

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m³

93.830

13) motornog tankera – tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

156.310

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

254.310

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

278.290

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

289.820

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

366.530

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

323.150

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 13.00 kW

373.770

14) motornog tankera – tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

252.140

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m³

331.130

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

439.300

15) tanker tegljenice – tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

113.160

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m³

138.070

16) tanker potisnice – tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m³

98.230

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

111.340

17) tanker potisnice – tip N,C,G sa mašinskim uređajem

118.230

18) tehničkog plovnog objekta – bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

89.330

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

134.780

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

211.180

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

209.400

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

166.340

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

194.850

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

216.640

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

245.170

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m³

274.070

19) tehničkog plovnog objekta – bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

160.070

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³

176.500

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ i sa pogonskim mašinskim uređajem

259.020

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

277.700

20) tehničkog plovnog objekta – bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m³

93.300

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m³

113.580

(3) kubnog modula LBD preko 300 m³

141.760

21) tehničkog plovnog objekta – elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m³

134.760

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m³

150.100

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m³

176.500

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m³

183.640

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m³

236.030

22) tehničkog plovnog objekta – pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

86.860

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

132.290

23) tehničkog plovnog objekta – platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m³

52.350

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m³

82.770

(3) kubnog modula LBD preko 800 m³

98.510

24) tehničkog plovnog objekta – kosačice

90.440

25) tehničkog plovnog objekta – dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

84.400

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m³

136.830

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m³

189.160

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

208.990

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

250.290

26) tehničkog plovnog objekta – plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m³

52.350

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³

193.300

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

218.820

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154d

Za redovni pregled pojedinih delova trupa, mašina, uređaja i opreme broda, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.430

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

58.860

Tarifni broj 154đ

Za ocenjivanje usaglašenosti broda u skladu sa zahtevima ADN – redovni pregled broda za transport opasne robe, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.430

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

44.140

Tarifni broj 154e

Za vanredni pregled broda nakon pretrpljene havarije ili utvrđenog nedostatka broda, ako po nalazu lučke kapetanije pretrpljena havarija ili utvrđeni nedostatak broda utiče na sposobnost broda za plovidbu, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

58.860

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

88.290

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja se plaća i za vanredni pregled broda za prevoz opasne robe.

Tarifni broj 154ž

Za vanredni pregled broda kada se vrše veće popravke ili obnova broda van zahteva koji proizilaze iz osnovnog ili redovnog pregleda broda, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.430

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

58.860

Za vanredni pregled broda nakon duge raspreme ili isteka roka važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu duže od godinu dana, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

34.300

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

57.660

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

71.430

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

117.730

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

161.440

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

361.660

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

120.920

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

152.370

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

152.750

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

305.550

6) jahte – plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

114.020

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³

106.220

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

121.310

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

143.830

(4) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

185.720

(5) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

216.760

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

105.660

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

144.810

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

155.580

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

216.270

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

239.730

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

275.930

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

317.450

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

120.760

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

172.840

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m³

219.880

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

237.230

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

273.810

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

269.360

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

301.390

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m³

319.500

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³

101.740

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³

112.630

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

240.050

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

295.080

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

50.000

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m³

56.540

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

60.310

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m³

95.380

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m³

104.710

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

39.700

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m³

61.010

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m³

67.790

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m³

107.900

13) motornog tankera – tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

177.370

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

289.610

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

317.180

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

330.440

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

418.660

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

368.780

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

426.990

14) motornog tankera – tip C,G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

287.110

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m³

377.960

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

502.350

15) tanker tegljenice – tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

129.610

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m³

158.260

16) tanker potisnice – tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m³

112.440

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

127.520

17) tanker potisnice – tip N, C, G sa mašinskim uređajem

135.440

18) tehničkog plovnog objekta – bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

101.400

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

153.660

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

241.520

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

239.470

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

189.430

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

222.220

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

246.810

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

279.620

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

312.860

19) tehničkog plovnog objekta – bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

182.740

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³

201.640

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ i sa pogonskim mašinskim uređajem

295.550

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

326.300

20) tehničkog plovnog objekta – bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m³

105.960

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m³

129.280

(3) kubnog modula LBD preko 300 m³

161.690

21) tehničkog plovnog objekta – elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m³

153.640

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m³

171.280

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m³

201.640

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m³

211.180

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m³

270.100

22) tehničkog plovnog objekta – pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

98.550

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

150.800

23) tehničkog plovnog objekta – platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m³

60.200

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m³

95.190

(3) kubnog modula LBD preko 800 m³

113.290

24) tehničkog plovnog objekta – kosačice

102.670

25) tehničkog plovnog objekta – plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

97.060

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m³

157.360

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m³

215.680

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

239.010

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

286.500

26) tehničkog plovnog objekta – plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m³

60.200

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³

222.290

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

251.640

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154z

Za vanredni pregled broda prilikom privremene promene namene ili proširenja zona plovidbe brodova, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.430

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

58.860

NAPOMENA:

Za brod koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi, ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u nenatovarenom stanju u užim zonama plovidbe plaća se taksa u iznosu od 70% propisane takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

Za brod koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi, ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u natovarenom stanju u užim zonama plovidbe plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% propisane takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

Za brod pod stranom zastavom koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u užim zonama plovidbe plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% propisane takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

Za brod koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi, ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u užim zonama plovidbe, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% takse iz tačke 2) ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 154i

Za vanredni pregled broda prilikom odlaganja redovnog pregleda, i to za:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

18.480

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

28.550

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

35.110

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

57.860

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

76.550

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

158.640

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

65.610

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

78.820

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

68.480

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

136.970

6) jahte – plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

61.100

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³

60.320

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

67.640

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

75.670

(4) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

93.410

(5) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

104.430

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

56.640

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

72.920

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

76.890

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

104.600

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

115.130

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

132.110

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

143.280

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

64.300

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

82.670

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m³

103.640

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

112.250

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

124.060

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

121.300

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

137.820

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m³

142.940

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³

57.900

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³

60.610

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

114.700

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

131.870

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

25.000

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m³

27.730

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

30.050

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m³

45.540

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m³

50.000

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

20.800

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m³

30.300

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m³

33.200

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m³

51.460

13) motornog tankera – tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

89.570

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

138.600

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

142.760

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

153.200

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

203.890

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

170.280

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

191.910

14) motornog tankera – tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

138.030

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m³

179.430

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

227.200

15) tanker tegljenice – tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

63.870

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m³

76.110

16) tanker potisnice – tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m³

56.670

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

62.350

17) tanker potisnice – tip N, C, G sa mašinskim uređajem

65.430

18) tehničkog plovnog objekta – bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

54.180

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

71.230

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

107.340

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

110.260

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

92.830

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

107.740

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

115.780

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

129.890

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

145.210

19) tehničkog plovnog objekta – bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

85.660

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³

94.430

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ i sa pogonskim mašinskim uređajem

150.560

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

164.420

20) tehničkog plovnog objekta – bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m³

56.200

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m³

63.720

(3) kubnog modula LBD preko 300 m³

79.150

21) tehničkog plovnog objekta – elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m³

72.140

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m³

82.430

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m³

94.430

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m³

100.470

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m³

125.960

22) tehničkog plovnog objekta – pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

50.840

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

74.100

23) tehničkog plovnog objekta – platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m³

33.110

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m³

46.650

(3) kubnog modula LBD preko 800 m³

57.950

24) tehničkog plovnog objekta – kosačice

55.770

25) tehničkog plovnog objekta – plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

50.900

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m³

75.880

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m³

104.400

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

113.010

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

133.250

26) tehničkog plovnog objekta – plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m³

33.110

(2) kubnog modula LBD od 1501 do i uključujući 3.000 m³

105.830

(3) kubnog modula LBD preko 3000 m³

119.540

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154j

Za vanredni pregled broda prilikom odlaganja kontrolnog pregleda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

9.240

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

14.270

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

17.550

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

28.930

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

38.270

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

79.320

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

32.800

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

39.410

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

34.240

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

38.480

6) jahte – plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

30.550

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³

30.160

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

33.820

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

37.830

(4) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

46.750

(5) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

52.210

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

28.320

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

36.460

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

8.440

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

52.300

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

57.560

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

66.050

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

71.640

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

32.150

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

41.330

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m³

51.820

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

56.120

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

62.030

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

60.650

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

68.910

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m³

71.470

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³

28.950

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³

30.300

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

57.350

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

65.930

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

12.500

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m³

13.860

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

15.020

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m³

22.770

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m³

25.000

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

10.400

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m³

15.150

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m³

16.600

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m³

25.730

13) motornog tankera – tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

44.780

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

69.300

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

71.380

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

76.600

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

101.940

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

85.140

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

95.950

14) motornog tankera – tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

69.010

(2) kubnog modula LBD od 2001 do i uključujući 3.000 m³

89.710

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

113.600

15) tanker tegljenice – tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

31.930

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m³

38.050

16) tanker potisnice – tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m³

28.330

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

31.170

17) tanker potisnice – tip N, C, G sa mašinskim uređajem

32.710

18) tehničkog plovnog objekta – bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

27.090

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

35.610

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

53.670

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

55.130

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

46.410

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

53.770

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

57.890

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

64.940

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m³

72.600

19) tehničkog plovnog objekta – bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

42.830

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³

47.210

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ i sa pogonskim mašinskim uređajem

75.280

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

82.210

20) tehničkog plovnog objekta – bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m³

28.100

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m³

31.860

(3) kubnog modula LBD preko 300 m³

39.570

21) tehničkog plovnog objekta – elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m³

36.070

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m³

41.210

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m³

47.210

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m³

50.230

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m³

62.980

22) tehničkog plovnog objekta – pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

25.420

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

37.050

23) tehničkog plovnog objekta – platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m³

16.550

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m³

23.320

(3) kubnog modula LBD preko 800 m³

28.970

24) tehničkog plovnog objekta – kosačice

27.880

25) tehničkog plovnog objekta – plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

