Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
17.12.2017.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 14. decembra 2017. godine.

ZAKON
o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Član 1.

U Zakonu o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16), u članu 2. tačka 8) reči: „budžetski fondovi;” brišu se.

U tački 47) na oba mesta posle reči: „Republike Srbije” dodaju se zapeta i reči: „odnosno lokalne vlasti”.

Član 2.

U članu 23. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) donacije i transferi;”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) finansijska pomoć Evropske unije;”.

Član 3.

U članu 24. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) finansijska pomoć Evropske unije;”.

Član 4.

U članu 25. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) finansijska pomoć Evropske unije;”.

Član 5.

U članu 27e stav 34. reči: „2017. godine” zamenjuju se rečima: „2018. godine”.

Dodaju se st. 47, 48, 49. i 50, koji glase:

„Izuzetno od st. 29–31. ovog člana, u 2018. godini penzije će se povećati za 5%.

Izuzetno od st. 29–31. ovog člana, u 2018. godini povećaće se plate kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno korisnika sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, i to kod:

1) Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Bezbednosno-informativne agencije, Ministarstva finansija – Poreske uprave, Ministarstva finansija – Uprave carina i zavoda za izvršenje krivičnih sankcija – za 10%;
2) sudova i tužilaštava:

– državnim službenicima i nameštenicima za 10%, a u sudovima i tužilaštvima osnovanim u skladu sa odredbama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 – dr. zakon, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11 – dr. zakon, 101/11 – dr. zakon i 32/13) i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS”, br. 67/03, 135/04, 61/05, 107/07, 104/09, 101/11 – dr. zakon i 6/15) državnim službenicima i nameštenicima koji ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu – za 5%;
– sudijama, tužiocima i zamenicima tužilaca – za 5%;
3) ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja, ustanova učeničkog i studentskog standarda, predškolskih ustanova, ustanova socijalne zaštite, zdravstvenih ustanova i ustanova kulture – za 10%;
4) Narodne skupštine, Predsednika Republike, Državnog pravobranilaštva, Predsednika Vlade i potpredsednika Vlade – za 5%;
5) službi Vlade, ostalih organa državne uprave, uključujući i upravne okruge, koji nisu navedeni u tački 1) ovog stava – za 5%;
6) Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca – samo državnim službenicima i nameštenicima – za 5%;
7) drugih državnih organa koji nisu navedeni u tač. 1) do 6) ovog stava – samo državnim službenicima i nameštenicima – za 5%;
8) visokoškolskih ustanova, kao i istraživačima (osim istraživača u naučno – istraživačkoj ustanovi koji pravo na povećanje plate već ostvaruju u visokoškolskoj ustanovi) i pomoćnom osoblju u naučno-istraživačkoj delatnosti – za 5%;
9) Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) – za 5%;
10) ostalih javnih službi, osim kod organizacija za obavezno socijalno osiguranje – za 5%;
11) korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti, osim korisnika iz tačke 3) ovog stava – za 5%.

Povećanje penzija i plata iz st. 47. i 48. ovog člana vršiće se počev od penzije, odnosno plate za decembar 2017. godine.

Plata se neće povećati ni funkcionerima u organima iz stava 48. tačka 7) ovog člana koji bi, prema posebnom zakonu kojim se njihova plata direktno ili indirektno određuje prema plati sudija, odnosno državnih službenika na položaju, imali pravo na uvećanu platu.”.

Član 6.

U članu 27j stav 5. briše se.

Član 7.

U članu 36a stav 2. tačka 3) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom, a tačka 4) briše se.

Član 8.

U članu 56a stav 7. posle reči: „pet” dodaje se reč: „radnih”.

U stavu 8. posle reči: „Republike Srbije” dodaju se zapeta i reči: „odnosno lokalne vlasti”, a posle reči: „Republici Srbiji” dodaju se zapeta i reči: „odnosno lokalnoj vlasti”.

Dodaje se stav 9, koji glasi:

„Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.”.

Član 9.

U članu 61. stav 7. reči: „do 5%” zamenjuju se rečima: „do 10%”.

U stavu 11. reči: „od 5%” zamenjuju se rečima: „do 10%”, a reči: „preko 5%” zamenjuju se rečima: „preko 10%”.

Član 10.

U članu 68b stav 1. reč: „sprečavanja” zamenjuje se rečju: „suzbijanja”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Obrada podataka o ličnosti, koji su prikupljeni u toku administrativne provere iz stava 1. ovog člana, vršiće se u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Ministarstvo dostavlja Vladi godišnji izveštaj o aktivnostima iz stava 1. ovog člana, koja ga podnosi Narodnoj skupštini do 31. marta tekuće godine za prethodnu budžetsku godinu.”.

Član 11.