25.450

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m³

37.940

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m³

52.200

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

56.500

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

66.620

26) tehničkog plovnog objekta – plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1500 m³

16.550

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³

52.910

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

59.770

Za vanredni pregled broda u svrhu upisa po priznanju svedočanstva zajednice (EU) za brod unutrašnje plovidbe ili svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu Rajnom

29.430

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154k

Za tehnički nadzor nad gradnjom brodova, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

249.450

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

412.030

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

450.000

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

949.040

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

1.362.070

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

3.000.380

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

886.240

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

1.092.800

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

1.150.000

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

2.353.870

6) jahte – plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

980.580

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

971.860

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

1.120.550

(3) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

1.461.980

(4) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

1.596.620

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

805.850

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

1.093.160

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

1.218.900

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

1.792.700

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

1.793.710

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

2.379.930

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

2.791.420

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

904.230

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

1.224.900

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m³

1.538.410

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

1.805.860

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1200 kW

2.024.330

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

2.007.860

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

2.230.070

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m³

2.423.210

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³

795.430

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³

861.630

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³

1.805.860

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³

2.230.070

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

400.000

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m³

465.850

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

532.740

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m³

924.050

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m³

1.000.000

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

268.190

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.200 m³

438.030

(3) kubnog modula LBD preko 1.200 m³

772.970

13) motornog tankera – tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³

1.307.120

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

2.187.170

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

2.369.230

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

2.519.080

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

3.697.370

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

2.847.540

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

3.556.120

14) motornog tankera – tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

2.275.360

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m³

2.890.710

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

4.340.700

15) tanker tegljenice – tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³

1.073.110

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m³

1.423.640

16) tanker potisnice – tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m³

1.099.460

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

1.435.250

17) tanker potisnice – tip N, C, G sa mašinskim uređajem

1.341.310

18) tehničkog plovnog objekta – bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

1.011.050

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

1.367.630

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

1.981.610

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

2.230.550

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

1.571.640

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

2.113.980

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

1.928.270

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

2.415.640

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

2.634.220

19) tehničkog plovnog objekta – bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³

1.542.990

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³

1.986.000

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ i sa pogonskim mašinskim uređajem

2.774.220

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

3.280.690

20) tehničkog plovnog objekta – bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m³

1.020.840

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m³

1.137.730

(3) kubnog modula LBD preko 300 m³

1.430.960

21) tehničkog plovnog objekta – elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m³

1.379.030

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m³

1.476.400

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m³

1.986.000

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m³

1.925.810

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m³

2.691.940

22) tehničkog plovnog objekta – pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

1.067.850

(2) kubnog modula LBD preko 300 m³

1.421.170

23) tehničkog plovnog objekta – platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m³

516.540

(2) kubnog modula LBD preko 400 m³

846.010

24) tehničkog plovnog objekta – kosačice

1.116.630

25) tehničkog plovnog objekta – plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

1.005.940

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m³

1.425.850

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m³

1.781.820

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³

2.208.680

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m³

2.727.110

26) tehničkog plovnog objekta – plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m³

516.540

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³

2.199.210

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

2.543.630

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154l

Za pregled broda radi utvrđivanja njegove sposobnosti za vršenje probne vožnje, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

45.430

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

90.860

NAPOMENA:

Za brod koji je u postupku vršenja osnovnog, redovnog ili vanrednog pregleda ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja.

Za vršenje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za potiskivanje plovila ili sastava, plaća se taksa u iznosu od 50% takse iz tačke 2) ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 154lj

Za baždarenje broda, i to:

1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³

13.490

2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m³

14.200

3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.500 m³

14.900

4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³

15.610

5) kubnog modula LBD preko 3.000 m³

17.820

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Tarifni broj 154m

Za osnovni pregled čamca za privredne i javne svrhe

45.640

NAPOMENA:

Za vršenje osnovnog pregleda čamca za privredni ribolov dužine do i uključujući 7 m, bez kabine, plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za vršenje osnovnog pregleda čamca dužine do i uključujući 4 m plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154n

Za redovni pregled čamca za privredne i javne svrhe, i to:

1) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.080

2) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

1.180

3) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

1.350

4) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

1.650

5) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

2.700

6) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

4.050

7) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.180

8) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

1.350

9) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

1.650

10) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

1.950

11) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

3.000

12) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

4.350

13) dužine preko 10 m, bez kabine, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.950

14) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

2.250

15) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

2.550

16) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

2.850

17) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

3.900

18) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

5.250

19) dužine preko 10 m, sa kabinom, bez pogonskog mašinskog uređaja

2.850

20) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

3.150

21) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

3.450

22) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

3.750

23) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

4.800

24) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

6.150

Za redovni pregled plovila za privredne svrhe, i to:

1) na vodomlazni pogon (skuteri), sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 73,5 kW

6.750

2) na vodomlazni pogon (skuteri) sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 73,5 do i uključujući 96,6 kW

9.000

3) na vodomlazni pogon (skuteri) sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

10.800

Tarifni broj 154nj

Za vanredni pregled čamca za privredne i javne svrhe

45.640

NAPOMENA:

Za vršenje vanrednog pregleda čamca za privredni ribolov dužine do i uključujući 7 m, bez kabine plaća se taksa u iznosu od 20% takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za vršenje vanrednog pregleda čamca dužine do i uključujući 4 m plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154o

Za baždarenje čamca ili plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe

12.860

Tarifni broj 154p

Za pregled tehničke dokumentacije gradnje čamca za privredne i javne svrhe, odnosno gradnje plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe

10.000

NAPOMENA:

Za pregled tehničke dokumentacije čamca za privredne svrhe pod stranom zastavom plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154r

Za tehnički nadzor nad gradnjom čamca za privredne i javne svrhe, i to:

1) dužine do i uključujući 10 m

19.430

2) dužine preko 10 m

29.140

NAPOMENA:

Za vršenje tehničkog nadzora nad gradnjom čamca višetrupne ili gliserske forme plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154s

Za osnovni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m² [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

200

Za redovni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m² [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

170

Za vanredni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m² [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

200

Za tehnički nadzor nad gradnjom plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m² [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

100

Za pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe radi utvrđivanja sposobnosti za premeštanje u svrhu posebnog prevoza

30.430

Tarifni broj 154t

Za vanredni pregled čamca za sopstvene potrebe u svrhu ocene usaglašenosti radi stavljanja na tržište pre isteka zakonskog roka

45.640

Za ovlašćivanje tela za vršenje tehničke procene broda za transport opasne robe

88.300

Tarifni broj 154ć

Za odobrenje proizvođača, uslužnih privrednih društava i ispitnih institucija, i to:

1) odobrenje proizvođača ili ispitne institucije

88.300

2) odobrenje uslužnog privrednog društva

58.860

3) periodični pregled proizvođača ili ispitne institucije

58.860

4) periodični pregled uslužnog privrednog društva

29.430

5) vanredni pregled proizvođača ili ispitne institucije ili uslužnog privrednog društva

29.430

Za tipsko odobrenje proizvoda

58.860

Za periodični ili vanredni pregled tipski odobrenog proizvoda

29.430

Tarifni broj 154u

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem metalnih materijala i proizvoda, i to:

1) manje od 8 tona

12.290

2) od 8 do 20 tona

18.440

3) od 20 do 50 tona

24.580

4) od 50 do 100 tona

30.730

5) više od 100 tona

36.880

Za nadzor nad izradom, ispitivanjima i merenjima na mašinskim uređajima i opremi za brodove unutrašnje plovidbe, i to:

1) nadzor nad izradom

29.430

2) završna ispitivanja

14.720

3) kontrola dimenzija i mašinske obrade

2.940

4) ispitivanje metodom bez razaranja

2.940

5) balansiranje obrtnih komponenti

2.940

Za nadzor nad izradom i ispitivanjima i merenjima električne opreme i uređaja za brodove unutrašnje plovidbe

29.430

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem materijala za pasivnu protivpožarnu zaštitu

29.430

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem materijala za antikorozionu zaštitu

29.430

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem nemetalnih materijala

29.430

Tarifni broj 154f

Za izdavanje isprava za zavarivače, i to:

1) do 12 pozicija

29.430

2) od 13 do 18 pozicija

35.300

3) za 19 i više pozicija

41.210

Tarifni broj 154h

Za nadzor nad kvalifikacijom tehnologije zavarivanja

1) jedna tehnologija

29.430

2) dve tehnologije

35.320

3) tri tehnologije

41.200

4) za četiri i više tehnologija

47.090

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem brodskog nameštaja

29.430

Za nadzor nad mehaničkim ispitivanjima materijala, zavarenih spojeva i proizvoda jednom od metoda (vizuelno ispitivanje, ispitivanje zatezanjem, ispitivanje savijanjem, udarna žilavost i tvrdoća)

14.760

Za nadzor nad ispitivanjima bez razaranja materijala, zavarenih spojeva i proizvoda jednom od metoda (ispitivanje metodom replike, ispitivanje ultrazvukom, ispitivanje penetrantima, ispitivanje magnetnim česticama i radiografsko ispitivanje)

29.430

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem opreme za spasavanje

29.430

Tarifni broj 154c

Za odobrenje i nadzor nad izradom motora sa unutrašnjim sagorevanjem, i to:

1) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 1 kW do 20 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

21.730

(2) završna ispitivanja

10.860

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

2.940

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

2.940

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

2.940

2) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 21 kW do 100 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

28.390

(2) završna ispitivanja

14.200

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

2.940

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

2.940

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

2.940

3) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 101 kW do 1000 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

34.930

(2) završna ispitivanja

17.470

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

3.490

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

3.490

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

3.490

4) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 1.001 kW do 5.000 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

137.180

(2) završna ispitivanja

68.590

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

13.720

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

13.720

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

13.720

5) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 5001 i više kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

444.420

(2) završna ispitivanja

222.210

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

44.420

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

44.420

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

44.420

Tarifni broj 154č

Za tehnički nadzor iz delokruga Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ako ovim zakonom nije drukčije propisano

29.430

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za svako započeto dnevno angažovanje stručnog lica uprave koje učestvuje u procesu tehničkog nadzora u svim ostalim slučajevima koji nisu propisani drugim tarifnim brojevima.”.

Član 53.

U Tarifnom broju 157. reči: „licu da može vršiti kabotažni prevoz putnika i stvari na unutrašnjim vodama” zamenjuju se rečima: „plovilu da može da vrši kabotažu, odnosno kabotažno tegljenje i potiskivanje”.

Član 54.

U Tarifnom broju 157a dodaju se tač. 4)–6), koje glase:

„4) saglasnost za izvođenje radova u vodnom putu, koji ne podležu izdavanju akata u ostvarivanju prava na izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja

22.810

5) uslovi za projektovanje za izradu tehničke dokumentacije za potrebe postavljanja plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz u domaćoj linijskoj plovidbi

10.930

6) saglasnost na tehničku dokumentaciju za potrebe postavljanja plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz u domaćoj linijskoj plovidbi

22.810.”.

U Napomeni stav 2. menja se i glasi:

„Taksa iz tač. 2)–6) ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa.”.

Član 55.

Posle Tarifnog broja 157a dodaju se tarifni br. 157b–157g, koji glase:

„Tarifni broj 157b

Za izradu projektne dokumentacije obeležavanja međunarodnog i međudržavnog vodnog puta, i to za:

1) izradu idejnog projekta obeležavanja plovnog puta, nakon izgradnje objekata na vodnom putu

340.200

2) izradu glavnog projekta obeležavanja plovnog puta, nakon izgradnje objekata na vodnom putu

280.200

3) izradu projektne dokumentacije obeležavanja plovnog puta i plovne mehanizacije, za vreme izgradnje objekata na vodnom putu (po fazi izgradnje objekta)

340.200

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova.

Tarifni broj 157v

Za obeležavanje prepreka i objekata na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu, i to za:

1) rad motornog broda „ISTRAJNI 1” sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

92.320

2) rad motornog broda „ISTRAJNI 2” sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

36.870

3) rad motornog broda „SPP” sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

27.810

4) jednom svetlećom bovom, mesečno

23.970

5) jednom nesvetlećom bovom, mesečno

12.130

6) jednim plovkom, mesečno

3.730

7) jednim svetlećim obalskim znakom za regulisanje plovidbe, mesečno

9.000

8) jednim obalskim znakom za regulisanje plovidbe, mesečno

2.960

9) jednom kilometarskom oznakom, mesečno

2.740

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za obeležavanje prepreka i objekata.

Tarifni broj 157g

Za izvođenje hidrografskih snimanja rečnog dna korišćenjem čamca sa ugrađenom „single-beam” opremom, i obradom podataka na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu

127.830

Za izdavanje ranije snimljenih poprečnih profila, iz baze podataka, i to:

1) jednog poprečnog profila iz tekuće godine

3.680

2) jednog poprečnog profila iz prethodne godine

2.990

3) jednog poprečnog profila iz godine pre prethodne

2.300

4) jednog poprečnog profila iz svih ostalih godina

1.520

5) kopije situacionog plana vodnog puta, po kilometru

18.190

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa, odnosno vršenja radnje.”.

Član 56.

U nazivu glave XVIIIA reči: „OPASNOG TERETA” zamenjuju se rečima: „OPASNE ROBE”.

Član 57.

U Tarifnom broju 162a st. 1. i 2. i stav 5. reči: „opasnog tereta” zamenjuju se rečima „opasne robe”.

Dodaju se st. 7–19, koji glase:

„Po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

15.000

Po zahtevu za produženje važenja sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

10.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

4.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

2.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

2.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

1.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima i kombinovanog transporta u skladu sa ADN

10.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima u skladu sa ADN

5.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

19.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

9.500

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

19.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

9.500

Za rešenje o izdavanju dozvole o primeni odstupanja u skladu sa ADR/RID/ADN

75.600”.

Član 58.

Tarifni broj 164. menja se i glasi:

„Tarifni broj 164.

Za potvrdu nadležnog organa o prijemu izjave o završetku izrade, i to:

1) za objekat kategorije A

1.350

2) za objekat kategorije B

2.700

3) za objekat kategorije V

3.600

4) za objekat kategorije G

3.600”.

Član 59.

Tarifni broj 165. menja se i glasi:

„Tarifni broj 165.

Za rešenje koje donosi nadležni organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova, i to:

1) za objekat kategorije A

450

2) za objekat kategorije B

3.600

3) za objekat kategorije V

5.400

4) za objekat kategorije G

5.400”.

Član 60.

Tarifni broj 167. briše se.

Član 61.

Posle Tarifnog broja 168. dodaje se Tarifni broj 168a, koji glasi:

„Tarifni broj 168a

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti

9.600

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za rad neprofitnih stambenih organizacija

4.500”.

Član 62.

Tarifni broj 169. briše se.

Član 63.

Tarifni broj 170. menja se i glasi:

„Tarifni broj 170.

Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, i to:

1) za objekat kategorije A

1.800

2) za objekat kategorije B

9.000

3) za objekat kategorije V

18.000

4) za objekat kategorije G

18.000”.

Član 64.

Posle Tarifnog broja 171. dodaju se tarifni br. 171a–171v, koji glase:

„Tarifni broj 171a

Za potvrdu nadležnog organa o prijavi radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o odobrenju za izvođenje radova, odnosno privremenom građevinskom dozvolom, i to:

1) za objekat kategorije A

900

2) za objekat kategorije B

4.500

3) za objekat kategorije V

5.400

4) za objekat kategorije G

5.400

Tarifni broj 171b

Za izdavanje informacije o lokaciji od strane nadležnog organa

2.700

Tarifni broj 171v

Za izdavanje lokacijskih uslova od strane nadležnog republičkog organa, i to:

1) za objekat kategorije A

1.800

2) za objekat kategorije B

2.700

3) za objekat kategorije V

3.600

4) za objekat kategorije G

3.600”.

Član 65.

U Tarifnom broju 172. tačka 4) posle reči: „isprave” dodaju se reči: „radi nastavka školovanja (akademsko priznavanje)”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja (profesionalno priznavanje)

3.500”.

Član 66.

Posle Tarifnog broja 174. dodaje se Tarifni broj 174a, koji glasi:

„Tarifni broj 174a

Za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbeničkih kompleta i udžbenika:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

72.000

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

72.000

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

72.000

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

72.000

5) prevod odobrenog udžbeničkog kompleta na jezik nacionalne manjine

24.000

6) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

72.000

7) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

48.000

8) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

48.000

9) prevod odobrenog udžbenika na jezik nacionalne manjine

16.000

10) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

48.000

Za stručno mišljenje o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava:

1) priručnik i nastavni materijal

12.700

2) dodatno nastavno sredstvo

12.700

3) nastavno pomagalo

12.700

4) didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

9.500

Za ekspertsko mišljenje:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

72.000

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

72.000

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

72.000

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

72.000

5) prevod odobrenog udžbeničkog kompleta na jezik nacionalne manjine

24.000

6) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

72.000

7) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

48.000

8) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

48.000

9) prevod odobrenog udžbenika na jezik nacionalne manjine

16.000

10) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

48.000

11) priručnik i nastavni materijal

12.700

Za stručno mišljenje za novo izdanje udžbenika:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

24.000

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

24.000

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

24.000

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

24.000

5) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

24.000

6) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

16.000

7) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

16.000

8) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

16.000

NAPOMENA:

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja primenjuje se na priručnik i nastavni materijal i dodatno nastavno sredstvo na srpskom, odnosno stranom jeziku, jeziku nacionalne manjine i priručnik i nastavni materijal i dodatno nastavno sredstvo sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom.”.

Član 67.

U Tarifnom broju 176. tačka 1) briše se.

Član 68.

Posle Tarifnog broja 185. dodaju se tarifni br. 185a–185g, koji glase:

„Tarifni broj 185a

Za rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, i to za:

1) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi – dom zdravlja, zavod, opšta bolnica, specijalna bolnica, klinika, institut, kliničko-bolnički centar, po objektu

45.000

2) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi – apoteci, po objektu

34.000

3) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u privatnoj praksi, po objektu

22.380

4) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u organizacionim jedinicama fakulteta zdravstvene struke

32.000

5) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršavanje zavodskih sankcija i drugim pravnim licima za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i određene poslove iz zdravstvene delatnosti

20.000

6) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje poslova preventivne zdravstvene delatnosti u ordinaciji medicine rada za potrebe zaposlenih kod određenog poslodavca

22.380

7) utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje prekida trudnoće u ginekološkoj ordinaciji u privatnoj praksi

22.380

8) utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje zdravstvenih pregleda i izdavanje lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti lica za upravljanje vozilom na motorni pogon, za držanje i nošenje oružja, za članove posade brodova drugih plovila i pomorce

22.380

9) prethodne i periodične lekarske preglede radnika

13.000

10) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za vršenje obuke i prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita

26.380

Za donošenje odluke da se, u promet pusti lek u pakovanju koje nije obeleženo u skladu sa dozvolom u Republici Srbiji za taj lek

1.300

Za dokaz (mišljenje) da su se stekli uslovi za podnošenje zahteva za uvoz neregistrovanog leka

1.770

Tarifni broj 185b

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti BMPO i to, za Centre za BMPO i za Banku reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona

31.250

Tarifni broj 185v

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti pripreme krvi i komponenata krvi

31.250

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti kliničke transfuzije (bolničke banke krvi)

31.250

Tarifni broj 185g

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka hrane i predmeta opšte upotrebe, u pogledu bezbednosti odnosno zdravstvene ispravnosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmet opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji

6.050”.

Član 69.