Posle člana 75. dodaju se naziv iznad člana i član 75a, koji glase:

„Komisija za primenu međunarodnih računovodstvenih

standarda za javni sektor

Član 75a

Vlada, na predlog Ministarstva, obrazuje Komisiju za primenu međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija daje mišljenje na nacrte akata ministra iz člana 75. ovog zakona, koji se odnose na primenu Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor – (u daljem tekstu MRS JS) (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS), koje su u obavezi da primenjuju svi korisnici javnih sredstava, shodno ovom zakonu, osim javnih preduzeća i drugih organizacionih oblika javnog sektora koji primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde – MRS (International Accounting Standards – IAS).

Komisija obavlja sledeće poslove, i to:

1) priprema predlog postupaka, način i rokove za usvajanje MRS JS, od strane obveznika njihove primene;
2) priprema predlog postupaka i rokove za prelazak sa gotovinske na obračunsku računovodstvenu osnovu, u skladu sa MRS JS;
3) priprema predlog kontnog okvira i računovodstvenih politika u skladu sa MRS JS, na obračunskoj računovodstvenoj osnovi;
4) priprema sadržaj obrazaca finansijskih izveštaja i rokove njihove primene, kao i rokove i način njihovog dostavljanja nadležnim institucijama;
5) prati proces primene izmenjenih i novih MRS JS i priprema mišljenja o načinu primene MRS JS;
6) priprema predlog načina i programa stručnog osposobljavanja i načina polaganja stručnog ispita za sticanje sertifikata stručnih lica (računovođa, samostalni računovođa i ovlašćeni računovođa – za javni sektor) za vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja, u skladu sa MRS JS;
7) obavlja druge aktivnosti koje se odnose na unapređenje upravljanja finansijskim i računovodstvenim sistemima i izveštavanjem u javnom sektoru, koje se zasniva na MRS JS.

Vlada, na predlog ministra, imenuje predsednika i članove Komisije koje čine predstavnici državnih organa i organa lokalne vlasti, obrazovnih ustanova i strukovnih organizacija u oblasti računovodstva i finansija, koji imaju odgovarajući stepen obrazovanja i/ili iskustva u oblasti računovodstva i finansija u javnom sektoru.

Članovi Komisije se imenuju na period od tri godine.

Član Komisije može biti imenovan najviše na dva uzastopna perioda od po tri godine.

Naknada za rad predsednika i članova Komisije obezbeđuje se u budžetu Republike Srbije.

Visinu naknade predsedniku i članovima Komisije određuje Vlada, na predlog Ministarstva.”.

Član 12.

U članu 92. dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

„Lokalna vlast je u obavezi da zahtev za saglasnost iz stava 4. ovog člana dostavi Državnoj revizorskoj instituciji najkasnije do 1. aprila.

Ukoliko Državna revizorska institucija ne postupi po podnetom zahtevu lokalne vlasti iz stava 5. ovog člana do 15. aprila, smatraće se da je data saglasnost iz stava 4. ovog člana.”.

Član 13.

U članu 112. stav 1. reči: „finansijskih planova za 2020. godinu” zamenjuju se rečima: „finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu i postupnim uvođenjem za zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast do 2020. godine”.

Član 14.

Posle člana 112. dodaje se član 112a, koji glasi:

„Član 112a

U cilju obezbeđenja kontinuiranog unapređenja programske strukture budžeta i mehanizama koji se odnose na metodološki pristup za usklađivanje kapitalnih izdataka sa procesom izrade budžeta, ministar obrazuje Savet za unapređenje programske strukture budžeta (u daljem tekstu: Savet).

Zadaci Saveta su:

– unapređenje metodologije za pripremu programskog budžeta;
– unapređenje metodologije za praćenje i izveštavanje o učinku programa;
– analiza primene programskog budžeta u cilju unapređenja procesa izrade programskog budžeta;
– analiza dostavljenih godišnjih i polugodišnjih izveštaja o učinku programa;
– izrada smernica i preporuka za poboljšanje kvaliteta ciljeva, indikatora i drugih programskih informacija u okviru programskog budžeta;
– ocena i odobravanje dostavljenih izmena programskih struktura;
– razmatranje i usvajanje zbirnog godišnjeg i polugodišnjeg izveštaja o učinku programa;
– evaluacija programa, programskih aktivnosti i projekata korisnika budžetskih sredstava svih nivoa vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje;
– unapređenje procesa finansijskog upravljanja kapitalnim izdacima korisnika budžetskih sredstava.

Za člana Saveta može biti imenovano lice koje poseduje stručno znanje i iskustvo na normativnim i drugim poslovima vezanim za programsku strukturu budžeta.

Predsednik i članovi Saveta imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini utvrđenoj aktom ministra o obrazovanju Saveta.”.

Član 15.

U članu 43. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 93/12, 142/14, 103/15 i 99/16), reči: „za 2017. godinu” zamenjuju se rečima: „za 2020. godinu”.

Član 16.

Savet za unapređenje programske strukture budžeta iz člana 14. ovog zakona ministar će obrazovati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 17.

Odredba člana 1. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od pripreme i donošenja zakona o budžetu Republike Srbije i odluka o budžetima lokalne vlasti za 2019. godinu.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print