Posle Tarifnog broja 205. dodaje se Tarifni broj 205a, koji glasi:

„Tarifni broj 205a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje, i to:

1) za izdavanje dozvole za rad pre početka obavljanja delatnosti zapošljavanja, otvaranja poslovne jedinice i u drugim slučajevima kada se utvrđuje ispunjenost svih uslova za rad propisanih zakonom

30.000

2) za produženje dozvole za rad i promenu sedišta

15.000

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.”.

Član 70.

Posle Tarifnog broja 206. dodaje se Tarifni broj 206a, koji glasi:

„Tarifni broj 206a

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za delatnost proizvodnje, prometa, distribucije, prerade, odlaganja i uskladištenja: opasnih, štetnih i otpadnih materija; nuklearne energije; nafte i naftnih derivata; otrova; lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava; sredstava i opreme u medicini koji emituju jonizujuća zračenja; hemikalija; lepaka; rastvarača; boja; sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i sirove kože, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m²

9.000

(2) za objekat od 12 m² do 40 m²

12.000

(3) za objekat od 40 m² do 70 m²

15.000

(4) za objekat od 70 m² do 100 m²

21.000

(5) za objekat preko 100 m²

27.000

2) za delatnost proizvodnje i flaširanja vode za piće, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m²

8.000

(2) za objekat od 12 m² do 40 m²

11.000

(3) za objekat od 40 m² do 70 m²

14.000

(4) za objekat od 70 m² do 100 m²

20.000

(5) za objekat preko 100 m²

26.000

3) za delatnost industrijske proizvodnje životnih namirnica, prometa svežeg mesa i pružanja usluga ishrane u ugostiteljskom objektu, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m²

7.000

(2) za objekat od 12 m² do 40 m²

10.000

(3) za objekat od 40 m² do 70 m²

13.000

(4) za objekat od 70 m² do 100 m²

19.000

(5) za objekat preko 100 m²

25.000

4) za obavljanje zdravstvene delatnosti u stacioniranim i drugim oblicima zdravstvene delatnosti, kao i usluge socijalne zaštite, i to: domski smeštaj za odrasle i starije, domski smeštaj za decu i mlade, dnevni boravak, mala domska zajednica, prihvatilište, svratište i stanovanje uz podršku, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m²

6.000

(2) za objekat od 12 m² do 40 m²

9.000

(3) za objekat od 40 m² do 70 m²

12.000

(4) za objekat od 70 m² do 100 m²

18.000

(5) za objekat preko 100 m²

24.000

NAPOMENA:

Ako poslodavac u obavljanju delatnosti koristi i radni prostor na otvorenom, takse iz ovog tarifnog broja uvećavaju se za

3.000”.

Član 71.

Posle Tarifnog broja 207. dodaju se tarifni br. 207a–207v, koji glase:

„Tarifni broj 207a

Za polaganje stručnog ispita, i to:

1) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

12.000

2) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica, za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja) mikroklime i osvetljenosti

15.000

NAPOMENA:

Za ponovno polaganje stručnog ispita plaća se taksa propisana ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje posebnog dela stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 70% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje samo usmenog dela posebnog stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 50% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 207b

Za pripremu i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, i to:

1) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

25.000

2) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

13.000

3) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta

13.000

4) za ponovno polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

5.000

Tarifni broj 207v

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova, odnosno izdavanja ili obnavljanja licence, za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za licencu pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

50.000

2) za licencu pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

200.000

3) za licencu za obavljanje poslova odgovornog lica za preglede i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

30.000”.

Član 72.

U glavi 17VII. SPISI I RADNjE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI dodaju se tarifni br. 215a–215n, koji glase:

„Tarifni broj 215a

Za aktivnu geodetsku referentnu osnovu – AGROS, i to:

1) za AGROS RTK (centimetarska tečnost):

(1) za dan Flate Rate (paušal)

1.150

(2) za mesec Flate Rate (paušal)

18.880

(3) za tri meseca Flate Rate (paušal)

41.950

(4) za šest meseci Flate Rate (paušal)

73.410

(5) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

103.830

2) za 12 meseci AGROS DGPS (sub-metarska tečnost) – Flate Rate (paušal)

25.170

3) za sat AGROS RTK – naknadna obrada interval ispod 30 sec

1.090

4) za sat AGROS RTK – Servis za poljoprivredne i građevinske mašine:

(1) za mesec Flate Rate (paušal)

15.470

(2) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

34.030

5) za sat AGROS DGPS – naknadna obrada interval od 30 sec. i veći

650

6) za sat AGROS RTK – generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

1.430

7) za sat AGROS DGPS – generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

830

8) za sat AGROS RTK – generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

1.640

9) za sat AGROS DGPS – generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

960

10) za AGROS automatsku naknadnu obradu:

(1) za sat GPS RINEX 30 sec, pet permanentnih stanica, precizne efemeride

650

(2) za sat GPS RINEX različit od 30 sec, dodatno

50

(3) za sat više od 5 permanentnih stanica, dodatno

50

(4) za sat brze ili ultrabrze efemeride, dodatno

50

11) za obradu podataka na zahtev korisnika:

(1) za jedan generisani sat za obradu

1.430

(2) za jedan sat utrošen za obradu

130

12) za kompletan izveštaj o korišćenju AGROS mreže po zahtevu korisnika, na mesečnom nivou

3.120

Za izdavanje podataka o tačkama geodetske osnove, i to:

1) za tačku Prostorne referentne mreže Republike Srbije

1.550

2) za tačku Prostorne lokalne referentne mreže

1.550

3) za tačku Državne trigonometrijske mreže

1.030

4) za tačku Gradske trigonometrijske mreže

1.030

5) za poligonometrijske, poligonske, linijske i mreže orijentacionih (vezanih) tačaka:

(1) za tačku koordinata x, y

400

(2) za tačku nadmorske visine

130

(3) za tačku opisa položaja

100

6) za tačku Državne nivelmanske mreže

880

7) za tačku Gradske nivelmanske mreže

880

8) za tačku Osnovne gravimetrijske mreže

4.640

Za obradu podataka, i to:

1) za tačku transformacije koordinata etrf 2.000-gk za tačke geodetskih mreža (7p+grid)

100

2) za tačku transformacije koordinata etrf 2.000-gk za granične (detaljne) tačke (7p+grid)

10

3) za tačku računanja undulacije geoida za tačke geodetskih mreža (sqm 2.011)

80

4) za tačku računanja undulacije geoida za granične (detaljne) tačke (sqm 2.011)

10

5) za 12 meseci korišćenja softvera za transformaciju koordinata etrf 2.000-gk i računanje undulacije geoida iz geoidnog modela (sqm 2.011)

15.470

Za obnovu tačaka geodetske osnove, i to:

1) za tačku astronomsko-geodetske, trigonometrijske i referentne mreže

57.690

2) za tačku gravimetrijske mreže

25.930

3) za tačku – poligonometrijsku, orijentacionu (veznu) i poligonsku

33.940

4) za reper nivelmana visoke tačnosti i preciznog nivelmana

40.390

5) za reper gradske nivelmanske mreže i generalnog nivelmana

21.620

NAPOMENA:

Takse propisane u stavu 1. ovog tarifnog broja odnose se na jedan GPS prijemnik po jednom korisničkom nalogu.

Za svaki naredni GPS prijemnik, kada se koristi aktivna geodetska referentna osnova iz stava 1. tačka 1) podtačka (5) i tačka 2) ovog tarifnog broja, po jednom korisničkom nalogu, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 10% od propisane takse.

Za jedanaesti i za svaki naredni GPS prijemnik, po jednom korisničkom nalogu, plaća se taksa koja je propisana za deseti GPS prijemnik.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke o vrsti i broju tačke geodetske osnove, odnosno o približnom položaju tačke geodetske osnove.

Koordinate za traženu tačku geodetske osnove iz stava 2. ovog tarifnog broja izdaju se u svim datumima u kojima je tačka sračunata.

Tarifni broj 215b

Za izdavanje podataka premera, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

70

2) kopiju skice ili fotoskice, za sve razmere premera, po katastarskoj parceli

440

3) fotokopiju indikacione skice formata A3

370

4) kopiju skice geodetske osnove (poligonska, nivelmanska, mreža orijentacionih tačaka) u analognom ili rasterskom obliku formata B1

1.180

5) zbirni pregled površina i katastarskog prihoda po kulturama i klasama i neplodnim površinama, za jednu katastarsku opštinu

520

6) podatak o katastarskoj kulturi i klasi za najbližu parcelu iste katastarske kulture, za jednu katastarsku parcelu

580

Za izdavanje podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) katastarski plan u analognom obliku, po dm²

630

2) katastarski plan u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm²

610

3) katastarski plan u vektorskom obliku, po dm²

1.260

4) alfanumeričke podatke iz baze podataka katastra nepokretnosti na digitalnom mediju, prema specifičnom zahtevu, po nepokretnosti

10

Za izdavanje isprava, i to:

1) za list nepokretnosti:

(1) do 50 strana formata A4

890

(2) za svaku sledeću stranu formata A4

70

2) za kopiju plana katastarske parcele:

(1) za jednu katastarsku parcelu

730

(2) za svaku sledeću susednu katastarsku parcelu

310

3) za uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru nepokretnosti

630

4) za uverenje o promenama na nepokretnosti:

(1) za prvobitno stanje

630

(2) za svaku promenu

210

5) za uverenje o identifikaciji katastarske parcele u odnosu na prethodni premer:

(1) za jednu katastarsku parcelu

620

(2) za svaku sledeću katastarsku parcelu

260

6) za uverenje o udaljenosti objekta u kojem se priređuju igre na sreću od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola)

2.060

7) za uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije

340

8) za izveštaj o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, za više lica u okviru jednog zahteva:

(1) do deset lica

340

(2) za svako sledeće lice

30

Za geodetske radove na terenu, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe formiranja nove katastarske parcele, po parceli novog stanja

10.490

2) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe eksproprijacije:

(1) do 100 prelomnih tačaka eksproprijacione linije i presečnih tačaka sa granicom katastarske parcele, po tački

310

(2) za svaku sledeću prelomnu tačku eksproprijacione linije i presečnu tačku sa granicom katastarske parcele

210

3) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele (uslovna deoba i deoba prema faktičkom stanju):

(1) za dve parcele novog stanja

12.580

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

4.190

4) za promenu nastalu izgradnjom ili dogradnjom objekta:

(1) za objekat površine do 150 m² u osnovi

11.010

(2) za objekat površine preko 150 do 500 m² u osnovi

12.580

(3) za objekat površine preko 500 m² u osnovi

15.730

5) za merenje posebnog dela objekta (etažiranje), po m²

70

6) za promenu na terenu nastalu uklanjanjem objekta ili dela objekta, po objektu/delu objekta

2.100

7) za utvrđivanje katastarske kulture i klase zemljišta:

(1) za parcelu do 1 ha

10.490

(2) za parcelu od 1 ha do 3 ha

16.780

(3) za parcelu od 3 ha do 8 ha

31.460

(4) za parcelu od 8 ha do 15 ha

50.340

(5) za parcelu preko 15 ha, za svaki sledeći hektar

1.050

8) za premeravanje katastarske parcele u postupku utvrđivanja katastarske kulture i klase, po delu parcele novog stanja

3.670

9) za obnovu granice katastarske parcele površine:

(1) do 30 ari

10.170

(2) veće od 30 ari, za svaki sledeći ar

110

10) za obnovu granice katastarske parcele puteva, pruga, kanala ili drugih uskih parcela:

(1) za parcelu dužine do 100 m

10.170

(2) za svaki metar preko 100 m

70

11) za identifikaciju parcele sa uviđajem na terenu, po parceli

2.940

Za provođenje promena u bazi podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele:

(1) za dve parcele novog stanja

4.000

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

1.500

2) za promenu na zemljištu nastalu spajanjem parcela:

(1) za dve parcele starog stanja

2.000

(2) za svaku sledeću parcelu starog stanja

800

3) za promenu nastalu:

(1) izgradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na objektu

5.500

(2) dogradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na dograđenom delu objekta

5.500

(3) dogradnjom objekta, sa upisom prava na dograđenom delu u korist dosadašnjeg imaoca prava na objektu

2.500

4) za promenu nastalu izgradnjom garaže površine do 30 m² trafostanice voltaže 10/04 ili 20/04 ili pomoćnog objekta površine do 50 m², sa upisom imaoca prava

2.500

5) za upis posebnog dela objekta, sa upisom imaoca prava:

(1) za jedan poseban deo objekta

4.500

(2) za svaki sledeći poseban deo objekta, u istom postupku

1.500

6) za upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i sa upisom prava u korist osoba sa invaliditetom

300

7) za upis garažnog mesta, sa upisom imaoca prava

2.000

8) za upis novoformiranog posebnog dela objekta nastalog deobom ili spajanjem posebnih delova objekta

2.000

9) za promenu nastalu:

(1) uklanjanjem objekta

800

(2) uklanjanjem dela objekta

2.000

(3) deobom objekta

2.500

10) za promenu načina korišćenja zemljišta, po parceli

2.000

11) za promenu načina korišćenja zemljišta utvrđenu premeravanjem, po delu parcele

5.240

12) za promenu imaoca prava na nepokretnosti:

(1) na osnovu jedne isprave

5.000

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

1.500

13) za promenu imaoca prava na nepokretnosti – upis susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i upis prava u korist osoba sa invaliditetom, po zahtevu

300

14) za promenu vrste prava ili oblika svojine na nepokretnosti, po zahtevu

3.000

15) za upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

2.500

16) za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu:

(1) do 6.000.000,00 dinara

20.980

(2) od 6.000.000,00 do 30.000.000,00 dinara

52.440

(3) od 30.000.000,00 do 60.000.000,00 dinara

104.880

(4) preko 60.000.000,00 dinara

157.310

17) upis stvarnih i ličnih službenosti

2.200

18) za upis ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa ili prava zakupa, po ispravi

3.460

19) za upis zabeležbe:

(1) postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju, po ispravi

3.000

(2) koje se odnose na ličnost, po ispravi

730

(3) koje se odnose na nepokretnosti, po ispravi

3.460

20) za brisanje upisa:

(1) hipoteke, po ispravi

3.460

(2) stvarnih i ličnih službenosti, po ispravi

680

(3) ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa i prava zakupa, po ispravi

850

(4) zabeležbe, po ispravi

850

21) za promenu podataka o upisanom imaocu prava (za fizička lica: ime i prezime, prebivalište i adresa; za pravna lica: naziv i sedište), po zahtevu

520

22) za promenu podataka o upisanoj hipoteci (poverilac, dužnik, nepokretnost, rok otplate, kamatna stopa, grejs period, valuta), po hipoteci

2.730

23) za promenu podataka o upisanom objektu, odnosno posebnom delu objekta (namena, površina, struktura), po objektu/posebnom delu objekta

820

NAPOMENA:

Ako se u istom postupku vrši spajanje i deoba parcela, plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

U iznos takse iz stava 5. tač. 3), 4) i 9) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi promene načina korišćenja zemljišta.

U iznos takse iz stava 5. tač. 1)–9), 12), 13), 14) i 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog upisa, odnosno brisanja zabeležbi po službenoj dužnosti.

Taksa iz stava 5. tačka 12) podtačka (1) ovog tarifnog broja ne plaća se za:

1) upis po osnovu isprave o vraćanju nepokretnosti u skladu sa zakonom, koja je oduzeta po ranijim propisima;

2) upis po osnovu rešenja o nasleđivanju.

Taksa iz stava 5. tačka 14) ovog tarifnog broja ne plaća se po osnovu pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine ako je obveznik u skladu sa zakonom stekao pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade.

U iznos takse iz stava 5. tačka 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualne promene pravnog statusa objekta.

Ako je vrednost potraživanja iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja izražena u stranoj valuti, preračunavanje u dinarski iznos vrši se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.

Ako se radi obezbeđenja jednog potraživanja hipoteka upisuje na više nepokretnosti, bez obzira da li pripadaju istom ili različitim vlasnicima, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

Ako se hipoteka upisuje radi obezbeđenja potraživanja koja su nastala iz više pravnih poslova – ugovora, a koja su kumulativno povezana tako da hipoteka ne može prestati ako se namiri samo jedno od tih potraživanja, već sva potraživanja moraju biti namirena u potpunosti, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

Ako se hipotekom obezbeđuje više samostalnih, nezavisnih potraživanja, plaća se taksa za više hipoteka.

U iznos takse iz stava 5. tačka 19) podtačka (3) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog brisanja prethodno upisane zabeležbe koja se odnosi na pravni status objekta.

Za upis državine u katastar nepokretnosti plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Za upis predbeležbe plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis odgovarajućeg stvarnog prava na nepokretnosti, u kom slučaju su u iznos takse uračunati i troškovi upisa opravdanja ili brisanja predbeležbe.

Taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja ne plaća se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Takse iz st. 2, 3. i 5. ovog tarifnog broja primenjivaće se i u katastarskim opštinama u kojima je još uvek na snazi katastar zemljišta.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Tarifni broj 215v

Za izdavanje uverenja i izveštaja, iz adresnog registra, i to:

1) za uverenje o kućnom broju, po objektu

630

2) za uverenje o promenama naziva ulice, odnosno trga, po ulici/trgu

630

3) za spisak ulica, odnosno trgova, do deset ulica/trgova

50

4) za spisak ulica, odnosno trgova sa kućnim brojevima, do deset kućnih brojeva

30

5) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova i kućnih brojeva u digitalnom obliku, do deset kućnih brojeva

30

6) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova u digitalnom obliku, do deset ulica/trgova

50

Za provođenje promena u bazi podataka adresnog registra, i to za utvrđivanje kućnog broja

2.700

NAPOMENA:

U iznos takse iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi koji se odnose na podatke o eventualnim promenama naziva ulice, odnosno trga i kućnog broja.

Ako obveznik takse jednim zahtevom traži više podataka iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog tarifnog broja, ukupno utvrđeni iznos takse umanjuje se za:

1) 15% – od 5.000 do 50.000 kućnih brojeva;

2) 30% – preko 500.000 kućnih brojeva;

3) 15% – od 500 do 1.000 ulica;

4) 30% – preko 1.000 do 10.000 ulica.

Tarifni broj 215g

Za izdavanje podataka registra prostornih jedinica, za granice prostornih jedinica u digitalnom obliku, i to:

1) za Republiku, po poligonu

3.350

2) za autonomnu pokrajinu, po poligonu

1.340

3) za upravni okrug, po poligonu

1.000

4) za katastarski srez, po poligonu

670

5) za grad, po poligonu

670

6) za opštinu, po poligonu

400

7) za naseljeno mesto, po poligonu

40

8) za katastarsku opštinu, po poligonu

40

9) za mesnu zajednicu, po poligonu

30

10) za statistički krug, po poligonu

20

11) za popisni krug, po poligonu

10

12) za granice svih opština, gradova, upravnih okruga i autonomnih pokrajina u Republici

55.070

13) za granice svih prostornih jedinica u Republici

343.710

14) za granice svih prostornih jedinica u autonomnoj pokrajini

138.500

15) za granice svih prostornih jedinica u upravnom okrugu

103.120

16) za granice svih prostornih jedinica u opštini

41.250

17) za granice upravnih okruga, po temi

10.310

18) za granice katastarskih srezova, po temi

26.810

19) za granice gradova, po temi

9.280

20) za granice opština, po temi

38.160

21) za granice naseljenih mesta, po temi

68.580

22) za granice katastarskih opština, po temi

83.550

23) za granice mesnih zajednica, po temi

56.720

24) za granice statističkih krugova, po temi

123.750

25) za granice popisnih krugova, po temi

185.620

Tarifni broj 215d

Za izdavanje podataka premera vodova, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

70

2) za kopiju skice merenja pojedinog voda, po metru (m)

10

Za izdavanje podataka katastra vodova, i to:

1) katastarski plan vodova u analognom obliku, po dm²

730

2) katastarski plan vodova u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm²

710

3) katastarski plan vodova u vektorskom obliku, po dm²

1.260

Za izdavanje isprava, i to za:

1) list vodova – za jedan vod

850

2) list vodova – za imaoca prava na vodu:

(1) za jedan vod

850

(2) za svaki sledeći vod

330

3) kopiju katastarskog plana vodova, po dm²

730

4) uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru vodova

630

Za geodetske radove na terenu, i to za:

1) geodetsko merenje voda:

(1) za vod dužine do 50 m

8.390

(2) za svaki metar voda preko 50 m dužine

90

2) geodetsko merenje priključka na vod:

(1) za priključak dužine do 50 m

5.450

(2) za svaki metar priključka preko 50 m dužine

90

3) obnovu (obeležavanje) linije voda prema podacima katastra vodova:

(1) za vod dužine do 100 m

4.510

(2) za svaki metar voda preko 100 m dužine

40

Za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova, i to za:

1) upis grafičkih podataka o vodu (kartiranje), po metru

30

2) upis grafičkih podataka o priključku na vod (kartiranje), po priključku

1.780

3) pojedinačni upis nadzemnih objekata (antenski stubovi, releji, TT stubovi i dr.) koji se prikazuju tačkastim simbolom

1.680

4) upis alfanumeričkih podataka o vodu sa upisom imaoca prava, po zahtevu

10.490

5) promenu imaoca prava na vodu:

(1) na osnovu jedne isprave

8.810

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

2.060

6) upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

4.190

7) promenu alfanumeričkih podataka o vodu

1.050

8) promenu podataka o upisanom imaocu prava (naziv i sedište), po zahtevu

520

9) brisanje voda

1.050

NAPOMENA:

Ako je za geodetsko merenje vodova neophodno izvršiti njihovo otkrivanje uz pomoć tragača, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se otkrivanje voda vrši otkopavanjem, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 150%.

Ako se istovremeno vrši geodetsko merenje voda i priključaka na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 4. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za radnje za koje nije propisana taksa u stavu 5. ovog tarifnog broja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 215b stav 5.

Kada se vod (jedan ili više) naknadno polaže u isti kanal ili kablovicu, za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja.

Ako su istovremeno geodetski mereni vod i priključci na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za upis državine u katastar vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Tarifni broj 215đ

Za izdavanje aerofotogrametrijskih snimaka, i to:

1) za aerofotogrametrijske „frame” snimke sa četiri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

8.380

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

6.800

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

5.620

2) za aerofotogrametrijske „frame” snimke sa tri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

7.540

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

6.120

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

5.060

3) za aerofotogrametrijske „frame” snimke sa četiri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

5.860

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

4.760

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

3.940

4) za aerofotogrametrijske „frame” snimke sa tri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

5.280

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

4.280

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

3.540

5) za aerofotogrametrijske „frame” snimke sa četiri kanala boje, preko 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

4.190

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.400

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

2.810

6) za aerofotogrametrijske „frame” snimke sa tri kanala boje, preko 5000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

3.770

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.060

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

2.530

7) za aerofotogrametrijske „pushbroom” snimke, do 1.000 km²:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km²

3.710

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km²

1.970

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km²

930

8) za aerofotogrametrijske „pushbroom” snimke, od 1.000 do 40.000 km²:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km²

2.600

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km²

1.380

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km²

650

9) za aerofotogrametrijske „pushbroom” snimke, preko 40.000 km²:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km²

1.860

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km²

980

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km²

460

10) za skenirani aerofotogrametrijski snimak, crno-beli

4.090

Za izdavanje ortofotoa, i to:

1) za digitalni ortofoto, do 1.000 km²:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km²

2.930

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km²

1.720

(3) za jedan km² rezolucije veće od 20 cm, po km²

940

2) za digitalni ortofoto, od 1.000 do 40.000 km²:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km²

2.050

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km²

1.210

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km²

660

3) za digitalni ortofoto, preko 40.000 km²:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km²

1.460

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km²

860

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km²

470

4) za digitalni „true” ortofoto, do 1.000 km²:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km²

4.350

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km²

2.600

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km²

1.340

5) za digitalni „true” ortofoto, od 1.000 do 40.000 km²:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km²

3.050

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km²

1.820

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km²

940

6) za digitalni „true” ortofoto, preko 40.000 km²:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km²

2.180

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km²

1.300

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km²

670

7) za overenu kopiju ortofotoa – štampani oblik, kolor, papir, po dm²

370

Za izdavanje digitalnog modela terena, i to:

1) za digitalni model terena, do 1.000 km²:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km²

10.330

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km²

3.720

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km²

2.490

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km²

1.580

2) za digitalni model terena, od 1.000 do 40.000 km²

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km²

7.230

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km²

2.600

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km²

1.740

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km²

1.110

3) za digitalni model terena, preko 40.000 km²:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km²

5.160

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km²

1.860

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km²

1.250

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km²

790

Za izdavanje osnovne državne karte (ODK), topografskih karata i osnovnog topografskog modela (OTM), i to:

1) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (analogni oblik), po listu karte

2.600

2) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (analogni oblik), po listu karte

2.930

3) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (georeferencirana), po listu karte

2.430

4) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (georeferencirane), po listu karte

2.740

5) za osnovni topografski model za razmeru 1:5.000 (vektorski oblik):

(1) za sve teme, po km²

4.680

(2) za temu Reljef, po km²

790

(3) za temu Objekti, po km²

1.030

(4) za temu Saobraćaj, po km²

1.030

(5) za temu Hidrografija, po km²

790

(6) za temu Zemljišni pokrivač, po km²

610

(7) za temu Geografska i druga imena i oznake, po km²

420

6) za osnovni topografski model za razmeru 1:20.000 (vektorski oblik):

(1) za sve teme, po km²

750

(2) za temu Reljef, po km²

130

(3) za temu Objekti, po km²

160

(4) za temu Saobraćaj, po km²

160

(5) za temu Hidrografija, po km²

130

(6) za temu Zemljišni pokrivač, po km²

100

(7) za temu Geografska i druga imena i oznake, po km²

70

Tarifni broj 215e

Za izdavanje zidnih geografskih i tematskih karata, i to:

1) svet, geografska karta (198 x 134 cm)

4.190

2) svet, političko-geografska karta (138 h 99 cm)

3.150

3) istočna polulopta, geografska karta (99 h 142 cm)

3.150

4) zapadna polulopta, geografska karta (99 h 143 cm)

3.150

5) Evropa, geografska karta (158 h 136 cm)

3.670

6) Sredozemlje, geografska karta (132 h 88,5 cm)

2.310

7) Azija, geografska karta (141 x 136 cm)

4.190

8) Afrika, geografska karta (134,5 h 139 cm)

4.190

9) Severna Amerika, geografska karta (97,5 x 136 cm)

3.150

10) Južna Amerika, geografska karta (94 x 135 cm)

3.150

11) Australija i Okeanija, geografska karta (162 x 137 cm)

3.670

12) Balkansko poluostrvo, geografska karta (98 x 118 cm)

2.310

13) Srbija, geografska karta (128 x 174 cm)

3.670

14) Crna Gora, geografska karta (97,5 x 138,5 cm)

3.150

15) Vojvodina, geografska karta (121 x 99 cm)

3.150

16) Beograd, zidni plan (152 x 207 cm)

6.290

17) Beograd, fotokarta (186 x 198 cm)

8.390

18) Bosna i Hercegovina, geografska karta (106 x 99 cm)

2.620

19) administrativna karta Srbije (116 x 168 cm)

4.190

20) tematske karte – Geomagnetska karta SR Jugoslavije u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

4.190

21) tematske karte – Geomagnetska karta Srbije za određenu epohu u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

4.190

Za izdavanje zidnih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

2.620

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

2.620

3) Srbija 1282–1321. godine

2.620

4) Srpske države polovinom XIV veka

2.620

5) Srpske države i oblasti 1356–1371. godine

2.620

6) Srpske države i oblasti 1373–1395. godine

2.620

7) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

2.620

8) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna polovinom XV veka

2.620

9) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

2.620

10) Evropa polovinom XIV veka

2.620

11) Evropa u drugoj polovini XV veka

2.620

12) Vojna krajina krajem XVIII veka

2.620

13) Evropska Turska u XVI i XVII veku

2.620

14) Srbija 1804–1833. godine

2.620

15) Srbija 1876–1885. godine

2.620

16) Srbija u Balkanskim ratovima 1912–1913. godine

2.620

17) Privreda Srbije do 1912. godine

2.620

18) Crna Gora 1913. godine

2.620

19) Osmansko carstvo u XIX i početkom 17 veka

2.620

20) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

2.620

21) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

2.620

22) Habzburška monarhija u XIX veku

2.620

23) Venecija od XV–XVIII veka

2.620

24) Evropa od XVI–XVIII veka

2.620

25) Evropa u XIX veku

2.620

26) Rimsko carstvo u doba cara Trajana

2.620

27) Rimsko carstvo u IV veku posle Hrista

2.620

28) Helenski svet na početku Peloponeskog rata

2.620

29) Osvajanja Aleksandra Makedonskog i zemlje istoka

2.620

30) Prvi svetski rat

2.620

31) Drugi svetski rat

2.620

32) Velika geografska otkrića

2.620

Za izdavanje savijenih geografskih karata, i to:

1) Svet, fizičko-geografska i politička karta – B1 format

200

2) Svet, fizičko-geografska i politička karta (sa lajsnama)

260

3) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom

200

4) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom (sa lajsnama)

260

5) Svet, fizičko-geografska i politička karta – B2 format

90

6) Evropa, političko-geografska karta

200

7) Azija, političko-geografska karta

200

8) Severna Amerika, političko-geografska karta

200

9) Južna Amerika, političko-geografska karta

200

10) Srbija, fizičko-geografska karta; Tema: Minerali

200

11) AP Kosovo i Metohija, atlasna karta

90

12) Centralna Srbija, fizičko-geografska karta

90

13) Zapadna Srbija, fizičko-geografska karta

90

14) Srbija, fizičko-geografska karta – B2 format

40

15) Srbija, fizičko-geografska karta na engleskom jeziku – B2 format

40

16) Srbija, fizičko-geografska karta u listu – B2 format

40

Za izdavanje savijenih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

90

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

90

3) Srpske države i oblasti 1356–1371. godine

90

4) Srpske države i oblasti 1373–1395. godine

90

5) Srpska despotovina i kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

90

6) Srpska despotovina i kraljevina Bosna polovinom XV veka

90

7) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

90

8) Evropa polovinom XIV veka

90

9) Evropa u drugoj polovini XV veka

90

10) Vojna krajina krajem XVIII veka

90

11) Evropska Turska u XVI i XVII veku

90

12) Srbija 1804–1833. godine

90

13) Srbija 1878–1913. godine

90

14) Tursko carstvo u XIX i početkom 17 veka

90

15) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

90

16) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

90

17) Habzburška monarhija u XIX veku

90

NAPOMENA:

U stavu 1. tač. 20) i 21) ovog tarifnog broja pod pojmom epoha podrazumeva se godina koja se završava cifrom 0 ili 5.

Visina taksi iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja odnosi se na karte izrađene na tajveku, foto papiru ili ciradnom platnu. Ako se zahteva karta izrađena na kanvasu, iznos takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja uvećava se za 40%.

Tarifni broj 215ž

Za izdavanje turističkih karata i autokarata, i to:

1) Srbija i Crna Gora, auto-karta (68 h 48 cm)

90

2) Srbija i Crna Gora, auto-karta u svesci

200

3) Evropa, auto-karta

200

4) Kopaonik, planinarsko-turistička karta

200

5) Crnogorsko primorje, turistička karta

90

6) Srbija, auto-karta

200

7) Beograd, turističko područje

200

8) Fruška gora, turistička karta

200

9) Fruška gora, turistička karta (sa lajsnama)

260

10) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada

200

11) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada (sa lajsnama)

260

12) Zlatibor, turistička karta i plan

200

13) Zlatibor, turistička karta i plan (sa lajsnama)

260

14) Balkan, auto-karta

200

15) Bjelasica i Komovi, planinarsko-turistička karta

200

16) Sremski Karlovci, plan grada

90

17) Tara, planinarsko-turistička karta

200

18) Tara, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

19) Durmitor i kanjon Tare, planinarsko-turistička karta

200

20) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta

200

21) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta (sa lajsnama)

260

22) Rajac, planinarsko-turistička karta

200

23) Stara planina, planinarsko-turistička karta

200

24) Stara planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

25) Srbija, manastiri i crkve

200

26) Srbija, manastiri i crkve (sa lajsnama)

260

27) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

200

28) Golija, planinarsko-turistička karta

200

29) Vlasina, planinarsko-turistička karta

200

30) Stari Begej i Carska bara, karta specijalnog rezervata prirode

200

31) Beograd, turistička karta područja

200

32) Beograd, turistička karta područja (sa lajsnama)

260

33) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta

200

34) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

35) Suva planina, planinarsko-turistička karta

200

36) Suva planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

37) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta

200

38) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

39) Centralna Srbija, turistička karta

200

40) Dunavom kroz Srbiju, turistička karta

200

41) Srbija, auto-karta (68 h 48 cm)

90

Za izdavanje planova gradova, i to:

1) Beograd, plan grada

200

2) Beograd, plan grada (sa lajsnama)

260

3) Beograd, foto karta

200

4) Beograd, foto karta (sa lajsnama)

260

5) Beograd, plan grada (68 h 48 cm)

90

Za izdavanje CD-ova i DVD-ova, i to:

1) Manastiri i crkve Srbije i Crne Gore

420

2) Beoinfo – Elektronski plan i vodič Beograda, verzija 4.0

420

3) Atlas sveta

420

4) Katalog planova i karata Beograda

420

5) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na srpskom jeziku

630

6) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na engleskom jeziku

630

7) DVD – Virtuelni atlas

630

8) Ortofoto planovi gradova Srbije

420

9) Manastiri i crkve Srbije na CD-u, srpski i engleski jezik

420

10) Srbija, planinarske karte na CD-u

420

Za izdavanje atlasa, i to:

1) Geografski atlas za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole:

(1) do 50 primeraka, po primerku

420

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

400

(3) preko 100 primeraka, po primerku

380

2) Istorijski atlas:

(1) do 50 primeraka, po primerku

470

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

440

(3) preko 100 primeraka, po primerku

420

Za izdavanje vežbanki, i to:

1) Srbija:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

2) Evropa:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

3) Vanevropski kontinenti:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

4) Svet:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

Za izdavanje knjiga, i to:

1) Geodetski premer

1.570

2) Fizička geodezija

940

3) 20 godina Republičkog geodetskog zavoda

420

4) Monografija „Geodetska delatnost u Srbiji 1837–2012.”

3.150

Tarifni broj 215z

Za ustupanje autorskog prava, i to:

1) za kartografsku publikaciju formata B2

52.440

2) za kartografsku publikaciju formata B1

78.660

3) za kartografsku publikaciju formata 2B1

146.830

4) za kartografsku publikaciju formata 4B1

251.700

5) za kartografsku publikaciju formata 6B1

335.610

Za izdavanje saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija, i to:

1) za kartografske publikacije izrađene u formi atlasa (geografski, istorijski atlas i dr.), po publikaciji

41.950

2) za vežbanke (neme karte), po publikaciji

13.630

3) za zidne neme karte formata B1 i 2B1 sa jednom temom, po publikaciji

1.470

4) za zidne geografske i istorijske karte formata B1, po publikaciji

4.190

5) za zidne geografske i istorijske karte formata 2B1, po publikaciji

6.820

6) za zidne geografske i istorijske karte formata 4B1, po publikaciji

13.630

7) za zidne geografske i istorijske karte formata 6B1, po publikaciji

20.970

8) za ortofoto planove gradova, u digitalnom i analognom obliku, po publikaciji

13.630

9) za savijene geografske i istorijske karte formata manjeg od B1, po publikaciji

4.190

10) za savijene geografske i istorijske karte formata od B1 do 2B1

6.820

11) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata manjeg od B1, po publikaciji

4.190

12) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata od B1 do 2B1, po publikaciji

6.820

13) za publikacije sa kartografskim sadržajem, po publikaciji

6.820

14) za globuse F25 i manjeg prečnika, po publikaciji

4.190

15) za globuse F30, po publikaciji

5.240

16) za globuse F40 i većeg prečnika, po publikaciji

6.820

NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi se na ustupanje autorskog prava na kartografskoj publikaciji na period od godinu dana.

Ako se zahteva ustupanje autorskog prava na period duži od godinu dana, za svaku narednu godinu plaća se taksa u iznosu od 10% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Za kartografsku publikaciju ili veći broj kartografskih publikacija – karata obuhvaćenih jednim zahtevom čiji ukupni format nije utvrđen ovim tarifnim brojem, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se srazmerno najbliže utvrđenom grafičkom formatu kartografske publikacije.

Saglasnost iz stava 2. ovog tarifnog broja se izdaje za jedan tiraž. Za reprint izdanje bez izmena, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 30% od propisane takse. Za reprint izdanje sa izmenama, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 50% od propisane takse.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se za sve navedene publikacije, bez obzira da li su izrađene na ravnoj ili reljefnoj podlozi i bez obzira na medij predstavljanja.

Tarifni broj 215i

Za pristup podacima katastra nepokretnosti putem interneta – uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti (pretplatnički servis), po upitu

110

Za pristup podacima putem WMS servisa, i to:

1) za prostorne podatke katastra nepokretnosti (digitalni katastarski plan) – mesec dana pristupa

10.490

2) za prostorne podatke adresnog registra – mesec dana pristupa

10.490

3) za digitalni ortofoto – mesec dana pristupa

15.730

4) za registar prostornih jedinica (granice svih prostornih jedinica) – mesec dana pristupa:

(1) za Republiku

10.490

(2) za autonomnu pokrajinu

5.240

(3) za upravni okrug

3.150

(4) za opštinu

1.570

Za pristup podacima putem WEB servisa, za alfanumeričke podatke katastra nepokretnosti (katastarski operat) – mesec dana pristupa, po pretplati i opštini (gradskoj opštini)

10.000

NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke katastra nepokretnosti o parceli, o objektu, o posebnom delu objekta, o imaocu prava (ime i prezime/naziv, mesto stanovanja/sedište), o vrsti prava, obliku svojine, obimu prava i udelu, o postojanju tereta (vrsta tereta i datum upisa tereta) i o postojanju zabeležbe (datum, broj predmeta i opis).

Taksa iz stava 2. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se po km²

40

Taksa iz stava 2. tačka 2) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih 1.000 kućnih brojeva

40

Taksa iz stava 2. tačka 3) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih 10 km²

20

Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja uvećava se po opštini (gradskoj opštini)

100

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara za period od šest meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 10%.

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara za period od 12 meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 20%.

Tarifni broj 215j

Za izdavanje podataka arhiva – kopija planova karata, i to:

1) za kopiju katastarskog plana arhivskog originala i ostalih geodetskih planova:

(1) za ceo plan, po dm²

630

(2) za format A4

1.050

(3) za format A3

2.100

2) za kopiju ostalih karata (agrarne, pedološke, pregledne karte atara, hidrogeološke, hidrološke, tematske):

(1) za razmeru 1:20.000 i 1:25.000, po listu karte

1.780

(2) za razmere sitnije od 1:25.000 do razmere krupnije od 1:400.000, po listu karte

3.670

(3) razmere od 1:400.000 do 1:1.000.000, po listu karte

4.720

Za izdavanje dokumenata, i to:

1) za štampanje dokumenata iz arhive do formata A4:

(1) za prva tri lista

210

(2) za svaki sledeći list

50

2) za štampanje dokumenata iz arhive od formata većeg od A4 do formata manjeg od A2:

(1) za prva tri lista

420

(2) za svaki sledeći list

110

3) za štampanje dokumenata iz arhive od formata A2 do formata manjeg od A0, po listu

730

4) za štampanje dokumenata iz arhive od formata A0 i većeg, po listu

1.260

Za skeniranje i georeferenciranje, i to:

1) za skeniranje dokumentacije u rezoluciji 300 dpi, formatu TIFF G4 i JPEG, pun kolor (RGB):

(1) do formata manjeg od A4, po listu plana/karte

60

(2) od formata A4 do formata manjeg od A3, po listu plana/karte

110

(3) od formata A3 do formata manjeg od A2, po listu plana/karte

210

(4) od formata A2 do formata manjeg od A1, po listu plana/karte

420

(5) od formata A1 do formata manjeg od A0, po listu plana/karte

1.310

(6) od formata A0 do formata 1.600 x 1.000 mm, po listu plana/karte

2.520

2) za georeferenciranje geodetskih planova ili karata, po listu plana/karte

730

3) za pripremu rasterskih podloga, isecanje prema traženom obuhvatu, po listu plana ili karte, po listu plana/karte

370

NAPOMENA:

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se za:

1) isporuku u komprimovanom DjVu formatu za 10% propisane takse;

2) uvećanje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse;

3) skeniranje ukoričene dokumentacije za 30% propisane takse;

4) unos atributa rasterskih fajlova (metapodataka) u rastersku bazu podataka za 100% propisane takse.

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja umanjuje se za:

1) skeniranje u „grejskelu” (Grayscale) ili 8-bitnom koloru za 50% propisane takse;

2) skeniranje crno-belo (B&W) za 70% propisane takse;

3) umanjenje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse.

Ako obveznik takse iz stava 3. ovog tarifnog broja, po jednom zahtevu skenira više od 50 dokumenata, odnosno georeferencira ili transformiše više od 50 planova i karata, ukupna taksa za skeniranje, georeferenciranje ili transformaciju umanjuje se, i to:

1) od 50 do 100 komada za 20% propisane takse;

2) od 100 do 1.000 komada za 30% propisane takse;

3) preko 1.000 komada za 50% propisane takse.

Tarifni broj 215k

Za izveštaj iz registra cena nepokretnosti o ostvarenim kupoprodajama nepokretnosti na jednom području

620

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u određene podatke registra cena nepokretnosti, i to: o vrsti i podvrsti prometovane nepokretnosti, o površini prometovane nepokretnosti, o datumu prometa nepokretnosti i o valuti i iznosu cene.

Taksu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju javni beležnici za uvid u podatke iz registra cena nepokretnosti.

Tarifni broj 215l

Za posebne radove u postupku katastarskog i komasacionog premera, i to:

1) za komasacionu procenu zemljišta, po satu

1.960

2) za katastarsko klasiranje zemljišta, po satu

1.550

3) za bonitiranje zemljišta, po satu

1.440

4) za laboratorijsko ispitivanje zemljišta, i to:

(1) za ispitivanje pH uzorka u H2O i KCl, po uzorku

310

(2) za ispitivanje higroskopske vlage, po uzorku

110

(3) za mehaničku analizu pirofosfatnom „E” metodom, po uzorku

1.050

(4) za kvantitativno određivanje CaCO3, po uzorku

210

(5) za kvalitativno određivanje CaCO3, po uzorku

50

(6) za ispitivanje hidrolitičke kiselosti „Y1”, po uzorku

310

(7) za ispitivanje sume baza po Kapenu „S”, po uzorku

310

(8) za ispitivanje humusa po Kocmanu, po uzorku

310

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1)–4) ovog tarifnog broja plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Tarifni broj 215lj

Za izdavanje licenci i legitimacija, i to:

1) za licencu za rad geodetske organizacije

8.390

2) za izmenu licence za rad geodetske organizacije

3.150

3) za geodetsku licencu i pečat

10.490

4) za legitimaciju za zaposlenog u geodetskoj organizaciji

1.360

Tarifni broj 215m

Za angažovanje stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda, i to:

1) za projektovanje, po satu

2.040

2) za tehničku kontrolu projekta, po satu

2.040

3) za stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti premera i katastra (katastarski premer, komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, topografski premer, gravimetrijski premer), po satu

2.010

4) za pregled i prijem geodetskih radova u oblasti premera i katastra:

(1) za katastarski premer, po hektaru

470

(2) za komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, po hektaru

310

(3) za topografski premer, po hektaru

410

5) za stručnu obuku iz oblasti premera i katastra, po satu

3.090

6) za stručnu obuku iz oblasti primene GNSS tehnologije, po satu

3.620

7) za konsultantske usluge, po satu

1.360

8) za izradu programa geofizičkih radova (oblast geomagnetizam, elektromagnetizam i aeronomija), po satu

1.360

9) za tehničku kontrolu programa geofizičkih radova, po satu

2.040

10) za pregled i nadzor programa geofizičkih radova, po satu

2.040

11) za pregled i nadzor radova u oblasti državnog geomagnetskog premera, po satu

2.040

12) za ostale poslove koji se obavljaju na terenu, po satu

870

13) za ostale poslove koji se obavljaju u kancelariji, po satu

350

NAPOMENA:

Taksa iz tačke 3) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Taksa iz ovog tarifnog broja, osim za radnje iz tačke 4), plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

Tarifni broj 215n

Za geofizička merenja i ispitivanja, i to:

1) za geofizička merenja (geomagnetska, geoelektromagnetska i aeronomska merenja), po danu

52.440

2) za dnevne opservatorijske geomagnetske, geoelektrične i jonosferske varijacije

26.220

3) za elektromagnetska terenska ispitivanja, po danu

52.440

4) za paleomagnetska ispitivanja, i to:

(1) za paleomagnetska terenska ispitivanja, po danu

36.700

(2) za paleomagnetska laboratorijska ispitivanja, po uzorku

15.730

5) za seizmomagnetska ispitivanja, po danu

52.440

6) za baždarenje instrumenata i uređaja za geomagnetska i geoelektromagnetska merenja, po danu

52.440

7) za geomagnetska merenja na aerodromima, po danu

52.440

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1), 3), 4) i 5) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.”.

Član 73.

U Tarifnom broju 223a st. 1, 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 1.

Član 74.

Tarifni broj 223b briše se.

Član 75.

U Tarifnom broju 223v stav 7. reči: „Devizni inspektorat” zamenjuju se rečima: „Poreska uprava”.

Član 76.

Posle Tarifnog broja 228. dodaje se Tarifni broj 228a, koji glasi:

„Tarifni broj 228a

Za polaganje stručnog sportskog ispita

7.500

Za ponovno polaganje stručnog sportskog ispita, po predmetu

2.500”.

Član 77.

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 78.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2018. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2018. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 79.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) člana 40. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

2) člana 21. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

3) člana 69. stav 3. Zakona o patentima („Službeni glasnik RS”, broj 99/11), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

4) člana 36. stav 11. Zakona o žičarama za transport lica („Službeni glasnik RS”, broj 38/15) kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

5) člana 69. stav 2. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, br. 45/13 i 91/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

6) člana 22. stav 10, člana 23. stav 5, člana 24. stav 6, člana 34. stav 7, člana 39. stav 9, člana 46. stav 11, člana 51. stav 8, člana 56. stav 6, člana 61. stav 5, člana 63. stav 7, člana 66. stav 7, člana 81. stav 5, člana 83. stav 4, člana 86. stav 7. i člana 91. stav 5. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice („Službeni glasnik RS”, br. 104/13, 66/15 – dr. zakon i 92/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

7) člana 18. st. 3, 5. i 6, člana 91. st. 2. i 4, člana 132. stav 5. i člana 165. stav 5. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16, 104/16 – dr. zakon), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

8) člana 19. stav 23. i člana 21. stav 8. Zakona o trgovačkom brodarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 96/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

9) člana 84e stav 3. i člana 121. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11, 104/13 i 18/15);

10) člana 174. stav 3, člana 175. i člana 181. stav 2. tačka 12a) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15 i 47/17 – autentično tumačenje), kao i podzakonski propis donet na osnovu člana 181. stav 2. tačka 12a) pomenutog zakona;

11) člana 18. stava 8. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

12) člana 24. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

13) člana 20. stav 20, člana 23. stav 8, člana 25. st. 9. i 10. i člana 39. stav 13. Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS”, broj 68/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

14) člana 250. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 – dr. zakon), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

15) člana 45. st. 2. i 3. Zakona o tranfuzijskoj medicini („Službeni glasnik RS”, broj 40/17), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

16) člana 63. stav 3. Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji („Službeni glasnik RS”, broj 40/17), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

17) člana 216. st. 2. i 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 107/12 i 105/17 – dr. zakon), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 20. stav 11, Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice u delu koji se odnosi na ovlašćenje Direkcije za železnice da utvrđuje visinu takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se utvrđuje visina takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 58. stav 3, Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove saobraćaja da utvrđuje troškove polaganja stručnog ispita za locmana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe, u delu kojim se utvrđuje visina troškova polaganja stručnog ispita za locmana.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 54. stav 3. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za rad za propisivanje visine troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica i stava 4. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe, u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica, kao i odredba člana 56. stav 4. istog zakona u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za rad za propisivanje visine troškova za izdavanje licence iz st. 1. do 3. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova za izdavanje licence.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 179. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove zdravlja za propisivanje troškova polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i stav 3. istog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, kao i odredba člana 189. stav 3. istog zakona u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove zdravlja za propisivanje troškova za dobijanje naziva primarijus i stav 4. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova za dobijanje naziva primarijus.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 178. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove saobraćaja za propisivanje troškova polaganja stručnog ispita za poslove nadzora nad radom i životnim uslovima pomoraca, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za poslove nadzora nad radom i životnim uslovima pomoraca.

Član 80.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print